Перелік друкованих видань

1. Кудерміна О.І. Сучасні ознаки соціального контуру професійної діяльності правоохоронця/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.273-277.

2. Кудерміна О.І. Психологічний зміст професійної діяльності працівника карного розшуку/Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: тези доповідей та повідомлень уасників Міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 185-188

3. Кудерміна О.І. Сучасні передумови здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в Україні / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 180-182.

4. Кудерміна О.І. Особливості політико-правової свідомості сучасної молоді/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.26-29.

5. Кудерміна О.І., Булатов А.С. Особливості застосування поліграфа в процессі розслідування шахрайства / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 145-148.

6. Кудерміна О.І. Психологічні особливості компонентів політико-правової свідомості молоді // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. С. 106 – 112.

7. Кудерміна О.І. Політичні детермінанти політичної поведінки сучасної молоді // Юридична психологія . –К.: НАВС, 2015, № 2. С. –

8. Кудерміна О.І. Психологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

9. Александров Д.О. Психологічний зміст основних видів правоохоронної діяльності працівника ОВС/Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – С.19-27.

10. Александров Д.О. Професійна інтеріоризація особистості правоохоронця/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С.163-165.

11. Александров Д.А. Исследование социально-психологических закономерностей формирования профессиональной адаптивности сотрудника ОВД. / Психопедагогика в правоохранительных органах Выпуск № 1 (56) / 2014 Омск: Изд-во Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2014. - С. 20-24.

12. Александров Д.А. Волевой компонент структуры личности сотрудника органов внутренних дел. / Вестник Московского государственного областного университета. Раздел «Психология» Электронный журнал «Вестник МГОУ» / 2014 № 1 / ISSN 2224-0209 / http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/526.

13. Александров Д.О. Становлення особистості працівника органів внутрішніх справ. Монографія. -К.: Вид-во ТОВ «ВАДЕКС»,2014. – 307 с.

14. Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант негативних трансформацій особистості як наслідок професійної дезадаптації працівника ОВС. Збірник наукових праць «Юридична психологія та педагогіка». К.: НАВС, 2014. Вип. 1 (14), 2014. - С. 154-162.

15. Александров Д.О. Психологія становлення особистості працівника органів внутрішніх справ. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. К.:2014.- 40 с.

16. Александров Д.О. Особливості дослідження структурних компонентів особистості працівника ОВС/Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.Сер.: психологічна:зб.наук.праць. –Вип.1. -Львів, ЛьвДУВС, 2014. С.230-236

17. Андросюк В.Г. Роль морально-психологічних чинників у формуванні особистості працівника міліції України/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.168-170. Александров Д.О. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015.– 236 с.

18. Александров Д.О. Роль керівника ОВС у комплексному використанні сил та засобів під час охорони громадського порядку: навчально-методичний посібник / Д.О. Александров, І.М. Охріменко, В.В. Сокуренко та ін. – К.: ТОВ «МП Леся», 2015. – 104 с.

19. Александров Д.О. Альтернативні методи перевірки надійності персоналу на основі автоматизованої формалізованої методики скрінінгової психодіагностики / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 63-66.

20. Андросюк В.Г., Дегтяренко М.А. Досвід використання психологічного знання в судовій системі США та Західної Європи / Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.10-13.

21. Андросюк В.Г., Пакліна Т.О. Перспективи використання поліграф них досліджень у розслідуванні правопорушень / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 141-145.

22. Казміренко Л.І. Психологічні особливості реагування працівника міліції на екстремальні ситуації./ Роль морально-психологічних чинників у формуванні особистості працівника міліції України/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.189-192.

23. Казміренко Л.І. Психологічні особливості застосування працівниками органів внутрішніх справ вогнепальної зброї/Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 128-132

24. Казміренко Л.І. Психологічні аспекти переживання працівниками міліції стресу / Матеіали VІ Всеукраїнського наук.-прак. семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій свідомості» (Суми, 24 квітня 2014 р.), Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 75-78.\Давидова О.В. До проблеми формування позитивного іміджу міліції/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С. 267-269.

25. Казміренко Л.І. Психологічна сутність локального військового конфлікту/ Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 61-63.

26. Казміренко Л.І. Етапи розвитку поліграфного дослідження / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 60-63.

27. Казміренко Л.І. Психологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

28. Медведєв В.С. Наукові школи у сучасній вітчизняній юридичній психології/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С. 38-41

29. Медведєв В.С. Особистісний чинник у сучасній вітчизняній пенітенціарії/ матеріали круглого столу „Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє…” (Київ, 6 лютого 2014 року). Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 1 (спеціальний випуск). – К., 2014. С.16-20.

30. Медведєв В.С. (у співавторстві). Профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ: навч.-метод. посіб.- К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2014. – 68 с.

31. Медведєв В.С. Методичні засади професійно-психологічної підготовки суддів в Україні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка» 4-5 листопада 2014 р.- К.: Національна школа суддів України, 2014. – С.14-18.

32. Медведєв В.С. Принципи особистісно-гуманістичного підходу та єдності свідомості, поведінки і діяльності у кримінальному провадженні/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» 7 листопада 2014 р. – Одеса, ОДУВС, 2014. – С.78-92.

33. Медведєв В.С. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015. – 236 с.

34. Медведєв В.С. Принципи сучасної вітчизняної юридичної психології/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.37-41.

35. Мойсеєва О.Є. Психологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

36. Мойсеєва О.Є. Кримінальна агресія неповнолітніх: види та чинники формування/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С. 88-90

37. Левенець О.А. Практикум з психологічного консультування. Навчальний посібник/ О.А. Левенець. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.., 2014. – 148 с.

38. Левенець О.А. Базові стратегії допінг-поведінки працівників державної кримінально-виконавчої служби/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С.81-84

39. Левенець О.А. Кризова інтервенція як метод психологічної допомоги працівникам ОВС/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.195-197.

40. Левенець О.А. Застосування екзистенціальної терапії при психологічному консультуванні засуджених/ Матеіали VІ Всеукраїнського наук.-прак. семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій свідомості» (Суми, 24 квітня 2014 р.), Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 127-129.

41. Левенець О.А. Кризове психологічне консультування працівників ОВС/Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11. – Вип..10. _ К.: Фенікс, 2014. – С.605-616.

42. Левенець О.А. Групові методи психологічної допомоги працівникам органів внутрішніх справ після перебування в екстремальних умовах діяльності/Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- К.: Видавництво „Фенікс”, 2014. –Т.ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 19. – С.202-210. Збірник наукових праць «Юридична психологія та педагогіка». К.: НАВС, 2014. Вип. 1 (14), 2014. - С. 134-136.

43. Левенець О.А. «Принципи розвитку психологічної стійкості працівників ОВС при виконанні професійної діяльності у ризиконебезпечних ситуаціях» - Збірник наукових праць «Юридична психологія та педагогіка». К.: НАВС, 2014. Вип. 1 (14), 2014. - С. 154-158.

44. Левенець О.А. Розвиток особистісного потенціалу самодопомоги засобами позитивної психотерапії у ситуації психологічної травми/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” (3 червня 2015 року, Національний університет оборони України імені І. Черняховського). – К., 2015. – С. 192-194.

45. Левенець О.А. Розвиток особистісного потенціалу самодопомоги засобами позитивної психотерапії у ситуації психологічної травми / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 192-194

46. Мартенко О.Л. «Основні елементи механізму злочинної поведінки» Збірник наукових праць «Юридична психологія та педагогіка». К.: НАВС, 2014. Вип. 1 (14), 2014. - С. 134-136.

47. Мартенко О.Л., Ручка В.В. Значення професійно-психологічної підготовки у формуванні психологічної готовності до оперативно-службової діяльності/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.212-215.

48. Мартенко О.Л. Взаємозв’язок юридичної психології та кримінального права/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.103-105

49. Гребенюк М.О. Етіологія агресивності та агресивної поведінки як складової деструктивності особистості /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки №2, 2014. – С.83-85.

50. Гребенюк М.О. До розмежування понять деструктивної, агресивної та девіантної поведінки/ Збірник наукових праць (Випуск 71) „Актуальні проблеми держави і права”, Національний університет «Одеська юридична академія».-Одеса, 2014. – С.113-115.

51. Гребенюк М.О. Етіологія агресивної поведінки як складової деструктивності особистості/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С.73-75.

52. Гребенюк М.О. Правовий нігілізм як різновид деформації правосвідомості підлітків/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. –С.263-265.

53. Гребенюк М.О. Особлива жорстокість як обставина, що обтяжує покарання (Психологічний аспект) / Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2015. –Юридичні наки, спецвипуск том 1- С. 10 – 12

54. Гребенюк М.О. Історія психологічного дослідження поняття агресії/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.85-88.

55. Давидова О.В. До проблеми морально-психологічного забезпечення населення при загрозі військових дій / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 49-51.

56. Давидова О.В. Деякі аспекти формування позитивного іміджу міліції/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.142-145.

57. Ємець Ю.І. Правова освіченість підлітків/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів ІІІ Між нар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С. 20-22

58. Ємець Ю.І. Соціально-психологічні детермінанти виникнення дефектів правової соціалізації підлітків. Закономірності процесу формування антисоціальних установок особистості / Юридична психологія. – 2015. - № 1. – С. 129 – 137.

59. Ємець Ю.І. Родина як інститут формування правосвідомості підлітка/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.88-91.

Опубліковані видання кафедри юридичної психології НАВС  за 2016  рік

 1. Кудерміна О.І. Чинники здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в сучасних умовах. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

2. Александров Д.О. Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника Національної поліції / Юридична психологія. – 2016. - № 1. – С. 108 – 117.

3. Александров Д.О. Емпіричне дослідження вольової складової психічного компонента структури особистості правоохоронця / Юридична психологія. – 2015. - № 2. – С. 116 – 125.

4. Казміренко Л.І. Особистість та суспільство в умовах локального військового конфлікту. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

5. Левенець О.А. Динаміка особистісних змін та ціннісних орієнтацій учасників бойових дій. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

6. Сидоренко О.Ю. Нейтралізація де адаптивних станів учасників АТО за допомогою дпдг-терапії. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

7. Медведєв В.С. Професійно-психологічна компетентність працівників Національної поліції як підґрунтя профілактичної діяльності. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.58-60.

8. Медведєв В.С. (у співавторстві).  Актуальні проблеми психологічної профілактики девіантної поведінки особистості. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.110-111.

9. Медведєв В.С. (у співавторстві).  Профілактично-виховний компонент прокурорської діяльності. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.154-157.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X