Особисті здобутки у науковій діяльності

Здобутки науково-педагогічних працівників кафедри юридичної психології за 2016-2017 н.р.

 

1. Навчально-методична робота.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконали навчальне навантаження за 2016-2017 н.р. в обсязі 12046 год., в т.ч. аудиторних 10942 год. (денна, заочна форми навчання, Інститут післядипломної освіти, першопочаткова підготовка). Кафедра забезпечувала викладання психологічних дисциплін в ННІ №1, ННІ № 2, НІ № 3, ННІ № 4, Інституті післядипломної освіти, на факультеті № 2 та для першопочаткової підготовки поліцейських.

Здобувачі вищої освіти отримують знання загальнотеоретичного, методологічного, психологічного, управлінського  характеру, необхiднї для формування професiйного досвiду, використання спеціальних знань для виконання професійних завдань та самовдосконалення особистостi.

Під час проведення навчальних занять використовуються інноваційні технології, зокрема мультимедійні матеріали, презентації,  відеофільми, інші наочні матеріали, що демонструють типові службові ситуації, елементи тренінгів щодо вербальних і невербальних засобів комунікації тощо. В бібліотеку академії здані та використовуються у навчальному процесі мультимедійні навчальні посібники „Психодіагностика”, „Соціально-психологічний тренінг”, „Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності ”, електронний навчальний посібник „Вступ до спеціальності.”

В освітньому процесі також використовуються групові та індивідуальні форми занять; опитування, тестування, кейси, вирішення ситуативних завдань.

На практичних заняттях з ряду психологічних дисциплін формуються уміння та навички:

- ефективної комунікації та толерантної поведінки;

- ефективної взаємодії з різними категоріями громадян при виконанні оперативно-службових завдань;

- безпечної професійної поведінки;

- стресостійкості;

- проведення переговорів як ненасильницького способу схиляння осіб до відмови від протиправних намірів та дій.

За результатами експертної оцінки фахівців та думки слухачів, це сприяє формуванню світоглядних позицій та професійно-психологічної компетентності особистості сучасного поліцейського.

          З курсантами академії періодично проводяться тактико-спеціальні навчання, спрямовані на удосконалення їх професійно-психологічної компетентності.

Розробляються ефективні технології психопрофілактичної та психокорекційної роботи, визначаються оптимальні шляхи створення сприятливих умов професійної діяльності.

 

2. Наукова робота

Впродовж 2016-2017 н.р. кафедра брала участь у наукових заходах:

- у проведенні науково-практичного семінару спільно з лабораторією психології політико-правових відносин інституту соціальної та політичної психології НАПН України – 10 листопада 2016 року;

- в організації та проведенні науково-теоретичного семінару за тематикою основних напрямів наукових досліджень кафедри – 16 грудня 2016 року – «Психологічні особливості професійного спілкування працівників національної поліції України»;

- у круглому столі Донецького юридичного інституту МВС України 10 лютого 2017 року «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів»;

- у УІ Міжнародній науково-практичній конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток», проведеній на базі Одеського університету внутрішніх справ 24-25  березня 2017 року;

- в організації та проведенні круглого столу «Актуальні проблеми юридичної психології» 20 квітня 2017 року.

          Науково-педагогічні працівники кафедри у 2016-2017 н.р. здійснювали наукове керівництво 30 здобувачами та 8 ад’юнктами.

          Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у міжкафедральних семінарах, періодично готують відгуки на дисертаційні дослідження та автореферати дисертаційних досліджень, виступають опонентами по захисту дисертацій.

 

У 2016-2017 роках науково-педагогічними працівниками опубліковано:

1. Кудерміна О.І. Чинники здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в сучасних умовах. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

2. Казміренко Л.І. Особистість та суспільство в умовах локального військового конфлікту. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

3. Сидоренко О.Ю. Нейтралізація де адаптивних станів учасників АТО за допомогою дпдг-терапії. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

4. Медведєв В.С. Професійно-психологічна компетентність працівників Національної поліції як підґрунтя профілактичної діяльності. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.58-60.

5. Медведєв В.С. (у співавторстві).  Актуальні проблеми психологічної профілактики девіантної поведінки особистості. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.110-111.

6. Медведєв В.С. (у співавторстві). Профілактично-виховний компонент прокурорської діяльності. Матеріали науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» (ОДУВС, 28 жовтня 2016 року ). – Одеса, 2016. – С.154-157.

7. Давидова О.В. Профайлінг у переговорах з особами, що захопили заручників. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів»  (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С.71-73

8. Давидова О.В. До проблеми профайлінгу у переговорах з особами, які захопили заручників / Юридична психологія. - 2017. - № 1(20). – С.56-63.

9. Казміренко В.О. Фрустрація і стрес в екстремальних ситуаціях. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової  діяльності працівників правоохоронних органів (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 86-89.

10. Казміренко В.О. Прояви домашнього насилля над дітьми / Юридична психологія. - 2017. - № 1(20). – С.89-94.

11. Новікова К.М. Оптимізація принципів надання психологічної допомоги в роботі з посттравматичним стресовим розладом методами арт-терапії. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 185-187

12. Рева О.М. Емоційна стійкість  в контексті подолання професійного стресу працівників правоохоронних органів. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 204-206.

13. Христюк О.С. Особливості психологічної допомоги членам сім’ї учасників антитерористичної операції. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової  діяльності працівників правоохоронних органів (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 236-240

14. Яроменок М.А., Медведєв В.С. Профілактика деформації професійної свідомості прокурорів. Матеріали круглого столу «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 254-258.

         

          3. Організаційна та виховна робота.

          За 2016-2017 н.р. кафедрою проведено 21 засідання, на яких розглядались всі напрями роботи кафедри, досягнення, а також проблемні питання та шляхи їх вирішення.

          Кафедра брала участь у організаційно-виховних заходах, які проводились академією, зокрема у роботі науково-методичного семінару з проблем організації та проведення виховної роботи для начальників курсів, співробітників підрозділів виховної роботи, кураторів навчальних груп та молодших командирів.

          Науково-педагогічні працівники кафедри проводять виховну роботу з перемінним складом академії під час проведення навчальних занять, тактико-спеціальних занять, засідань наукових гуртків, індивідуальних занять тощо.

          Кафедра бере участь у виконанні Комплексної програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2013-2017 рр.

 

4. Піідвищення кваліфікації:

У період з 24 листопада по 26 листопада 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у Х Міжнародному тренінг-марафоні «Навчання-Якість-Моніторинг». Підвищення кваліфікації пройшли та отримали сертифікати у січні 2017 року:

- завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент Кудерміна О.І.;

- професор кафедри, кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І.;

- доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Сидоренко О.Ю.;

- викладач кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції Казміренко В.О.

У квітні 2017 року пройшли підвищення кваліфікації та отримали сертифікати з «Тренінгу по підготовці інструкторів діалогової поліції» завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент Кудерміна О.І. та викладач кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції Казміренко В.О. 

Науково-педагогічні працівники професор кафедри, доктор психологічних наук, професор  Медведєв В.С. та доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Рева О.М. пройшли заняття на базі інституту післядипломної освіти у період з 16.01.2017 по 21.01 2017. Їм видано відповідні Свідоцтва про підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Також науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у тренінгу «Управління стресом» за участю представників поліції Нідерландів (лютий 2017 року). 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X