Основні завдання

Основними завданнями кафедри є:

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисципліною вогнева підготовка, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

– організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування вогневої підготовки;

– розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

– здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного й підсумкового контролю, заліків та іспитів з вогневої підготовки;

– розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з вогневої підготовки, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

– виховання у майбутнього фахівця професійних і ділових рис характеру, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

– розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

– організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

– керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

– організація роботи наукових та спортивних гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», спортивних змагань, конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

– організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

– вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

– виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

– участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

– організація самостійної роботи курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

– керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і між кафедральних семінарах;

– підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

– організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

– внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр, а також удосконалення навчальної бази;

– організація і проведення занять у системі службової підготовки для атестованих працівників;

– надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

– здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

– розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС України;

– підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

– проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчинюються неповнолітніми.

Завдання кафедри вогневої підготовки виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій та передового досвіду.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X