Історична довідка

Кафедра кримінального процесу була створена у серпні 1983 року в Київській вищій школі МВС СРСР.

До того часу кафедра була в складі інших нині самостійних кафедр – теорії кримінального права, кримінології та юридичної соціології.

У 1977 році секція кримінально-виконавчого права вийшла зі складу кафедри кримінального права та процесу і дістала назву кримінології і виправно-трудового права.

У 1983 році кафедра кримінального права та процесу розділилась на дві кафедри: кримінального права і кримінального процесу. Саме з цього моменту кафедра кримінального процесу веде облік своєї вже майже 35-річної історії.

Напрями наукових досліджень на кафедрі кримінального процесу складалися з урахуванням відомчої належності ВУЗу, актуальності проблем, які підлягали розробці і змісту навчальних програм. Тематика кафедральних наукових досліджень характеризувалася такими основними напрямами: вирішення питань щодо порушення кримінальної справи; дотримання законності при розслідуванні злочинів; проведення дізнання; застосування заходів процесуального примусу на досудових стадіях; особливості досудового розслідування у справах про злочини неповнолітніх та суспільно-небезпечні діяння неосудних; доказування на досудових стадіях кримінального процесу; зупинення і закінчення досудового розслідування; виконання процесуальних рішень слідчого тощо.

У межах цієї тематики узагальнювалась слідча і судова практика, проводились соціологічні дослідження, готувались дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Тривалий час у навчальному процесі кафедри брали участь доктор юридичних наук, професор М.М. Михеєнко, який досліджував проблеми доказування у кримінальному процесі (монографія «Доказування в радянському кримінальному судочинстві», 1984 р.), доктор юридичних наук, професор А.Я. Дубинський, який досліджував проблеми прийняття та виконання процесуальних рішень слідчого (монографія «Виконання процесуальних рішень слідчого: правові і організаційні проблеми», 1984 р.).

Світла пам’ять про цих видатних учених завжди зберігається в серцях членів колективу кафедри, а їх праці ніколи не втратять актуальності.

Працівники кафедри брали участь у підготовці проектів нового Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій України», розробці модельного кримінально-процесуального кодексу для держав – членів СНД, Науково-практичних коментарів Кримінально-процесуального кодексу України (1995, 1999 рр.), чинного Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.), виступали з науковими повідомленнями на численних науково-практичних конференціях і круглих столах в Україні і на міжнародному рівні, були учасниками семінарів, які проходили за участі зарубіжних та українських учених і практиків.

Кафедра відома своїми науковими школами. Перша наукова школа була започаткована доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Дубинським А.Я. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 16 кандидатських дисертацій. Сьогодні вже його учні мають підготовлених кандидатів юридичних наук. Наступна школа з’явилась завдяки доктору юридичних наук, професору Стахівському С.М., під керівництвом якого підготовлено і захищено 8 кандидатських дисертацій.

Сьогодні кафедра продовжує добрі традиції та розвиває власні наукові школи, які відомі не тільки в Україні, але й поза її межами. Це наукові школи докторів юридичних наук, професорів Удалової Л.Д., Карпова Н.С., Горбачевського В.Я. та кандидатів юридичних наук, професорів Письменного Д.П., Смітієнко З.Д., Азарова Ю.І.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають практичний досвід роботи у правоохоронних органах, зокрема і в органах досудового розслідування, а також великий науковий потенціал, а тому здатні активно впливати на підвищення якості освітнього і наукового процесів у Національній академії внутрішніх справ.

За період існування кафедру очолювали:

 

Письменний Дмитро Петрович

кандидат юридичних наук, доцент

Першим виконуючим обов’язки начальника кафедри був призначений кандидат юридичних наук Письменний Дмитро Петрович, який очолював кафедру в 1983-1984 роках. Нині Письменний Д.П. – професор кафедри кримінального процесу.

 

Ієрусалімов Олександр Іванович

кандидат юридичних наук, доцент

В 1984 році начальником кафедри став Ієрусалімов О.І., який до того часу працював начальником навчального відділу Київської вищої школи МВС СРСР.

 

Смітієнко Зінаїда Дмитрівна

кандидат юридичних наук, професор

У 1985 році у зв’язку з призначенням Ієрусалімова О.І. проректором з навчальної та наукової роботи Київської вищої школи МВС СРСР начальником кафедри була призначена кандидат юридичних наук Смітієнко З.Д., яка працювала на цій посаді до 1999 року.

 

Письменний Дмитро Петрович

кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України

В 1999 році начальником кафедри був призначений кандидат юридичних наук, доцент Письменний Д.П.

Одночасно кафедра була перейменована і отримала нову назву – кафедра теорії кримінального процесу та судоустрою.

   

Стахівський Сергій Миколайович

доктор юридичних наук, професор 

В лютому 2003 року начальником кафедри був призначений професор кафедри Стахівський С.М., який пропрацював на цій посаді до червня 2009 року.

У цей період кафедра була перейменована і отримала назву – кафедра кримінального процесу.

 

Удалова Лариса Давидівна

доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України 

В серпні 2009 року на посаду начальника кафедри кримінального процесу була призначена доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Удалова Л.Д.

У квітні 2016 року на посаду завідувача кафедри кримінального процесу була призначена кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Рожнова В.В.

Рожнова Вікторія Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

У липні 2018 року на посаду завідувача кафедри кримінального процесу був призначений доктор юридичних наук, підполковник поліції Макаров М.А., який обіймає цю посаду на теперішній час.

Макаров Марк Анатолійович

доктор юридичних наук, доцент

Сьогодні кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації слухачів з дисциплін кримінально-процесуального циклу, організації діяльності адвокатури, прокуратури, судоустрою. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у проведенні занять для працівників правоохоронних органів, підготовці наукових висновків з питань застосування кримінального процесуального законодавства, готують пропозиції та рекомендації щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування.

Видані науково-педагогічними працівниками кафедри підручники, монографії і навчальні посібники, науково-практичні коментарі Кримінального процесуального кодексу України неодноразово визнавалися кращими за результатами конкурсів на кращі юридичні видання.

На кафедрі започатковані та функціонують наукові школи:

А.Я. Дубинського – була заснована у 1979 році. Основні напрями дослідження: історія становлення та розвитку кримінального процесу України, загальні положення досудового розслідування, процесуальне становище учасників кримінального процесу. Серед його учнів такі працівники кафедри, як Д.П. Письменний, О.І. Галаган, Ю.І. Азаров. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 16 кандидатських дисертацій.

З.Д. Смітієнко – була започаткована у 1992 році. Основні напрями дослідження: завдання кримінального процесу, принципи (засади) кримінального процесу, докази та доказування у кримінальному судочинстві. Під її керівництвом було підготовлено і захищено 16 кандидатських дисертацій.

С.М. Стахівського – була започаткована у 2003 році. Основні напрями дослідження: доказове право, особливі порядки кримінального провадження, проблеми досудового та судового провадження. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 8 кандидатських дисертацій.

Н.С. Карпова – була започаткована у 2002 році. Основні напрями дослідження: криміналістичні аспекти протидії злочинної діяльності, доказування у кримінальному провадженні, використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій.

Л.Д. Удалової – була започаткована у 2003 році. Основні напрями дослідження: завдання кримінального процесу, засади кримінального процесу, надання правової допомоги під час досудового розслідування, кримінально-процесуальні функції, запобіжні заходи в кримінальному процесі, проведення слідчих (розшукових) дій, забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам. Під її керівництвом підготовлено і захищено 1 докторську дисертацію та 45 кандидатських дисертацій.

Д.П. Письменного – була започаткована у 2004 році. Основні напрями дослідження: процесуальна діяльність слідчого, розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою, моральні засади доказування. Під його керівництвом підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій.

О.І. Галагана – була започаткована у 2008 році. Основні напрями дослідження: забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів кримінального судочинства, особливості розслідування суспільно-небезпечних діянь осіб, що визнаються неосудними. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій.

Ю.І. Азарова – була започаткована у 2008 році. Основні напрями дослідження: кримінально-процесуальні гарантії, суб’єкти кримінального процесу, процесуальна діяльність слідчого. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 8 кандидатських дисертацій.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X