Основні завдання

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових робіт;

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- виховання майбутнього працівника поліції, правоохоронця, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

- керівництво науково-дослідною роботою курсантів і студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах;

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через магістратуру й ад’юнктуру;

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедр;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників; надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України і МВС України;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих закладів освіти системи МВС України;

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та на замовлення інших установ та організацій літератури загального користування;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчинюються неповнолітніми.

Спеціальні завдання кафедри кримінального права, яка є випускаючою:

– розробка пропозицій щодо професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;

– підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

– залучення провідних вчених, спеціалістів правоохоронних органів до проведення занять, участі у роботі Державної екзаменаційної комісії;

– координація і забезпечення підготовки магістерських робіт;

– забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

Завдання кафедри кримінального права виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X