Перелік друкованих видань

Кримінальне право України. Збірник задач

Матеріали Х Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права" (Київ, 22 листопада 2019 року), присвяченої пам’яті професора П.П. Михайленка

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права" (Київ, 21 листопада 2018 року), присвяченої пам’яті професора П.П. Михайленка

Матеріали VIІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права" (Київ, 16 листопада 2017 року), присвяченої пам’яті професора П.П. Михайленка

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін" (Київ, 30 червня 2017 року)

ISSUES OF APPLICATION OF ENGLISH LANGUAGE IN TEACHING OF CRIMINAL LEGAL DISCIPLINES

Кримінальне право України (загальна та особлива частини)

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. /за заг. ред. д.ю.н., проф. А.В.Савченка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-5222 від 29.05.2017 року).

Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання[Текст]: навч. посіб. /автор. кол.: В.В. Василевич, О.М. Джужа, А.О. Джужа, О.Г. Колб, О.І. Колб, Н.В. Кулакова, Ю.О. Левченко, А.В. Микитчик, С.І. Мінченко, С.А. Мозоль, Т.В. Миронюк, Г.С. Поліщук, Е.В. Расюк, А.В. Савченко; за заг. ред. проф. О.М. Джужи та доц. Е.В. Расюка. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. 340 с.

Кваліфікація порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: метод. рек. /[О.В. Процюк, Д.О. Алексеева-Процюк]. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 55с.

Клименко О. А., Савченко А.В. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 226 с

Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем /Слабченко О.А., Савченко А.В., Семенюк О.О., Смаглюк О.В.: [монографія]. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 164 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

Акімов М.О. Розширення переліку корупційних злочинів у сфері господарської діяльності [Текст] /М. О. Акімов //Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К.: НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – 440 с. – С. 16–18.

Акімов М.О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / М. О. Акімов // Науковий вісник Сіверщини. Серія «Право». Науковий журнал Академії Державної пенітенціарної служби України. – 2018. – № 1 (3). – С. 141–151.

Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення [Текст] /М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 1. – С. 14–22.

Акімов М.О. Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної поведінки у злочинах проти виборчих прав [Текст] /М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 2. – С. 25–34.

Акимов М.А. Ответственность за нарушение законов и обычаев войны: первые попытки реализации / М. А. Акимов // Борьба с преступностью: теория и практика [Текст]: матер. VI Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД (г. Могилев, 2-3 апреля 2018 года). – Могилев : Могилевский институт МВД РБ, 2018. – 472 с. – С. 5–8.

Акімов М.О. Гаазькі правила повітряної війни 1923 року як вияв політики обмеження озброєнь у 20-ті роки XX століття / М. О. Акімов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 18 травня 2018 р. – У 2-х т. – Т. 1. – О. : Гельветика, 2018. – 672 с. – С. 346–349.

Акімов М.О. Роль Ліги Націй у міжнародно-правовому регулюванні повітряної війни / М. О. Акімов //Сучасна війна: гуманітарний аспект [Текст]: матер. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х. : Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2018. – 172 с. – С. 74–78.

Акимов М.А. Международно-правовые и уголовно-правовые аспекты применения беспилотных летательных аппаратов /М.А.Акимов //Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики [Текст]: матер. междунар.-практ. конф., г. Алматы, 31 августа 2018 г. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, 2018. – 345 с. – С. 58–60.

Акімов М.О. Питання кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки учасників незаконних воєнізованих (збройних) формувань [Текст] /М.О. Акімов //Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9 листопада 2018 р. – Л. : ЛьвДУВС, 2018. – 252 с. – С. 7–9.

Акімов М.О. Кримінально-правові проблеми застосування заборонених засобів та методів ведення повітряної війни /М. О. Акімов // Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 30 листопада 2018 р. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2018. – 244 с. – С. 9–10.

Акімов М.О. Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки найманця (ч. 5 ст. 447 КК України) /М.О.Акімов //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 18-22.

Mykhailo Akimov. Criminal law protection of person’s freedom: problems and solutions / [Text] / Mykhailo Akimov // Public security and public order : periodical collection of scientific articles. – № 20 (2018). – 344 p. – P. 9–18. (Литовська Республіка)

Mykhailo Akimov. Possibility of implementation of special release of criminal responsibility according to Article 158-1 of Criminal code of Ukraine / Mykhailo Akimov //Application of English language in the teaching of criminal legal disciplines: Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6409.

Бабаніна В.В. Поняття та межі принципу справедливості в кримінальному законодавстві України /В.В.Бабаніна //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 26-30.

Вартилецька І.А. Практика застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх /І.А.Вартилецька //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018.

Vartyletska Inna. CURRENT TRENDS OF CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF APPLICATION OF MEASURES OF CRIMINAL LEGAL NATURE / Inna Vartyletska //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 14-16.

Вознюк А.А. Актуальні проблеми відповідальності юридичних осіб за терористичну діяльність /А.А.Вознюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 66-68.

Жук І.В. Деякі аспекти правового регулювання примусового лікування в законодавстві країн Західної Європи. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної наук.-практичн. конф. (18 травня 2018 р.) / редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сухарук (відп. ред) та ін. В 2-х. Том 2. К. 2018. С. 202-204.

Жук І.В. Перспективи запровадження інституту обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнар. наук.-практичн. конф. (Київ, 11-12 трав. 2018 р.). К.: ГО «Центр правових наукових досліджень», 2018. С. 33-35.

Жук І.В. Проблеми застосування ст. 365 КК Ураїни /І.В.Жук //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 110-113.

Zhuk Ilona. DEFECTS OF LEGAL REGULATION OF RELEASE FROM SERVING A PUNISHMENT WITH A PROBATION /Ilona Zhuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 47-49.

Кісілюк Е.М. Генеза кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи/Е.М.Кісілюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 141-144.

Кісілюк Едуард, Смаглюк Олександр. Щодо поняття «радикалізму» та причин його виникнення /Е.М. Кісілюк, О.В. Смаглюк // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 218-222.

Кісілюк Е.М., Смаглюк О.В. Особливості застосування оціночних понять у кримінальному законодавстві України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2018. № 1 (46). С. 166–170.

Кісілюк Е.М. Особливості антикорупційної політики в освітньому процесі /Е.М. Кісілюк // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 125–128.

Kisiliuk Eduard. PROCEEDINGS OF CRIME ON THE SOURCE OF THE RACIAL, NATIONAL OR RELIGIOUS VOLUNTEER, OR DISAPPEARING, AS A MATTER WHICH CONSTITUTES PENALTIES /Eduard Kisiliuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 16-20.

Женунтій В.І., Кришевич О.В. Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, як критерій диференціації відповідальності за кримінальним законодавством України //Протидія злочинності: теорія та практика[Текст]: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 162-164.

Кришевич О.В. Міжнародно-порівняльний аспект кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди на прикладі законодавства Грузії /О.В.Кришевич // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 139-142.

Кришевич О.В. Шляхи вирішення проблемних питань з протидії російської агресії на тимчасово окупованих територіях України //Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти: матеріали науково-практичної конференції (4 вересня 2018 р., м. Київ). / Представництво Президента України в АРК. – Київ-Одеса: Фенікс, 2018. – С. 85-90.

Кришевич О.В., Женунтій В.І. Удосконалення кримінально-правової норми про відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за законодавством України /О.В.Кришевич //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 107-110.

Женунтій В.І., Кришевич О.В. Проблемні питання кримінальної відповідальності за посягання на здоров᾽я дітей /О.В.Кришевич //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. –С. 132 – 134.

Кришевич О.В. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі/О.В.Кришевич //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 125 – 128.

Кришевич О.В. Правові аспекти використання дронів, як основна з практичних засад реформування сектору безпеки України /О.В.Кришевич //Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. 2018. – С. 313-314.

Olha Kryshevych, Artem Shevchyshen, Olena Lepei. Correlation between the system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign experience. Baltic journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, p. 343-348, ISSN 2256-0742(PRINT); ISSN 2256-0963 (ONLINE). DOI: https: //doi.org/10.30525/2256-0742. Journal is available: www.baltijapublishing.lv.

Кришевич О.В. Сутність понятійного аспекту підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми //Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р. )/ [редкол.: В.Чернєй, К.Ланчинскас, А.Фодчук та ін.]. – К. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 62-65.

Kryshevych Olha. THE EXTRADITION INSTITUTE AS ONE OF THE COMPONENTS OF THE LAW ON CRIMINAL LIABILITY IN THE SPACE /Olha Kryshevych //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 20-23.

Крутевич М.М. Особливості обʼєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми) /М.М.Крутевич //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 165-167.

Krutevych Mykola. SEPARATE ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS /Mykola Krutevych //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 58-60.

Мостепанюк Л.О. Зміни до Кримінального Кодексу України: перспективи запровадження. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 139 – 142.

Мостепанюк Л.О. Чи варто розширювати коло потерпілих у Кримінальному кодексі України. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 59–62 с.

Мостепанюк Л.О. Нові види покарань: чи доцільно розширювати їх перелік. Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. С. 139–141.

Mostepanyuk Lyudmila. A victim in a criminal code of ukraine: perspectives of changes and the realities of their implementation. Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. С. 50–52.

Мостепанюк Л.О. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, у законодавстві України (1921–1991 рр.) /Л.О.Мостепанюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 181-183.

Матюшенко О.І., Качковський В.Б. Проблема організованої злочинності в Україні /ОІ.Матюшенко //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 184-186.

Микитчик О.В. Відшкодування завданих збитків як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом/О.В.Микитчик //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 194-195.

Mykytchyk Oleksandr, Aksyuk Nadia. WATER VEHICLES AS A SUBJECT OF TRAFFIC RULES VIOLATION OR RAIL, WATER OR AIR TRANSPORT OPERATION (ARTICLE 276 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE) /Oleksandr Mykytchyk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 23-25.

Осадчий В.І. Про субʼєкт злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань /В.І.Осадчий //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 201-203.

Pavlovskaya Anna, Smaglyuk Oleksandr. The current state of legislative regulation of the age of criminal responsibility and the prospects for its development. Application of english language in the teaching of criminal legal disciplines. Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. Р. 40–44.

Павловська А.А. Міжнародний аналіз призначення покарання за кримінальним законодавством. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 53-55.

Процюк О.В., Алєксєєва-Процюк Д.О. Незаконне використання інсайдерської інформації: кримінально-правовий аналіз явища /О.В.Процюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 238-241.

Protsiuk Oleg. SPECIFIC ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR TRADE OF PEOPLE /Oleg Protsiuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 28-31.

Романенко О.В. Задніченко С.І., Сутність “гудвіл” та “ділова репутація”, як складові неправомірної вигоди /О.В.Романенко //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 118 – 120.

Савченко А.В. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв᾽язку /А.В.Савченко, П.А.Воробей, Ю.А.Бельський. К. Юридична наука. № 1. 2018. С.149-165.

Savchenko A.V., Drozd O.Y., Oliinyk O.S. Comparative and legal analysis of criminal and legal protection of individual components of natural environment: European and international experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 7 (29): 1897–1193. DOI: 10.14505/jarle.v8.5 (29).13. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive.

Савченко А.В. Щодо змісту окремих форм вчинення корупційних злочинів («пропозиція», «обіцянка», «прохання») /А. В. Савченко // Сучасна університетська правова освіта і наука: [матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.]. – Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018.С. 372–375.

Савченко А.В. Проблемні питання розуміння корупції в законодавстві, що стосується освітянської сфери / А. В. Савченко // Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. «Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування» (1 березня 2018 р., Ірпінь). – Ірпінь, 2018.С. 109–114.

Савченко А.В. Особливості предмета шахрайства /А.В. Савченко, О.А. Клименко //Актуальні проблеми кримінального права, процесу, кри- міналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 82–84.

Savchenko Andrii. Сriminal liability for corruption crimes and crimes relating to corruption / Andrii Savchenko // Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 6–9.

Савченко А.В. Питання удосконалення окремих кримінально-правових норм у зв’язку зі створенням Національного бюро фінансової безпеки України /А.В. Савченко //Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). – К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 200–203.

Савченко А.В. Особливості кримінально-правового захисту та кримінальної відповідальності викривачів / А. В. Савченко // Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р.) / [редкол.: В. Чернєй, К. Ланчінскас, А. Фодчук та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 140–142.

Савченко А.В. Удосконалення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів /А.В. Савченко // Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. ІХ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 254–259.

Савченко А.В. Питання кваліфікації злочинів, що вчиняються в умовах воєнної окупації, анексії та військової агресії в Україні /А.В. Савченко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 440–442.

Semenyuk Oleksandr. CONTENTS OF EXCLUSIVELY DISPOSITION OF ARTICLE 171 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE /Oleksandr Semenyuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 55-57.

Симоненко Н.О. Примушування до проведення аборту/Н.О.Симоненко //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 265-267.

Symonenko Natalia. CHEMICAL CASTRATION AS A TYPE OF PUNISHMENT FOR RAPE/ Natalia Symonenko //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 86-88.

Смаглюк О.В. Підстави для криміналізації в процесі реалізації кримінально-правової політики /О.В.Смаглюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 279-282.

Шакун В.І. Теоретичні засади професійної підготовки докторів філософії в галузі кримінального права /В.І.Шакун //Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст]: матеріали ІХ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листопада 2018 р.) /ред. кол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 320-323.

Шакун В.І. Теоретичні питання сучасної української кримінології /В.І.Шакун //Протидія злочинності: теорія та практика [Текст]: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 26-28.

Шакун В.І. Реформа сектору безпеки через призму кримінології /В.І.Шакун //Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. 2018. – С.545-550.

Шармар О.М., Миронченко Р.В. Кримінально–правова характеристика незаконної поруки лісу, передбаченої ст. 246 КК України. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) /редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук (відп. ред) та ін. – В 2-х. Том 2. – К. 2018. С. 214-216.

Шармар О.М. Порушення гарантій правової визначеності внаслідок ліквідації Верховного Суду України. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: матеріали II підсумкової науково-практичної конференції (18 травня 2018 року). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 123-125. http://indo.univ.kiev.ua/images.

Шармар О.М. Механізм забезпечення єдності судової практики в діяльності судів як засіб боротьби з корупцією /О.М.Шармар // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. –С. 293-296.

Шармар О.М. Проблемні питання тлумачення складу злочину порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, передбаченого ст. 161 КК України /О.М.Шармар //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 327-329.

Sharmar Olga. THE PROBLEMATICAL QUESTIONS OF CORRUPTION CRIMES /Olga Sharmar //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 45-47.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X