Особисті здобутки

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Савченко Андрій Володимирович

   Савченко А.В., Журавська З.В. Сучасний стан взаємодії релігійних організацій та Державної кримінально-виконавчої служби України та шляхи удосконалення цієї діяльності //Релігійні організації як учасники кримінально-виконавчої діяльності: навчальний посібник /Колб О.Г., Копотун І.М., Ортинський В.Л. та ін.; за аг. ред. В. Л. Ортинського. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. – С. 139–164.

   Савченко А.В. Нормативно-правові підстави діяльності, пов’язаної із запобіганням корупційним та іншим злочинам у сфері виконання покарань /А.В. Савченко, О.В. Батюк //Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання: навчальний посібник /за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г.Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 444 с. – С. 190–221. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-232.15 від 24.04.2018 року). Підрозділ 3.3 у співавторстві.

   Савченко А.В. Щодо змісту окремих форм вчинення корупційних злочинів («пропозиція», «обіцянка», «прохання») /А. В. Савченко // Сучасна університетська правова освіта і наука: [матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.]. – Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018.С. 372–375.

   Савченко А.В. Проблемні питання розуміння корупції в законодавстві, що стосується освітянської сфери / А. В. Савченко // Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. «Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування» (1 березня 2018 р., Ірпінь). – Ірпінь, 2018.С. 109–114.

   Савченко А.В. Особливості предмета шахрайства /А.В.Савченко, О.А. Клименко //Актуальні проблеми кримінального права, процесу, кри- міналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. С. 82–84.

   Савченко А.В. Питання удосконалення окремих кримінально-правових норм у зв’язку зі створенням Національного бюро фінансової безпеки України /А.В. Савченко //Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). – К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 200–203.

   Савченко А.В. Особливості кримінально-правового захисту та кримінальної відповідальності викривачів /А.В. Савченко //Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В. Чернєй, К. Ланчінскас, А. Фодчук та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 140–142.

   Савченко А.В. Удосконалення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів /А.В. Савченко //Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. ІХ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.] – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 254–259.

   Савченко А.В. Питання кваліфікації злочинів, що вчиняються в умовах воєнної окупації, анексії та військової агресії в Україні /А.В. Савченко //Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 440–442.

   Савченко А.В. Положення кримінального права в Конвенції Ліги арабських держав про боротьбу з корупцією 2010 року /А.В. Савченко //Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. /[редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – С. 131–135.

   Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в Україні, Франції та ФРН: порівняльний аналіз /А.В. Савченко //Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства [Текст]: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2018. – С. 314–319.

   Савченко А.В. Щодо питання про удосконалення кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян /А.В. Савченко //Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: [Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.)]. Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2019. – С. 363–366.

   Савченко А.В. Реформування кримінального законодавства України з огляду на категорію «кримінальне правопорушення»: критичні зауваження // Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (24 травня 2019 року, м. Одеса) / ред. кол.: Є. Л. Стрельцов, В. О. Туляков, В. П. Кедик [та ін.] ; передмова С. В. Ківалова ; відп. за випуск Є. Л. Стрельцов; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 122–124.

   Савченко А.В., Колб І.О. Злісна непокора як одна з підстав застосування сили до засуджених, позбавлених волі //Проблеми реформування кримінальної юстиції України: зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 травня 2019 р. – Чернівці, 2019. – С. 127–131.

   Савченко А.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. /за заг. ред. д.ю.н., проф. А.В.Савченка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-5222 від 29.05.2017 року).

   Савченко А.В. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання[Текст]: навч. посіб. /автор. кол.: В.В. Василевич, О.М. Джужа, А.О. Джужа, О.Г. Колб, О.І. Колб, Н.В. Кулакова, Ю.О. Левченко, А.В. Микитчик, С.І. Мінченко, С.А. Мозоль, Т.В. Миронюк, Г.С. Поліщук, Е.В. Расюк, А.В. Савченко; за заг. ред. проф. О.М. Джужи та доц. Е.В. Расюка. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. 340 с.

   Савченко А.В., Клименко О. А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 226 с

   Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем /Слабченко О.А., Савченко А.В., Семенюк О.О., Смаглюк О.В.: [монографія]. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 164 с.

   Савченко А.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Савченко А.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Savchenko A.V., Drozd O.Y., Oliinyk O.S. Comparative and legal analysis of criminal and legal protection of individual components of natural environment: European and international experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 7 (29): 1897–1193. DOI: 10.14505/jarle.v8.5 (29).13. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive.

   Savchenko Andrii. Сriminal liability for corruption crimes and crimes relating to corruption / Andrii Savchenko // Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 6–9.

   Савченко А.В. Питання удосконалення окремих кримінально-правових норм у зв’язку зі створенням Національного бюро фінансової безпеки України /А.В. Савченко //Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). – К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 200–203.

   Савченко А.В. Особливості кримінально-правового захисту та кримінальної відповідальності викривачів / А. В. Савченко // Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р.) / [редкол.: В. Чернєй, К. Ланчінскас, А. Фодчук та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 140–142.

   Савченко А.В. Удосконалення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів /А.В. Савченко // Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. ІХ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 254–259.

   Савченко А.В. Питання кваліфікації злочинів, що вчиняються в умовах воєнної окупації, анексії та військової агресії в Україні /А.В. Савченко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2018. – С. 440–442.

   Савченко А.В. Рефайлінг (ре файл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку / А. В. Савченко, П. А. Воробей, Ю. А. Бельський // Юридична наука. – 2018. – № 1. – С. 149–165.

   Савченко А.В. Щодо змісту окремих форм вчинення корупційних злочинів («пропозиція», «обіцянка», «прохання») / А. В. Савченко // Сучасна університетська правова освіта і наука : [Матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.]. – Том 1. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 372–375.

   Савченко А.В. Проблемні питання розуміння корупції в законодавстві, що стосується освітянської сфери / А. В. Савченко // Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. «Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування» (1 березня 2018 р., Ірпінь). – Ірпінь, 2018. – С. 109–114.

   Савченко А.В. Особливості предмета шахрайства / А. В. Савченко, О. А. Клименко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, кри- міналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 82–84.

   Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах : навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-5222 від 29.05.2017 року).

   Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах : навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-5222 від 29.05.2017 року).

   Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання : навч. посіб. / автор. кол.: В. В. Василевич, О. М. Джужа, А. О. Джужа, О. Г. Колб, О. І. Колб, Н. В. Кулакова, Ю. О. Левченко, А. В. Микитчик, С. І. Мінченко, С. А. Мозоль, Т. В. Миронюк, Г. С. Поліщук, Е. В. Расюк, А. В. Савченко; за заг. ред. проф. О. М. Джужи та доц. Е. В. Расюка. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. – 340 с.

   Савченко А.В. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням непо¬внолітніх та щодо неповнолітніх: [монографія] /А.В.Савченко, І.А.Вартилецька, О.О.Семенюк, О.О.Луцак.– К. : НАВС, 2016. – 267 с.

   Савченко А.В. Правові засади дільності прокуратури України у сфері виконання покарань / Є.В. Дудко, І.О. Колб, А.В. Савченко та ін..; за заг. Ред.. д.ю.н. проф.. О.М. Джужи та д.ю.н., проф.. О.Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 240 с.

   Савченко А.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. Савченко А.В.

   Савченко А.В. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: [монографія] /автор. кол.: В.В.Василевич, Т.Е.Василевська, В.Ф.Нестерович, Е.В.Расюк, А.В.Савченко, В.Л.Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю.В.Ковбасюка і проф. В.Л.Федоренка. – К.: Видавництво Ліра-К, НАДУ, 2016. – 524 с.

   Савченко А.В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [Текст] навч. посіб. / А.В. Савченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 168 с.

   Савченко А.В. Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у кримінально-виконавчій діяльності України: [навч. посіб.] / О.Г.Колб, О.М.Джужа, В.Я.Конопельський, А.В.Савченко, І.О.Колб, З.В.Журавська, Л.М.Горбач, С.Ю.Чередніченко; за аг. ред. д.ю.н., професорів О.Г.Колба та О.М.Джужи. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 336 с.

   Савченко А.В. Функції прокуратури як суб’єкта запобігання злочинамв України /А.В. Савченко, І.М.Василюк // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 травня 2016 року. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 247-249.

   Савченко А.В. Питання кримінально-правової охорони системи загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування / А.В. Савченко, П.А. Воробей // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2016. – № 3-4 (98) – С. 51–53.

   Савченко А.В. Перспективи змін національного антикорупційного кримінального законодавства / А.В. Савченко // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) : матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф., м.Київ, 18 листопада 2016 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 16-19.

   Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини: порівняльний аналіз / А.В. Савченко // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали Міжнародної наук.-практ. Конф., м. Київ, 9 грудня 2016 р. – К : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С.97-103.

   Савченко А.В., Клименко О.А. Причини вчинення шахрайств у сфері надання туристичних послуг / А.В. Савченко, О.А. Клименко // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф., м. Київ, 18 листопада 2016 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 68–72.

   Савченко А.В. Вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України) / А.В. Савченко // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25 листопада 2016 р. – О.: ОДУВС, 2016 – С. 156-157.

   Савченко А.В. Про деякі позитивні тенденції, що намітились у змісті політики у сфері боротьби зі злочинністю / А.В. Савченко // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25 листопада 2016 р. – О.: ОДУВС, 2016 – С. 155-156.

   Савченко А.В. Удосконалення сучасних підходів щодо кримінально-правової протидії організованій злочинності / А.В. Савченко // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 89-93.

   Savchenko Andrii СRIMINAL LIABILITY FOR CORRUPTION CRIMES IN THE POST-SOVIET STATES / Andrii Savchenko // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 3-6.

   Савченко А. Хабар (заміна даного терміну на «неправомірна вигода», згідно змін до КК України) /А.Савченко, В.Сюравчик //Українська кримінологічна енциклопедія /за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків. – Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – С. 740–741.

   Савченко А. В. Удосконалення процедури підготовки матеріалів та розгляду питань надання засудженим дозволу на короткочасний виїзд за межі колонії / Савченко А. В., Колб О.Г. // Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній : навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – С. 135–155 .

   Савченко А. В. Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко, О.О. Семенюк, О.Г.Колб: монографія. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 154 с.

   Савченко А.В. Про деякі елементи запобіжної діяльності персоналу колоній, спрямованої на забезпечення прав засуджених в Україні / А.В.Савченко, І.М.Василюк // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 3 березня 2017 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 391–393.

   Савченко А.В. Поняття «корупція» у контексті кримінального права / А.В. Савченко // Кримінально-правові та кримінологічні засади про¬тидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Хар ків. нац. унт внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 165–166.

   Савченко А.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю журналістів /А.В.Савченко, Л.О.Мостепанюк, О.О.Семенюк, А.А.Павловська // Протидія перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів в Україні [Текст]: метод. рек. / С.С.Чернявський, Л.В.Опришко, А.В.Титко та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 33–54.

   Савченко А. В. Про нормативно-правове забезпечення діяльності персоналу органів та установ виконання покарань / А. В. Савченко, І. М. Василюк // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 березня 2017 р. / за ред. О. П. Рябчинської. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 102–103.

   Савченко А. В. Протидія корупції у правоохоронних органах США (на прикладі департамента поліції Нью-Йорка) / А. В. Савченко // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2017 р. – Одесса: ОДУВС, 2017. – С. 187–189.

   Савченко А. В. Удосконалення сучасних підходів щодо кримінально-правової протидії організованій злочинності / А. В. Савченко // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф., м. Київ, 23 червня 2017 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 89–93.

 • Акімов Михайло Олександрович

   Акімов М. О. Центр ООН із попередження міжнародної злочинності (англ. UN Centre for International Crime Prevention). Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право /редкол.: В.І. Шакун (голова), В. І. Тимошенко (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2020. 544 с. С. 493–494.

   Акімов М.О. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / за заг. ред. Пєткова В.П. Київ : Професіонал, 2020. 296 с.

   Акімов М.О. Правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в деяких державах Європи /М.О.Акімов //Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству [Текст]: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 10-13.

   Акімов М. О. До питання про історію міжнародно-правового регулювання незастосування державою зброї до цивільного повітряного судна. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 31 січ. - 1 лют. 2020 р. Дніпро : Правовий світ, 2020. С. 97-100.

   Акімов М.О. Міжнародно-правова регламентація відповідальності держави за знищення цивільного повітряного судна. Правові засади суверенного розвитку України в сучасних умовах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 31 січ. - 1 лют. 2020 р. Київ : Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2020. С. 98-102.

   Акімов М.О. Нормативне забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству у Туреччині. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 19) : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 6 лют. 2020 р. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2870 (дата звернення: 12.06.2020).

   Акімов М.О. Від Гааги до Амстердама: невдалі спроби регулювання повітряних бомбардувань засобами міжнародного права. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства : матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 лют. 2020 р. Тернопіль: Вектор, 2020. У 2-х т. Т. 1. С. 350-352.

   Акімов М.О. Заходи запобігання та протидії домашньому насильству за законодавством Сербії. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 13 бер. 2020 р. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 309-311.

   Акімов М.О. Деякі питання кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак у нормах про злочини проти моральності. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 бер. 2020 р. Велико-Тирново: ACCESS PRESS, 2020. С. 9-14.

   Акимов М.А. Противодействие домашнему насилию: опыт Финляндии. Борьба с преступностью: теория и практика: матер. VIII Междунар. научн.-практ. конф., г. Могилев, 23 апр. 2020 г. Могилев: Могилевск. ин-т МВД РБ, 2020. С. 183-185.

   Акімов М.О. Особливості запобігання та протидії домашньому насильству в Чехії. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р. Чернігів : Академія Держ. пенітенц. служби України, 2020. У 2 т. Т. 2. С. 3-5.

   Акімов М.О. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 325 КК України: загальний чи спеціальний. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 29 квіт. 2020 р. Харків : Право, 2020. С. 10-13.

   Акімов М.О. Особливості кваліфікації домашнього насильства за кримінальним законодавством Румунії. Травневі правові читання: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 7 травн. 2020 р. Черкаси: Черкаськ. ін-т пожежн. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивільн. захисту України, 2020. С. 349-351.

   Акімов М.О. Повітряні бомбардування та міжнародне право: спроби врегулювання в роки між світовими війнами. Авіація, промисловість, суспільство: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 14 травн. 2020 р. Харків: Харківськ. нац. ун-т внутр. справ, 2020. У 2 ч. Ч. 1. С. 431-433.

   Акімов М.О. Повітряні бомбардування вересня 1939 року: ставлення ворогуючих сторін та світової спільноти. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 22): матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 14 травн. 2020 р. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go= full_article&id=2953 (дата звернення: 12.06.2020).

   Акімов М.О. Деякі риси розвитку кримінальної відповідальності за захоплення заручників за законодавством країн Середньої Азії. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матер. Міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 травн. 2020 р. Харків: Право, 2020. С. 29-31.

   Акімов М.О. Відсутність системності при внесенні змін як вада чинного кримінального закону (на прикладі ст. 299 КК України). Актуальні питання кримінального права, кримінології та судочинства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 165-ій річн. з дня народження проф. Л. С. Білогрицького-Котляревського, м. Київ, 15 травн. 2020 р. Київ: Держ. ун-т інфраструктури технологій, 2020. С. 11-14.

   Акімов М.О. Деякі дискусійні питання суб’єкта злочину за ст. 325 КК України. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих фнауковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травн. 2020 р. Рівне : Нац. ун-т водного госп. та природокорист., 2020. У 2 ч. Ч. 2. С. 3-9.

   Акімов М.О. Повітряне бомбардування Гельсінкі 30 листопада 1939 року: міжнародно-правові наслідки. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23): матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 черв. 2020 р. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article &id=2981 (дата звернення: 12.06.2020).

   Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством країн Балтії. Журнал європейського і порівняльного права. 2020. № 12 (1-2). С. 62–65.

   Акімов М.О. Брюссельська конференція 1874 року та її значення у міжнародному гуманітарному праві /М. О. Акімов //Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 9): матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go= full_article&id=2558.

   Акімов М.О. Найманство (ст. 447 КК України): питання визначення, проблеми заохочувальної норми /М. О. Акімов //Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: матер. III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 15 бер. 2019 р. – Дніпро: ДДУВС, 2019. – 365 с. – С. 86–88.

   Акимов М.О. Уголовно-правовая квалификация воинских преступлений, совершенных в период военного положения /М.А. Акимов //Борьба с преступностью: теория и практика : матер. VII Междунар. научн.-практ. конф., г. Могилев, 5 апр. 2019 г. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/468.

   Акімов М.О. Від Брюсселю до Гааги: розробка «jus in bello» у другій половині XІX сторіччя /М. О. Акімов //Діалектичні та практичні питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах: матер. IX Міжнар. наук. конф., м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р. – К. : ДУІТ, 2019. – 424 с. – С. 392–398.

   Акімов М.О. Незаконна парамілітарна діяльність: потреба та проблеми криміналізації //М. О. Акімов //Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС, м. Харків, 18 квіт. 2019 р. – Х.: ХНУВС, 2019. – 244 с. – С. 24–26.

   Акімов М.О. Рівноправність як складова національної безпеки: питання кримінально-правової охорони [Текст] /М. О. Акімов // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матер. III підсумкової наук.-практ. конф., м. Київ, 16 травн. 2019 р. – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – 209 с. – С. 20–21.

   Акімов М.О. Застереження Мартенса та його роль у міжнародному гуманітарному праві [Текст] /М.О. Акімов //Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 травн. 2019 р. – О.: Гельветика, 2019. – У 2 т. – Т. 1. – 722 с. – С. 381–384.

   Mykhailo Akimov. Criminal offences against election rights: problems of their aggravating and extra aggravating vestiges / Mykhailo Akimov // Application of English language in the teaching of criminal legal disciplines: Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 6, 2019). – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272.

   Акімов М.О. Незаконна парамілітарна діяльність: потреба та проблеми криміналізації /М.О.Акімов //Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку[Текст]: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 24-26.

   Акімов М.О. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Акімов М.О. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Акімов М.О. Розширення переліку корупційних злочинів у сфері господарської діяльності [Текст] /М. О. Акімов //Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К.: НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – 440 с. – С. 16–18.

   Акімов М.О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / М. О. Акімов // Науковий вісник Сіверщини. Серія «Право». Науковий журнал Академії Державної пенітенціарної служби України. – 2018. – № 1 (3). – С. 141–151.

   Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення [Текст] /М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 1. – С. 14–22.

   Акімов М.О. Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної поведінки у злочинах проти виборчих прав [Текст] /М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 2. – С. 25–34.

   Акимов М.А. Ответственность за нарушение законов и обычаев войны: первые попытки реализации / М. А. Акимов // Борьба с преступностью: теория и практика [Текст]: матер. VI Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД (г. Могилев, 2-3 апреля 2018 года). – Могилев : Могилевский институт МВД РБ, 2018. – 472 с. – С. 5–8.

   Акімов М.О. Гаазькі правила повітряної війни 1923 року як вияв політики обмеження озброєнь у 20-ті роки XX століття / М. О. Акімов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 18 травня 2018 р. – У 2-х т. – Т. 1. – О. : Гельветика, 2018. – 672 с. – С. 346–349.

   Акімов М.О. Роль Ліги Націй у міжнародно-правовому регулюванні повітряної війни / М. О. Акімов //Сучасна війна: гуманітарний аспект [Текст]: матер. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х. : Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2018. – 172 с. – С. 74–78.

   Акимов М.А. Международно-правовые и уголовно-правовые аспекты применения беспилотных летательных аппаратов /М.А.Акимов //Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики [Текст]: матер. междунар.-практ. конф., г. Алматы, 31 августа 2018 г. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, 2018. – 345 с. – С. 58–60.

   Акімов М.О. Питання кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки учасників незаконних воєнізованих (збройних) формувань [Текст] /М.О. Акімов //Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9 листопада 2018 р. – Л. : ЛьвДУВС, 2018. – 252 с. – С. 7–9.

   Акімов М.О. Кримінально-правові проблеми застосування заборонених засобів та методів ведення повітряної війни /М. О. Акімов // Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 30 листопада 2018 р. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2018. – 244 с. – С. 9–10.

   Акімов М.О. Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки найманця (ч. 5 ст. 447 КК України) /М.О.Акімов //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 18-22.

   Mykhailo Akimov. Criminal law protection of person’s freedom: problems and solutions / [Text] / Mykhailo Akimov // Public security and public order : periodical collection of scientific articles. – № 20 (2018). – 344 p. – P. 9–18. (Литовська Республіка)

   Mykhailo Akimov. Possibility of implementation of special release of criminal responsibility according to Article 158-1 of Criminal code of Ukraine / Mykhailo Akimov //Application of English language in the teaching of criminal legal disciplines: Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6409.

 • Бабаніна Вікторія Вікторівна

   Бабаніна В.В. Механізм створення та реалізації кримінального законодавства України: монографія. Київ, ФОП Маслаков, 2019. 512 с.

   Бабаніна В.В. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 202–206.

   Бабаніна В.В. Понятия «уголовный закон», «уголовное законодательство», «уголовное право» и их соотношение. Закон и жизнь. 2019. № 2/2. С. 12–17.

   Бабаніна В.В. Суб’єкти створення кримінального законодавства України. Закон и жизнь. 2019. № 4/2. С. 18–23.

   Бабаніна В. В. Співвідношення понять: «механізм реалізації кримінального законодавства», «механізм кримінально-правового впливу» та «механізм кримінальноправового регулювання». Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІІ Всеукр. науково-практичної конференції (Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький, Нац. акад. держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. 2019. С. 83–87.

   Бабаніна В. В. Реалізація кримінального законодавства: поняття та виміри існування. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівського науково-практичного круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, С. 188–192.

   Бабаніна В. В. Основні аспекти механізму реалізації кримінального законодавства. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: матеріали всеукр. конф. (Львів, 29 берез. 2019 р.). Львів, 2019. С. 20–23.

   Babanina V. Concepts and types of authorities as victims of threats or violence against an official or a citizen who performs public duty. Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference. (Kyiv, June 05, 2019). Kyiv, 2019. Р. 10–14.

   Бабаніна В. В. Понятия «уголовный закон», «уголовное законодательство», «уголовное право» и их соотношение. Закон и жизнь. 2019. № 2/2. С. 12–17.

   Бабаніна В. В. Концептуальні засади механізму реалізації кримінального законодавства. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 1. Ч. 1 (35). С. 160–164.

   Бабаніна В. В. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 202–206.

   Бабаніна В. В. Реалізація кримінального законодавства: поняття, ознаки та механізм. Верховенство права. 2019. № 1. С. 118–123.

   Бабаніна В. В. Суб’єкти створення кримінального законодавства України. Закон и жизнь. 2019. № 4/2. С. 18–23.

   Babanina V. Structure of mechanism of implementation of Criminal legislation. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2 (111). С. 81–86.

   Бабаніна В. В. Механізм створення та реалізації кримінального законодавства України: монографія. Київ, ФОП Маслаков, 2019. 512 с.

   Бабаніна В. В. Історичні аспекти становлення та розвитку кримінального законодавства. Наук. вісник Херсонського державного університету. 2013. Спеціальний випуск. С. 88–91.

   Бабаніна В. В. Дослідження механізму створення закону про кримінальну відповідальність через призму підготовки до прийняття проекту КК України 2001 року. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». Вип. 1. 2014. С. 189–194.

   Бабаніна В. В. Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ–ХІІІ ст.ст.). Вісн. Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2014. № 4. Т. 2. С. 242–248.

   Бабаніна В. В. Лаконічність формулювання змін до закону про кримінальну відповідальність (на прикладі Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини» від 12 лютого 2015 р. № 194-VIII). Вісн. Асоціації кримінального права України. 2015. № 1(4). С. 309–318.

   Бабаніна В. В. Концепції проектів кримінальних кодексів України: історико-правове дослідження : Електронне наукове фахове видання «Науковий часопис Національної академії прокуратури України». 2015. № 1(5). С. 1–7. URL: http://www.pap.in.ua/6_2014/80.pdf.

   Бабаніна В. В. Співвідношення кримінального права та кримінального закону. Право і суспільство. 2017. № 3 Ч. 2. С. 160–165.

   Бабаніна В. В. Щодо розуміння права у контексті наукового дослідження механізму створення та реалізації кримінального законодавства. Європейські перспективи. 2018. № 2. С. 117–122.

   Babanina Victoria. Significance of some legal principles at the stage of creation of criminal legislation. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (16). С. 163–171.

   Babanina Victoria. Definition of criminal legislation and its correlation with criminal law. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 133–145.

   Бабаніна В. В. Церковні устави як складова частина кримінального законодавства Київської Русі. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 20 березня 2014 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 210–213.

   Бабаніна В. В.Руська правда як історичне джерело кримінального законодавства України. Актуальні проблеми юридичної психології: матер. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квітня 2014 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 13–17.

   Бабаніна В. В.Особливості регулювання суспільних відносин під час зародження кримінального законодавства України : Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 29 квіт.2014 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 187–189.

   Бабаніна В. В. Принципи стабільності та динамізму як передумови створення кримінального законодавства. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матер. міжнар наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 жовт. 2014 р.). Харків, Право, 2014. С. 197–201.

   Бабаніна В. В. Необхідність наукового дослідження механізму прийняття законодавства про кримінальну відповідальність у контексті гармонійного поєднання принципів стабільності та динамізму. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матер. V міжвуз. науково-практичної конференції. (Київ, 21 листоп. 2014 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2014. С.153–156.

   Бабаніна В. В. Поняття джерела кримінального права та кримінального законодавства. Українська мова в юриспруденції: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 лист. 2014 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 153–155.

   Бабаніна В. В. Початковий етап розвитку кримінального законодавства України : Актуальні проблеми розслідування злочинів: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). Київ, Нац. акад внутр. справ, 2015. С. 223–225.

   Бабаніна В. В. Вимоги щодо створення закону про кримінальну відповідальність як фундаментальна основа дослідження питань механізму його створення та реалізації : Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матер. VII Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (м. Київ, 29 жовт. 2015 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, Нац. акад. держав. упр. при Президентові України, 2015. С. 106–108.

   Бабаніна В. В. Праворозуміння як основоположна категорія дослідження механізму створення та реалізації кримінального законодавства. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2015 р.). Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 250–255.

   Бабаніна В. В. Філософсько-правовий аспект розуміння поняття «закон». Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матер. II Всеукр.науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 10 червня 2016 року). Кривий Ріг, Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2016. С. 47–50.

   Бабаніна В. В. До співвідношення понять «кримінальний закон», «закон про кримінальну відповідальність» та «карний закон». Актуальні проблеми юридичної науки : матер. тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання». (Хмельницький, 10 листоп. 2016 р.). Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2016. С. 69–70.

   Бабаніна В. В. До питання про коректність формулювання назви «кримінальний закон». Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті видатного науковця О. Ф. Граніна (Київ, 23 берез. 2017 р.). Київ, Нац. акад внутр. справ, 2017. С. 11–13.

   Бабаніна В. В. Щодо визначення основних критеріїв розвитку періодизації кримінального законодавства України. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукр. науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року). Кривий Ріг, 2017. С. 80–82.

   Бабаніна В. В. Поняття та межі принципу справедливості в кримінальному законодавстві України. Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка): матер. тез доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 26–30.

   Бабаніна В.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Бабаніна В.В. Поняття та межі принципу справедливості в кримінальному законодавстві України /В.В.Бабаніна //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 26-30.

 • Вартилецька Інна Анатоліївна

   Вартилецька І.А. Практика застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх /І.А.Вартилецька //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018.

   Вартилецька І.А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Вартилецька І.А. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Вартилецька І.А. Практика застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх /І.А.Вартилецька //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018.

   Vartyletska Inna. CURRENT TRENDS OF CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF APPLICATION OF MEASURES OF CRIMINAL LEGAL NATURE / Inna Vartyletska //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 14-16.

 • Вознюк Андрій Андрійович

   Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.

   Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.

   Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с.

   Вознюк А. А., В. С. Щирська. Запобігання організації або утриманню місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: монографія. Київ: Освіта України, 2017. 184 с.

   Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

   Вознюк А. А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. (Розділ VI «Співучасть у кримінальному правопорушенні», Розділ IX «Звільнення від кримінальної відповідальності»).

   Вознюк А. А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с. (Розділ VI «Співучасть у кримінальному правопорушенні», Розділ IX «Звільнення від кримінальної відповідальності»).

   Вознюк А. А. Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич. В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с. (Глава 22 Кримінологічна характеристика та запобігання організованій злочинності).

   Вознюк А. А. Досудове розслідування кримінальних проступків: метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець, А. А. Вознюк та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 160 с.

   Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1 (86). С. 154–160.

   Вознюк А. А. Трансформація співучасті: поняття та форми. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 1 (32). С. 68–71.

   Вознюк А. А. Актуальні проблеми кримінально-правового впливу на учасників не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 40–49.

   Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність службових осіб за створення злочинних об’єднань та участь у них. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2 (12). С. 78–93.

   Вознюк А. А. Концептуальні засади запобігання суспільно небезпечним діянням. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2 (99). С. 156–165.

   Вознюк А. А. Конструкції одиничних складів злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 КК України. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4(12). С. 35–44. URL: http://www.chasopysnapu. gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/12-2016/voznuk.pdf

   Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи: актуальні проблеми кваліфікації та перспективи вдосконалення законодавства. Наше право. 2017. № 1. С. 122–127.

   Вознюк А. А. Відповідальність юридичних осіб за створення злочинних об’єднань та участь у них за законодавством України та інших країн. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2017. № 2. С. 163–169.

   Вознюк А. А. Види організованих злочинних об’єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 4 (91). С. 42–50.

   Вознюк А. А. Видовий об’єкт злочинів, передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 Кримінального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (13). С. 262–275.

   Вознюк А. А. Осудність як ознака суб’єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258-3, 260 КК України. Правовий часопис Донбасу. № 2 (60). 2017. С. 100-105.

   Вознюк А. А. Порядок визнання злочинних об’єднань терористичними: актуальні проблеми теорії та практики. Європейські перспективи. 2017. № 2. С. 100–105.

   Вознюк А. А. Зарубіжний досвід диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь в них. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». № 5. 2017. С. 107–113.

   Вознюк А. А., Кузьмічова-Кисленко Є. В. Проблеми встановлення потерпілого від порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3 (104). С. 210-218.

   Вознюк А. А. Призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, учасникам злочинних об’єднань (ст. 255, 257, 2583, 260 КК України). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). С. 20–30.

   Вознюк А. А. Час вчинення злочину: актуальні проблеми кримінально-правового розуміння. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 258–262.

   Вознюк А. А. Психологічні теорії пояснення корупції. Юридична психологія. 2019. № 25 (2). С. 7–15. DOI: https://doi.org/10.33270/03192502.7

   Вознюк А. А., Титко А. Кримінально-правова модель протидії незаконному збагаченню в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 2 (8). С. 46–62. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05

   Вознюк А. А., Чернявський С. С., Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 17 (1). С. 79–89. DOI: https://doi.org/10.33270/04191701.79

   Вознюк А. А. Удосконалення обставин, які помʼякшують та обтяжують покарання, у контексті реалізації положень Стамбульської конвенції. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1 (110). С. 50–57.

   Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. Форум Права. 2019. № 55 (2). С. 6–14. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2635559

   Вознюк А. Протидія організованій злочинності в Україні: перспективи удосконалення кримінального законодавства. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1. С. 176–194. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.18

   Вознюк А., Чернявський С. Порушення правил і норм щодо запобігання COVID-19: актуальні проблеми кримінальної та адміністративної відповідальності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 19 (1). С. 8–19. https://doi.org/10.33270/04201901.8

   Vozniuk A., Tytko A. Cryptocurrency: present-day challenges and prospects of development. Economic Annals-XXI. 2019. Volume 176, Issue 3-4 August 20. Р. 49–55. DOI: https://doi.org/10.21003/ea (Scopus, Web of Science)

   Vozniuk A. A., Savchenko A. V., Tarasevych T. Y., Dudorov O. O., Klymenko O. A. Electronic Money and Payments as Means of Committing Crimes. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2020. Volume 9 (4). Р. 150–159. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0069 (Scopus)

   Vozniuk A., Oliinyk O., Farynyk V., Volobuieva O., Beryslavska O. The principles of criminal law in the aspect of protection of constitutional rights of citizens. Amazonia Investiga. 2020. Volume 9 (27). Р. 445–459. https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.49 (Web of Science)

   Vozniuk A., Dudorov O., Tytko A., Movchan R. Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga, 9 (28), 2020. 234-240. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26 (Web of Science)

   Вознюк А. А. Міжнародні стандарти криміналізації організованої злочинної діяльності / Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.). Харків: Право, 2017. С. 239-242.

   Вознюк А. А. Актуальні питання диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) : тези доп. VІІІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 16 листоп. 2017 р.) [Текст] / ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 81-83.

   Вознюк А. А. Види злочинних об’єднань за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року). Ред. кол.: О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. С. 60-63.

   Вознюк А. А. Дудоров О. О., Актуальні проблеми кваліфікації дій учасників терористичної групи та терористичної організації. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матер. міжнарод. кругл. столу (м. Харків, 18 травня 2018 р.) / укладачі Л. М. Демидова, Н. В. Невідома. Х : Юрайт, 2018. С. 108–112.

   Вознюк А. А. Актуальні проблеми на шляху побудови ефективної системи кримінально-правової протидії корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 33–38.

   Вознюк А. А. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 1 березня 2019 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 111–114.

   Вознюк А. А. Незаконне збагачення: пошук оптимальної кримінально-правової норми. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 84–90.

   Вознюк А. А. Банди, терористичні об’єднання, не передбачені законом воєнізовані або збройні формування – спеціальні види злочинних об’єднань чи самостійні форми співучасті? Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2019. С. 51–53.

   Вознюк А. А. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях як аргумент у визнанні неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. С. 70-75.

   Вознюк А. А. Незаконне збагачення: концептуальні складові нової кримінально-правової норми. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 130-135.

   Вознюк А. А. Дудоров О. О., Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. – Харків : Константа, 2019. С. 77-99.

   Вознюк А. А. Декларування недостовірної інформації: актуальні проблеми досудового розслідування. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 109–113.

   Вознюк А. А., Алєксєєва-Процюк Д. О. Кримінальні проступки: актуальні питання внесення змін і доповнень до КК України. Актуальні питання та практики досудового розслідування кримінальних проступків: матер. міжвідом. наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 14 листоп. 2019 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 34–38.

   Вознюк А. А. Факультативні ознаки складу злочину: міжгалузевий вимір. Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : тези доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – С. 45–47.

   Вознюк А. А. Реальні причини топ-корупції в Україні та нереальні способи протидії їй. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – Ч. 1. – С. 44-47.

   Вознюк А. А. Механізм правової протидії незаконному збагаченню: концептуальні складов. Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матер. Загальнонаціонального юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. C. 212–218.

   Вознюк А. А. Механізм правової протидії незаконному збагаченню: концептуальні складов. Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матер. Загальнонаціонального юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. C. 212–218.

 • Жук Ілона Василівна

   Жук И.В. Сравнительный анализ уголовного законодательства Украины и стран ЕС в сфере борьбы с терроризмом //Проблемы противодействия актам терроризма: отечественный и зарубежный опыт: материалы международной научн.-практ.конф. (Республика Казахстан, Алматы, 25 окт. 2019 г.).

   Жук І.В. Правове регулювання банківської діяльності у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 215-218. Жук І.В.Обмежувальні заходи у кримінальному праві України: правова природа та сутність //Науковий вісник ужгородського національного університету. 2019. № 55.Т.2. С. 83-87.

   Жук І.В. Оцінка суспільної небезпечності особи при застосуванні примусових заходів медичного характеру. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 171-175.

   Жук І.В. Сравнительный анализ уголовного законодательства Украины и стран ЕС в сфере борьбы с терроризмом. Scientificachievementsofmodernsociety: Abstractsofthe 6th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, Febr. 05, 2020). Cognum Publishing House. Pp. 652-657.

   Zhuk I.V., Cherniavskyi S.S., HolovkinB. M., ChornousY.M., BodnarV.Y., International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of realization. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3 (Scopus).

   Жук І.В. Деякі аспекти правового регулювання примусового лікування в законодавстві країн Західної Європи. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної наук.-практичн. конф. (18 травня 2018 р.) / редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сухарук (відп. ред) та ін. В 2-х. Том 2. К. 2018. С. 202-204.

   Жук І.В. Перспективи запровадження інституту обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнар. наук.-практичн. конф. (Київ, 11-12 трав. 2018 р.). К.: ГО «Центр правових наукових досліджень», 2018. – С. 33-35.

   Жук І.В. Проблеми застосування ст. 365 КК Ураїни /І.В.Жук //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 110-113.

   Жук І.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Жук І.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Жук І.В. Деякі аспекти правового регулювання примусового лікування в законодавстві країн Західної Європи. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної наук.-практичн. конф. (18 травня 2018 р.) / редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сухарук (відп. ред) та ін. В 2-х. Том 2. К. 2018. С. 202-204.

   Жук І.В. Перспективи запровадження інституту обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнар. наук.-практичн. конф. (Київ, 11-12 трав. 2018 р.). К.: ГО «Центр правових наукових досліджень», 2018. С. 33-35.

   Жук І.В. Проблеми застосування ст. 365 КК Ураїни /І.В.Жук //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 110-113.

   Zhuk Ilona. DEFECTS OF LEGAL REGULATION OF RELEASE FROM SERVING A PUNISHMENT WITH A PROBATION /Ilona Zhuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 47-49.

 • Кісілюк Едуард Миколайович

   Кісілюк Е.М. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Кісілюк Е.М. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Кісілюк Е.М. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Кісілюк Е.М. Генеза кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи/Е.М.Кісілюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 141-144.

   Кісілюк Едуард, Смаглюк Олександр. Щодо поняття «радикалізму» та причин його виникнення /Е.М. Кісілюк, О.В. Смаглюк // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 218-222.

   Кісілюк Е.М., Смаглюк О.В. Особливості застосування оціночних понять у кримінальному законодавстві України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2018. № 1 (46). С. 166–170.

   Кісілюк Е.М. Особливості антикорупційної політики в освітньому процесі /Е.М. Кісілюк // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 125–128.

   Kisiliuk Eduard. PROCEEDINGS OF CRIME ON THE SOURCE OF THE RACIAL, NATIONAL OR RELIGIOUS VOLUNTEER, OR DISAPPEARING, AS A MATTER WHICH CONSTITUTES PENALTIES /Eduard Kisiliuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 16-20.

 • Кришевич Ольга Володимирівна

   Olha Kryshevych, Artem Shevchyshen, Olena Lepei. Correlation between the system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign experience. Baltic journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, p. 343-348, ISSN 2256-0742(PRINT); ISSN 2256-0963 (ONLINE). DOI: https: //doi.org/10.30525/2256-0742. Journal is available: www.baltijapublishing.lv.

   Olha Kryshevych Nataliya Mykhalchuk, The Peculiarities of the Perception and Understanding of Sonnets Written by W. Shakespeare by the Students of the Faculty of Foreign Languages Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. Наук (Web of Science).

   Kryshevych O., Yuliia Komarynska, Olena Kofanova, Nataliya Linnyk. Public-private partnership as an effective mechanism for attracting private investment in achieving the aims the socio-economic development /Problems and Perspectives in Management/ - Volume 17 2019, issue #4, pp.469-479 (Scopus).

   Kryshevych O., KуslenkoD., Shynkaruk O.,Yukhno Y., KorotunI., Bondarenko V., Holovanova N. Enhancing physical fitness of future national security personnel of Ukraine using team sports. Journal of Physical Education and Sport, 2020. № 20 (Supplement issue 1). Р. 378–384. URL: http://efsupit.ro (DOI:10.7752/jpes.2020.s105)/Available from: https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2054.pdf. (Scopus).

   Кришевич О.В., Савченко А.В., Кришевич О.В., Воробей П. А. Психиатрические и уголовно-правовые вопросы манипуляции в мошенничестве. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология: международный научно-практический журнал. 2019. Том 10. № 4. С. 719–729. ISSN 2220-1122 (print), ISSN 2414-2212 (online) (Scopus, EDSCO, Ulrich’sPeriodical Directory).

   Кришевич О.В. Предмет злочинів у сфері службової діяльності, повʼязаної з наданням публічних послуг: науково-практичний посібник /О.С. Бондаренко, О.В. Кришевич, В.В.Пахомов. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 313 с.

   Кришевич О.В. Шахрайство у сфері обігу банківських платіжних карток: кримінально-правовий аспект. Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П.П. Михайленка (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 319 с.

   Кришевич О.В. Кримінальний проступок і злочин: новели законодавства /О.В. Кришевич //Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 14 листопада 2019 р.) /[редкол.: В.В.Чернєй, С.С.Чернявський, Л.Д.Удалова та ін. ]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – С. 74-78.

   Кришевич О.В. Проблемні питання правового характеру запобігання та протидії домашньому насильству /О.В. Кришевич //Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству [Текст]: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 93-98.

   Кришевич О.В. Уголовно-правовой аспект международной борьбы с кибертерроризмом //Проблемы противодействия актам терроризма: отечественный и зарубежный опыт: Материалы международной научно-практической конференции (25 октября 2019 г.). – Алматы. – С. 41-48.

   Кришевич О.В. Кримінально-правова характеристика потерпілого від шахрайства. Актуальні питання виявлення та озкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 19 лют. 2020 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 102-105.

   Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за біотероризм, як один із аспектів регулювання епідемічної безпеки. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 29 квіт. 2020 р. Харків : Право, 2020. С. 162-166.

   Кришевич О.В. Проблемні питання кваліфікації незаконного збагачення. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25 річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95 річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків: Право, 2020. С. 76-82.

   Кришевич О.В. Адаптація національного законодавства відповідно до угоди про асоціацію з Європейським союзом: наукова монографія. За ред. О.В.Кузьменко (спеціальне редагування О.В.Кузьменко і В.Г.Чорна). – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с.

   Кришевич О.В. Міжнародно-порівняльний аспект кримінальної відповідальності за хуліганство О.В.Кришевич //Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку [Текст]: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц.України. — Харків: ХНУВС, 2019. – С. 114-117.

   Кришевич О.В. Понятійний аспект суб’єкту злочину при підкупі службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми [Текст] /О.В. Кришевич //Юридична наука. – 2018. – № 7 (85). – С. 50-57.

   Кришевич О.В. Проблемні питання кримінальної відповідальності /О.В.Кришевич //Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні [Текст]: матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 132 с.

   Кришевич О.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Кришевич О.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Кришевич О.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Кришевич О.В., Женунтій В.І. Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, як критерій диференціації відповідальності за кримінальним законодавством України //Протидія злочинності: теорія та практика[Текст]: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 162-164.

   Кришевич О.В. Міжнародно-порівняльний аспект кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди на прикладі законодавства Грузії /О.В.Кришевич // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 139-142.

   Кришевич О.В. Шляхи вирішення проблемних питань з протидії російської агресії на тимчасово окупованих територіях України //Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти: матеріали науково-практичної конференції (4 вересня 2018 р., м. Київ). / Представництво Президента України в АРК. – Київ-Одеса: Фенікс, 2018. – С. 85-90.

   Кришевич О.В., Женунтій В.І. Удосконалення кримінально-правової норми про відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за законодавством України /О.В.Кришевич //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 107-110.

   Кришевич О.В., Женунтій В.І. Проблемні питання кримінальної відповідальності за посягання на здоров᾽я дітей /О.В.Кришевич //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. –С. 132 – 134.

   Кришевич О.В. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі/О.В.Кришевич //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 125 – 128.

   Кришевич О.В. Правові аспекти використання дронів, як основна з практичних засад реформування сектору безпеки України /О.В.Кришевич //Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. 2018. – С. 313-314.

   Olha Kryshevych, Artem Shevchyshen, Olena Lepei. Correlation between the system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign experience. Baltic journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, p. 343-348, ISSN 2256-0742(PRINT); ISSN 2256-0963 (ONLINE). DOI: https: //doi.org/10.30525/2256-0742. Journal is available: www.baltijapublishing.lv.

   Кришевич О.В. Сутність понятійного аспекту підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми //Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 2 листоп. 2018 р. )/ [редкол.: В.Чернєй, К.Ланчинскас, А.Фодчук та ін.]. – К. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 62-65.

   Kryshevych Olha. THE EXTRADITION INSTITUTE AS ONE OF THE COMPONENTS OF THE LAW ON CRIMINAL LIABILITY IN THE SPACE /Olha Kryshevych //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 20-23.

 • Крутевич Микола Миколайович

   Крутевич М.М. Особливості обʼєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми) /М.М.Крутевич //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 165-167.

   Krutevych Mykola. SEPARATE ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS /Mykola Krutevych //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 58-60.

 • Кузнєцова Лариса Олександрівна

   Кузнецова Л.О. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Кузнецова Л.О. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Кузнецова Л.О. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини Альбом схем: навчальний посібник / В.В. Кузнецов, О.М. Грудзур, Л.О. Кузнецова. – Бровари: Видавець ‟ФОП Середюк Т.К.”, 2017. – 82 с.

 • Матюшенко Олена Іванівна

   Матюшенко О.І., Качковський В.Б. Проблема організованої злочинності в Україні /ОІ.Матюшенко //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 184-186.

 • Микитчик Олександр Васильович

   Микитчик О.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Микитчик О.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Микитчик О.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Микитчик О.В. Відшкодування завданих збитків як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом/О.В.Микитчик //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 194-195.

   Mykytchyk Oleksandr, Aksyuk Nadia. WATER VEHICLES AS A SUBJECT OF TRAFFIC RULES VIOLATION OR RAIL, WATER OR AIR TRANSPORT OPERATION (ARTICLE 276 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE) /Oleksandr Mykytchyk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 23-25.

   Mykytchyk Oleksandr. THE DEFINITION OF "VEHICLE" IN THE INTERNATIONAL REGULATIONS / Oleksandr Mykytchyk // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 25-28.

 • Мостепанюк Людмила Олександрівна

   Мостепанюк Л.О. Види кримінальних правопорушень. Міжнародна науково-практична конференція “Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 123 – 125.

   Мостепанюк Л.А. Ответственность за домашнее насилие в Уголовном кодексе Украины. Современные проблемы предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений: Материалы международной научно-практической конференции (15 мая 2019 г.). Алматы, 2019. С. 55 – 60.

   Мостепанюк Л.О. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Мостепанюк Л.О. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Мостепанюк Л.О. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Мостепанюк Л.О. Зміни до Кримінального Кодексу України: перспективи запровадження. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 139 – 142.

   Мостепанюк Л.О. Чи варто розширювати коло потерпілих у Кримінальному кодексі України. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 59–62 с.

   Мостепанюк Л.О. Нові види покарань: чи доцільно розширювати їх перелік. Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. С. 139–141.

   Mostepanyuk Lyudmila. A victim in a criminal code of ukraine: perspectives of changes and the realities of their implementation. Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. С. 50–52.

   Мостепанюк Л.О. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, у законодавстві України (1921–1991 рр.) /Л.О.Мостепанюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 181-183.

   Mostepanyuk Lyudmila ARREST AS A FORM OF PUNISHMENT UKRAINE THE DRAFT LAW "ON AMENDMENTS TO SOME LEGISLATIVE ACTS UKRAINE ON INTRODUCING CRIMINAL OFFENSES / Lyudmila Mostepanyuk // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 24-25.

 • Павловська Анна Анатоліївна

   Павловська А.А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Павловська А.А. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Павловська А.А. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Pavlovskaya Anna, Smaglyuk Oleksandr. The current state of legislative regulation of the age of criminal responsibility and the prospects for its development. Application of english language in the teaching of criminal legal disciplines. Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. Р. 40–44.

   Павловська А.А. Міжнародний аналіз призначення покарання за кримінальним законодавством. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 53-55.

   Pavlovska Anna FEATURES OF BRINGING IN ARE TO CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES / Anna Pavlovska, Helena Matyushenko // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 66-69.

   Pavlovskaya Anna THE CURRENT STATE OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AND THE PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. ENTITIES / Anna Pavlovska, Oleksandr Smaglyuk // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 69-73.

 • Процюк Олег Володимирович

   Процюк О.В., Алєксєєва-Процюк Д.О. Незаконне використання інсайдерської інформації: кримінально-правовий аналіз явища /О.В.Процюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 238-241.

   Процюк О.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Кваліфікація порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: метод. рек. /[О.В. Процюк, Д.О. Алексеева-Процюк]. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 55с.

   Процюк О.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Процюк О.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Процюк О.В., Алєксєєва-Процюк Д.О. Незаконне використання інсайдерської інформації: кримінально-правовий аналіз явища /О.В.Процюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 238-241.

   Protsiuk Oleg. SPECIFIC ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR TRADE OF PEOPLE /Oleg Protsiuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 28-31.

 • Романенко Олексій Володимирович

   Романенко О.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Романенко О.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Романенко О.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Романенко О.В. Задніченко С.І., Сутність “гудвіл” та “ділова репутація”, як складові неправомірної вигоди /О.В.Романенко //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 118 – 120.

 • Симоненко Наталія Олександрівнач

   Symonenko N. Сhemical castration as a type of punishment for rape. Application of english language in the teaching of criminal legal disciplines (Kyiv, June 14, 2018), 86-88

   Симоненко Н.О. Взаємодія слідчого із співробітниками інших оперативних підрозділів під час досудового розслідування зґвалтування. Актуальні питання кримінального права та процесу: матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (Кривий Ріг, 15 черв. 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018.

   Симоненко Н.О. Примушування до проведення аборту. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 305–306.

   Symonenko N. Economic Violence in the Family. Application of english language in the teaching of criminal legal disciplines (Kyiv, June 5, 2019), 129-131

   Симоненко Н.О. Криминалистическая характеристика изнасилований прошлых лет. Современные проблемы предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений: материалы межд. науч.-практ. конф. (Алмата, 15 мая 2019 р.). Алмата: Алматинская академія МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2019. – 186-192.

   Симоненко Н.О. Особливості форм вчинення діяння як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину за статтею 153 КК України. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали наук. треорет. Конф. (Київ, 22 лист. 2019 р.), НАВС, 2019. С. 258–262.

   Симоненко Н.О. Особливості проведення окремих судових експертиз під час розслідування злочинів минулих років Вісник пенітенціарної асоціації України. : зб. наук.-практ. матеріалів– 2020. – № 2.- с. 107-115

   Симоненко Н.О. Публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо малолітньої особи. Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення: матеріали між нар. наук. практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.), НАВС, 2020. С. 258–262.

   Симоненко Н.О. Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

   Симоненко Н.О. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Симоненко Н.О. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Симоненко Н.О. Примушування до проведення аборту/Н.О.Симоненко //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 265-267.

   Symonenko Natalia. CHEMICAL CASTRATION AS A TYPE OF PUNISHMENT FOR RAPE/ Natalia Symonenko //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 86-88.

   Симоненко Н. О. Безпорадний стан потерпілої особи як форма об’єктивної сторони зґвалтування. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 16 листоп. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 172–173.

   Симоненко Н. О. Особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи під час розслідування зґвалтувань минулих років. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 378–380.

   Симоненко Н.О. Попередження та профілактика сексуального насильства в сім’ї / Н.О. Симоненко // матеріали наук.-практич. конф.: Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення, 24.03.2017 р. – К. – 2017 – С. 100-102.

 • Семенюк Олександр Олександрович

   Семенюк О.О. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Semenyuk Oleksandr. CONTENTS OF EXCLUSIVELY DISPOSITION OF ARTICLE 171 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE /Oleksandr Semenyuk //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 55-57.

   Семенюк О.О. Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко, О.О. Семенюк, О.Г.Колб: монографія. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 154 с.

 • Смаглюк Олександр Володимирович

   Смаглюк О.В. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Смаглюк О.В. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем /Слабченко О.А., Савченко А.В., Семенюк О.О., Смаглюк О.В.: [монографія]. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 164 с.

   Смаглюк О.В. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Смаглюк О.В. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Смаглюк О.В. Підстави для криміналізації в процесі реалізації кримінально-правової політики /О.В.Смаглюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 279-282.

   Смаглюк О.В. Щодо поняття «радикалізму» та причин його виникнення / Е.М. Кісілюк, О.В. Смаглюк // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 218-222.

 • Ткаченко Ірина Михайлівна

   Качур І. М. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконні дії з творами, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію / І. М. Качур // Митна справа. – 2010. – № 3 (69). – Ч. 2. – С. 320–325.

   Качур І. М. Об’єкт ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію / І. М. Качур // Митна справа. – 2011. – № 1 (73). – Ч. 2. – С. 505–509.

   Качур І. М. Кримінально-правовий захист дітей від негативного впливу інформаційної продукції / І. М. Качур // Наук. вісник Нац. акад. внутр. справ. – 2011. – № 3 (76). – С. 27–32.

   Ткаченко І. М. Предмет злочину, передбачений ст. 300 КК України / І. М. Ткаченко // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 22. – Ч. 1. – С. 67–70.

   Качур І. М. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 300 КК України / І. М. Качур // Митна справа. – 2014. – № 1. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 198–202.

   Ткаченко И. М. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 300 УК Украины // И. М. Ткаченко // Право и политика. – Бишкек. – 2014. – № 1. – С. 275–278.

   Качур І. М. Предмет злочину, передбаченого ст. 300 КК України / І. М. Качур // Современные проблемы и пути решения в науке транспорте, производстве и образовании : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, 21–28 декабря, 2009 г.). – Одесса : Черноморье, 2009. – С. 88–89.

   Качур І. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з творами, що пропагують культ насильства та жорстокості (порівняльно-правовий аналіз) / І. М. Качур // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, 21–30 июня, 2010 г.). – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 42–44.

   Качур І. М. Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 300 КК України / І. М. Качур // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : [у 2 т.] (Одеса, 8 жовт. 2010 р.). – Одеса, 2010. – Т. 1. – С. 127–129.

   Качур І. М. Розмежування понять «моральність» та «мораль» в кримінальному праві / І. М. Качур // Осінні наукові читання : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф. (Київ, 22 листоп. 2011 р.). – К., 2011. – С. 57–58.

 • Осадчий Володимир Іванович

   Осадчий В.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Осадчий В.І. Про субʼєкт злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань /В.І.Осадчий //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 201-203.

 • Хуторянський Олександр Васильович

   Хуторянський О.В. Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави / О.В Хуторянський. // Розвиток юридичної науки:проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти (14 квітня 2016 року) – С. 156-158

   Hutoryanskiy Oleksandr Specific features of the criminal legal description of failure to provide assistance to a person who is in a life-threatening condition / O. Hutoryanskiy // Issues of Application of English Language in Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text] : Materials of Round Table (Kyiv, June 23, 2016). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 44–45.

   Хуторянський О.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчальний посібник / Хуторянський О.В. та ін. // - Київ: «Центр учбової літератури» 2016.-336 с.

   Хуторянський О.В. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з випуском на ринок України небезпечної продукції (ст..227КК України): методичні рекомендації /[В.І. Василинчук,ІМ.Купринець,М.В.Бурак, О.В. Хуторянський., та ін.].-К.: Нац.акад.внутр.справ, ФОП Кандиба Т.П. - 2016 -66 с.

   Хуторянський О.В. Протидія підрозділам Національної поліції України фінансуванню створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: методичні рекомендації/[ В.І. Василинчук,ІМ.Купринець,О.В. Хуторянський та ін.].-К.: Нац.акад.внутр.справ,ФОП Кандиба Т.П.-2016 -77 с.

   Хуторянський О.В. Антикорупційна політика в Україні: структурно-логічні схеми : Навчальний посібник./ В.І. Василинчук, ІМ. Купринець, С.С. Чернявський, О.В. Хуторянський., та ін.-К.: Нац.акад.внутр.справ,ФОП Кандиба Т.П.-2016 - 116 с.

   Хуторянський О.В. Тестові завдання з питань законодавчого забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції України: навч.посібн. /[В.І. Василинчук,ІМ.Купринець,С.С.Чернявський, О.В. Хуторянський., та ін.-К.:Нац.акад.внутр.справ,ФОП Кандиба Т.П.-2016 -120 c.

 • Чабанюк Вадим Дмитрович

   Чабанюк В. Д. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Чабанюк В. Д. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Чабанюк В. Д. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Чабанюк В. Д. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. За заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. – К.: Юрінком Інтер, 2016 . – С. 252–268.

   Chabanyuk V. D. Judge (judges) regulation of a clearly unjust verdict, decision, decisions and rulings: modern problems of interpretation // Issues of Application of English in Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Round Table (Kyiv, June 23, 2016). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 28–30.

   Чабанюк В. Д. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: сучасні проблеми тлумачення / В. Д. Чабанюк // Вісник Асоціації кримінального права України, 2016, № 1 (16). – С. 329–338.

 • Шакун Василь Іванович

   Шакун В.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Шакун В.І. Теоретичні засади професійної підготовки докторів філософії в галузі кримінального права /В.І.Шакун //Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст]: матеріали ІХ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листопада 2018 р.) /ред. кол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 320-323.

   Шакун В.І. Теоретичні питання сучасної української кримінології /В.І.Шакун //Протидія злочинності: теорія та практика [Текст]: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 26-28.

   Шакун В.І. Реформа сектору безпеки через призму кримінології /В.І.Шакун //Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. 2018. – С.545-550.

   Шакун В.І. Яка наука потрібна поліції? / В.І.Шакун //Юридична освіта та наука в контексті реалізації державної правової політики [Текст]: матеріали загальноакадем. підсумк. наук.-теорет. конф. слухачів, курсантів, студентів і молодих учених (Київ, 19 трав. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 23-27.

   Шакун В.І. Кримінальна природа тіньової економіки / В.І. Шакун // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 126-131.

 • Шармар Ольга Михайлівна

   Шармар О.М. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /Д.С.Азаров, В.К.Грищук, А.В.Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. 2-е вид., перероб і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018.1104 с.

   Шармар О.М. Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108 с.

   Шармар О.М. Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

   Шармар О.М., Миронченко Р.В. Кримінально–правова характеристика незаконної поруки лісу, передбаченої ст. 246 КК України. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) /редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук (відп. ред) та ін. – В 2-х. Том 2. – К. 2018. С. 214-216.

   Шармар О.М. Порушення гарантій правової визначеності внаслідок ліквідації Верховного Суду України. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: матеріали II підсумкової науково-практичної конференції (18 травня 2018 року). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 123-125. http://indo.univ.kiev.ua/images.

   Шармар О.М. Механізм забезпечення єдності судової практики в діяльності судів як засіб боротьби з корупцією /О.М.Шармар // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. –С. 293-296.

   Шармар О.М. Проблемні питання тлумачення складу злочину порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, передбаченого ст. 161 КК України /О.М.Шармар //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 327-329.

   Sharmar Olga. THE PROBLEMATICAL QUESTIONS OF CORRUPTION CRIMES /Olga Sharmar //Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 14, 2018). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. – Р. 45-47.

   Sharmar Olga SPECIALTY OF QUALIFICATION OF A CRIME OF ILLEGAL ENRICHMENT UNDER ARTICLE 368-2 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE / Olga Sharmar, Nataliia Bondia // Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 червня 2017 р.) /. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 73-76.

 • Юріков Олександр Олександрович

   1. Yurikov O. National anti-terrorism legislation. Транснаціональна злочинність : матеріали XV наук.-практ. курсантської (студентської) конф. іноземними мовами (Донецьк, 21 берез. 2014 р.). Донецьк, 2014. С. 22–23.

   2. Юріков О. О., Волох О. К. Питання створення центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 15 жовт. 2015 р.). Київ, 2015. С. 256–259.

   3. Юріков О. О. Питання реалізації антинаркотичної політики в Україні. Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти : матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 180–182.

   4. Юріков О. О. Особливості проведення досудового розслідування в зоні проведення АТО. Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти : матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.). Київ, 2016 (наукова доповідь).

   5. Юріков О. О. Використання допомоги ЗМІ та громадськості при розслідуванні зайняття гральним бізнесом. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України : матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 13 квіт. 2017 р.) : у 2 ч. Київ, 2017. Ч. 1. С. 190–192.

   6. Юріков О. О. Слідчий як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми досудового розслідування : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 5 лип. 2017 р.). Київ, 2017. С. 351–353.

   7. Юріков О. О. Питання класифікації суб’єктів доказування під час розслідування кримінальних проступків. Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків : матеріали міжвідом. наук.-практ. кругл. столу (Київ, 14 листоп. 2019 р.). Київ, 2019. С. 193–196.

   8. Юріков О. О. Передумови дослідження кримінальної відповідальності за умисне пошкодження ліній зв’язку. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч. Київ, 2019. Ч. 2. С. 460–463.

   9. Юріков О. О. Щодо питання про визначення родового та видового об’єктів злочину, передбаченого ст. 360 Кримінального кодексу України. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 4. С. 173–177.

   10. Yurikov O. On the issue of the determination of the genetic object of crime provided in Art. 360 of the Criminal Code of Ukraine. Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття : матеріали ІII Всеукр. наук-практ. курсантської (студентської) інтернет-конф. іноземними мовами (Кривий Ріг, 20 лют. 2020 р.). Кривий Ріг, 2020. С. 229–233.

   11. Юріков О. О. Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за умисне пошкодження ліній зв’язку. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) : у 2 ч. Київ, 2020. Ч. 1. С. 265–270.

   12. Юріков О. О. Безпосередні об’єкти злочину, передбаченого ст. 360 КК України. Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.). Київ, 2020. С. 398–401.

   13. Babanina V., Yurikov O. Object of Intentional Damage to Communications Lines (Article 360 of the Criminal Code of Ukraine). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (115). С. 86–93.

   14. Юріков О. О. Визначення кола потерпілих від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 360 Кримінального кодексу України. World science: problems, prospects and innovations : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Торонто, 1–3 жовт. 2020 р.). Торонто, 2020. С. 677–682.

   15. Юріков О. О. Відмежування умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі (ст. 360 Кримінального кодексу України) від деяких суміжних кримінальних правопорушень. Актуальні проблеми кримінального права : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 20 листоп. 2020 р.). Київ, 2020. С. 181–183.

   16. Юріков О. О. Технічні засоби телекомунікацій як предмет умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Роль юридичної науки в забезпеченні правоохоронної діяльності : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 14 квіт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 325–328.

   17. Юріков О. О., Кав’юк О. В. Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України у світлі його реформування. Science and education: problems, prospects and innovations : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Кіото, 28–30 квіт. 2021 р.). Кіото, 2021. С. 821–827.

   18. Юріков О. О. Споруди електрозв’язку як предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 360 Кримінального кодексу України. The world of science and innovation : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (Лондон, 5–7 трав. 2021 р.). Лондон, 2021. С. 815–820.

   19. Юріков О. О. Детектив Бюро економічної безпеки України як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні. Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2021 р.). Харків, 2021. С. 209–211.

   20. Юріков О. О. Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 209–214.

   21. Юріков О. О. Порівняльно-правовий аналіз норм кримінального законодавства України та Федеративної Республіки Німеччини, щодо відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 28 трав. 2021 р.). Одеса, 2021. С. 134–139.

   22. Юріков О. О. Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі за законодавством зарубіжних держав. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 242–245.

   23. Юріков О. О. Аналіз сучасного стану наукової розробленості питань кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. Juris Europensis Scientia. 2021. № 3. С. 123–127.

   24. Юріков О. О. Історичні аспекти розвитку кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі у XIX ст. Наше право. 2021. № 3. С. 118–123.

   25. Юріков О. О. Слідчий як службова особа, яка займає відповідальне становище, у змісті ст. 368, 368-5, 369 і 382 КК України. Multidisziplindre forschung perspektiven, probleme und muster : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Відень, 26 листоп. 2021 р.). Відень, 2021. С. 111–112.

   26. Юріков О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення корупційних кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на підставі угод. Нове українське право. 2021. № 5. С. 146–151.

   27. Юріков О. О. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.). Київ, 2021. С. 403–406.

   28. Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children’s life and health: international experience. Revista Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. Num. 71. Р. 350–365.

   29. Юріков О. О. Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі : дис. … д-ра філософії : 08 «Право». Київ, 2021. 311 с.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X