Основні завдання

Положення про кафедру криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

 

Кафедра криміналістики та судової медицини – це базовий структурний підрозділ Національної академії внутрішніх справ державної форми власності, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входить двадцять три науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і всі з них мають науковий ступінь або вчене звання.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, навчально-тематичних планів первинної професійної підготовки поліцейських, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінювання та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему усіх видів контролю, атестації, процедури захисту дипломних робіт;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання, у тому числі дистанційного та змішаного навчання;

- організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

- керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;

- організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

- керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр;

- організація і проведення занять у системі службової підготовки для атестованих працівників;

- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади а також організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

- підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчинюються неповнолітніми;

- координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку здобувачів вищої освіти;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення та розробки комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією, організаційно-методичних документів;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації стандартів вищої освіти;

- організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки;

- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти участі у роботі екзаменаційної комісії;

- забезпечення підготовки та проведення атестації.

 Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, елементів дистанційного навчання.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X