Перелік тем дисертаційних досліджень

Наукові криміналістичні школи

Наукова школа під керівництвом доктора юридичних наук, професора Салтевського М.В., започаткована у 1971 році. Галузь наукових досліджень технічне та методичне забезпечення протидії злочинності. В рамках школи було підготовлено та захищено сімнадцять кандидатських дисертацій.

Наукова школа під керівництвом доктора юридичних наук, професора Бахіна В.П., започаткована у 1979 році. Галузь наукових досліджень криміналістичне забезпечення слідчої практики досягненнями науково-технічного прогресу. В рамках школи захищено десять докторських дисертацій та близько тридцяти кандидатських дисертацій.

Наукова школа під керівництвом доктора юридичних наук. професора Кузьмічова В.С., започаткована у 1996 році. Галузь наукових досліджень криміналістичні проблеми забезпечення слідчої діяльності. В рамках школи захищено одна докторська дисертація та двадцять п’ять кандидатських дисертації.

Наукова школа під керівництвом доктора юридичних наук, професора Іщенка А.В., започаткована у 1997 році. Галузь наукових досліджень теорія та практика криміналістичного забезпечення протидії злочинності, історія криміналістики та судова експертологія. В рамках школи захищено три докторських дисертацій та більше тридцяти кандидатських дисертацій.

Наукова школа під керівництвом доктора юридичних наук, професора Лукянчикова Є.Д., започаткована у 1990 році. Галузь наукових досліджень інформаційне забезпечення тактики та методики розслідування злочинів. В рамках школи захищено дві докторських та більше двадцяти кандидатських дисертацій.

Наукова школа під керівництвом кандидата юридичних наук, професора Весельського В.К., започаткована у 2004 році. Галузь наукових досліджень тактичні та методичні основи криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. В рамках школи захищено близько двадцяти кандидатських дисертацій.

Працює секція наукового гуртка з криміналістики. Здійснюється підготовка магістерських робіт. Представники наукових шкіл приймали участь у підготовці більше 10 підручників, 30 монографій, близько 100 навчальних посібників.

У конкретизованому вигляді проблематика криміналістичного забезпечення охоплює питання загальної теорії криміналістики; криміналістичної техніки; слідчої тактики; методики розслідування окремих видів злочинів; судової експертоллогії.

Наукові школи підтримують творчі зв’язки з науковими школами та фахівцями ВНЗ МВС України, Азербайджану, Грузії, Білорусі, Росії та інших держав.

Дисертаційні дослідження
Список дисертацій підготовлених і захищених співробітниками та здобувачами кафедри криміналістики та судової медицини

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Бахін Володимир Петрович. Слідча практика: проблеми вивчення та вдосконалення. – К., 1991. 

Берназ Василь Дмитрович. Теорія та практика використання психологічних знань у здійсненні та удосконаленні слідчої діяльності. – К., 2004. 

Бірюков Валерій Васильович. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: проблеми теорії і практики.- К., 2011.

Галаган Володимир Іванович. Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України).- К. 2003.

Джавадов Фуад Муса оглы. Концептуальные основы развития судебной экспертизы в современных условиях. – К., 2000. 

Іщенко Андрій Володимирович. Методологічні та організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень.- К., 1997. 

Карпов Никифор Семенович. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності. – К., 2008. 

Кузьмічов Володимир Серійович. Слідча діяльність:сутність, принцип, криміналістичні прийоми та засоби здійснення. – К., 1996.

Лисенко Володимир Васильович. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів. - К., 2006

Лукашевич В. Г. Основи теорії професійного спілкування слідчого.- К., 1993.

Лукянчиков Євген Дмитрович. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти).- К.,2005. 

Салтевский Михаил Васильевич. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе. (Методологические и правовые проблемы).- Х., 1969

Таран Олена Вікторівнвна. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці. – К., 2013. 

Хахановський Валерій Георгійович. Теорія і практика криміналістичної інформатики. К.,.2011 р. 

Чернявський Сергій Сергійович. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства. – К., 2010. 

Чорноус Юлія Миколаївна. Криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру.- К., 2013.


 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

1946 рік

Богатырев Михаил Григорьевич. Судебные доказательства по делам об автопроисшествиях.- Харьков, 1946. (Захищено до роботи на кафедрі).

 

1953 рік

Коновалов Евгений Петрович. Обнаружение, собирание и криминалистическое исследование документов по делам о хищениях денег в сберегательных кассах.- Харьков, 1953. (Захищено до роботи на кафедрі).

 

1965 рік

Крикунов Анатолий Емельянович. Расследование дел о спекуляции (по материалам УССР).- К., 1965. (Защита состоялась в Институте государства и права АН Украины, 24.12.1965 г.)

 

1969 рік

Макарь И.М. Вопросы борьбы с хищениями в плодоконсервной промышленности (по материалам Молдавской ССР). - К., 1969. (Защита состоялась в Национальном университете им. Тараса Шевченко).

Птицын Александр Григорьевич. Основные вопросы теории и практики координации следственных действий и оперативно-розыскных мер при расследовании хищений, совершенных должностными лицами. - Харьков, 1969. (Захищено до роботи на кафедрі).

 

1973 рік

Новиков Станислав Игнатьевич. Криминалистические и иные специальные знания при исследовании места дорожно-транспортного происшествия.(По материалам Украинской ССР).- Одесса, 1973. (Захищено до роботи на кафедрі).

1974 рік

Белецкий Александр Захарович. Применение звуко-видеомагнитной записи при расследовании преступлений. - Харьков, 1974.

Еременко Владимир Васильевич. Расследование и предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (на материалах УССР).- К., 1974. (Защита состоялась в Институте государства и права АН Украины, 14.06.1974г.)

 

1978 рік

Громовенко Лев Иванович. Криминалистиченское исследование средств и материалов звукозаписи. – Москва, 1978. (Защита состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР).

Кузьменко Николай Карпович. Систематизация неотложный следственных действий при расследовании краж, грабежей и разбойных нападения. – К., 1978. (Защита состоялась во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 25.09.1978 г.)

 

1979 рік

Лукашевич Виталий Григорьевич. Криминалистические аспекты изучения преступных групп.- К., 1979. (Защита состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском институте Прокуратуры СССР)

Лук’янчиков Евгений Дмитриевич. Деятельность органов милиции по разпешению заявлений и сообщений о деяниях несовершеннолетних и производству неотложных следственных действий. – Москва, 1979 (Защита состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР).

 

1982 рік

Мырза Константин Тимофеевич. Теоретические основы и практика расследования хищений в предприятиях, учреждениях и организациях культуры и искусства.- Харьков, 1982. (Захист у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

 

1983 рік

Биленчук Петр Дмитриевич. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии. – К., 1983. (Защита в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.)

Ерохин Анатолий Александрович. Расследование хищений в системе материально-технического снабжения (по материалам УССР). – К., 1983.

Жариков Юрий Федорович. Анализ-синтез речевых сигналов в целях идентификации человека в криминалистике. – К., 1983.

 

1984 рік

Ищенко Андрей Владимирович. Криминалистическая рекомендация как средство обеспечения следственной практики достижениями науки и техники. – К., 1983.

1985 рік

Лысов Николай Николаевич. Специальные исследования вещественных источников информации в стадии возбуждения уголовного дела (По материалам аппаратов БХСС). – К., 1985.

Машошин Юрий Петрович. Функциональные признаки человека (инфор-мативность и использование в расследовании преступлений). – К., 1985.

Чаюк Вадим Климентьевич. Исследование связей элементов кримина-листической характеристики для построения методики расследования краж государственного и общественного имущества (По материалам Украинской ССР). – К., 1985.

1986 рік

Берназ Василий Дмитриевич. Методика расследования краж народнохозяйственных грузов на морском транспорте. – К., 1986.

Дубовой Александр Павлович. Типичные следственные ситуации и криминалистическая характеристика в методике расследования краж с проникновением в жилище (по материалам Украинской ССР). – К., 1986.

Золотарь Александр Витальевич. Исследование вещественных доказательств фотоакустическим методом в криминалистике и судебных экспертизах. – К., 1986.

Кузьмичев Владимир Сергеевич. Научные основы и практика реализации принципа внезапности в следственной деятельности. – К., 1986.

Турсунов Искандер Халходжаевич. Раскрытие преступлений по горячим следам: деятельность, организация, тактика. – К., 1986.

Жирный Георгий Ефимович. Расследование хищений в системе общественного питания.- Харьков, 1986.

1987 рік

Кушнир Григорий Андреевич. Расследование хищений грузов при контейнерных перевозках железнодорожным транспортом. – К., 1987.

Сокиран Федор Михайлович. Правовые и тактические основы психологического воздействия на предварительном следствии. – К., 1987.

 

1988 рік

Артеменко Петр Петрович. Правовые и тактические основы комплексного применения технико-криминалистических средств и систем телеуправления в оперативно-розыскной деятельности милиции. – М., 1988.

Камоцкий Александр Борисович. Методика расследования хищений, совершаемых в научно-исследовательских и проектных организациях (по материалам Украинской ССР). – К., 1988.

Ломако Зинюр Михайлович. Измерения в криминалистике: научные основы, современные возможности и сферы применения. - К., 1988.

Тимошенко Петр Юрьевич. Тактические и технические аспекты обнаружения и использования идеальных отображений в криминалистике. – К., 1988.

1989 рік

Карпов Никифор Семенович. Использование передового опыта органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений в целях совершенствования криминалистической тактики и методики. – К., 1989.

Попов Юрий Владимирович. Совершенствование информационного обеспечения следственной деятельности органов внутренних дел на основе использования методов информатики. – К., 1989.

Садченко Александр Алексеевич. Изучение потребностей следственной практики как условие ее совершенствования. – К., 1989.

Чурпита Виктор Валентинович. Исследование устойчивости способа преступления и ее значение для раскрытия и расследования преступлений. – К., 1989.

1990 рік

Мешков Владимир Михайлович. Установление аспекта времени при расследовании преступлений. – К., 1990.

Ящуринский Юрий Владимирович. Криминалистическая диагностика звуковой среды. – К., 1990.

1991 рік

Бугай Василий Владимирович. Методика расследования вымогательств. – К., 1991.

Колонюк Виктор Петрович. Расследование хищений денежных средств и ценных бумаг в сберегательных банках, совершаемых путем кражи, грабежа, разбоя. – К., 1991.

Лунгу Василий Илларионович. Первоначальный этап расследования преступлений (процессуальные и организационные аспекты) . – К., 1991.

 

1992 рік

Галаган Владимир Иванович. Использование следователем информации на первоначальном этапе расследования. – К., 1992.

Казиходжаев Жумаходжа Хамдамходжаевич. Особенности расследования хищений в системе заготовительных организаций при закупке продукции сельского хозяйства (по материалам Республики Узбекистан). – К., 1992.

Лукашенко Виктор Яковлевич. Криминалистические средства и методы предоставления информации на предварительном следствии. – К., 1992.

Салех Ахмед Абдулла. Особенности расследования хищений государственного имущества на промышленных предприятиях (по материалам Йеменской Республики). – К., 1992.

Удалова Лариса Давыдовна. Тактико-психологические основы предъявления для опознания и достоверность его результатов. - К., - 1992.

Цимбалюк Валерий Иванович. Выявление и предупреждение хищений в сфере нефтеснабжения на основе методов и средств информатики. – К., 1992.

Цымбал Петр Васильевич. Совершенствование использования научно-технических достижений в расследовании преступлений. – К., 1992.

 

1993 рік

Беляков Константин Иванович. Совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС (автоматизированных информационно-логических систем). – К., 1993.

Кубрак Петр Никитович. Криминалистическая характеристика нападений организованными группами на жилища граждан с целью завладения личным имуществом и значение ее в расследовании этой разновидности разбоя. – К., 1993.

Хахановский Валерий Георгиевич. Криминалистическое исследование материалов видеозаписи. – К., 1993.

1995 рік

Пашко Владимир Иванович. Научные и методические основы организации и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел. – К., 1995.

1998 рік

Ієрусалимов Ігор Олександрович. Інформаційне забезпечення використання науково-технічних досягнень у розслідуванні злочинів. – К., 1998.

Старушкевич Анатолій Володимирович. Криміналістична характеристика сексуальних убивств: поняття, зміст, значення для роз-слідування. – К., 1998.

 

1999 рік

Весельський Віктор Казимирови. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти). – К., 1999.

Петряєв Сергій Юрійович. Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей. – К., 1999.

 

2000 рік

Матвієнко Володимир Васильович. Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів. – К., 2000.

Михайлов Михайло Анатолійович. Основи методики розслідування кримінальних вибухів. – К., 2000.

Сафронов Сергій Олегович. Методика розслідування умисного заподіяння тяжкого і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. – К., 2000.

 

2001 рік

Ковальова Валентина Василівна. Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України. – К., 2001.

Лук’янчиков Борис Євгенович. Невидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики. – К., 2001.

 

2002 рік

Євдокіменко Світлана Вікторівна. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею. – К., 2002.

Мацишин В'ячеслав Станіславович. Особливості розслідування фальшивомонетництва. – К., 2002.

Радецька Валентина Яківна. Мова науки криміналістики. – К., 2002.

Сакало Віра Олександрівна. Тактика злочинної діяльності. – К., 2002.

Чернявський Сергій Сергійович. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. – К., 2002.

 

2003 рік

Бірюкова Тетяна Петрівна . Основи розкриття й розслідування злочинів, пов'язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей. - К., 2003.

Бєгов Давлат Джурабекович. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень). – К., 2003.

Дяченко Наталія Михайлівна. Теорія та практика використання біологічних слідів людини розкритті та розслідуванні злочинів. – К., 2003.

Лісогор Віталій Григорович. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства. – К., 2003.

Павлов Станіслав В'ячеславович. Функції та завдання криміналістики (теоретико-прикладний аспект). – К., 2003.

Перкін Володимир Іванович. Організація і проведення тактичних операцій при розкритті та розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням матеріальними цінностями. – К., 2003.

Феськов Микола Миколайович. Адаптація трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії. – Харків, 2003.

Чаплинський Костянтин Олександрович. Організація і тактика слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями. – К., 2003.

Якимець Олексій Іванович. Використання криміналістичних науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. – К., 2003.

 

 

2004 рік

Александренко Олена Віталіївна. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню. –К., 2004.

Алексєєв Олександр Олександрович. Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС України. – К., 2004.

Головіна Валерія Петрівна. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. – К., 2004.

Марчук Ростислав Петрович. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. – К., 2004.

Сас В’ячеслав Анатолійович. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. – К., 2004.

Пясковський Вадим Валерійович. Методика розслідування торгівлі людьми. – К., 2004.

2005 рік

Абрамова Валентина Михайлівна. Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання.- К.,2005.

Гурак Руслан Васильович. Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики. – К., 2005.

Зав’ялов Сергій Михайлович. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю. – К., 2005.

Зарубєй Вікторія Володимирівна. Організація і тактика розкриття та розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями. – К., 2005.

Курта Євген Олександрович. Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення. – К., 2005.

Таран Олена Вікторівна. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторських і суміжних прав. – К., 2005. (Захист в Академії адвокатури).

Чорноус Юлія Миколаївна. Слідчі дії: поняття, сутність, напрямки розвитку та удосконалення. – К., 2005.

Юсупов Володимир Васильович. Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві. – К., 2005.

 

2006 рік

Кобець Микола Вікторович. Науково-технічне забезпечення розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з вибухами. – К., 2006.

Пиріг Ігор Володимирович. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. – К., 2006.

Семенов Віктор Васильович. Спеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація використання). – К., 2006.

Сербін Микола Миколайович. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі. – К., 2006. (Підготовлена у Запорізькому ІВС).

Хірсін Андрій Васильович. Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності. – К., 2006. (Захист в Академії адвокатури України).

Щербакова Ганна Володимирівна. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян. – К., 2006.

 

2007 рік

Курилін Іван Ростиславович. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. – К., 2007.

Луцюк Павло Павлович. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автотранспортних засобів. – К., 2007. Новак Ярослав Віталійович. Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослідження вогнепальної зброї. – К., 2007.

Попович Інна Іванівна. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів. – К., 2007.

 

2008 рік

Ковальов Василь Володимирович. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України. – К., 2008.

Кузьмічов Ярослав Володимирович. Принципи розкриття злочинів. – К., 2008. (Захист в Академії адвокатури).

Сергєєва Діана Борисівна. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади. – К., 2008.

Твердохліб Ігор Миколайович. Методика розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій. – К., 2008.

Філіппова Ліліт Сейранівна. Розслідування кримінально-правових проявів вандалізму. – К., 2008.

 

2009 рік

Будзієвський Максим Юрійович. Техніко-криміналістичне дослідження документів на транспортні засоби. – Запоріжжя, 2009. (Захист у Запоріжжі).

Бульба Тарас Миколайович. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення саморобних вибухових пристроїв. – К., 2009.

Дем’янчук Віталій Анатолійович. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді. – К., 2009.

Довбаш Роман Сергійович. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. – К., 2009.

Дрозд Валентина Георгіївна. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень. – К., 2009.

Дудка Андрій Вікторович. Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами. – К., 2009.

Михальчук Тетяна Володимирівна. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів. – К., 2009.

Поджаренко Катерина Євгенівна. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності. – К., 2009.

Пазинич Віталій Іванович. Правові та організаційні засади розслідування злочинів в сфері мобільних телекомунікацій України. – К., 2009.

Фурман Ярослав Володимирович. Основи методики розслідування контрабанди культурних цінностей. – К., 2009.

 

2010 рік

Білоус Ірина Миколаївна. Осоливості розслідування злочинних посягань, вчинених на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. – К., 2010.

Буханченко Олександр Анатолійович. Особливості огляду місця кримінального вибуху за участю спеціаліста-вибухотехніка». – К., 2010.(Захист у Академії управління МВС України).

Дячук Василь Іванович. Використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. – К., 2010.

Іщук Інна Володимирівна. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів. – К., 2010.

Комаринська Юлія Борисівна. Методика розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті. – К., 2010 р.

Кубарєва Ольга Володимирівна. Розслідування злочинів, пов’язаних з реалізацією виборчого права. – К., 2010. (Чернявський)

Кудлай Павло Олександрович. Криміналістична характеристика та особливості розслідування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспорту. – К., 2010.

Онісьєв Валерій Анатолійович. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К., 2010.

Оперук Віталій Ігорович. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи. – К., 2010.

Патик Леся Леонідівна. Криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України. – К., 2010.

Петров Сергій Євгенович. Розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами. – К., 2010.

Пілюков Юрій Олександрович. Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України.- К., 2010.

Чорний Андрій Михайлович. Особливості розслідування убивств, вчинених з корисливих мотивів. – К., 2010. (Захист в Академії адвокатури України).

 

2011 рік

Авраменко Олександр Леонідович. Особливості початкового етапу розслідування викрадення людей, вчинених злочинними групами. – К., 2011.

Галдецька Ірина Григорівна. Правові та наукові основи використання спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів. – К., 2011.

Дергач Леонід Валентинович. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах. – К., 2011.

Капітанчук Людмила Юріївна. Особливості розслідування нелегальної міграції. – К., 2011.

Карпов Олександр Никифорович. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців. – К., 2011.

Клевенець Юлія Володимирівна. Розслідування статевих злочинів щодо осіб, які не досягли статевої зрілості. – К., 2011.

Ольховенко Сергій Ігорович. Методика розслідування залишення в небезпеці потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. – К., 2011.

Охрімчук Тетяна Володимирівна. Криміналістична характеристика шахрайств з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування. – К., 2011.

Патик Андрій Анатолійович. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів. – К., 2011.

Попова Інна Миколаївна. Розслідування шахрайств, пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла. – К., 2011. (Чернявский)

Стригун Денис Юрійович. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів. – К., 2011.

Терещук Олександр Дмитрович. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів. – К., 2011. (Захист в університеті «Україна»)

Тимчишин Андрій Михайлович. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування фальшивомонетництва. – К., 2011.

Тітуніна Катерина Вікторівна. Розслідування комп’ютерних злочинів, що вчинені з використанням мережі «Інтернет» . – К., 2011.

 

2012 рік

Атаманчук Володимир Миколайович. Термінологія криміналістичних експертиз: сучасні проблеми вивчення та практичного використання. – К., 2012.

Дановська Ірина Ігорівна. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ. – К., 2012.

Запорощенко Наталія Андріївна. Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. - К., 2012.

Іщенко Володимир Андрійович. Становлення та розвиток почеркознавства. – К., 2012.

Князев Сергій Миколайович. Розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансових пірамід. – Ірпінь, 2012.(Чернявський С. С.)

Кравчук Олег Вікторович. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням авторських і суміжних прав. - Ірпінь, 2012.

Логінова Вікторія Вікторівна. Основні положення методики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. – К., 2012.

Мельник Дмитро Володимирович. Дослідження малоінформативних підписів методом структурно- геометричних характеристик. – Ірпінь, 2012.

Мировська Анна Всеволодівна. Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва. – Ірпінь, 2012.

Сьоміна Наталія Анатоліївна. Механізм вчинення злочину. – К., 2012.

Туровець Юрій Миколайович. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля. – Ірпінь, 2012.

Філашкін Вадим Сергійович. Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми (міжнародне співробітництво). – Ірпінь, 2012.

Чичиркіна Світлана Павлівна. Організація і тактика службових підроблень. – К., 2012

2013 рік

Клочуряк Степан Степанович. Освідування в системі слідчих (розшукових) дій. – К., 2013.

Поліщук Володимир Васильович. Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв. – К., 2013.

Саковський Андрій Анатолійович. Криміналістичні засади розслідування інсценувань злочинів. – К., 2013.

Турман Наталя Омелянівна. Відмова державного обвинувача від обвинувачення в суді першої інстанції. – К., 2013.

Фінагеєв Валерій Олександрович. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним доступом до банківських рахунків. – К., 2013.

 

2014 рік

Антощук Андрій Олександрович. Початковий етап розслідування вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. – К., 2014.

Єфіменко Ігор Миколайович. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при реалізації таємної інформації» . – Київ, 2014.

Завадський Олександр Миколайович. Методика розслідування розбійного нападу, вчиненого організованою групою. – К., 2014.

Ковальова Ольга Вікторівна. Використання науково-технічних засобів та методів у розшуковій роботі слідчого . – Київ,  2014.

Костира Андрій Миколайович. Організація і тактика розслідування розбійних нападів на інкасаторів. – К., 2014.

Лісова Анна Юріївна. Основи методики розслідування зґвалтування – К., 2014.

Мельник Роман Володимирович. Криміналістичне дослідження об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. – К., 2014.

Нечитайло Василь Анатолійович. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів. –  Київ, 2014.

Олійник Юрій Ярославович. Розслідування умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. – К., 2014.

Софілканич Олександр Васильович. Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України з протидії злочинам в сфері економіки. – К., 2014.

Тимчишин Дмитро Михайлович. Використання науково-технічних засобів у розслідування вбивств. – К., 2014.

Шевченко Юрій Анатолійович. Особливості розслідування корисливих злочинів, вчинених з використанням транспортних засобів. – К., 2014.

Яковчук Сергій Віталійович. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування серійних вбивств. – К., 2014.

 

 

 

2015 рік

Балонь Андрій Богданович. Ме­тодика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень. – К., 2015.

Давиденко Віктор Валерійович. Методика розслідування самовільного залишен­ня військової частини або місця служби. – К., 2015.

Дуда Віктор Ярославович. Розсліду­вання порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом. – К., 2015.

Козицька Олена Геннадіївна. Розслідування викрадень мобільних телефонів. – К., 2015.

Кулик Сергій Сергійович.  Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. – К., 2015.

Оржинська Ельвіра Ігорівна. Ме­тод криміналістичного аналізу злочину та злочинної діяльності. – К., 2015.

Пиняга Руслан Орестович. Розслідування злочинів, пов’язаних з зайняттям гральним бізнесом. – К., 2015.

 

2016 рік

Бистрицький Богдан Юрійович. Розслідування грабежів, учинених неповнолітніми. – К., 2016.

Грига Марія Андріївна. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів – К., 2016.

Неня Олена Володимирівна. Оптичні методи експертних досліджень мікрооб’єктів – К., 2016.

Панчишин Михайло Ярославович. Розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. – К., 2016.

Харченко Сергій Володимирович. Тактика проведення слідчих (розшуко­вих) дій за участю неповнолітніх підозрюваних. –  К.,  2016.

Гук Ольга Григорівна. Розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів. –  К., 2016.

Карпушин Сергій Юрійович «Проведення слідчих (розшукових) дій».

Кастарнов Дмитро Борисович «Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні»,

Кравченко Наталія Станіславівна «Суб’єкти доказування цивільного позову в кримінальному провадженні».

Шульга Олег Володимирович «Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні».

Тайлієва Христина Русланівна «Судові рішення у кримінальному процесі».

Токаренко Крістіна Вікторівна «Процесуальний порядок закриття кримінального провадження»,

Расчотнов Євгеній Вікторович «Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні»,

Павловський Володимир Віталійович «Загальні положення досудового розслідування»,

Пєший Даніїл Артурович «Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні»

 

2017 рік

Авраменко Світлана Михайлівна. Розслідування злочинів, пов’язаних із розбещенням неповнолітніх. – К., 2017.

Дабіжа Дмитро Вікторович. Використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень.– К., 2017.

Даніель Анна Володимирівна. Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень. – К., 2017.

Кіцелюк Василь Мирославович. Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. – К., 2017.

Коропецька Сніжана Орестівна. Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування. – К., 2017.

Лопата Ольга Андріївна. Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України. – К., 2017.

Нікітіна-Дудікова Ганна Юріївна. Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого стосовно малолітньої особи. – К., 2017.

Рівчаченко Олена Анатоліївна. Розслідування незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. – К., 2017.

Приходько Юрій Павлович. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з кримінальними вибухами. – К., 2017.

Тальянчук Леся Сергіївна. Криміналістичне дослідження документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України. – К., 2017.

Фесенко Олександр Миколайович. Розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. – К., 2017.

Шевченко Олександр Вікторович. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування. – К., 2017.

Лопата Ольга Андріївна. Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України. – К., 2017.

Лепей Михайло Васильович «Арешт майна у кримінальному процесі».

Білецька Катерина Костянтинівна «Особиста порука як запобіжний захід».

Соф’їн  Михайло Ігорович «Процесуальна діяльність слідчого щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням».

Саєнко Галина Юріївна «Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України».

Дубівка Ірина Володимирівна «Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування».

Холодило Петро Васильович «Кримінальне провадження на підставі угод про визнання винуватості»

 

З середини 90-х років стратегічні напрями криміналістичних досліджень дещо змінилися, і нині на кафедрі розробляються в основному такі проблеми:

Перший напрям – розробка криміналістичних аспектів вивчення злочинної діяльності (В.П. Бахін, В.С. Кузьмічов, В.О. Сакало).

Другий напрям – розробка проблем удосконалення слідчої кримінально-процесуальної діяльності, слідчої практики (В.С. Кузьмічов, Є.Д. Лук'янчиков, Ф.М. Сокиран, В.І. Галаган, В.К. Весельський, І.В. Строков, В.Г. Лісогор, В.В. Юсупов, Ю.М. Чорноус, В.В. Семенов).

Третій напрям – розробка актуальних проблем загальної теорії та історії криміналістики й судових експертиз (А.В. Іщенко, Г.І. Прокопенко, В.Я. Радецька).

Четвертий напрям – розробка наукових засад криміналістичної методики та методик розслідування окремих видів злочинів (А.В. Старушкевич, Б.Є. Лук’янчиков, Л.Г. Шарай, В.І. Перкін, С.С. Чернявський, В.С. Мацишин, В.В. Пясковський, С.В. Хільченко, В.В. Літвін, А.В. Мировська, Ю.Б. Комаринська, А.А. Саковський та інші).

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X