Особисті здобутки

 • Самодін Артем Володимирович

   Відшкодування шкоди потерпілому, завданої кримінальним правопорушенням [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Вознюк А.А., Алєксєєва-Процюк Д.О., Бурлака В.В., Самодін А.В. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 122 с.

   Призначення судових експертиз під час неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності [Текст] : метод. рек. / [Охріменко С.С., Юсупов В.В., Приходько Ю.П., Самодін А.В. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 42 с.

   Криміналістика у питаннях та відповідях [Текст]: навч. посіб. / [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.М. Чорноус та ін.]. – К. : ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 118 с.

   Самодін А.В. Окремі проблеми забезпечення ефективності досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції / А.В. Самодін // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовт. 2016 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 491-493.

   Самодін А.В.  Проблемні аспекти початку досудового розслідування в районі проведення антитерористичної операції / А.В. Самодін // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів [Текст] : матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, О. В. Задорожній та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 197-201.

   Самодін А.В. Окремі кримінальні процесуальні та тактичні проблеми процесуальної діяльності слідчого на початку досудового розслідування / А.В. Самодін // Актуальні проблеми кримінального права та процесу і практики їх застосування : матеріали круглого столу (Київ, 10 листоп. 2016 р.) / відп. ред. О. С. Стеблинська. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – 158 с. – С. 56-59.

   Самодін А.В. Окремі питання використання спеціальних знань на початку досудового розслідування / А.В. Самодін // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності : зб. матер. конференції (Київ, 25 листоп. 2016 р.). [ред. кол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.] – Київ., ННІ № 2; Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 263-267.

   Самодін А.В. Початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини / А.В. Самодін // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 476 с. – С. 356-359.

   Самодін А.В. Окремі питання криміналістичного забезпечення адвокатської діяльності при проведенні слідчих (розшукових) дій / А.В. Самодін // Криміналістика в адвокатській діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (25 листопада 2016 р., Київ) / Академія адвокатури України. – Київ : ВЦ ААУ, 2016. – 112 с. – С. 92-97.

   Процесуальний порядок та особливості застосування слідчим арешту майна [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Вознюк А.А., Алєксєєва-Процюк Д.О.,  Самодін А.В. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 50 с.

   Самодін А.В. Особливості проведення огляду місця події слідчо-оперативною групою у районі проведення антитерористичної операції / А.В. Самодін // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС (20.04.2017, м. Київ, ННІ № 2, НАВС). – К.: Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – С. 339–342.

   Самодін А.В. Процесуальні проблеми залучення спеціаліста-вибухотехніка до проведення огляду місця події / А.В. Самодін // Криміналістичне забезпечення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв : матеріали міжнародного круглого столу (7 червня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017.є – 148 с. – С. 65-68.

   Самодін А.В. Окремі напрями удосконалення криміналістичної підготовки здобувачів вищої освіти в НАВС / А.В. Самодін // Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липн. 2017 р. – К. : Нац. акад. внутр.. справ, 2017. – 333 с. – С. 220-223.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72044 програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Особливості розслідування окремих видів злочинів» / [Антощук  А.О., Атаманчук В.М., Комаринська Ю.Б., Курилін І.Р., Мировська А.В., Патик Л.Л., Пясковський В.В., Самодін А.В., Пуйко Т.В.]. – Дата реєстрації 18.05.2017.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71556 програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Домедична допомога» / [Самодін А.В., Чуприна О.В., Нагайник Т.Г., Миронець Ю.А., Пуйко Т.В.]. – Дата реєстрації 24.04.2017.

 • Іщенко Андрій Володимирович

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Ищенко А. В. Летопись криминалистики: даты, факты, имена / А. В. Ищенко. – К., 2016. – 384 с.

   Іщенко А. В. Нововведення у деяких видах експертних досліджень / А. В. Іщенко // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Є. Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С.142-145.

   Іщенко А. В. Основа криміналістичного забезпечення протидії злочинності [Текст] /А.В. Іщенко,Д.А.Ляшенко// Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8 липня 2016 р.). – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2016. – С. 216-219.

 • Чорноус Юлія Миколаївна

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Чорноус Ю.М. Криміналістика в Україні та іноземних державах: окремі аспекти порівняльного дослідження Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики : зб. тез доповіді V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8 липня 2016 року). – К.: Нац. акад. внутр. справ., 2016. – С. 31-34.

   Чорноус Ю.М. Взаємодія під час розслідування злочинів міжнародного характеру // V Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», присвячена 440-річчю Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 30 вер.- 1 жовт. 2016 р.). – Острог, 2016. – С. 61-64.

   Чорноус Ю.М. Формування криміналістичної методики розслідування міжнародних злочинів / Ю.М. Чорноус // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, С. Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.248-252.

   Чорноус Ю.М. Методологічні засади криміналістичних досліджень // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю. – Київ.  ННІ№2 НАВС. – К.: ННІ №2 НАВС, 2016. – С. 345-348.

   Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія / Ю.М. Чорноус. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 492 с.

   Чорноус Ю. М. Актуальні питання міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів / Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 997-1001.

   Чорноус Ю. М. Актуальні питання криміналістичного забезпечення розслідування злочинів / Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. – С. 273-276.

   Чорноус Ю. М. Слідчі (розшукові) дії за сучасних реалій розслідування злочинів : тези V Міжнародного круглого столу «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» (до 20-річчя НУ “ОЮА” та 180-річчя Одеської школи права) (Одеса, 26 травня 2017 року). – Одеса, 2017. – С. 97-101.

 • Пясковський Вадим Валерійович

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Особливості розслідування окремих видів злочинів : Мультимедійний навчальний посібник / А. М. Антощук, А. М. Атаманчук, Ю. Б. Комаринська. – К. : НАВС, 2016.

   Пясковський В. В. Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх / В. В. Пясковський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 1 (98). – 2016. – С. 36–48.

   Пясковський В.В. До питання набуття прав неповнолітнього потерпілого у кримінальному провадженні / В. В. Пясковський // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол. : д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3–х томах. – Том 3. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2016. – С. 168–170.

   Пясковський В. В. Особливості формування і функціонування злочинних груп, які вчиняють викрадення людей / В. В. Пясковський // Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів : зб. матер. міжвідом. наук.-практ.семінар. (Київ, 10 червня 2016 року). – К. : Міжвід. наук.–дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2016. – С. 89–91.

   Пясковський В. В. Участь спеціаліста–бухгалтера в проведенні слідчих (розшукових) дій / В. В. Пясковський // Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві : матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару (Київ, 30 черв. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, А. П. Запотоцький та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 94–98.

   Пясковський В. В. Закордонний досвід взаємодії слідчого і громадських організацій з метою забезпечення безпеки неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів / В. В. Пясковський // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ.конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 238–240.

   Пясковський В. В. Способи вчинення насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх рідними чи особами, на яких покладено обов’язки щодо їх виховання / В. В. Пясковський // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, С. Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.194-197.

   Особливості використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень [Текст] : метод. рек. / В.Г. Хахановський, Д.В. Дабіжа, В.В. Пясковський. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 36 с.

   Розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань [Текст] : метод. рек. / [С.І. Ніколаюк, В.В. Пясковський, О.М. Фесенко]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 34 с.

   Пясковський В.В. Криміналістична характеристика способу вчинення вбивства матір’ю своєї дитини / В. В. Пясковський // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 243–245.

   Пясковський В.В. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів / В. В. Пясковський // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конф. (Київ, 20 квітня 2017 р.). – К. : ННІ №2 НАВС, 2017. – С. 322–324.

 • Радецька Валентина Яківна

   Радецька В. Я. Критерії оцінювання результатів ідентифікаційних досліджень матеріалів звукозапису голосу і мовлення людини / В. Я. Радецька // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Є. Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 264-266.

   Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб [Текст]: навч. посіб. / С.С. Чернявський, О.О. Алексеєв, А.А. Вознюк та ін. – К.:Нац.акад.внутр.справ, 2016. – 68 с.

 • Сокиран Федір Михайлович

   Сокиран Ф. М. Тактико-психологічні питання подолання конфліктів між слідчим і спеціалістом / Ф. М. Сокиран // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Є. Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 297-300.

   Сокиран Ф.М. Управління слідчими підрозділами на сучасному етапі реформування // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції  (24 березня 2017 року). – К., 2017. – С. 250-254

   Сокиран Ф.М. Питання реформування слідчих підрозділів МВС України в сучасних умовах – управлінський аспект // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (24 квітня 2017 року). – К., 2017. – С. 351-354

   Сокиран Ф.М. Актуальні питання реформування слідчих підрозділів національної поліції України // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції присвяченої до Дня Науки (24 травня 2017 року). НДІ МВС України. К. – 2017, – С. 115-120

   Сокиран Ф.М. Окремі аспекти проведення допиту в режимі відео конференції //Актусеальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: (19 травня 2017 року). Северодонецьк. – 2017, – С. 85-90.

 • Антонюк Поліна Євгенівна

   Антонюк П.Є. Щодо професійної компетентності судово-медичного експерта / Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб.  / [голов. ред. В.В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К.: ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. - № 1 (25), с. 36 – 42.

   Антонюк П.Є. Перевищення компетенції експерта при проведенні судово-трасологічних експертиз в ході вирішення деяких ситуаційних завдань // Актуальні питання удосконалення нормативного та методичного забезпечення трасологічних досліджень та досліджень зброї: матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 20 квітня 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. Гришко К.А., Виноградова В.С., Юдіна О.В., Якименко Р.В. – К., 2016. – 89 с. – (V Бергерівські читання). – С. 9 – 11.

   Антонюк П.Є. Використання спеціальних знань в галузі комп’ютерних технологій у боротьбі з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів // Матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (м. Київ, 10 червня 2016 року)

   Антонюк П.Є., Ієрусалимов І.О. Формування професійної компетентності судово-медичного експерта // Роль судово-медичної експертизи при визначені юридичної відповідальності медичних працівників: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2017. – С. 8 – 11.

   Антонюк П.Є., Пустовойт А.А. Основні правила проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги // Роль судово-медичної експертизи при визначені юридичної відповідальності медичних працівників: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2017. – С. 58 – 60.

   Антонюк П.Є., Осипенко К.А. Щодо судово-медичної експертизи трупів новонароджених // Роль судово-медичної експертизи при визначені юридичної відповідальності медичних працівників: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2017. – С. 52 – 54.

   Антонюк П.Є., Самойленко К.В. Роль судово-медичної експертизи при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи // Роль судово-медичної експертизи при визначені юридичної відповідальності медичних працівників: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2017. – С. 67 – 69.

   Антонюк П.Є. Тактика використання поліграфа при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій // Сучаснінапрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 10 – 12.

   Антонюк П.Є. Примусове відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні: організаційно-тактичні аспекти // Актуальні питання кримінального прав, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 678 – 682.

   Антонюк П.Є. Організаційно-тактичні аспекти негласного отримання деяких зразків, необхідних для порівняльного дослідження // Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч. 2. –С. 77 – 80.

   Антонюк П.Є. Військова експертиза в системі судових експертиз // Сучасний стан  криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С. 12 – 15.

   Антонюк П.Є., Івашко О.О. Тактика встановлення психологічного контакту з допитуваним // Сучасний стан  криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С. 15 – 18.

   Антонюк П.Є., Побережна О.О. Щодо відповідальності судово-медичного експерта // Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 13-14 січня 2017 р.). – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2017. –С. 13 – 15.

 • Чуприна Олена Віталіївна

   «Підготовка спеціальних підрозділів МВС при загрозі терористичного акту», - К. - : НАВС, 2016р. – 187 с. (розділ «Домедична допомога для антитерористичних підрозділів»).

   «Тактика надання самодопомоги та взаємодопомоги під час ведення бойових дій» - К. - : ФПФ НГУ НАВС, 2016р. – 137 с. (розділ «Тактика надання першої допомоги в умовах ведення бойових дій»).

   «Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України» - К. - : ФПФ НГУ НАВС, 2016р. – 156 с. (медична термінологія).

   «Актуальні питання викладання судової медицини працівникам поліції» - XI Міжвідомча науково-практична конференція «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування» 20 квітня 2017 року, Київ ННІ№1НАВС.

   «Сучасні проблеми надання наркологічної допомоги в Україні» - матеріали круглого столу «Основні напрями та проблеми протидії наркоманії» [Текст] : / [редкол.: В.М. Вовк, А.П. Калініченко, А.В. Ляшук та ін.]. – Івано-Франківськ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 115-117 с.

 • Мировська Анна Всеволодівна

   Особливості розслідування окремих видів злочинів : Мультимедійний навчальний посібник / А. М. Антощук, А. М. Атаманчук, Ю. Б. Комаринська. – К. : НАВС, 2016.

   Мировська А.В. Концептуальні засади використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва / А.В. Мировська // Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики». – Київ. Національна академія внутрішніх справ (Київ, 8 липня 2016 року). – С. 234-236.

   Мировська А.В. Міжнародне співробітництво у сфері розслідування фальшивомонетництва // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, В.П. Тихий, С.Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.164-166.

   Мировська А.В. Механізм виявлення ознак інсценування злочинів / Мировська А.В., Блах О.Г. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.184-186.

   Мировська А.В. Окремі аспекти класифікації форм використання спеціальних знань під час досудового розслідування / Мировська А.В., Буймістр Г.В. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.186-188.

   Мировська А.В. Особливості взаємодії слідчих підрозділів органів поліції та Експертної служби / Мировська А.В., Гавель Б.О. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. –С.188-190.

   Мировська А.В. Використання методів криміналістичної техніки у процесі розслідування злочинів / Мировська А.В., Гончаров Д.О. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. –С.190-192.

   Мировська А.В. Засади формування та удосконалення інституту спеціальних знань / Мировська А.В., Добрянський М.А. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності:збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.192-194.

   Мировська А.В. Значення криміналістичної характеристики у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми / Мировська А.В., Лебедєва Н.В. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.194-196.

   Мировська А.В. Процесуальна та непроцесуальна форма використання спеціальних знань під час досудового розслідування / Мировська А.В., Старунський В.Є. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.196-197.

   Мировська А.В. Використання спеціальних знань під час розслідування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини / Мировська А.В., Токар О.І. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.197-199.

   Мировська А.В. Особливості призначення авторознавчої експертизи / Мировська А.В., Філіпова В.І. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. – С.199-201.

   Мировська А.В. Перспективи розвитку криміналістичних автоматизованих інформаційно-пошукових систем / Бойко В.О., Мировська А. В.// Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. –С.51-53.

   Мировська А.В. Криміналістичне забезпечення розслідування крадіжок, вчинених злочинними групами / Висотенко Ю.В., Мировська А.В. // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції (Київ, 25 листопада 2016 року) / – К.: ННІ № 2 НАВС, 2016. –С.69-71.

 • Чорний Микола Васильович

   Галан Н.В., Чорний М.В. Нейрофізіологічні основи поведінкових розладів у осіб, які вживають психоактивні речовини / Галан Н.В., Чорний М.В. //Сучасні технології соціально-медичної підтримки осіб з проблемами залежностей та членів їх сімей:збірник матеріалів науково-практичної конференції, 2017. – С. 36-38. – Київ.

   Галан Н.В., Чорний М.,В. Використання генетичної експертизи у кримінальному провадженні /Галан Н.В., Чорний М.В. //Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 2017.  – С. 145-148. – Київ.

   Галан Н.В., Чорний М.В. Актуальні питання експертизи сп’яніння /Галан Н.В., Чорний М.В//Актуальні проблеми правового та експертно-криміналістичного забезпечення       досудового розслідування в умовах євроінтеграції України: збірник матеріалівнауково-теоретичної конференції, 2017. – С. 130 – 133. - Київ.

 • Курилін Іван Ростиславович

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Особливості розслідування окремих видів злочинів : Мультимедійний навчальний посібник / А. М. Антощук, А. М. Атаманчук, Ю. Б. Комаринська. – К. : НАВС, 2016.

   Курилін І. Р. Предмет злочинного посягання використання знаку для товарів та послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування і кваліфікованого зазначення походження товару / І. Р. Курилін // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – 2016. – №2. – С. 108–112.

   Курилін І.Р. Початковий етап розслідування злочинів, які порушують права інтелектуальної власності // Актуальні питання визначення повноважень Національної поліції за чинним КПК України: круглий стіл (м. Дніпропетровськ, 20 травня 2016 року).

   Курилін І.Р. Предмет злочинного посягання, як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності / І. Р. Курилін // Матеріали науково–практичної конференції “Кафедра теорії держави та права: віхи розвитку та перспективні тенденції”. – К., – 2016. – С. 65 – 66.

   Курилін І.Р. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, які порушують права інтелектуальної власності // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики: Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково–практичної конференції. – К.,– 2016. – С. 101–104.

   Курилін І.Р. Роль оцінки висновку експерта у формуванні правової позиції слідчого/ І.Р. Курилін // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, В.П. Тихий, С.Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.136-139.

 • Лісогор Віталій Григорович

   Лісогор В. Г. Особливості кримінального провадження щодо іноземців/ В. Г. Лісогор // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, В.П. Тихий, С.Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.136-139.

    

 • Патик Леся Леонідівна

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру : метод. рек. / [Чернявський С. С., Вознюк А. А., Патик А. А. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 48 с.

   Патик Л. Л. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів, пов’язаних із підробленням документів, що посвідчують вищу освіту / Л. Л. Патик // Криміналістичний вісник : наук.-практ.зб. / [голов. ред. В. В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. – № 1 (25). – С. 85–90.

   Патик Л. Л. Нормативно-правове забезпечення міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях / Л. Л. Патик // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів : матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Черней, В. П. Тихий, О. В. Задорожный та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 189-192.

 • Вакулик Ольга Олексіївна

   Вакулик О. О. Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти / Ольга Олексіївна Вакулик // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Э. Ю.; Київ. ННІ№2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 85-87.

   Вакулик О. О. Лях В. М. Щодо питань організації належного техніко-криміналістичного забезпечення огляду місця події органами досудового розслідування / Ольга Олексіївна Вакулик Віта Миколаївна Лях // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 34-36.

   Вакулик О. О. Аспекти застосування спеціальної конфіскації / О. О. Вакулик // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів: матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, С. Д. Гусарєв та ін.]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - С.66-69.

   Вакулик О.О. Деякі аспекти встановлення психологічного контакту при допиті // Україна 2030: виклики та перспективи: матеріали доповідей міждисциплінарного семінару (Доломітови Альпи, Кастелло-ді-Ф'ємме, 2017). Кастелло-ді-Ф'ємме – Львів, 2017. –С. 13–16.

   Вакулик О. О., Несевра Д. Т. Деякі питання щодо вивчення особи шахрая з фінансовими ресурсами як елемента криміналістичної характеристики / О. О. Вакулик, Д. Т. Несевра // Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку у досудовому розслідуванні: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 30 травня 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 24–26.

 • Антощук Андрій Олександрович

   Антощук А.О. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини / А. О. Антощук // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 188-189.

   Іщенко А.В. Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю. Б. Чорноус та ін.]. – К.: ТОВ “Видавництво “Центр учбової літератури”, 2016.– 118 с.

   Антощук А.О. Призначення додаткових та повторних експертиз по кримінальних провадженнях / А. О. Антощук //Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.– К.: ННІ№2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 24-25.

   Антощук А.О. Участь експерта при огляді трупа, пов’язаного з ексгумацією у кримінальному провадженні / А. О. Антощук, Ю. Р. Аріч //Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.– К.: ННІ№2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 26-28.

   Особливості розслідування окремих видів злочинів : Мультимедійний навчальний посібник / А. О. Антощук, А. М. Атаманчук, Ю. Б. Комаринська. – К. : НАВС, 2016.

   Антощук А.О. Щодо визначення криміналістичного забезпечення розслідування порушення авторського права і суміжних прав / А. О. Антощук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 3 берез. 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017 – С. 682-684.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X