Перелік наукових публікацій

Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець та ін.; за ред. В.М. Щербатюка. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – 496 с.

Анатольева О.І., Дорощук Н.О. Мультимедійний навчальний посібник Історія держави та права зарубіжних країн

Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів і свідчень. - 2-ге вид. доп. та перероб. - К.: ФОП Маслаков, 2018. - 123с.

Курас Д.І. Вернадський і Україна. З листування / Глушенок Н. М., Кіржаєв С.Н., Новохатський К. Є., Марценюк Р. О., Яременко Л. М., Курас Д.І. - К.: Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, 2018. – 527 с.

Шкуратенко О.В. Инновационные тенденции в преподавании учебной дисциплины «История государства и права» // «Украйна-Болгария-Эвропейский союз: съеременн състояние и перспективы». Сборник с доклады от V международна научна конференция. – Варна : Изд «Наука и экономика», 2018. - С. 289-292.

Дорощук Н.О. Особливості та пріоритети законодавчої діяльності Директорії УНР (1918 – 1920 рр.) / Ніна Дорощук // Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ С. 95‒98. ‒ 287 с.

Анатольєва О.І. Подолання психологічних «бар’єрів» у педагогічному спілкуванні //Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. – С. 179-181.

Романишин Н.Ю., Шкуратенко О.В. Державно-правовий статус Закарпаття у міжвоєнний період Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини – Вип.121. – Тернопіль, 2018. – С. 254-261.

Шкуратенко О.В. Трансформація політико-правових поглядів гетьмана Павла Скопропадського на розбудову Української Держави // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.): Зібрник Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30листопада 2017 р. – К.: Прінт, 2018.- С. 194 -197.

Шкуратенко О.В. Система інформації та її структурування // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІV Всеукр. Наук.-практ. Конфер. (Киів, 29 лист. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. – К. : Нац. академ. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – С. 41-45.

Прус В.З. Органи влади та управління ЗУНР // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю УНР, що проводилася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. - К, 2018. - С.38-39.

Прус В.З. Військове мистецтво реєстрового козацтва // Матеріали Всеукраїнської конференції, присвяченої дню Збройних сил України, що проводилася в Національному університету оборони України. - К, 2018. - С.116-117.

Прус В.З. Історіографічний аспект дисидентського руху в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Боротьба незламних", присвяченої дисидентському руху в України 60-80 років ХХ століття, що проводилася в Національному університету Києво-Могилянська академія. - К, 2018. - С.23-24.

Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Правові джерела Української гетьманської держави (Війська Запорозького). – К., 2017. – 244 с.

Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів. – К.: Освіта України, 2017. – 119 с.

Анатольева О. И. Создание системы правовой охраны детства в 20-х годах ХХ века // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс] : сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. ‒ С. 560-564.

Шкуратенко Е. В. Генезис уголовной субкультуры в Украине: историко-правовой аспект // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. ‒ С. 753-756.

Шкуратенко О.В. Доктрина зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР// Правозастосування: теорія, методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (13 квітня 2017). – Київ-Тернопіль. – 2017. – С. 304-306.

Шкуратенко О.В. Щодо етимології поняття «жаргон кримінальний» // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування української мови 30.11.2017. – К. – 2017. – С. 166-168.

Щербатюк В.М., Сокур Ю.В. Зародження перших (прото) державних об’єднань на теренах України / В.М. Щербатюк, Ю.В. Сокур // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 1 (13).

Щербатюк В.М., Сокур Ю.В. Родоплемінна консолідація в українських землях як чинник (прото) державних утворень / В.М. Щербатюк, Ю.В. Сокур // Концепція та методологія історії українського права. Матеріали круглого столу 28 квітня 2017 р. . – К., 2017.

Щербатюк В.М. Відображення селянського повстанського руху в Україні 1917 – 1921 рр. в українській дорадянській літературі / В.М. Щербатюк, Ю.В. Орищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 1 (132). – 2017.

Щербатюк В.М. Стан вивчення та періодизація дослідження селянського повстанського руху в Україні 1917 – 1921 років / В.М. Щербатюк // Краєзнавство Черкащини. – № 11. – Черкаси, 2017. – С. 20–30.

Щербатюк В.М. Сучасна вітчизняна історіографія селянського повстанського руху за Центральної Ради та Гетьманату: регіональний аспект / В.М. Щербатюк // Слобожанщина в 1917 – 1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.) / Редкол.: Ю.О. Нікітін (голова), В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов, С.І. Дегтярьов. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 188 с. – С. 16–33.

Анатольєва О.І. Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування // Юридична психологія. - Том 2, № 2 (2017).

В.Прус Європейські правові традиції права Української Гетьманської держави / Прус В. // Збірник матеріалів круглого столу "Методологія та концепція викладання історії українського права пам’яті професора О.О.Шевченка. 28 квітня 2017 року., - Київ, 2017 - С.73-75.

Курас Д.І. До проблеми трансформації моделей аналітичного забезпечення управлінської діяльності в органах державної влади. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту тат підприємництва Державного університету телекомунікацій. – К.: ДУТ, 2017. - 257 с. - С. 241-245.

Курас Д.І. Інформаційно-аналітична діяльність в системі функціонування місцевих органів влади в Україні. // Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення: Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту тат підприємництва Державного університету телекомунікацій. – К.: ДУТ, 2017. - 67 с. - С. 43-47.

Щербатюк В.М. Організаційно-оперативні заходи Державного Центру УНР з підготовки Всеукраїнського повстання 1921 р.: сучасна вітчизняна історіографія / В.М. Щербатюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (11). – С. 162–176.

Щербатюк В.М. Вільне козацтво – добровільна громадська міліційна організація в Україні 1917 – 1921 років / В.М. Щербатюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2. – С.

Шкуратенко О.В. Концепція поглядів П. Скоропадського // Науково-теоретичної конференції «Кафедра теорія держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку»/ Редкол.:А.М. Завальний, Н.В. Лазнюк, Д.О.Тихомиров.–К.: НАВС, 2016. – С 141-144.

Дорощук Н.О. Засади призначення покарання судами УСРР у роки колективізації сільського господарства / Губар С.В., Дорощук Н.О. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2016. - № 2 (99). - С.287-299.

В. Прус Т. Чухліб Рецензія на книгу "Історія України. Курс Лекцій. - К., "Фенікс", 2015. - 376 с." // Український історичний збірник Інституту історії НАН України. - №18. - 2016. - С.393-396

Щербатюк В.М. Рецензія на книгу: Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917–1920 х роках у контексті загальноукраїнських подій. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. / В.М. Щербатюк // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 22 (355). – С. 128–132.

Щербатюк В. Шануймо, доки живі / В. Щербатюк // Йшли у бій молодими [літературно-художнє видання] / Упорядник В.І. Лисенко; ПАК «Поліграфічно-видавничий комплекс “Десна’’». – Чернігів: ПАК «ПВК “Десна’’», 2015. – 568 с. – С. 130.

Кузьминець О.В. Рецензія монографії: Сворик В. Політико-правова думка в Україні 1919-1920 рр. про народовольців. – Івано-Франківськ, 2015. – 367 с.

Шкуратенко О.В. Україна у міжнародних відносинах 1917-1945 рр. / Шкуратенко О.В.// Міжнародна наукова конференція «Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті » від 29 квітня 2015.– К.: НУОУ. – С. 61-65.

Шкуратенко О.В. Конституційний процес та зовнішньополітична сфера УСРР наприкінці Другої світової війни // Матеріли круглого столу "Конституція України: шляхи вдосконалення" 2.06. 2015. – К. – 2015. – С. 77-83.

Шкуратенко О.В. Розвідки етимологічних конструкцій субкультури // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. Матеріали 11 Всеукраїнської науково-практичної конференції 27.11.2015. – К. – 2015. – С. 118-121.

Прус В.З. Правові реформи в Російській імперії в ІІ половині ХІХ ст. // Наше право. - № 3. - 2015. – С. 78-84.

Прус В.З. Український національний рух опору в роки Другої світової війни / Прус В.З.// Міжнародна наукова конференція «Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті » від 29 квітня 2015.– К.: НУОУ. – С. 185-189.

Прус В.З. Джерела права України-Гетьманщини першої половини XVIII ст. / Часопис академії адвокатури України. - 2015. - Т.8 - №26 - С. 38-46

Holiczenko А., Szczerbatiuk W. Guerilla units of Polish military organization in Ukraine in 1918–1920 / Aleksander Holiczenko, Włodzimierz Szczerbatiuk // Zeszyty naukowe Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. – T. ХХVІІІ. – Оstrołeka: OTN im. Adama Chętnika, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, 2014. – Р. 374–383. [Голіченко А., Щербатюк В. Партизанські загони Польської воєнної організації в Україні у 1918 – 1920 рр. / Олександр Голіченко, Володимир Щербатюк // Наукові записки Остроленського наукового товариства. – Т. ХХVІІІ. – Остроленка: Остроленське тов-во наукове ім. Адама Хентніка; Європейський інформаційний центр «Europe Direct», 2014. – С. 374–383.]

Щербатюк В.М. Голод як засіб насильницького впровадження більшовицької політики в українському селі / В.М. Щербатюк // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2014. – Вип. 83 (№ 4). – С. 38–45.

Щербатюк В.М. До питання про причини Голодоморів в Україні (на вшанування жертв Голодоморів 1921 – 1923, 1932 –1933, 1946 – 1947 рр.) / В.М. Щербатюк // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 1. – С. 124–128.

Щербатюк В.М. До питання про причини Голодоморів в Україні (на вшанування жертв Голодоморів 1921 – 1923, 1932 –1933, 1946 – 1947 рр.) / В.М. Щербатюк // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 1. – С. 124–128.

Щербатюк В.М. Перші кроки Тараса Шевченка на шляху до вершин творчості: роздуми та наукові пошуки у рік 200-річчя митця / В.М. Щербатюк // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2014. – Вип. 91. – С. 128–135.

Щербатюк В.М. Стан дослідження махновського селянського повстанського руху у сучасній українській історичній науці / В.М. Щербатюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – 392 с. – C. 55–58.

Щербатюк В.М. Стан дослідження махновського селянського повстанського руху у сучасній українській історичній науці / В.М. Щербатюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – 392 с. – C. 55–58.

Анатольєва О. І. Проблема виправлення неповнолітніх правопорушників у роботах науковців та практиків початку ХХ століття // Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографістики: матеріали круглого столу. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014.– С 63-66.

Сокур Ю.В., Дурнов Є.С. Спорідненість козацтва та чумацтва // Митна справа. 2014. – №2. книга 2 – С.52-56.

Сокур Ю.В., Реєнт О.О. Фіскальна політика у сфері торговельно-транспортного підприємництва в Україні ХVІІ – ХІХ ст.: історико-правовий аспект / Ю.В. Сокур, О.О. Реєнт // Вісник АПСВ ФПУ. Серія: Право та державне управління . 2014. – №1. С.39-48.

Прус В.З. Європейські правові традиції в контексті розвитку правової системи України-Гетьманщини // Митна справа. - 2013. – № 5. - С. 113-117.

Дорощук Н.О. Деятельность судов общей юрисдикции и внесудебных органов УССР в 1937-1938 гг. // Сборник материалов девятой заочной науч.-практ. конференции «актуальные проблемы науки, практики и вероисповедания на современном этапе. 08.02.2012 год. г. Красноярск (Россия).–Красноярск, 2012,–с. 107-112.

Шкуратенко О.В. Сучасні інтерпретації поняття кримінальної субкультури // Юридичний вісник повітряного та космічного права. Серія «Юридичні науки». – К., 2012. Вип. 18 (76). – С. 19-24.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X