Основні завдання

Основні завдання кафедри полягають у:

− реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

− вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

− організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

− розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

− здійснення контролю та аналізу якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

− розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

− формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

− впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

− організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

− організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

− вивчення, узагальнення і запровадження розповсюдження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

− виконання планів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності;

− організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій; − керівництво підготовкою фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі права та наукового ступеня доктора наук, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах; − підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів»; − внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр; − організація і проведення занять у системі службової підготовки для атестованих працівників кафедри; − надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення; − здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органів та організацій;

− розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів МВС України;

− підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

− проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно−технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

− координація діяльності кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку здобувачів вищої освіти;

− розробка пропозицій щодо вдосконалення та розробки професіограм, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;

− підготовку обґрунтування щодо модернізації стандартів вищої освіти (за дорученням керівництва академії);

− залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення бінарних навчальних занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у роботі екзаменаційної комісії;

− координація, забезпечення підготовки та захисту курсових робіт;

− забезпечення підготовки та проведення атестації.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X