Особисті здобутки у науковій діяльності

Науково-педагогічні працівники кафедри протягом 2016/2017 навчального року брали участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, що проводилися в Україні.

Протягом навчального року підготовлений мультимедійний навчальний посібник «Фінансове право» та навчальний посібник «Судова бухгалтерія».

Здійснювалося рецензування авторефератів дисертацій, навчальних посібників та інших видів наукової, методичної та навчальної літератури.

Працівниками кафедри здійснюється керівництво науковою роботою  здобувачів та ад’юнктів (аспірантів).

На кафедрі діє науковий гурток з економіко-правових дисциплін керівником якого є доцент кафедри Островерх Л.Л.

З метою підвищення професійного рівня та якісного комплектування посад на кафедрі, постійно здійснюється робота щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедри економіко-правових дисциплін НАВС. Зокрема, професор кафедри Предборський В.А., професор кафедри Кухаренко В.Д.,  професор кафедри Бутинець Т.А., професор кафедри Андрущенко І.Г. старший викладач кафедри Садченко М.М. пройшли підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти НАВС з метою вивчення інноваційних та інтерактивних методів навчального процесу в сучасних умовах та оволодіння практичними навичками їх впровадження.

7 липня 2017 року завідувач кафедри фінансового права та фіскального адміністрування Фещук В.В. та старший викладач кафедри фінансового права та фіскального адміністрування Садченко М.М. відвідали круглий стіл «Економічний розвиток: японський погляд», який відбувся в Національній академії державного управління при Президентові України. У роботі круглого столу брали участь президент Національної академії державного управління при Президентові України – В. Куйбіда, представники університету Кобе Гакуїн – Хікарі Бан та Йошіхіко Окабе, а також представники Кайдзен Клуб в Україні (українсько-японське співробітництво) – Іван Сарвар та Ігор Снітівкер. Під час круглого столу обговорювалися питання японської економіки, економічний та екологічний вплив угод України про вільну торгівлю: підхід обчислювальної загальної рівноваги.

У 2016-2017 навчальному році кафедрою було організовано та проведено круглі столи «Актуальні аспекти фінансового права» (17.11.2017 р.), «Актуальні проблеми захисту економіки України» (20.04.2017 р.), науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми правового регулювання економіки» (26.05.2017 р.) У проведених заходах взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти, здобувачі ад’юнктури та аспірантури НАВС, співробітники ДНДІ МВС України.

Окрім того науково-педагогічні працівники кафедри проводили роботу щодо підготовки наукових статей та тез доповідей, які вийшли з друку, а саме:

Фещук Віктор Вікторович

Фещук В.В. Правове становище фондової біржі та учасників фондового ринку / Фещук В.В., Калашник Є.С. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 57-59.

Фещук В. В., Буличева Н. А. Акт ревізії як джерело доказів у кримінальному провадженні / Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві[Текст] : матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару (Київ, 30 червня 2016 р.):/ [ред.кол.:В.В.Чернєй, С.С. Чернявський, А.П. Запотоцький та ін.. ]. – Київ : Нац.акад.внутр.справ, 2016. – С.119-123.

Предборський Валентин Антонович

Предборський В.А. Тінізаційний сегмент інституційної дихотомії національної суспільної структури/ Предборський В.А. //  Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2016, вип. 6. – С. 9-15.

Предборський В. А. «Корупційна пастка влади»: причини існування, зміцнення / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – Вип. 8. – С. 3-9.

Предборський В. А. Вихідне відношення теорії тінізації державного управління / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 2016. – Вип. 10. – С. 3-8.Предборський В. А. Вихідне відношення теорії тінізації державного управління / Предборський В. А. // Зб. наукових праць Державного науково-дослідного інституту інформації та моделювання економіки «Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України». 2016, №4 . – с.24-29.

Предборський В. А. Тінізація влади як прояв процесів незавершеної модернізації / Предборський В. А. //Зб. наукових праць Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України «Формування ринкових відносин в Україні». – 2017, № 4. – с. 3-8.

Предборський В. А. Ієрархізація тінізаційних процесів/ Предборський В. А. // Зб. Наукових праць Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України «Формування ринкових відносин в Україні». – 2017, № 6. – с.8-12.

Андрущенко Ігор Григорович

Андрущенко І. Г. Злиття і поглинання фінансових установ на сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг / І. Г. Андрущенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – 2016. – № 36. – С. 7–10.

Андрущенко І. Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній / І. Г. Андрущенко // Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”. – 2016. – № 2 (39). – С. 138–143. Андрущенко І. Г. Використання механізму злиття і поглинання компаній як спосіб інтеграції України до світового співтовариства // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 39–42.

Андрущенко І. Г. Державний фінансовий контроль як фактор забезпечення національної безпеки України / І. Г. Андрущенко // Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві : матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 9–13.

Андрущенко І. Г. Корегування методології процесів злиття і поглинання фінансових установ як спосіб оптимізації фінансових потоків в державі / І. Г. Андрущенко // Науковий журнал «Znanstvena misel» (Словенія, м. Любляна). – 2017. – № 2. – С. 9–11.

Андрущенко І. Г. Публічно-правове регулювання діяльності фінансових установ // Актуальні проблеми правового регулювання економіки : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (26 травня 2017 р., м. Київ). – Київ, 2017. – С. 6–8.

Буличева Наталія Анатоліївна

Буличева Н. А, Співвідношення понять «публічний службовець», «державний службовець» та «військовослужбовець»: теоретичний та практичний аспекти / Буличев А. О., Буличева Н. А. // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − № 11. − С. 89−94.

Буличева Н.А. Напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення інформаційної взаємодії органів системи МВС України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  / Буличев А.О., Буличева Н.А. // Наука і правоохорона. – 2017. – №1. – С. 57-66.

Буличева Н. А. Удосконалення інформаційного співробітництва як форми взаємодії органів системи міністерства внутрішніх справ України з місцевими органами влади / Буличев А.О., Буличева Н.А. // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2017. – С. 54-56.

Островерх Лариса Леонідівна

Островерх Л.Л. Ретроспектива становлення та зміни монетарної політики України / Л.Л. Островерх, В.В. Нароган // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11/6 – С. 14-18.

Островерх Л.Л. Історичні аспекти розвитку теорії оподаткування та її зв’язок з теорією монетаризму / Л.Л. Островерх, В.В. Нароган // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 12.

Островерх Л.Л. Правова природа казенних підприємств як суб’єктів господарювання / Островерх Л.Л., Острик Г.В. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 106-108.

Островерх Л.Л. Поняття, зміст та принципи регулювання біржової діяльності / Островерх Л.Л., Мельник І.О. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 93-95.

Островерх Л.Л. Джерела загроз здійснення підприємницької діяльності і роль поліції в їх попередженні // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України: Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2016 року) – С. 113-115.

Тараненко Юрій Олександрович  

Тараненко Ю.О., Овчаренко Л.В.  Роль державних органів фінансового контролю в попередженні правопорушень в банківській сфері. – Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві [Текст] : матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару (Київ, 30 червня 2016 р.):/ [ред.кол.:В.В.Чернєй, С.С. Чернявський, А.П. Запотоцький та ін.. ]. – Київ : Нац.акад.внут р.справ, 2016. – с.109-113.

Тараненко Ю. О. Криза банківської системи України: шляхи подолання. – Тези . - Міжкафедральний семінар (кафедра гуманітарних та загально правових дисциплін факультету № 2 НАВС та кафедра економіко-правових дисциплін НАВС) «Актуальні проблеми господарського права» 24 жовтня 2016 року.

Овчаренко Леся Валеріанівна

Овчаренко Л.В., Овчаренко Р.І. Економічна культура населення як фактор зміцнення економічної безпеки в умовах глобалізації. – Економічна безпека в умовах глобалізаційних загроз // Матеріали загальноукраїнської науково-практичної конференції м.Київ, 4 квітня 2016 / навчально-науковий інститут Економіка та менеджменту НАУ -  К.: «ПВМ-принт» ПП, 2016. – с.45-47.

Овчаренко Л.В. Роль підприємництва в становленні ефективності економіки України. – Тези . - Міжкафедральний  семінар (кафедра гуманітарних та загально правових дисциплін факультету № 2 НАВС та кафедра економіко - правових дисциплін НАВС)  «Актуальні проблеми господарського права» 24 жовтня 2016 року.

Овчаренко Л.В., Овчаренко Р.І.Загрози розвитку підприємницької діяльності в умовах глобалізації. - Глобальні загрози розвитку економіки України:шляхи подолання // Матеріали загальноукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 7 квітня 2017 /Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ - К.: "ПВМ -принт" ПП,2017. - 121 с. - с.62-63Разом з іншими членами кафедри брала участь у підготовці коментаря до Закону України "Про запобігання корупції".

Садченко Марина Михайлівна

Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із розповсюдженням в мережі інтернет забороненого контенту: методичні рекомендації, видання 2-ге, виправлене та доповнене/ Стрільців, О. С. Тарасенко, О. О. Волков, М. М. Садченко та ін.; за заг. ред. Ю.Ю. Орлова.− К. : ГСУ, НАВС, 2016. – 78с.

Романенко Д.С., Садченко М.М. Проблеми ліцензування господарської діяльності в Україні. – Тези . – Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук  професора О.І. Путро» м. Київ.

Просолупова М.В., Садченко М.М. Банкрутство підприємства: організаційно-правові аспекти. – Тези. – Міжнародна науково-практична    конференція «пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці 28-29 жовтня м. Сладкричево, Словацька республіка»

Садченко М. М. Правові форми майнової відокремленості державних унітарних підприємств / Садченко М. М., Скребцова А. В.// Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С. 19-21.

Садченко М. М. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон / Садченко М. М., Головій Р. І. // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С.23-25.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X