Основні завдання

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою сполучення теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролю, державних екзаменів, захист кваліфікаційних робіт;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

- виховання у майбутнього фахівця професійних і ділових рис характеру, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;

- організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- участь у підготовці та підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій;

- керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедр, а також з удосконалення навчально-лабораторної бази;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;

- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, МВС України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

- підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчинюються неповнолітніми.

Кафедра адміністративного права і процесу є випускаючою, крім зазначених основних завдань додатково здійснює:

- координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку слухачів і студентів;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- організація навчальної практики слухачів та студентів, їхній захист у встановленому порядку;

- організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки;

- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення занять, контролю знань студентів, участі у роботі Державної екзаменаційної комісії;

- координація, забезпечення підготовки та захисту кваліфікаційних робіт;

- забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X