Історична довідка

Свою історію кафедра веде від багатопрофільної кафедри спеціальних дисциплін Вищої школи МВС УРСР, утвореної в 1960 році. Згодом на її базі було сформовано декілька кафедр, у тому числі й кафедру адміністративного та виправно-трудового права.

Новий підрозділ очолив А. В. Самойленко, який протягом тривалого часу працював у виправно-трудових установах, а в 1958 році очолив Київський філіал Вищої школи МВС СРСР. Пізніше він захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступень доцента.

Після нього (з 1976 року) посаду керівника кафедри обіймав кандидат юридичних наук, доцент В. К. Сауляк. З 1978 року по 1981 рік начальником кафедри працював доктор юридичних наук, професор В. М. Марчук.

У ці часи науковий потенціал кафедри пов’язується з іменами доктора юридичних наук, професора А. П. Клюшніченка, котрий працював тут чверть століття, був нагороджений орденом «Знак Пошани», та кандидатів юридичних наук В. М. Марчука (з 1981 року – доктор юридичних наук, професор), В. М. Бризгалова, О. І. Петрова, О. С. Панченка, В. М. Селіванова (з 1987 року – доктор юридичних наук, професор), М. М. Дорогих (з 1991 року – доктор юридичних наук, професор), С. Т. Гончарука. Поруч з ними викладають колишні досвідчені працівники органів внутрішніх справ О. В. Воробйов, Є. П. Губарєв, П. В. Карпунчев, Р. Л. Козловський, О. М. Колосов, Ю. Л. Лисянський, А. С. Поліщук, О. Л. Стеблянко, Ю. К. Шарков та інші. До реорганізації кафедри на ній працювали також В. Л. Зеленько, О. С. Панченко, О. І. Рощин, В. Т. Собчик, Д. Є. Тихомиров, В. М. Хоменко та інші.

Протягом цього періоду члени кафедри ведуть значну роботу з підготовки навчальної і монографічної літератури. Виходять друком праці А. П. Клюшніченка «Производство по делам о мелком хулиганстве» (1970), «Советское административное право. Часть общая: Специализированный курс лекций» (1975), «Меры административного принуждения, применяемые милицией» (1979); О. І. Петрова і О. Д. Поліщука «Опорные пункты охраны порядка» (1976); В. М. Марчука «Основи наукової організації державного управління (Адміністративно-правовий аспект)» (1979).

У 1979–1980 роках відбулося корегування навчальних планів. У цьому зв’язку викладання виправно-трудового права передається на кафедру кримінології і профілактики злочинів, а кафедра адміністративного та виправно-трудового права реорганізується у кафедру адміністративного права і наукової організації праці в органах внутрішніх справ. Пізніше вона отримує назву «кафедра адміністративного права і управління в органах внутрішніх справ».

У 1981 році кафедру очолює доктор юридичних наук професор Є. В. Додін. З його приходом наукові дослідження стають пріоритетним напрямом діяльності працівників кафедри. Систематично видаються збірники наукових праць з адміністративно-правових проблем. У них активно публікуються відомі в СРСР вчені-адміністративісти А. Є. Луньов (доктор юридичних наук, професор), Д. М. Бахрах (доктор юридичних наук, професор, нині проректор з наукової роботи Уральського інституту економіки, управління і права РФ), В. І. Ремньов (доктор юридичних наук, професор), Н. Ю. Хаманева (доктор юридичних наук, професор, нині заступник директора Інституту держави і права АН РФ), А. С. Васильєв (доктор юридичних наук, професор, нині академік АПрН України) та інші.

У 1984 році виходить збірник наукових праць «Актуальні проблеми адміністративної деліктології», автори якого фактично започаткували нову підгалузь українського адміністративного права – адміністративну деліктологію.

Поряд з працею Є. В. Додіна в цьому виданні опубліковані роботи його учнів, які у різні часи були ад’юнктами кафедри і під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації, – В. К. Колпакова (з 2005 року – доктор юридичних наук, професор), М. Г. Мельника, М. М. Титова і В. К. Шкарупи (з 1996 року – доктор юридичних наук, професор). Окремим здобутком у цьому ряду стоїть монографія ще одного учня Є. В. Додіна і колишнього ад’юнкта кафедри – О. І. Остапенка (з 1997 року – доктор юридичних наук, професор) «Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку», яка побачила світ у 1995 році і фактично закріпила науковий статус адміністративної деліктології як підгалузі адміністративного права. Всі вони були активними учасниками підготовки комплексної науково-дослідної програми «Розробка наукових основ адміністративної деліктології» (головна організація – Інститут держави і права АН СРСР).

Колектив кафедри плідно працює над дисертаційними дослідженнями. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук успішно захищають: у 1980 році – О. Д. Поліщук; 1981 – І. П. Голосніченко (з 1991 року – доктор юридичних наук, професор); 1982 – О. І. Коваленко; 1983 – А. М. Пилипчик, С. М. Штефан; 1984 – В. К. Гіжевський, Е. Ф. Демський, В. К. Колпаков (з 2005 року – доктор юридичних наук, професор), О. І. Остапенко (з 1997 року – доктор юридичних наук, професор), В. М. Плішкін; 1985 – М. В. Коваль і В. К. Шкарупа (з 1996 року – доктор юридичних наук, професор); 1987 – Л. М. Кононенко, В. П. Столбовий; 1988 – І. С. Братков; 1989 – І. Г. Кириченко і В. І. Олефір (з 2005 року – доктор юридичних наук, професор); 1990 – В. О. Шамрай (з 1999 року – доктор наук з державного управління, професор).

Наукові здобутки знаходять відображення у низці видань, основні з яких забезпечують викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», «Управління в органах внутрішніх справ» та окремих спецкурсів. Це, насамперед, праці Є. В. Додіна і А. П. Клюшніченка «Административная юрисдикция органов внутренних дел» (1981), О. Д. Поліщука «Взаимодействие милиции с добровольными народными дружинами по охране общественного порядка» (1981), І. П. Голосніченка «Организация патрульно-постовой службы милиции по единой дислокации» (1981), В. К. Колпакова «Роль общественных пунктов охраны порядка в профилактике преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений и пьянства» (1987), М. М. Дорогих «Административно-правовые меры по преодолению пьянства и алкоголизма» (1988) тощо.

Слід зазначити, що у вимірі тих часів наведені результати діяльності окремої кафедри відомчого навчального закладу було вагомим науковим досягненням як за формою, так і за змістом дослідницьких здобутків.

Наприкінці 80-х років і в 90-х роках минулого століття кафедра зазнала значних перебудов. У 1987 році відкривається факультет підготовки кадрів служби дільничних інспекторів міліції. Для викладання профільних дисциплін у його складі утворюється кафедра організації діяльності дільничних інспекторів міліції. Працювати на новій кафедрі запорошуються доктор юридичних наук, професор Є. В. Додін, а також досвідчені викладачі О. І. Коваленко, А. М. Пилипчик, В. О. Шамрай, В. І. Олефір, І. С. Братков та інші.

Наступні організаційні зміни пов’язані з утворенням у 1993 році кафедри управління органами внутрішніх справ, до якої практично у повному складі відійшла предметно-методична секція управління органами внутрішніх справ (В. М. Плішкін, Ю. К. Шарков, С. М. Штефан).

У 1998 році кафедру було поділено на кафедру адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (до неї перейшли доктор юридичних наук, професор М. М. Дорогих, Г. М. Братель, А. А. Кушніренко, О. М. Колобов, Г. Б. Кузьміних, М. П. Легецький та інші) і кафедру адміністративного права. З цією назвою – кафедра адміністративного права – вона залишається на весь період існування Національної академії внутрішніх справ України.

За часи згаданих перебудов кафедру послідовно очолюють: кандидат юридичних наук, доцент В. О. Демиденко (1986), кандидат юридичних наук, професор В. Д. Сущенко (1989), доктор юридичних наук, професор І. П. Голосніченко (1992), кандидат юридичних наук, доцент В. П. Столбовий (1997).

Останні організаційні реформації кафедри були здійснені у 2005–2006 роках у зв’язку зі створенням Київського національного університету внутрішніх справ. Відповідно до нових завдань навчального закладу в його складі була сформована кафедра адміністративного права і процесу. Керівником кафедри став відомий український вчений-адміністративіст доктор юридичних наук, професор В. К. Колпаков.

Протягом цих часів (майже два десятиріччя) особовий склад кафедри виконав значний обсяг навчальної, навчально-методичної і науково-дослідницької роботи. Її працівники (І. П. Голосніченко, В. О. Демиденко, В. Д. Сущенко, В. К. Колпаков, С. Т. Гончарук) беруть активну участь у підготовці підручника «Організація діяльності дільничного інспектора міліції» (виданий у 1991 році). Силами кафедри у 1995 році видається підручник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина» (І. П. Голосніченко, В. К. Колпаков, С. Т. Гончарук, Л. М. Кононенко, Ю. В. Іщенко), а в 1996 році – «Науково-практичний коментар до Закону України «Про міліцію» (І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Е. Ф. Демський, В. К. Колпаков, Ю. В. Іщенко, Л. М. Кононенко, Я. І. Лазаренко, В. П. Чабан).

У складі робочої групи з підготовки тексту Концепції адміністративної реформи в Україні і Концепції реформи адміністративного права активно працює доктор юридичних наук, професор І. П. Голосніченко. У 1999 році професор В. К. Колпаков публікує перший у новітній історії України підручник «Адміністративне право України», який витримує три видання (1999, 2000, 2001) і використовується як базовий для підготовки юристів у всіх вищих навчальних закладах держави. За цю працю він отримує премію Спілки юристів України і Диплом лауреата конкурсу на краще юридичне видання 1998–1999 років за третє місце у номінації «Юридичні підручники», а також Диплом «Кращий автор публікації 1999 року» від Міністерства освіти України, видавництва правничої літератури «Юрінком Інтер», редакції газети «Юридичний вісник України» за друге місце в номінації «Підручники».

У 2003 році професор В. К. Колпаков і кандидат юридичних наук, доцент О. В. Кузьменко (з 2006 – доктор юридичних наук, професор) видають новий підручник «Адміністративне право України» з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова і навчально-методична продукція кафедри представлена не тільки підручниками. Теоретична скарбниця адміністративного права збагачується монографіями І. П. Голосніченка «Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права» (1991), В. К. Колпакова і О. В. Кузьменко «Нелегальна міграція: генезис та механізм протидії» (2002), В. К. Колпакова і В. В. Доненка «Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми» (2003). Остання праця у 2004 році отримала грамоту в номінації «Монографії» на Міжвузівському конкурсі на кращі наукові, навчальні та навчально-методичні видання.

Новий напрям в адміністративно-правовій науці започатковано виданням монографії В. К. Колпакова «Адміністративно-деліктний правовий феномен» (2004), у якій розроблена теорія адміністративного проступку відповідно до сучасного праворозуміння і фактично встановлені засади нової юридичної галузі – адміністративно-деліктного права.

Значного оновлення зазнає адміністративний процес, завдяки виходу у світ монографій О. В. Кузьменко «Процесуальні категорії адміністративного права» (2004) і «Теоретичні засади адміністративного процесу» (2005). Важливе місце у фаховій підготовки слухачів, курсантів і студентів зайняли підготовлені на кафедрі навчальні посібники. Це роботи В. К. Колпакова «Взаємодія дільничного інспектора міліції з формуваннями громадськості» (1990) і «Взаємодія міліції і громадськості у сфері правопорядку» (1993), С. Т. Гончарука «Адміністративна відповідальність за законодавством України. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ» (1995), В. К. Колпакова і В. Д. Сущенка «Адміністративне право: теоретична частина» (2000), О. В. Кузьменко «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні» (2001), «Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні» (2001), «Паспортна система і система реєстрації фізичних осіб в Україні» (2004), В. П. Чабана «Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України» (2002), О. В. Баклана «Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус у сфері охорони праці» (2003) та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно виступають як члени авторських колективів фундаментальних наукових і навчально-методичних творів. У написанні виданих Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького АН України підручника «Адміністративне право України. Академічний курс» (2004), монографій «Виконавча влада і адміністративне право» (2002) і «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (2003) брав участь В. К. Колпаков, монографії «Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті» – О. В. Кузьменко.

Члени кафедри запрошуються до участі в підготовці першого в Україні систематизованого зведення знань про державу і право – «Юридичної енциклопедії». У цьому 6-томному виданні опубліковано статті І. П. Голосніченка, С. Т. Гончарука, Е. Ф. Демського, М. М. Дорогих, Ю. В. Іщенка, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, В. М. Чиснікова.

На кафедрі уважно ставляться до підготовки молодих вчених. Лише останніми роками кандидатами юридичних наук стали викладачі О. В. Горбач (2006), Т. О. Гуржій (2005), П. В. Дерев’янко (2005), В. М. Дорогих (2004), І. Д. Пастух (2005), В. В. Черній (2004). Під безпосереднім керівництвом і опікуванням вчених кафедри виконали і успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук представники інших навчальних закладів і практичних органів системи МВС – А. В. Баб’як (Львів), А. П. Головін (Луганськ), В. В. Гурін (Київ), В. В. Доненко (Дніпропетровськ), Д. Г. Заброда (Дніпропетровськ), О. Я. Лапка (Київ), Т. П. Мінка (Дніпропетровськ), Л. В. Сорока (Кіровоград), О. І. Шостенко (Київ) та інші.

Сучасність кафедри адміністративного права і процесу

У 2011 році на посаду начальника кафедри адміністративного права і процесу була призначена доктор юридичних наук, професор, Кузьменко О.В., яка обіймає цю посаду і на сьогодні.

Кафедра адміністративного права і процесу є базовим структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ, що проводить навчально-виховну, методичну, наукову і науково-дослідну діяльність з дисциплін адміністративно-правового спрямування.

Нині на кафедрі працюють: доктор юридичних наук, професор Кузьменко О.В., кандидат юридичних наук Пастух І.Д., кандидат юридичних наук  Булик І.Л., кандидат юридичних наук Волох О.К., доктор юридичних наук Голосніченко Д.І., кандидат юридичних наук Дорогих В.М., доктор юридичних наук Колпаков В.К., кандидат юридичних наук Кобко Є. В., доктор юридичних наук Лошицький М.В., кандидат юридичних наук Лупало О.А., кандидат юридичних наук Матчук С.В., кандидат юридичних наук Муратова Д.Б., кандидат юридичних наук Плугатир М.В., кандидат юридичних наук Скорик В.О., доктор політичних наук Співак М.В., кандидат юридичних наук Стрельченко О.Г., кандидат юридичних наук Сущенко В.Д., кандидат юридичних наук Савранчук Л. Л., доктор юридичних наук Сербин Р. А., кандидат юридичних наук, Чабан В.П., кандидат юридичних наук Черній В.В., кандидат юридичних наук Чорна В.Г., кандидат юридичних наук Шевченко Л.В.

На кафедрі адміністративного права і процесу забезпечується викладання таких дисциплін, як: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, митне право, адміністративна реформа, адміністративне судочинство.

З викладачами кафедри студенти зустрічаються на перших курсах навчання, тому саме на кафедру адміністративного права і процесу покладається відповідальне завдання адаптувати першокурсників до навчання в академії, сформувати уміння та навички оволодіння правовими знаннями і забезпечити належну теоретичну підготовку. Для забезпечення якісного навчального процесу та відповідного рівня підготовки студентів кафедрою здійснюються заходи щодо розкриття творчих здібностей студентів за рахунок використання сучасних засобів навчання, запровадження прогресивних форм доведення інформації до студента із застосуванням комп’ютерної техніки тощо.

Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Головними завданнями даної роботи є створення та забезпечення студентів навчально-методичними рекомендаціями, електронними інформаційними засобами, наданням консультацій із використанням віртуальних засобів комунікацій та відповідною системою контролю. Для реалізації поставлених завдань викладачами кафедри здійснюється активна діяльність щодо розробки методичних вказівок, створення електронних конспектів лекцій, навчальних посібників та інших методичних матеріалів.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються наукові доповіді на інститутські та загальноакадемічні конференції.

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X