Перелік наукових публікацій

Кузьменко О.В., Баб’як А.В. Процесуальні строки адміністративного судочинства // Держава и право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – Вип. 22. – С. 215-222.

Кузьменко О.В. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 2.– С. 109-119.

Кузьменко О.В. Структурні особливості адміністративно-деліктного процесу // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2003. – № 3. – С. 71-176.

Кузьменко О.В. Генезис адміністративно-процесуального права // Право України. – 2004. – № 6. – С. 21-24.

Кузьменко О.В. Гарантії в праві (адміністративно-правовий аспект) // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 1. – С. 94-104.

Кузьменко О.В. Наукова парадигма структури юридичного процесу // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2004. – № 3(17). – С. 83-89.

Пастух І.Д. Стадії ліцензійного провадження / Адміністративне право в сучасному вимірі: матеріали IV науково-практичного семінару. – К., ФОП Ліпкан О.С., 2010.-С.162-163.

Пастух І.Д. Про порядок видачі ліцензій на провадження господарської діяльності / І. Д. Пастух // Митна справа.-№5.-Ч.2.-2010.-С.206-210.

Пастух І.Д. Удосконалення деяких заходів забезпечення адміністративно-деліктного провадження / Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [Текст] : матеріали між нар. наук. практ. конф. (Тернопіль, 25-26 листоп. 2010 року) ? К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010.-С.147-149.(264с.)

Співак М. В. Адміністративні стягнення, що застосовуються за порушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Підприємництво, господарство і право. ? 2009. ? № 6. ? С. 80?83.

Співак М. В. Проблемні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх та осіб віком до 16 років за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Судова апеляція. ? 2009. ? № 1. ? С. 17?22.

Співак М. В. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Право України. ? 2009. ? № 4. ? С. 79?85.

Колпаков В.К. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту //Право України. — 2004. — № 10. — С. 30 — 34. Колпаков В.К. Шкідливість і суспільна небезпека адміністративного делікту: розмежування за філософським виміром// Юридична Україна. — 2004. — № 10. — С. 19 — 28.

Колпаков В.К. Онтолого-гносеологічна сутність правових артефактів (феноменів) // Юридична Україна. — 2004. — № 12. — С. 4 — 11.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. — К., 2004.

Колпаков В.К. Стан дослідження проступку в українському адміністративному праві // Право України. — 2005. — № 6. — С. 25 — 28.

Європейські принципи адміністративного права в діяльності міліції України / Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: матеріали між нар.наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 листоп. 2010 року) – К. : Нац.акад.внутр.справ, 2010. – 264 с.

Доступ до інформаційних ресурсів про діяльність міліції та поліції: українська практика та зарубіжний досвід (с.62-65) / Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2011 року), Частина 1. – Івано-Франківськ : «Типовіт», 2011. – 239 с.

Лошицький М.В. Нормативно-правове регулювання поліцейської діяльності в Україні / М.В. Лошицький // Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність : матеріали міжвузів. наук.-теорет. конф. (Київ, 10 червня 2011 р.). – К. :НАВС, 2011 – с. 164-167.

Лошицький М.В.Адміністративні суди в Україні: доцільність утворення / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Правові реформи в Україні : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. : Ч.1. (Київ, 6 жовтня 2011 р.). – К. :НАВС, 2011 – с. 164-167.

Лошицький М.В. Публічне адміністрування у сфері безпеки дорожнього руху / М.В. Лошицький // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: ІV міжнародна наук.-практична. конф.(Донецьк, 17-18 листопада 2011 р.). Донецьк, 2011 – с.52-56.

Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.Є. Користін та ін.; за ред. О.В. Кузьменко. - К.: Юрінком Інтер, 2014. - 528 с.

Пастух І.Д. Дії та рішення підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в адміністративно-деліктному провадженні та їх оскарження : монографія / І.Д. Пастух, А.В. Червінчук. — К., 2015. — 227 с.

Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посібник. / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В. Плугатир, М. В. Співак. - К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 232 с.

Підручника Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.

Сербин Р. А. Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження : [моногр.] / Р. А. Сербин. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 452 с.

Кузьменко О.В. Міграційне право України: підручник/ заг. ред. В.В. Ковальська – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476с. ( С. 345-354; 396-401); 

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення [текст] навч. посіб. [О. В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін.]; заг. ред. О.В. Кузьменко ‒ К.: «Центр учбової літератури», 2016. ‒ 388 с.

Адміністративне судочинство в умовах судової реформи [Текст] : електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2017 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 124 с.

Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X