Перелік друкованих видань

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Пастух Ігор Дмитрович

   Пастух І.Д. Деякі аспекти ліцензування підприємницької діяльності // Луганський інститут внутрішніх справ. Вісник.-1999.-№2.-С.45-48.

   Пастух І.Д. Ліцензування господарської діяльності в Німеччині // Європа на порозі нового тисячоліття. Збірник наукових статей. – К., 1999.-С.169-174.

   Пастух І.Д. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України.-2000.-№5.-С.33-34.

   Пастух І.Д. Нормативно-правова основа дозвільної системи // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 8.-К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000.-С.62-66.

   Пастух І.Д. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності // Право України.-2000.-№9.-С.37-39.

   Пастух І.Д. Про систематизацію законодавства України про підприємництво // Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ: Видавництво ІМА-прес, 2001.-С.367-370.

   Пастух, І. Д. Правові проблеми ліцензування господарської діяльності в Україні / І. Д. Пастух // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: (До міжнародного дня науки за мир і розвиток): Тези наукових доповідей та повідомлень учасників наукової конференції молодих учених (м. Харків, 25-26 грудня 2002р.). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Міністерство освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. - С. 72-74.

   Адміністративне право України : Збірник задач // МВС України. НАВСУ. О.В.Кузьменко, В.К.Колпаков, В.П.Слолбовий, В.М.Дорогих, І.Д.Пастух. - Київ: 2003 р.- 139с.

   Пастух І.Д. Правоздатність суб’єктів підприємництва після їх державної реєстрації та видачі ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності // Правове регулювання корпоративних відносин в Україні: Матеріали науково-практичного семінару (28 лютого 2003 р.). - Львів, 2003. - С.27-33.

   Чабан В.П., Пастух І.Д. Навчально-методичні матеріали для слухачів 2 курсу (державне замовлення, термін навчання - 5 років) // КНУВС ННІЗДН. - Київ: 2006 р.- 195с.

   Пастух І.Д. Адміністративне право. Навчально-методичні матеріали / Навчально-методичні матеріали для слухачів 3-А курсу (термін навчання з роки, державне замовлення).? К. : Київ.нац.ун-т внутр..справ., 2007 ? С.88-126.

   Пастух І.Д. Навчально-методичні матеріали для слухачів 2 курсу // Уклад. О.Є.Мойсеєва, С.Д.Гусарєв, В.О.Демиденко та ін.. ; За ред.. кандидата філософських наук Л.В. Кравченка.?К.: Київ.нац.ун-т внутр..справ., 2008 ? С.79-114 (206с.).

   Пастух І.Д. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності / І. Д. Пастух // Підприємництво, господарство і право.-2009.-№9.-С.83-89.

   Горбач О.В., Пастух І.Д. Заходи впливу та адміністративні стягнення, що застосовуються до неповнолітніх: їх співвідношення та ефективність застосування / О.В. Горбач, І. Д. Пастух // Митна справа.-№3.-Ч.2.-2010.-С.201-205.

   Пастух І.Д. Горбач О.В. Застосування заходів адміністративного примусу у сфері ліцензування (крім адміністративних стягнень) / О.В. Горбач, І. Д. Пастух // Підприємництво, господарство і право.-2010.-№4.-С.3-6.

   Пастух І.Д. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил // Митне право України: навч. посіб. / Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан, В.М.Дорогих [ та ін.]; керів.ав.кол. Ю.В.Іщенко, В.П.Чабан.-К.:Юрінком Інтер, 2010.-296с.– с220-248.

   Пастух І.Д. Про вдосконалення законодавства щодо видачі та продовження дії ліцензій в сфері господарювання / Адміністративне право в сучасному вимірі: матеріали IV науково-практичного семінару. – К., ФОП Ліпкан О.С., 2010.-С. 105-107.

   Пастух І.Д. Стадії ліцензійного провадження / Адміністративне право в сучасному вимірі: матеріали IV науково-практичного семінару. – К., ФОП Ліпкан О.С., 2010.-С.162-163.

   Пастух І.Д. Про порядок видачі ліцензій на провадження господарської діяльності / І. Д. Пастух // Митна справа.-№5.-Ч.2.-2010.-С.206-210.

   Пастух І.Д. Удосконалення деяких заходів забезпечення адміністративно-деліктного провадження / Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [Текст] : матеріали між нар. наук. практ. конф. (Тернопіль, 25-26 листоп. 2010 року) ? К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010.-С.147-149.(264с.)

   Пастух І.Д. Навчально-методичні матеріали для слухачів 2 курсу з навчальної дисципліни «Адміністративне право» [Текст] / Уклад. В.Г.Андросюк, А.М.Колодій, В.Ф. Шевченко та ін.. ; За ред.. С.І. Мінченка.?К., 2010 ? Ч.1.? С.28-39.

   Пастух І.Д. Навчально-методичні матеріали для слухачів 2 курсу з навчальної дисципліни «Адміністративне право» [Текст] / Уклад. В.Г.Андросюк, А.М.Колодій, В.Ф. Шевченко та ін.. ; За ред.. С.І. Мінченка.?К., 2010. ? Ч.2.? С.123-137 (164с.).

   Пастух І. Д. Проблеми кваліфікації та відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху / І. Д. Пастух // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 705-710 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10pidpdr.pdf.

   Пастух І.Д. Механізм адміністративно-правового регулювання господарської діяльності // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : матеріали V науково-практичного семінару / ред.. колегія. О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011.-С. 21-25.

   Пастух І.Д. Костарчук О.Ф. Адміністративний договір як форма публічного адміністрування // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : матеріали V науково-практичного семінару / ред.. колегія. О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011.-С. 52-54.

   Пастух І.Д., Горбач О.В. Митне право України : посібник для підготовки до іспитів. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 128 с. – (Серія „Студент ХХІ століття”).

   Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Обіг наркотиків в Україні» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» . – 6.030402 [Текст] / [уклад. : І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, Ю.В. Іщенко, Г.В. Грянка]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 36 с.

   Пастух І.Д. Теорія та практика кваліфікації деяких адміністративних проступків на транспорті // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали VІ науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков. – К., 2011. – С. 171 – 174

   Пастух І.Д. Досвід інтеграції відомчої освіти для правоохоронної діяльності в європейський простір на прикладі ФРН // Інноваційні технології підготовки правоохоронців : матеріали наук.-метод. конф. (Київ, 22 квіт. 2011 р.) // МВС України, НАВС; ркдкол. : Ю.Ю.Орлов, О.М.Джужа. - Київ: 2011 р.- 292с. (с. 217-220)

   Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К., Х. : НАВС, НікаНова, 2012. – 178 c.

   Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 780с.

   Адміністративне право: Навчальна програма / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В. Лошицький / За заг. ред. О.В. Кузьменко — К.: Нац. академія внутр. справ, 2012. – 26с.

   Пастух І.Д. Ст. 172-4 КУпАП // Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с. (с. 352-356)

   Пастух І.Д. Ст. 172-5 КУпАП // Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с. (с. 356-359).

   Пастух І.Д. Адміністративний нагляд у сфері ліцензування // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 93-94.

   Пастух І.Д. Анулювання органами внутрішніх справ ліцензій на право здійснення певних видів господарської діяльності // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 195-196. – 1119с.

   Пастух І.Д. Дозвільна система у сфері господарської діяльності // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 345. – 1119с.

   Пастух І.Д. Контроль у сфері ліцензування органами внутрішніх справ // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 500.

   Пастух І.Д. Легітимація господарської діяльності // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 517.

   Пастух І.Д. Ліцензійні відносини за участю органів внутрішніх справ (як вид адміністративних правовідносин) // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 518-519.

   Пастух І.Д. Ліцензія // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 519-520.

   Пастух І.Д. Ліцензування господарської діяльності (як правовий режим) // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 520.

   Пастух І.Д. Ліцензування господарської діяльності // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 520.

   Пастух І.Д. Ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 520.

   Пастух І.Д. Стадії ліцензійного провадження // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 957.

   Пастух І.Д. Юридична природа ліцензування // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. Т.VII: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності // НАВС, Ін-т держави і права, НАПрН України. - Київ: Атіка, 2011 р.- С. 1068-1069.

   Навчально-методичні матеріали для студентів КМ-2Б курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / [уклад.: Пастух І.Д., Галай В.О., Кісілюк Е.М., Чурпіта Г.В. та ін.]; за ред. к.ю.н., доцента Мозоля А.П. - Київ: НАВС, 2012 р.- 364 с.

   Пастух І. Д. Караність як ознака адміністративного проступку / І. Д. Пастух // Публічне адміністрування в сучасних умовах : матеріали VІІ науково-практичного семінару (Київ, 25 травня 2012 р.). – К. ; Х., НікаНова, 2012. – С. 157–159.

   Пастух І. Д. Поняття адміністративного проступку: законодавче визначення та сучасні реалії / І. Д. Пастух // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подання: матеріали круглого столу «Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подання» 4 грудня 2012 р. [Текст] – К.: Нац. академ. внутр. справ, 2012. – 208 с. (С. 26-28)/

   Пастух І. Д. Місце адміністративного договору в системі форм діяльності публічної адміністрації / І. Д. Пастух // Наука і правоохорона. – 2012. – № 3. – С. 75-79. (фахове видання)

   Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

   Пастух І. Д. Особливості адміністративного договору як форми діяльності публічної адміністрації / І. Д. Пастух // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 06-07 вересня 2013 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – 116 с. (с. 83-86).

   Пастух І. Д. Види заходів адміністративного примусу в контексті правових змін / І. Д. Пастух / Актуальні питання розвитку адміністративного права і процесу : матеріали VIII науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – 324 с. (с. 17-20).

   Пастух І. Д. Адміністративно-правові засоби протидії незаконному використанню програмного забезпечення / І. Д. Пастух, С. С. Лапо / Актуальні питання розвитку адміністративного права і процесу : матеріали VIII науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – 324 с. (с. 17-20).

   Навчально-методичні матеріали для студентів 2-К курсу / [уклад.: Заіка Ю.О., Пастух І.Д., Красницька А.В. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 246 с.

   Пастух І.Д. Адміністративна відповідальність за корупційне правопорушення пов’язане із обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності / Пастух І.Д., Матвєйцов О.Б. // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару /ред. Колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К.Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. — 283 с. С. 15-17.

   Пастух І.Д. Кваліфікація корупційних адміністративних правопорушень пов’язаних із порушенням встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) / Пастух І.Д., Таран О.В. // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару /ред. Колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К.Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. — 283 с. С. 224-226.

   Пастух І.Д.. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.Є. Користін та ін.. ; за ред.. О.В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2014. — 528 с. (с. 11-41)

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57393 Україна, Державна служба інтелектуальної власності. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративний процес» / Кузьменко О.В., Співак М.В., Плугатир М.В., Пастух І.Д., Колентєєв В.М.; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 25.11.2014.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57393 Україна, Державна служба інтелектуальної власності. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Митне право» / Кузьменко О.В., Дорогих В.М., Співак М.В., Плугатир М.В., Пастух І.Д., Дрозд О.Ю., Колентєєв В.М.; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 25.11.2014.

   Пастух І.Д. Дії та рішення підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в адміністративно-деліктному провадженні та їх оскарження : монографія / І.Д. Пастух, А.В. Червінчук. — К., 2015. — 227 с.

   Пастух І.Д. Суб’єктивні ознаки складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією / Пастух І.Д. // Адміністративно-правові засади протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару /ред. Колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К.Волох. — Київ. : Центр учбової літератури, 2015 — 152 с. С. 13-15.

   Пастух І.Д. Об’єктивні ознаки складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією / Пастух І.Д., Ясінський В. О. // Адміністративно-правові засади протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару /ред. Колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К.Волох. — Київ. : Центр учбової літератури, 2015 — 152 с. С. 106-110.

   Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) навч. Посіб./ О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В. Плугатир, М.В. Співак. – К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 232с.

   Пастух І. Д. Корупція як об’єкт адміністративно-правової протидії // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія :О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. — С. 13-15.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62381 Україна, Державна служба інтелектуальної власності. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна відповідальність» / Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В., Співак М.В., Вільхова Л.Є.; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 05.11.2015.

   Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред.. О.В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.

   Пастух І.Д. Проблеми розмежування правопорушень, пов’язаних із порушенням заборон отримання неправомірної вигоди та подарунків / І.Д. Пастух // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» 24 березня 2017 року: ДЮІ. 2017

   Пастух І.Д. Проблемні питання застосування тимчасового затримання транспортних засобів в адміністративно-деліктному провадженні / І.Д. Пастух // Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Волох . — К. : Видавничий центр «Кафедра», 2017. — 180 с. (с. 11-14)

   Пастух І.Д. Проблеми розмежування правопорушень, пов’язаних із порушенням заборон отримання неправомірної вигоди та подарунків / І.Д. Пастух // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» 24 березня 2017 року: ДЮІ. 2017

   Пастух І.Д. Проблемні питання застосування тимчасового затримання транспортних засобів в адміністративно-деліктному провадженні / І.Д. Пастух // Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Волох . — К. : Видавничий центр «Кафедра», 2017. — 180 с. (с. 11-14)

   Пастух І.Д. Імплементація принципів європейського адміністративного права в Україні / І.Д. Пастух // Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матеріали наукового семінару (23 червня 2017 р.) / упор. М. В. Ковалів. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 317 с. (с. 230-234)

   Пастух І. Д. Напрями вдосконалення антикорупційного законодавства щодо розмежування відповідальності за порушення заборон отримання неправомірної вигоди та подарунків / І.Д. Пастух // Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії [Текст]: матеріали Міжнар. круглого столу(Київ, 9–10 листоп. 2017р.) / [редкол.: В.В.Чернєй, С.Д.Гусарєв, С.С.Чернявський а ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 328с. (с. 200-203)

   Пастух І. Д. Сучасна вища юридична освіта в Україні: проблеми реалізації та перспективи розвитку / І.Д. Пастух // Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 184 pages. (с. 120-123)

   Пастух І. Д. Проблеми визначення конфлікту інтересів в діяльності окремих категорій службовців у звʼязку з їх підпорядкуванням один одному : законодавча колізія / І.Д. Пастух // World science. — № 3(31). — Vol.6, March 2018. — p. 58-61.

 • Співак Марина Вікторівна

   Співак М. В. Правові проблеми та перспективи застосування статей 45 та 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення / М. В. Співак // Держава і право: зб. наук. праць. ? Вип. 39. ? К. : Ін-т держави і права ім. В. М Корецького НАН України, 2008. ? С. 326 ? 333.

   Співак М. В. Деякі питання порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів / М. В. Співак // Наше право. ? 2008. ? № 2. ? С. 41?45.

   Співак М. В. Поняття «наркоманія» в ст. 44? КУпАП: теоретичний аспект / М. В. Співак // Судова апеляція. ? 2008. ? № 4. ? С. 72?77.

   Співак М. В. Деякі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені статтями 45, 46 КУпАП / М. В. Співак : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю [«Україна в євроінтеграційних процесах»] (м. Київ, 23-24 лютого 2008 р.). ? Вип. 14. ? К., 2008. ? С. 227?231.

   Співак М. В. Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров’я / М. В. Співак : матеріали наук.-практ. інтернет конф. за міжнародною участю [«Сучасна юридична наукова думка»] (м. Тернопіль, 9 грудня 2008 р.). ? Ч. 1. ? Тернопіль, 2008. ? С. 67?71.

   Співак М. В. Адміністративна відповідальність за порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення / М. В. Співак // Наше право. ? 2009. ? № 2. ? С. 62?65.

   Співак М. В. Еволюція поглядів на поняття «здоров’я» та його захист в адміністративному законодавстві деяких країн світу / М. В.

   Співак // Підприємництво, господарство і право. ? 2009. ? № 9. ? С. 80?83.

   Співак М. В. Адміністративні стягнення, що застосовуються за порушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Підприємництво, господарство і право. ? 2009. ? № 6. ? С. 80?83.

   Співак М. В. Проблемні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх та осіб віком до 16 років за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Судова апеляція. ? 2009. ? № 1. ? С. 17?22.

   Співак М. В. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак // Право України. ? 2009. ? № 4. ? С. 79?85.

   Співак М. В. Деякі питання відповідальності за правопорушення, передбачені ознаками статті 42-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення / М. В. Співак // Кримський юридичний вісник. ? 2009. ? № 3 (7). ? С. 174?180.

   Співак М. В. Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті європейської політики / М. В. Співак // Європейські перспективи. ? 2009. ? № 1, 2. ? С. 72?77.

   Співак М. В. Принцип пріоритету права людини на охорону здоров’я в Кодексі України про адміністративні правопорушення / М. В. Співак : матеріали наук.-практ. інтернет конф. за міжнародною участю [«Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в Україні»] (м. Тернопіль, 10 лютого 2009 р.). ? Ч. 1. ? Тернопіль, 2009. ? С. 62?66.

   Співак М. В. Наукові здобутки на шляху правового регулювання адміністративної відповідальності за проступки в галузі охорони здоров’я населення / М. В. Співак : матеріали наук.-практ. інтернет конф. за міжнародною участю [«Наукові здобутки на шляху до удосконалення правової системи»] (м. Тернопіль, 8 травня 2009 р.). ? Ч. 1. ? Тернопіль, 2009. ? С. 50?53.

   Співак М. В. Адміністративна відповідальність за зберігання, транспортування або реалізацію продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні / М. В. Співак : матеріали п’ятої Всеукраїнської наук.-практ. інтернет конф. [«Українська наука XXI століття»] (м. Київ, 17-19 червня 2009 р.). ? Ч. 5. ? 2009. ? С. 34?38.

   Співак М. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності за заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції / М. В. Співак : матеріали шостої Всеукраїнської наук.-практ. інтернет конф. [«Сучасний соціокультурний простір 2009»] (м. Київ, 24-26 вересня 2009 р.). ? Ч. 2. ? 2009. ? С. 19?22.

   Співак М. В. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) / М. В. Співак // Право України. ? 2010. ? № 1. ? С. 175?180.

   Співак М.В. Актуальні питання сучасного адміністративного права/Актуальні проблеми сучасної науки (24-26.10.2011р.)/ Право. ? [Електронний ресурс] :http://intkonf.org/kand-yurid-nauk-spivak-mv-aktualni-pitannya-suchasnogo-administrativnogo-prava/.

   Співак М.В. Тенденції розвитку юридичної науки : адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення /Тенденции развития юридической науки: проблемы и достижения (30.09.20011)/ Право ? [Електронний ресурс] : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=10

   Співак М. В. Реалізація адміністративної відповідальності за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм / М. В. Співак // Наше право. ? 2012. ? № 2. Ч. 1. ? С. 49 ?55.

   Співак М. В. Псевдонаука і наука: зарубіжний досвід і юридична практика / М. В. Співак // Європейські перспективи. ? 2012. ? № 3. Ч. 1. ? С. 132 ?136.

   Співак М.В. Правове регулювання адміністративної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів / М. В. Співак // Наше право. ? 2012. ? № 4. Ч. 1. ? С. 61 ?65.

   Співак М.В. Правове регулювання адміністративна відповідальність за продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках / М. В. Співак // Європейські перспективи. ? 2012 ? №4 Ч.1 ? С. 38 ?42.

   Співак М. В. Сучасний стан та перспективи реформування охорони здоров’я в Україні: адміністративно-правовий аспект/ М.В. Співак // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. – 2012. – № 4 Ч.8. – С.109 – 114.

   Співак М.В. Адміністративно-правові норми, що регулюють охорону здоров’я населення/ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців / (Тернопіль, 15 лютого 2012) [Електронний ресурс]: http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1152

   Співак М.В. Реалізація адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал 2012» / [Електронний ресурс]: http://intkonf.org/kandidat-yuridichnih-nauk-spivak-m-v-realizatsiya-administrativnoyi-vidpovidalnosti-za-pravoporushennya-v-galuzi-oho

   Співак М.В. Удосконалення організації законодавства з охорони здоров’я/Інноваційні методи реформування правовідносин у сучасних Умовах: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.( Тернопіль, 10 квітня 2012 р.) [Електронний ресурс]:http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1184

   Співак М.В./Публічна адміністрація у контексті днржавотворення: європейський досвід для України/Публічне адміністратування в сучасних умовах: матеріали VII науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. ? с.45-47.

   Співак М.В., Дубівка І.В. /Проблеми кадрового забезпечення публічної служби/Публічне адміністратування в сучасних умовах: матеріали VII науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. ? с.66-68.

   Співак М.В., Каленюк О.Г. /Державна політика у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів/Публічне адміністратування в сучасних умовах: матеріали VII науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. ? с.80-84.

   Співак М.В. ,Лисенко І.І./Проблеми правового регулювання ворожіння та народної медицини/Публічне адміністратування в сучасних умовах: матеріали VII науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. ? с.111-114

   Співак М.В. ,Постоловський М.В. /Адміністративні стягнення, що застосовуються за незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах/Публічне адміністратування в сучасних умовах: матеріали VII науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. ? с.227-230.

   Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / Співак М.В. Розділ 1. «Адміністративне право». Тема 1.2./ ред.. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К., Х: НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с.

   Співак М.В. Реформування державного управління й адміністративна реформа в умовах глобалізації// глобальні тенденції світового господарства та їх вплив на соціально-економічний розвиток України/ Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 5 квітня 2013 р. – К. : УДУФМТ, 2013. – С. 375-378.

   Співак М.В. Рівень та динаміка поширення корупції в Україні: кримінально-правовий та адміністративний аспект // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст? : зб. Наук. праць за матеріалами Всеукр. Наук.-практ.конф. (Київ, 5 лип. 2013 р.). ? К.: Нац. Акад.. внутр.. справ, 2013. ? 292-296.

   Співак М.В. Формування державної політики охорони здоров’я // Розвиток науки у вік інформаційних технологій ? Частина I (Економічні науки, Юридичні науки, Педагогічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 28 вересня 2013. ? С.69-72.

   Співак М.В. Основні принципи охорони здоров’я в Україні // Права людини: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї. (м.Тернопіль, 2 жовтня 2013) – С. 87-90.

   Співак М.В. Аналіз суб’єктів державної законодавчої політики в галузі охорони здоров’я // Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 жовтня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., – 2013, – 297 с.

   Cпивак М.В. Задача законодательства об административных правонарушениях: охрана здоровья граждан // Диверсификация научных подходов, как основание повышения качества исследований: международная конференція. ( г. Донецк, 12 октября 2013) Научно-информационный центр «Знание» – С.78-81.

   Спивак М.В. Современное понимание здоровья в административном праве // Потенціал розвитку науки в першій чверті XXI століття – Частина I (економічні науки, філософські науки, юридичні науки, мистецтвознавство): Міжнародна конференція, м. Київ, 30 листопада 2013 р. Центр наукових публікацій. – С.146-149.

   Співак М.В. Рейтинг країн світу за рівнем здоров’я // Актуальні дослідження в юриспруденції: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 76-79.

   Співак М.В., Бредун Б.О. //Дрібне хуліганство, як один з видів адміністративних правопорушень. Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIII науково-практичного семінару / ред..колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О. К. Волох ? с. 223-225.

   Співак М.В., Вольський В.Л. Про деякі питання адміністративної відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIII науково-практичного семінару / ред..колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О. К. Волох ? с. 225-228.

   Співак М.В., Гуц Н.М. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт. Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIII науково-практичного семінару / ред..колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О. К. Волох ? с. 230-233. С

   півак М.В. Стандарти надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України. Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIII науково-практичного семінару / ред..колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О. К. Волох ? с. 57-60.

   Співак М.В. Адміністративна відповідальність за насильство в сім’ї в контексті охорони здоров’я: аналітичний аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин. К., – 2-3?2013. – С. 106-110.

   Співак М.В. Корупційні правопорушення у сфері охорони здоров’я: аналітичний аспект // Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». ? К.; № 3 (11) / 2013. ? С. 53-60.

   Співак М.В. Адміністративне право Італії, Іспанії, Португалії. Тема 5. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, I. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін. ; за ред. О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Iнтер, 2014. — С. 125-155.

   Співак М.В. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень в галузі охорони здоров’я населення//М.В. Співак / Судова апеляція. – 2014 – № 1(34). – С.26-31.

   Співак М.В. Корупційні прояви в сфері охорони здоров’я населення //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С. 75-78.

   Співак М.В. Сучасний стан сфери охорони здоров’я // Сучасна юридична наука в європейському процесі. (19 лютого 2014, м. Тернопіль) .[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.lex line.com.ua/?go=full_article&id=153

   Співак М.В. Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я // М.В. Співак /Держава і Право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 93-99.

   Співак М.В., Бочко І. П, Стандарти боротьби з корупцією в поліцейських підрозділах і службах //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.90-93.

   Співак М.В., Деренко В.С. Корупційні прояви серед працівників ДАІ //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.112-114.

   Співак М.В., Орещук Ю.М. Про деякі питання на страховому ринку України //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.182-185.

   Співак М.В., Цвігун Р.А. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.253-255.

   Співак М.В., Якимець С.О. Корупція, та наслідки її впливу на економіку України //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.279-282.

   Співак М.В.,Токарєв Д.В. Причини і етапи корупційних проявів серед працівників ДАІ //Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ – Харків: Золота миля, 2014. – С.237-240.  

   Співак М.В. Світові моделі політики охорони здоров’я. Збірник центру наукових публікацій: «Наука в епоху дисбалансів»: збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2015 − С. 112-114. 2.Співак М.В. Основоположні засади стратегії реформування охорони здоров’я України // Международная научная конференция «Междисциплинарность как тенденция современной науки». (14 февраля 2015, г. Харьков) - C.122-125.

   Співак М.В. Корупційні складові політики охорони здоров’я : Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: Матеріали науково-практичного семінару. / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 45-48.

   Співак М.В. Інноваційні перетворення у системі охорони здоров’я // Правотворча та правозастосовна діяльність: теорія, практика, професійний досвід (3 березня 2015 р., м. Київ). - С. 65-68. 5.Співак М.В. Формування та реалізація державної регіональної політики охорони здоров'я // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць / За ред.. Ю.С. Шемчушенка, І.О. Кресіної. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького; Київський університет права НАН України, 2015. – С. 225-230.

   Співак М.В. Етична оцінка корупції у сфері охорони здоровяʼя. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. С. 53-55.

   Співак М.В. Кулик Я. А. Щодо боротьби з корупцією у збройних силах України. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. С. 149-151.

   Співак М.В. Кундельська І.С. Корупція кризового типу. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. С. 152-155.

   Співак М.В. Запровадження політики НМ в Україні. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання», 3 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). - К.: Центр наукових публікацій, 2016 - С.106-109.

   Спивак М.В. Евроинтеграционные процессы в Украине на пути к здоровьесбережению. Международная научно-практическая конференция «Новый взгяд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект». Г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 марта 2016 г. - С. 282-285.

   Співак М.В. Курс на здоровʼязбереження. Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», 29-30 квітня 2016 рік Дніпропетровськ. Частина I. / Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - С. 54-56.

   Співак М.В. Релігійно-культурний фактор у політиці здоровʼязбереження. V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша. 14 квітня 2016. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - С. 238-240.

   Співак М.В. Засади формування державної політики охорони здоровʼя : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2016. - С.64-67.

   Spivak M. V. The experience of Southern European countries in the implementation of the policy of preservation of health. Innovative solutions in modern science № 2(2), Dubai 2016, Р. 45-58.

   Співак М.В. Досвід скандинавських країн у запровадженні політики збереження здоровʼя. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К. : «Видавництво «Гілея», 2016. - Вип. 108 (5). - С. 299-304.

   Співак М.В. Досвід США та американського континенту у запровадженні політики здоровʼязбереження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. Одеса: Фенікс, 2016. Вип. № 11. - С. 204-209.

   Співак М.В. Волонтерство у системі громадського здоровʼя // Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ‒ Тернопіль, 2017. ‒ С. 60-62.

   Співак М.В. Модель державно-приватного партнерства політики здоровʼязбероеження // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. ‒ К.: Видавничий центр «Кафедра», 2017. ‒ С. 45-48.

   Співак М.В. Специфіка міжнародного партнерства та співробітництва в політиці здоровʼязбереження. Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 72-80.

 • Скорик Вадим Олександрович

   Скорик В. О. Заходи протидії сексуальній експлуатації жінок / В. О. Скорик // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики : Збірник матер. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 229–231.

   Скорик В. О. Розмежування адміністративних і кримінальних проступків у світлі адміністративної реформи / В. О. Скорик // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : матер. міжн. наук.-практ. конф. – Сімферополь : Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006. – С. 295–301.

   Скорик В. О. Маргінали та маргінальність: адміністративно-правова суть / В. О. Скорик // Право і суспільство. – 2007. – № 2 – С. 17–19.

   Скорик В. О. Маргінальність як форма адаптації населення до умов життя / В. О. Скорик // Право і суспільство. – 2008. – № 5. – С. 151–155.

   Скорик В. О. Протидія наркотизації та алкоголізації як один із напрямів подолання маргіналізації населення / В. О. Скорик // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2 (43). – С. 178–184.

   Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним одержанням банківського кредиту [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, М. О. Заремба Скорик В.О.]. – К., 2012. – 64 с.

   Діяльність міліції щодо маргінальних груп населення : монографія / В. О. Скорик. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 244 с.

   Скорик В.О. Основні напрями реформування Державної служби в Україні /Скорик В.О. Митна справа науково аналітичний журнал фахове видання . – Л. -2014. - № 2. С. 150-155.

   Скорик В.О. Школьніков В.І. Запобігання та протидія корупції в Україні/ В.О. Скорик // «Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару. К., 2014.» С. 120-121.

   Скорик В.О. Кузьома С.С. Визначення явища корупції як соціальне явище. Використання зарубіжного досвіду у боротьбі з корупцією/ В.О.Скорик //«Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару. К., 2014.» С.95-07.

   Скорик В.О. Липко І.В. Історія виникнення корупції/В.О. Скорик// «Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару. К., 2014.» С.54-56.

   Скорик В.О. Корупція в Україні//«Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару. К., 2014.»С.20-22.

   Скорик В.О. Годун Д.В. Корупція і шляхи її подолання / В.О. Скорик // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.63-66.

   Скорик В.О. Губенко А.О. Корупція в Україні / В.О. Скорик // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.36-39.

   Керекеслер Я.О., Скорик В.О. Проблема корупції в українській медицині В.О. Скорик // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.116-118.

   Балашов І.О., Скорик В.О. Недоліки антикорупційної політики в Україні/ В.О. Скорик //«Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.60-66.

   Бурага Ю.Р., Скорик В.О. Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки / В.О. Скорик //«Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.76-78.

   Скорик В.О. Умови успішної протидії корупції. Національне антикорупційне бюро України / В.О. Скорик //«Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару. К.,  2015.  С.78-81.

   Адміністративна відповідальність: курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко // Скорик В.О. Т. 17. - К.: Юрінком інтер, 2016. - С.-361-383.

   Скорик В.О. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності В.О. Скорик //«Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації: Матеріали ІХ науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: 2016 С.141-143.

 • Сербин Руслан Андрійович

   Сербин Р. А. Природа піклувально-освітянського та приватно-громадського періоду розвитку благодійництва в Україні / Р. А. Сербин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Спеціальний випуск. Т. 3. – С. 74–78.

   Сербин Р. А. Зарубіжний досвід правового регулювання благодійної діяльності та можливість його застосування в Україні / Р. А. Сербин // Митна справа. – 2014. – Спецвипуск. – С. 257–263.

   Сербин Р. А. Історично-правова характеристика благодійництва в Україні / Р. А. Сербин // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2014. – Вип. 1. – С. 36–42.

   Сербин Р. А. Адміністративно-правове регулювання благодійної діяльності в Україні / Р. А. Сербин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 5–2. – Т. 2. – С. 115–119.

   Сербин Р. А. Природа принципів благодійництва в Україні / Р. А. Сербин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 11. – Т. 1. – С. 112–116.

   Сербин Р. А. Феномен понять «благодійність» та «благодійницька діяльність» / Р. А. Сербин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 12. – Т. 1. – С. 112–115.

   Сербин Р. А. «Благодійна діяльність» та «меценатство»: співвідношення понять в науці та законодавстві / Р. А. Сербин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 29-2. – Т. 1. – С. 85–88.

   Сербин Р. А. Правова характеристика ознак благодійних організацій як суб’єктів благодійництва / Р. А. Сербин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 46–52. Сербин Р. А. Феномен понять «засновники» та «учасники» благодійних організацій / Р. А. Сербин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 58–64.

   Сербин Р. А. Зміст діяльності засновників та учасників благодійних організацій / Р. А. Сербин // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Вип. 2. – С. 179–186.

   Сербин Р. А. Благодійні організації: їх види та класифікація / Р. А. Сербин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3–2 – С. 68–73.

   Serbin R. A. The performance of charitable organization / R. A. Serbin // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 3. – Р. 50–59.

   Сербин Р. А. Перспективы развития национального благотворительности / Р. А. Сербин // Право и Политика : науч.-метод. журн. (Республіка Киргизія). – 2015. – № 3. – С. 68–74.

   Сербин Р. А. Природа ответственности за правонарушения в благотворительной деятельности / Р. А. Сербин // Право и Политика : науч.-метод. журн. (Республіка Киргизія). – 2015. – № 4. – С. 42–48.

   Serbin R. A. Administrative and legal description of the religious trustees and european privateperiod of philanthropy in Ukraine / R. A. Serbin // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 4. – Р. 43–48.

   Сербин Р. А. Особливості співвідношення детермінантів «благодійництва» та «філантропії», «спонсорства» та «меценатства» / Р. А. Сербин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 4. – С. 245–257.

   Serbin R. A. Contents features and forms of interaction public administration and philanthropist / R. A. Serbin // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 5. – Р. 70–79. Сербин Р. А. Особливості здійснення контролю та нагляду за благодійною діяльністю / Р. А. Сербин // Порівняльно-аналітичне право : Електронне видання. – 2015. – № 6. – С. 166–169 http://www.pap.in.ua/6_2015/50.pdf.

   Сербин Р. А. Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності / Р. А. Сербин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. 15. – С. 321–327.

   Сербин Р. А. Права та обов’язки благодійної організації як суб’єкта адміністративних правовідносин / Р. А. Сербин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. 16. – С. 123–129.

   Сербин Р. А. Природа освітньо-культурної та духовно-релігійної форм благодійної діяльності / Р. А. Сербин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 18. – С. 78–83.

   Сербин Р. А. Органи управління та процес управління благодійною організацією / Р. А. Сербин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – № 35–2. – Т. 1. – С. 85–88.

   Сербин Р. А. Теоретико-правові засади поняття благодійної діяльності / Р. А. Сербин // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – № 75. – С. 426–430.

   Сербин Р. А. Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних форм благодійної діяльності / Р. А. Сербин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 66–70.

   Сербин Р. А. Особливості методології дослідження публічного адміністрування благодійництва в Україні / Р. А. Сербин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» – 2016. – № 1. – С. 245–257.

   Сербин Р. А. Тенденції розвитку аспірантури в Україні / Р. А. Сербин // Публічне адміністрування в сфері органах внутрішніх справ : матеріали круглого столу : зб. наук. праць (м. Київ, 14 трав. 2014 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 341–342.

   Сербин Р. А. Деякі підходи до визначення поняття «благодійництво» / Р. А. Сербин // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 берез. 2015 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О.М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 232–234.

   Сербин Р. А. Форми благодійної діяльності в Україні / Р.А. Сербин // Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти : матеріали підсумкової наук.-теорет. Інтернет-конф. (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 16–17.

   Сербин Р. А. Функції благодійної діяльності у суспільстві: основні принципи / Р. А. Сербин // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи. Т. 2 : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 квіт. 2015 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 79–81.

   Сербин Р. А. Нецільове використання благодійних внесків: нормативно-правовий аспект / Р. А. Сербин // Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 квіт. 2015). – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 97–98.

   Сербин Р. А. Мета благодійної діяльності / Р. А. Сербин // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права : тези доп. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 30 квіт. 2015 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, І. Г. Галдецька та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 151–153.

   Сербин Р. А. Теоретико-практичні аспекти взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва / Р. А. Сербин // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : матеріали круглого столу (м. Київ, 14 трав. 2015 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 88–90.

   Сербин Р. А. Покращення умов для благодійної діяльності внаслідок останніх змін законодавства України / Р.А. Сербин // Актуальні правові питання сьогодення в умовах євроінтеграції України : матеріали загальноакад. підсумк. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 15 трав. 2015 р.) – Київ : Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 8–10.

   Сербин Р. А. Теоретичні засади до визначення інституту благодійництва / Р. А. Сербин // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення (м. Київ, 18–19 черв. 2015 р.). – Київ : Наук.-дослід. ін-т публічного права, 2015. – С. 34–37.

   Сербин Р. А. Критерії оцінки благодійності громадськістю, ЗМІ та державними органами / Р. А. Сербин // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням : матеріали круглого столу (м. Київ, 24 черв. 2015 р.) / [ред. кол. С.С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В.Хуторянський та ін.]. – Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 205–206.

   Сербин Р. А. Основні тенденції щодо феномена «доброчинність» / Р. А. Сербин // «Integrarea Republicii Moldova i Ucrainei în UE : Aspectul juridic», conferină internaională tiinifico-practică (2015 ; Chiinău). Conferina internaională tiinifico-practică «Integrarea Republicii Moldova i Ucrainei în UE : Aspectul juridic», 6-7 noiem. 2015, Chiinău / com. org.: V. Bujor (preedinte) [et al.]. – Chiinău : S. n., 2015 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – Р. 94–97.

   Сербин Р. А. Учасник та засновник благодійної організації: співвідношення понять / Р. А. Сербин // Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25–26 черв. 2015 р.). – Київ : Наук.-дослід. ін-т публічного права, 2015. – С. 34–36.

   Сербин Р. А. Природа публічної адміністрації та її роль в адмініструванні благодійництва / Р. А. Сербин // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). – Київ : Наук.-дослід. ін-т публічного права, 2015. – С. 56–58.

   Сербин Р. А. Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження : [моногр.] / Р. А. Сербин. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 452 с.

   Serbyn R.А. Theoretical and legal perspective on certain types of legal liability in cryptocurrency relations. / Drozd Ol., Lazur Y. // Baltic Journal of Economic Studies.- Vol. 3 (2017) No. 5 December. -p. 221-228 Emerging Sources Citation Index (ESCI)

   Сербин Р.А. Психологічні чинники схильності дітей учасників бойових дій до постстресових психотравматичних переживань / Александров Д.А., Охріменко І.М. // Наука і освіта. – 2017. – №9. – 16-25. Emerging Sources Citation Index (ESCI)

   Сербин Р.А. Шахрайські схеми у сфері благодійництва. Формування національної правової системи України в контексті Євроінтеграційних процесів: науково-практична Інтернет конференція 21 квітня, 2017 року

   Сербин Р.А. Поняття благодійної діяльності. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14–15 квітня 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. С. 131-134.

   Сербин Р.А. Форми благодійної діяльності. Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 9-10 червня 2017 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 81-84.

   Сербин Р.А. Детермінантні ознаки благодійної діяльності. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтегра-ційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 2–3 червня 2017 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. – С. 95-97.

   Сербин Р.А. Адміністративно-правовий статус засновників та учасників благодійних організацій. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 січня 2017 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 77-80.

 • Колпаков Валерій Костянтинович

   Колпаков В.К., Додин Е.В. Административная ответственность по советскому законодательству. — К., 1985.

   Колпаков В.К., Додин Е.В. Общественные пункты охраны порядка и их взаимодействие с милицией в предупреждении административных правонарушений в микрорайоне: Учебное пособие. — К., 1987.

   Колпаков В.К. Роль общественных пунктов охраны порядка в профилактике преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений и пьянства: Лекция. — К., 1987.

   Колпаков В.К., Лаптев С.Г. Предупреждение преступлений аппаратами БХСС : Учебное пособие. — К., 1988.

   Колпаков В.К. Общественные пункты охраны порядка в профилактике правонарушений. — К., 1988.

   Колпаков В.К. Предупреждение и раскрытие хищений в сфере промышленного производства: Учебное пособие. — К., 1989.

   Колпаков В.К. Организационно-правовые аспекты деятельности аппаратов БХСС: Учебное пособие. — К., 1989.

   Колпаков В.К. Задачи аппаратов БХСС и организация их деятельности: Учебное пособие. — К., 1989.

   Колпаков В.К. Взаимодействие участкового инспектора милиции с формированиями общественности: Учебное пособие. — К., 1990.

   Колпаков В.К. Участие населения в обеспечении и охране общественного порядка: Лекция. — К., 1990.Колпаков В.К. Предупреждение и раскрытие хищений в сфере промышленного производства: Учебное пособие. — К., 1991.

   Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие.— К., 1993.

   Колпаков В.К. Адміністративне право: проект програми навчального курсу // Юридичний вісник України, 1997, N44, стр.25—32.

   Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. — К. 1999.

   Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник., 2-ге видання, доповнене — К., 2000.

   Колпаков В.К., Сущенко В.Д. Адміністративне право: теоретична частина: Навчально-практичний посібник. — К., 2000.

   Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене — К., 2001.

   Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії. Монографія. — Київ-Дніпропетровськ, 2002.

   Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. — 2002. — № 4. — С. 17.

   Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К., 2003.

   Колпаков В.К., Доненко В.В. Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми: Монографія. — Дніпропетровськ, 2003.

   Колпаков В.К. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту //Право України. — 2004. — № 10. — С. 30 — 34. Колпаков В.К. Шкідливість і суспільна небезпека адміністративного делікту: розмежування за філософським виміром// Юридична Україна. — 2004. — № 10. — С. 19 — 28.

   Колпаков В.К. Онтолого-гносеологічна сутність правових артефактів (феноменів) // Юридична Україна. — 2004. — № 12. — С. 4 — 11.

   Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. — К., 2004.

   Колпаков В.К. Стан дослідження проступку в українському адміністративному праві // Право України. — 2005. — № 6. — С. 25 — 28.

   Колпаков В.К. Адміністративне право і правова держава // Формування громадянського суспільства та правової держави. — К., 2006. — С. 22 — 25.

   Kolpakov V. Subject matter of Ukrainian administrative law: the concept evolution / Valerii Kolpakov // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Slovakia, Košice : Academic Society of Michal Baludansky, 2014. – No 2. – P. 66-68.

   Колпаков В. К. Адміністративна деліктація поняття і критерії / В. К. Колпаков // Людина, суспільство, держава : правовий вимір в сучасному світі : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національній авіаційний університет, 27 лютого 2014 р. — С. 184 - 186

   Колпаков В. К. Адміністративне судочинство України / В. К. Колпаков // Право України. — 2014. — №3. — С. 145-158

   Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв // Право України. — 2014. — №3. — С. 47-56

   Адміністративно-правова освіта у персоналіях [Текст] : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова. - Київ : Ін Юре, 2015. - 347 с.

   Організація діяльності державних службовців [Текст] : практикум / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. - Чернівці : Рута, 2015. - 39 с.

   Адміністративно-правова освіта ХХ століття у персоналіях [Текст] : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова. - Київ : Ін Юре, 2016. - 260 с.

   Адміністративна відповідальність: курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко.  К.: Юрінком Інтер, 2016.  568.

   Калюжний Р. А. Функції адміністративного права: становлення сучасної концепції / Р. А. Калюжний, В. К. Колпаков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 2. - С. 204-208.

   Заохочення у службовому праві [Текст] : навч. посіб. / [Армаш Н. О. та ін.] ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : Ін Юре, 2017. - 357 с.

   Українсько-російський / російсько-український словник юридичних термінів [Текст] = Украинско-русский / русско-украинский словарь юридических терминов : близько 10 тис. термінів / Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд.: Коломоєць Т. О. Колпаков В.К. та ін. ; голов. ред.: Коломоєць Т. О.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 335 с.

 • Кобко Євген Васильович

   Кобко Є. В. Зміст цивільного захисту населення / Є. В. Кобко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – №2. - С.271-276.

   Кобко Є. В. Тектологічні підходи до активізації управління органами внутрішніх справ під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Є. В. Кобко // Наука і правоохоронна. – Київ, 2013. - № 4 (22). - С. 35-42.

   Кобко Є. В. Принцип моральності у сфері забезпечення техногенної безпеки / Є. В. Кобко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів, 2013. - № 2. – С. 164-171.

   Кобко Е. В. Общие принципы мер противодействия чрезвычайным ситуациям техногенного характера / Е. В. Кобко // Право и политика. – 2014. – № 1. – С. 215-218.

   Кобко Є. В. Щодо визначення поняття «надзвичайна ситуація техногенного характеру / Є. В. Кобко // Митна справа. – Львів, 2015. – № 1 (97). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 153-157.

   Кобко Є. В. Єдність норм закону і норм моралі у сфері забезпечення техногенної безпеки / Є. В. Кобко // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 113-114.

   Кобко Є. В. Принципи здійснення цивільного захисту / Є. В. Кобко // Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15-16 травня 2015 р.). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – Ч. 1. – С. 43-44.

   Кобко Є. В. Моральні засади здійснення цивільного захисту / Є. В. Кобко // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.). – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2015. – С. 85-86.

   Legal education in modern university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualification Framework: scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republik. – С. 68-71

   Кобко Є.В. Особливості кадрового менеджменту в поліції зарубіжних країн. Науковий вісник Дніп-ропетровського держав-ного університету внут-рішніх справ: Збірник наукових праць. – 2017. - № 1. (85). – С. 38-45.

   Кобко Є.В.Упровадження адміні-стративних регламен-тів у діяльності МВС України та Національ-ної поліції. Науковий вісник Націо-нальної академії внут-рішніх справ. – 2017. - № 1 (102). – С. 248-258.

   Кобко Є.В. Окремі питання забез-печення законності при накладені адміністра-тивних стягнень. Сучасні проблеми адмі-ністративного права та процесу: тези доп. Учас-ників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.. справ, каф. ад-мін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 128-132.

 • Чабан Валентин Павлович

   Коментар до Закону України “Про міліцію” п.15,20 ст.11.(у співаавторстві) - К.: УАВС, 1996. – 144 с. Типові дії працівників податкової міліції. Шамрай В.О., Білоус М.І., Чабан В.П. та ін. Навчальний посібник. Київ. “Логос” 1987. – 94 с.

   Чабан В.П. Адміністративно-правовий статус особи. . //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

   –К. :АПСВ, 1998. Спецвипуск до 50-річчя прийняття Декларації прав людини (Матеріали науково-практичної конференції). Чабан В.П. Поняття та місце актів адміністративного примусу в системі актів управління. //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВС України, 2000. – № 1 – С. 47 – 58.

   Чабан В.П. Адміністративна реформа – на вдосконалення актів адміністративної відповідальності. //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВС України, 2000. – № 2 – С. 58 – 60.

   Чабан В.П. Вдосконалення правового регулювання щодо видання актів адміністративного примусу. //Науковий вісник Академії державної податкової служби України. Ірпінь, 2000. №2 (8). – С. 164 – 170.

   Чабан В.П. Деякі особливості актів адміністративної відповідальності. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. :АПСВ, 2000. Спецвипуск до 290-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика (Матеріали науково-практичної конференції) – С. 322 – 327.

   Чабан В.П. Типологія актів адміністративного примусу міліції – один з кроків правового супроводження адміністративної реформи в Україні. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. –К. :АПСВ, 2001. №3. – С. 88 – 98.

   Чабан В.П. Акти адміністративного попередження в діяльності міліції України. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспвлок України. – К. : АПСВ, 2002. № 1 – С. 89 – 95.

   Чабан В.П. Адміністративне затримання особи – шляхи вдосконалення законодавчого регулювання. //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВС України, 2002. – № 1 – С. – 163 –166.

   Чабан В.П. Деякі особливості відшкодування матеріальної шкоди заподіяної адміністративним правопорушенням. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. :АПСВ, 2002. - № 2 – С. 244, 245. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Україна - шляхами віків (присв’ячена 175- річчю від дня народження Георгія Андрузького) 17 травня 2002р.

   Чабан В.П. Акти адміністративного припинення в діяльності міліції України. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : АПСВ, 2002. № 4 – С. 122-132.

   Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Чабан В.П. Навчальний посібник. Київ. “Атіка” 2002. – 144 с.

   Чабан В.П. Деякі питання правового та соціального захисту працівників міліції. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : АПСВ, 2003. № 4 – С. 29 - 31.

   Чабан В.П. Адміністративна юстиція у контексті адміністративної реформи. Тези доп. - К.: Нац. акад. внутр. Справ України, 2005. С. 9, 10.

   Чабан В.П Акты управления в науке административного права. Международный научно-практический правовой журнал „Закон и жизнь”. Молдова №6 (175) 2006. – С. 40-42.

   Чабан В.П. Международный научно-практический правовой журнал „Закон и жизнь”. Молдова №8 (177) 2006. – С.

   Чабан В.П. Основные черты нормативно-правовых актов. Международный научно-практический правовой журнал „Закон и жизнь”. Молдова №1 (182) 2007. – С. 19, 20.

   Чабан В.П., Чабан Б.В. Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративної нормотворчості. Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару (19 січня 2017 року) / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2017. - 180 с. без ілл. С. 21– 25. 

 • Плугатир Максим Віталійович

   Плугатир М. В. Співробітництво правоохоронних органів при розслідуванні кваліфікованих економічних злочинів // Актуальні проблеми розвитку податкової системи України в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали наукової конференції студентів і курсантів (м. Ірпінь, 24 квітня 2001 року). – Ірпінь, Академія Державної податкової служби України, 2001. – С. 79–80.

   Шиян В.Д., Плугатир М. Основні пріоритети інформаційної безпеки: розкриття злочинів несанкціонованого доступу до інформації комп’ютерних технологій // Фондовый рынок. – 3 августа 2001 г. – № 30(232). – С. 32–34.

   Плугатир М.В. Проблеми використання глобальних комп’ютерних мереж в економіці України // Десята підсумкова конференція наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К., Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С. 45–47.

   Плугатир М.В. Аналіз кримінального законодавства, щодо боротьби з комп’ютерною злочинністю // Десята підсумкова конференція наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К., Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С. 75–77.

   Плугатир М.В. Підприємницька діяльність в Інтернеті та її оподаткування // Реформування податкової системи України та її нормативно-правове забезпечення: збірник наукових праць а матеріалами міжвузівської науково-практичної конференції. – Ірпінь, Академія Державної податкової служби України. – 2003. – С. 219–220.

   Плугатир М.В. Кримінологічна характеристика організованої комп’ютерної злочинності та її попередження // Підсумкова науково-теоретична конференція наукового товариства слухачів та курсантів Навчально-наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції Національної академії внутрішніх справ України: тези доповідей. – К., Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – С.

   Plugatyr M. Criminal Liability for International Computer Crimes (Плугатир М. Кримінальна відповідальність за міжнародні комп'ютерні злочини) // Транснаціональна злочинність: проблеми і шляхи їх розв’язання (Transnational Crime: Problems and Solutions) (м. Харків, 17–18 квітня 2003 р.): матеріали науково-практичної конференції англійською мовою. – Харків., Національний університет внутрішніх справ. – 2003. – 66-67.

   Плугатир М. В. Суб'єктивні ознаки протиправного поводження зі шкідливими програмними чи технічними засобами / М. В. Плугатир // Іменем закону. Науковий вісник. – 2007. – № 2(3). – С. 30–32.

   Плугатир М. В. Суспільно небезпечні наслідки злочинів у сфері використання ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / М. В. Пугатир // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: тези доп. міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 травня 2007 р.) / Ред. кол. : Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, О.М. Костенко та ін. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 154–157.

   Плугатир М. В. Передумови встановлення в Україні кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп'ютерної інформації / М. В. Плугатир // Іменем закону. Науковий вісник – 2008. – № 3(7). – С. 31–35.

   Плугатир М. В. Щодо кримінально-правової охорони економічної безпеки від загрози "кібертероризму" / М. В. Пугатир // Шлях України до економічної безпеки: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квітня 2008 р.). – Харків : ХНУВС, 2008. – С. 31–32.

   Плугатир М. В. Комп'ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених статтями 361-3631 КК України / М. В. Плугатир // Матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ["Сучасна юридична наукова думка"] (Тернопіль, 9 груд. 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 32–34.

   Плугатир М. В. Суб'єкт злочину, передбаченого ст. 363 КК України / М. В. Плугатир // Сб. науч. трудов по матер. Межд. научно-практ. конф. “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ’2008”. Том 14. Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2008. – С. 51–53.

   Плугатир М. В. Кореляція понять “комп’ютерний злочин” та “злочин у сфері комп’ютерної інформації” / М. В. Плугатир // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права [текст] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., (Київ, 31 січ. 2009 р.) / Ред. кол. Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький [та ін.] ; передмова О. М. Джужі. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 244–245.

   Плугатир М. В. Міжнародні зобов’язання України щодо криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи / М. В. Плугатир // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [“Захист прав і свобод людини та громадянина : напрямки реалізації в Україні”], (Тернопіль, 10 лют. 2009 р.) – Тернопіль, 2009. – С. 34–36.

   Плугатир М. В. Кримінальна відповідальність за протиправні дії зі шкідливими програмними засобами як засіб забезпечення інформаційної безпеки / М. В. Плугатир // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Національна ідея та національний інтерес України: єднання заради майбутнього”], (Сімферополь 6-8 березня 2009 р.). – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. – 144-146 с.

   Плугатир М. Родовий об’єкт злочинів, передбачених Розділом XVI Особливої частини КК України / Максим Плугатир // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 98–101.

   Плугатир М. В. Передумови становлення міжнародних стандартів щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації / М. В. Плугатир // Сб. науч. трудов по матер. Межд. научно-практ. конф. “Современные направления теоретических и прикладніх исследований '2009”. Том 22. Юридические и политические науки. – Одесса: Черноморье, 2009. – С. 96–98.

   Плугатир М. В. Правова протидія несанкціонованим діям з комп’ютерною інформацією як елемент забезпечення економічної безпеки підприємств / М. В. Плугатир // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [“Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.”]. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 319–320.

   Плугатир М. В. Проблемні питання законодавчого визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 3612 КК України / М. В. Плугатир // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників XVII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих науковців, (Запоріжжя, 9-10 квіт. 2009 р.) : у 4 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т. 4. – С. 113.

   Плугатир М. В. Предмет злочину, передбаченого ст. 3611 КК України / М. В. Плугатир // Право і наука в умовах сучасного державотворення: збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів (Суми, 25 квітня 2009 року,) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 237–240.

   Плугатир М. Стандарти СНД щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації / Максим Плугатир // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 131–133.

   Плугатир М. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 3611 КК України / Максим Плугатир // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 128–130.

   Плугатир М. Предмет злочинів, передбачених Розділом XVI Особливої частини Кримінального кодексу України / Максим Плугатир // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 127–130.

   Плугатир М. Особа, що має право доступу до комп’ютерної інформації, як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 362 КК України / Максим Плугатир // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 113–117.

   Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації / Максим Плугатир // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 138–140.

   Плугатир М. Дотримання працівниками ОВС міжнародних стандартів щодо захисту основних прав і свобод людини під час проведення ЄВРО-2012 // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонау Європи 2012 року з футболу [Текст]: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 листоп. 2010 року) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – С. 213-214.

   Плугатир М.В. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 361 Кримінального кодексу України // Закарпатські правові читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28 – 29 квітня 2011 р. / За заг. ред. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2011. – Т. ІІ. – С. 49-51. vПлугатир М.В. Кримінально-правова протидія порушенню правил експлуатації технічних засобів обробки комп’ютерної інформації або порядку чи правил її захисту // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 22 березня 2011 року: у 2 ч. – К.: Наукове видавництво НА СБ України, 2011. – Ч. 2. – С. 53-57.

   Плугатир В.С., Плугатир М.В. Суб’єктивна сторона злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Актаульні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Випуск № 1. – С. 522-531.

    Плугатир М. В. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін.; спец. ред..: І. Д. Пастух, М. В. Плугатир; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.

   Плугатир М. В. Контроль за діяльністю цивільних службовців у Великобританії як передумова протидії корупційним правопорушенням / М. В. Плугатир // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.-Х.: Золота миля, 2014. – С. 68-70.

   Плугатир М. В. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів та систем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури / М. В. Плугатир // Митна справа. – 2014. – № 1 (91), ч. 2, кн. 1. – С. 122-129.

   Плугатир М. В. Кримінальна відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в державних електронних інформаційних ресурсах / М. В. Плугатир // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 245-251.

   Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В., Співка М.В, Вільхова Л.Є. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна відповідальність»» – свідоцтво про реєстрацію авторського права № 62381 від 05.11.2015

   Плугатир М. В. Проблеми законодавчого визначення способів учинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Випуск 35. Частина ІІ. Том 2. – С. 181-185.

   Плугатир М. В. Актуальні проблеми визначення предмету адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 172-175.

   Плугатир М. В. Перебіг строків накладення адміністративного стягнення при притягнення винних осіб до відповідальності / М. В. Плугатир // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (15 жовтня 2015 року, м. Київ) / ред.. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 38-40.

   Плугатир М. В. Стандартизація адміністративних послуг ДАІ як запорука ефективного забезпечення безпеки дорожнього руху / М. В. Плугатир // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 грудня 2015 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація. 2015. – С. 98-101.

   Плугатир М. В. Самовільні користування та захоплення як спосіб вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // «Сучасне державотворення та право творення: питання теорії та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 грудня 2015 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 99-101.

   Плугатир М. В. Пропозиції щодо зниження рівня корупційних ризиків при створенні системи сервісних центрів МВС України по наданню адміністративних послуг / М. В. Плугатир // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (19 лютого 2015 року, м. Київ) / ред.. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 34-35.

   Плугатир М. В. Переуступка права або укладення угод як спосіб вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 125-129.

   Плугатир М. В. Законодавче визначення предмета правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Теорія і практика сучасної юриспруденції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 грудня 2015 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – С. 131-133.

   Плугатир М. В. Удосконалення механізму адміністративної відповідальності учасників дорожньо-транспортної пригоди / М. В. Плугатир // «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 грудня 2015 року. – У 2 частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина ІІ. – С. 66-68.

   Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В., Співка М.В, Вільхова Л.Є. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна відповідальність»» – свідоцтво про реєстрацію авторського права № 62381 від 05.11.2015

   Плугатир М. В. Проблеми законодавчого визначення способів учинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Випуск 35. Частина ІІ. Том 2. – С. 181-185.

   Плугатир М. В. Актуальні проблеми визначення предмету адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 172-175.

   Плугатир М. В. Перебіг строків накладення адміністративного стягнення при притягнення винних осіб до відповідальності / М. В. Плугатир // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (15 жовтня 2015 року, м. Київ) / ред.. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 38-40.

   Плугатир М. В. Стандартизація адміністративних послуг ДАІ як запорука ефективного забезпечення безпеки дорожнього руху / М. В. Плугатир // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 грудня 2015 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація. 2015. – С. 98-101.

   Плугатир М. В. Самовільні користування та захоплення як спосіб вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // «Сучасне державотворення та право творення: питання теорії та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 грудня 2015 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 99-101.

   Плугатир М. В. Пропозиції щодо зниження рівня корупційних ризиків при створенні системи сервісних центрів МВС України по наданню адміністративних послуг / М. В. Плугатир // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (19 лютого 2015 року, м. Київ) / ред.. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 34-35.

   Плугатир М. В. Переуступка права або укладення угод як спосіб вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 125-129.

   Плугатир М. В. Законодавче визначення предмета правопорушень, що посягають на власність / М. В. Плугатир // Теорія і практика сучасної юриспруденції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 грудня 2015 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – С. 131-133.

   Плугатир М. В. Удосконалення механізму адміністративної відповідальності учасників дорожньо-транспортної пригоди / М. В. Плугатир // «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 грудня 2015 року. – У 2 частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина ІІ. – С. 66-68.

   Савченко А.В., Плугатир М.В. Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів / А.В. Савченко, М.В. Плугатир // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 6, том 3. – С. 53-56.

   Плугатир М.В. Право на захист при притягненні до адміністративної відповідальності / М.В. Плугатир, Д.О. Тихомиров // Роль права та закону в громадянському суспільстві : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 9-10 лютого2018 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2018. – С. 48-50

   Плугатир М.В. Сучасні проблеми оцінки доказів та доказування у справах про адміністративні правопорушення / М.В. Плугатир, Д.О. Тихомиров // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 лютого 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – С. 56-59

   Плугатир М.В. Розгляд заяв та клопотань поліцейськими під час провадження у справах про адміністративні правопорушення / М.В. Плугатир // Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 153-162

 • Дорогих Владилен Миколайович

   Дорогих В.М. Деякі проблеми правового регулювання ігорного бізнесу в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1997. –№ 5. – С. 217-221.

   Дорогих В.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення в ігорному бізнесі потребує змін : Матеріали першої національної науково-теоретичної конференції “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування”. – Яремче, 18-21 червня 1998. – С. 38-40.

   Дорогих В.М. Ігорний бізнес і Інтернет: правові аспекти // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №3. – С. 84-89.

   Дорогих В.М. Правове забезпечення грального бізнесу США // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 4. – С. 59-62.

   Дорогих В.М. Ігорний бізнес і Інтернет: правові аспекти // Актуальні проблеми політики. – 2001. – № 10. – С. 171-178.

   Дорогих В.М. Ігорний бізнес у Сполучених Штатах й практика застосування правового регулювання цього виду бізнесу // Актуальні проблеми політики. – 2001. – № 11. – С. 515-525.

   Дорогих В.М. Удосконалення правового регулювання ігорного бізнесу на сучасному етапі. Міжвузівська наукова конференція “Удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи”. –Київ, НАВСУ, 2002, 11 червня.

   Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. –159 с.

   Дорогих В.М. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу – пошук шляхів оптимізації // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: юридична література, 2003. – Вип. 19. – с. 277-280. Третя національна науково-теоретична конференція “Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування” (23-25 травня 2003 р. м. Одеса).

   Адміністративне право України: Збірник задач. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 140 с.

   Митне право України: Навчально-методичний комплекс / В.М. Дорогих, О.М. Дорогих. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2004. – 70 с.

   Навчально-методичні матеріали для студентів 5 курсу заочного навчання НАВС. – К. – 2005. – С. 100-120.

   Дорогих В.М. Букмекерські контори як заклади грального бізнесу: Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан та шляхи її оптимізації: Тези доп. – К.: Нац. акад.. внут. справ України, 2005. – С. 23-24.

   Митне право України : навч. посібник / Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, В.М. Дорогих та ін.; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Юрінком Інтер. – 2010. – 294 с.

   Дорогих В.М. Адміністративний штраф та неоподатковуваний мінімум доходів громадян у правозастосовчій практиці // Митна справа. – 2011. – № 1. – Ч.2. – С. 467-469.

   Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій. В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

   Дорогих В.М. Дистанційне навчання в Україні. Інноваційні технології підготовки правоохоронців. Науково-методична конференція. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 22 квітня 2011 року.

   Дорогих В.М. Діяльність органів рибоохорони по захисту водних живих ресурсів. Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару. – К.: ВБ «Аванпост-прим», – 2011. – С. 93-97.

   Дорогих В.М. Участь України у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН з регулювання рибальства. Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права. Матеріали VI науково-практичного семінару. – НАВС. – К. – 2011. – С. 43-47.

   Дорогих В.М. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. Публічне адміністрування в сучасних умовах : матеріали VII науково-практичного семінару. – К. ; Х., НікаНова. – 2012. – С. 203-206.

   Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін. – К., ; Х. НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с.

   Дорогих В.М. Публічне адміністрування митної справи / В.М. Дорогих // Курс адміністративного права України : підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – Гл. 21. – С. 529-556.

   Дорогих В.М. «Зелений» та «червоний коридори», як форми декларування. Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VIII науково-практичного семінару. – К. – НАВС. – 2013. – С. 50-55.

   Дорогих В.М. Публічне адміністрування митної справи / В.М. Дорогих // Курс адміністративного права України : підручник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл – К. : Юрінком Інтер, 2013. – Гл. 21. – С. 554-577.

   Дорогих В.М. Запобігання проявам корупції у митних органах України // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. – Київ – Харків : Золота миля. – 2014. – С. 51-54.

   Дорогих В.М. Органи доходів і зборів як суб'єкти реалізації державної митної справи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Юриспруденція». – 2014. – № 7. – С. 102-104.

   Дорогих В.М. Порушення митних правил та відповідальність за них. Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С.

   Дорогих В.М. Спрощена система митного контролю в діяльності органів доходів і зборів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 24. – Т. 3. – С. 56-59.

   Дорогих В.М. Фінансовий контроль як вид контролю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. –Вип. 1. – Т. 2. – С. 104-107.

   Дорогих В.М. Підготовка працівників поліції у країнах ЄС.Адміністративне право України в умовах євроінтеграції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д.Пастух, О.К. Волох. – К. – 2014. – С. 57-63.

   Дорогих В.М. Запобігання проявам корупції в діяльності Державної фіскальної служби України. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару. / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 30-34.

   Дорогих В.М. Сучасний стан боротьби з корупцією в діяльності державної фіскальної служби України : Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 36-38.

   Дорогих В.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації / Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред.. О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – С. 428-441.

   Дорогих В.М. Запобігання проявам корупції в діяльності Державної фіскальної служби України. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару. / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 30-34.

   Дорогих В.М. Сучасний стан боротьби з корупцією в діяльності державної фіскальної служби України : Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 36-38.

   Дорогих В.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації / Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред.. О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – С. 428-441.

   Дорогих В.М. Правове положення Міжвідомчого цільового центру та спільних мобільних груп із виявлення порушень митного законодавства / Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. – 2016. – С. 36-40.

   Дорогих В.М. Діяльність Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України / Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.: Видавничий центр “Кафедра“, 2017. – С. 32-35.

   Дорогих В.М. Сучасний стан боротьби з корупцією в діяльності Державної фіскальної служби України. / Матеріали круглого столу «Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України». Відділення Деревач ВСФП НАВС. - 2018.

   Сучасний стан боротьби з корупцією в діяльності Державної фіскальної служби України. / Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 128-131.

   Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену [текст] навч. посіб. / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.М. Дорогих та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 208 с.

 • Волох Олександр Костянтинович

   Волох О. К. Удосконалення законодавства щодо протидії розпалюванню національної, расової та релігійної ворожнечі / О. К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журнл. – 2007. – № 5. – С. 65–72.

   Волох О. К. Правові засоби протидії виявам з ознаками фашизму / О. К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. – 2008. – № 1. – С. 39–45.

   Волох О. К. Попередження правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні / О. К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. – 2008. – № 5. – С. 137–143.

   Волох О. К. Проблеми забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / О. К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. – 2008. – № 6. – С. 18–24.

   Волох О. К. Запобіжна роль органів внутрішніх справ щодо порушень правил безпеки дорожнього руху / О. К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. – 2009. – № 1. – С. 179–184.

   Волох О.К. Питання автоматизованої обробки даних про релігійні переконання громадян // Адміністративне право в сучасному вимірі: Матеріали ІV науково-практичного семінару / ред. колегія : В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.А. Ліпкан, І.Д. Пастух. – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2010. – С. 112-114.

   Волох О.К. (у співавторстві) Національна безпека України в умовах формування глобальної управлінської системи // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С. 27-29.

   Волох О.К. (у співавторстві) Публічне адміністрування у сфері охорони репродуктивного здоров’я населення // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С. 73-77.

   Волох О.К. Проблеми запровадження системи електронного контролю фізичних осіб на території України // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С. 165-168.

   Волох О.К. Питання запровадження посвідчення застрахованої особи // Митна справа. – 2012. – № 4 (82), част. 2, книга 2. – С. 158-163.

   Волох О.К. Єдиний державний демографічний реєстр в Україні: перспективи запровадження // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 2. – С. 144-146.

   Волох О.К. Згода на обробку персональних даних // Публічне адміністрування в сучасних умовах : матеріали VІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2012. – С. 26-30.

   Волох О.К. (у співавторстві) Перспективи розвитку медичного страхування // Публічне адміністрування в сучасних умовах : матеріали VІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2012. – С. 120-122.

   Волох О.К. Проблеми у сфері захисту персональних даних // Митна справа. – 2012. – № 6 (84), част. 2, книга 2. – С. 434-440.

   Курс адміністративного права України (у співавторстві) : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, I.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. — К. : Юрінком Iнтер, 2012. — 808 с.

   Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К., Х. : НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар (авторський колектив). – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Волох О.К. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності у сфері захисту персональних даних // Адміністративна відповідальність : проблеми та шляхи подолання : Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 4 грудня 2012 року). – С. 34-36.

   Волох О.К. Порушення прав громадян за податковим законодавством України // Митна справа. – 2013. – № 3 (87), част. 2, книга 2. – С. 117-122.

   Волох О.К. Щодо недоліків Закону України «Про адміністративні послуги» // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 60-65.

   Волох О.К. (у співавторстві) Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади: поняття та особливості // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 86-89.

   Волох О.К. (у співавторстві) Питання забезпечення інформаційної безпеки України за наявності Єдиного державного демографічного реєстру // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 179-183.

   Волох О.К. (у співавторстві) Суб’єкт господарювання в адміністративно-деліктному праві // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 249-251.

   Волох О.К. (у співавторстві) Поняття «згода» за законодавством про захист персональних даних // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 277-280.

   Волох О.К. (у співавторстві) Забезпечення охорони громадського порядку підрозділами судової міліції як передумова провадження судочинства // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 302-305.

   Волох О.К. (у співавторстві) Щодо виявів неповаги до гідності особи // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. – С. 312-315.

   Курс адміністративного права України (у співавторстві) : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, I.Д.Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. — К. : Юрінком Iнтер, 2012. — 808 с.

    Волох О.К., Ващенко В.А. Перспективи узаконення розгляду анонімних повідомлень про корупційні правопорушення // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 43-47.

   Волох О.К., Волошин О.В. Спроби усунення можливостей корупції при наданні адміністративних послуг // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. —// Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 97-100.

   Волох О.К., Зубков Р.В. Відповідальність юридичних осіб у сфері запобігання і протидії корупції // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 125-130.

   Волох О.К., Нагорний М.М. Важливість комплексного підходу у справі запобігання і протидії корупції // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 172-176.

   Волох О.К., Свінціцький Е.М. Суб’єкти запобігання та протидії корупції // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 207-210.

   Волох О.К., Сущенко В.Д. Антикорупційне законодавство України: щодо змін до КУпАП // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. — С. 18-23.

   Волох О.К., Тютюн В.М. Ризики порушення прав громадян в антикорупційному законодавстві України // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару. — Харків : Золота миля, 2014. – С. 244-247.

   Волох О.К. Обробка персональних даних закладами охорони здоров’я // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». - № 1, 2015. – С.157-160.

   Волох О.К. Організаційно-правові засади надання електронних послуг в Україні // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». - № 2, 2015. – С. 177-180.

   Волох О.К. Аналіз законодавства України про Єдиний державний демографічний реєстр // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». - № 5, 2015. – С. 167-170.

   Волох О.К. Корупційні ризики у законодавстві про захист персональних даних // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару 19 лютого 2015 року / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 24-27.

   Волох О.К. Недоліки вітчизняного законодавства у сфері захисту персональних даних // Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства», м. Київ, 10-11.04.2015 р. – С. 41-44.

   Волох О.К. Інформаційне суспільство та захист персональних даних // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини», м. Харків, 17-18.04.2015 р. – С. 125-128.

   Волох О.К. Досвід відмови від надання згоди на обробку персональних даних // Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення», м. Харків, 17-18.04.2015 р. – С. 43-46.

   Волох О.К. Електронні послуги в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності», м. Харків, 22-23.05.2015 р. – С. 35-36.

   Волох О.К. Питання електронної взаємодії органів виконавчої влади // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах сучасних правових реформ», м. Дніпропетровськ, 21.05.2015 р. – С. 25-28.

   Волох О.К., Андрієнко О.О. Корупційні ризики при застосуванні спеціальної конфіскації // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 29-32.

   Волох О.К., Гриппа М.Ф. Питання правового статусу національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 97-100.

   Волох О.К., Рубашко Б.К. До питання про недоліки окремих законотворчих ініціатив у сфері антикорупційної політики України // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 217-221.

   Волох О.К., Совтан Ю.В. Протидія корупції // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – 230-232.

   Волох О.К., Юріков О.О. Питання створення центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С.256-259.

   Волох О.К. Адміністративно-правові засади електронної комерції в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки» (13-14 листопада 2015 року, м. Київ).

   Волох О.К., Столяренко Д.В. Вдосконалення законодавства у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 грудня 2015 року). – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень», 2015. – С. 17-22.

   Волох О.К. Генезис електронного урядування в Україні // Підприємництво, господарство і право. - № 2, 2017. – С. 121-125.

   Волох О.К. Вопросы эффективности электронного управления в Украине // Legea si Viata. - № 3, 2017. – С. 21-24.

   Волох О.К. Забезпечення розвитку електронного урядування Міністерством економічного розвитку і торгівлі України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього», м. Дніпро, 13-14 січня 2017 р. – С. 49-51.

   Волох О.К. Електронне урядування в Україні: перспективи розвитку // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр «Кафедра», 2017. – С. 29-32.

   Волох О.К. Місце МВС України в системі суб’єктів розвитку електронного урядування в Україні // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 62-64.

   Васильченко А.П., Волох О.К. Судова система України // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 60-62;

   Мурзо Є.О., Волох О.К. Методи переконання та примусу в адміністративній діяльності правоохоронних органів // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 77-79;

   Король М.Г., Волох О.К. Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 68-70;

   Перушко М.О., Волох О.К. Окремі питання удосконалення законодавства щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 79-80.

   Волох О.К. Деякі аспекти розвитку електронної демократії в Україні // Міжнародно-правова конференція «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development», October 20-21, 2017. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – С. 161-164.

   Волох О.К. Інформаційна безпека та захист інформації в умовах розвитку електронного урядування в Україні // Международная научно-практическая конференция «Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения» (г. Кишинев, Республика Молдова, 3–4 ноября 2017 года). - С. 100-103.

   Волох О.К. Корупційна складова електронного урядування в Україні // Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії [Текст] : матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 9–10 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 93-98.

   Волох О.К. Право на приватність та Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» / Національний індекс прав людини. Громадська платформа моніторингу у сфері прав людини. Тематичні звіти: Право на приватність (22.02.2018 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hro.org.ua/index.php?id=1519312627

   Волох О.К. Електронне урядування як інструмент розвитку інформаційного суспільства // Jurnalul Juridic National: teorie si practica, № 3, 2018. – С. 35-40.

   Волох О.К. Проблеми забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах розвитку інформаційного суспільства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб» (20 квітня 2018 р., м. Ужгород). – С. 45-49.

   Волох О.К. Розвиток законодавства про електронні адміністративні послуги та конфлікт інтересів // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції» (10–11 квітня 2018 р., м. Запоріжжя).

   Волох О.К. Гармонізація національного законодавства з європейським у сфері розвитку електронного урядування // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС», 8 червня 2018 р.

   Волох О.К., Ющенко Н.П. Особливості надання електронних послуг в Україні // Євроатлантична інтеграція в контексті захисту прав та інтересів громадян України [Текст] : матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (м. Київ, 25 квітня 2018 року): – К : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 277-279.

   Волох О.К., Вахат О.І. Електронна система охорони здоров’я // Євроатлантична інтеграція в контексті захисту прав та інтересів громадян України [Текст] : матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (м. Київ, 25 квітня 2018 року): – К : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 261-263-265.

 • Муратова Діана Борисівна

   Муратова Д. Б. Адміністративно-правовий статус пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України / Д. Б. Муратова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки Випуск 37. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007.

   Муратова Д. Б. Зміст та особливості пунктів тимчасового розміщення біженців / Д. Б. Муратова // Юридична Україна. – 2007. – №10 (58).

   Муратова Д. Б. Біженці як суб’єкти перебування в пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Право і суспільство. – 2008. – №5.

   Муратова Д. Б. Нелегальні мігранти як суб’єкти перебування в пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Державо і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009.

   Муратова Д. Б. Поняття “режим перебування мігрантів в пунктах тимчасового утримання” / Д. Б. Муратова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. № 6.

   Муратова Д. Б. Правові засади функціонування пунктів тимчасового тримання мігрантів / Д. Б. Муратова // Міжнародна науково–практична конференція “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохороннних органів”. – м. Сімферополь, 2008. – Вип. 2.

   Муратова Д. Б. Правові гарантії нелегальних мігрантів під час перебування в пунктах тимчасового тримання / Д. Б. Муратова // Міжвузівська науково-практична конференція “Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні”. – м. Київ 5 червня 2008. – Книга 1.

   Муратова Д. Б. Правовий статус нелегальних мігрантів, як суб’єктів перебування в пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Міжнародна науково-практична конференція “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів”. – м. Сімферополь 11– 12 грудня 2008.

   Муратова Д. Б. Проблеми щодо гарантування біженцям використання деяких прав та свобод / Д. Б. Муратова // Міжнародна науково-практична конференція “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів”. – м. Сімферополь 10 грудня 2009.

   Муратова Д. Б.Засоби регулювання режиму перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Адміністративне право в сучасному вимірі: Матеріали IV науково – практичного семінару / ред. колегія : В. К. Колпаков (голова), О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкан, І. Д. Пастух. – К.:ФОП Ліпкан О. С. – м. Київ, 2010. – Вип. 4.

   Муратова Д. Б. Відповідальність мігрантів за порушення режиму перебування в пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Митна справа. – 2011. – №2(74).

   Муратова Д. Б. Практика затримання іноземців та осіб без громадянства в Україні / Д. Б. Муратова // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: Матеріали V науково – практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, В. К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К.:ВБ “Аванпост-прим”, 2011. – 190 с.

   Муратова Д. Б. Проблеми утримання іноземців та осіб без громадянства у пунктах тимчасового тримання / Д. Б. Муратова // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: Матеріали VІ науково – практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, В. К. Колпаков, Ю.В. Іщенко. – К.:ВБ “Аванпост-прим”, 2011. – 188 с.

   Муратова Д. Б. Поняття та основні завдання реадмісії / Д. Б. Муратова // Публічне адміністрування в сучасних умовах : Матеріали VІІ науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К. ; Х., : НікаНова, 2012. – 265 с.

   Муратова Д. Б. Відповідальність біженців за порушення режиму перебування у пунктах тимчасового розміщення / Муратова Д. Б. // Адміністративна відповідальність : проблеми та шляхи подолання : матеріали круглого столу 4 грудня 2012 – К.: НАВС, 2012.

   Муратова Д. Б. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти перебування у спеціалізованих установах / Муратова Д. Б. // Актуальні проблеми адміністративного права та процесу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 28 вересня 2012 року). – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС України, 2013.

   Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.,Х.: НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с. без ілл.: Муратова Д. Б. Розділ 5 «Адміністративна відповідальність» теми 2.2, 2.3.

   Муратова Д.Б. Ліцензування як форма дозвільної діяльності в ОВС // Проблеми правового регулювання діяльності ОВС у сфері надання адміністративних послуг : Збірник матеріалів круглого столу, присвячений Дню науки (Київ, 16 травня 2013 року).

   Муратова Д.Б. Деякі проблеми щодо набуття статусу біженців // Публічне адміністрування в сучасних умовах : матеріали VІІ науково-практичного семінару (Київ, 24 травня 2013 року). – Харків : «НікаНова», 2013.

   Кузьменко О. В., Муратова Д. Б. Адміністративно-правове регулювання перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання : монографія / О. В. Кузьменко, Д. Б. Муратова. – Харків : НікаНова, 2011. – 266 с.

   Муратова Д.Б. Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій (у співавторстві) // за редакцією О.В.Кузьменко - К.: Юрінком Інтер. 2014. –528 с. 

   Муратова Д.Б. Проблеми при встановленні іноземного громадянина та його документування / Д.Б. Муратова // Громадянське суспільство як важливий крок до європейської інтеграції України: матеріали міжкафедрального круглого столу (Київ, 31 березня 2014 року). 

   Муратова Д.Б. Суб’єкти корупційних правопорушень / Д.Б. Муратова // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 20 лютого 2014 року). – Харків : Золота миля, 2014. – С. 64 – 68.  

   Муратова Д. Б. Проблеми при встановленні та документуванні особи іноземного громадянина / Д. Б. Муратова // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 44-45;

   Муратова Д. Б., Новосад В. М. Прогалини в законодавстві у сфері охорони культурної спадщини / Муратова Д. Б., Новосад В. М. // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 96-100;

   Муратова Д. Б. Колізії сучасного законодавства про адміністративну відповідальність в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / Д.Б. Муратова // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 жовтня 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ Центр учбової літератури, 2015. – С. 48-51;

   Муратова Д. Б., Печерський А. О. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією та перспективи його запровадження в Україні / Муратова Д. Б., Печерський А. О. // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 жовтня 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ Центр учбової літератури, 2015. – С. 188-192;

   Муратова Д. Б., Кудінова С. В. Корупція в органах судової влади України / Муратова Д. Б., Кудінова С. В. // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 жовтня 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ Центр учбової літератури, 2015. – С. 143-147;

   Муратова Д. Б., Легета І. В. Адміністративно-правовий статус благодійних організацій / Муратова Д. Б., Легета І. В. // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 жовтня 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ Центр учбової літератури, 2015. – С. 163-166;

   Муратова Д. Б., Раджабова М. І. Антикорупційна політика в Україні / Муратова Д. Б., Раджабова М. І. // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 жовтня 2015 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ Центр учбової літератури, 2015. – С. 211-215;

   Муратова Д. Б., Наруцька А. І. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції / Муратова Д. Б., Наруцька А. І. // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2015 року) Частина 1, 2015. – С. 138-140

   Муратова Д.Б. Поняття та особливості «дітей групи ризику» // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016. -308 с., без ілл., с. 55-57;

   Кудінова С.В., Муратова Д.Б. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016 -308 с., без ілл., с. 166-168;

   Раджабова М.І., Муратова Д.Б. Адміністративно-правові заходи попередження корупційних правопорушень статусу іноземців в Україні // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016-308 с., без ілл., с. 241-244;

   Симак Н.В., Муратова Д.Б. Щодо завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016-308 с., без ілл., с. 254-257

   Муратова Д.Б., Копин В.М. Внутрішні переселенці та міграційні процеси в Україні // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : Матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 січня 2017 року) / ред.. колегія : О. В Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: Видавничий центр “Кафедра”, 2017. – 180 с., без ілл., с. 86-90;

   Муратова Д.Б. Спеціальні принципи реадмісії // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : матеріали ІХ міжн. наук.-практ. інтернет –конф., м. Одеса, 30 березня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 195 с., с. 76-77;

   Муратова Д.Б. Заходи поліцейського піклування щодо неповнолітніх // Єдність адміністративно-правової думки в умовах сторіччя Соборності України : матеріали круглого столу, Деревач, 17 лютого 2018.

 • Шевченко Любов Василівна

   Шевченко Л.В. Заходи забезпечення цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Кримський юр.інститут Одеського держ. Університету внутрішніх справ. М.Сімферополь. 2009.

   Шевченко Л.В. Система заходів, що забезпечують цивільний захист населення / Шевченко Л.В. // Право і суспільство. – Д. 2010. – № 3. –С.148-150

   Шевченко Л.В. Природа цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Науковий вісник. – Л. 2010. – № 2 . С. 244-249.

   Шевченко Л.В. Режими цивільного захисту населення: юридична природа та види / Шевченко Л.В. // Митна справа. – Л. 2010. – №3. С. 186-190.

   Шевченко Л.В. Детерминация принципов гражданской защиты / Шевченко Л.В. // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». Молдова. 2010. С.34-37.

   Шевченко Л.В. Режими цивільного захисту: поняття та проблематика визначення / Шевченко Л.В. // Правові реформи в Україні: ІІ міжвузівська Науково-теоретична конференція. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – С.188-189.

   Шевченко Л.В. Правове обґрунтування принципів цивільного захисту / Шевченко Л.В. // Адміністративне право в сучасному вимірі: Мат. ІУ науково-практичного семінару. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. С.117-119.

   Шевченко Л.В. Правові засоби забезпечення цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Юридичний часопис НАВС. – К. 2011. – №2 (2). С. 69-76.

   Шевченко Л.В. Система правового регулювання сфери цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Наука і правоохорона. – К. 2011. – №3. С. 160-164.

   Шевченко Л.В. Суб'єкти забезпечення цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Митна справа. – Л. 2011. – №3. С. 332-338.

   Шевченко Л.В. Правове регулювання сфери цивільного захисту / Шевченко Л.В. // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: Мат. У науково-практичного семінару. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. С.71-73.

   Шевченко Л.В. Нормативно-правове забезпечення цивільного захисту / Шевченко Л.В. // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції. Лютий – К.: НАУ, 2011. – С.316-318.

   Шевченко Л.В. Особливості адміністративної відповідальності у сфері цивільного захисту населення / Шевченко Л.В. // Наука і правоохорона. – К. 2012. – №2. С. 116-123.

   Ліцензування як засіб адміністрування цивільного захисту населення. Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: Матеріали VІІ науково-практичного семінару / . травень 2012.– 273 с.

   Державна експертиза та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Актуальні проблеми адміністративного права і процессу: Всеукраїнська науково-практична конференція / 28 вересня 2012 року.

   Адміністративно-правове регулювання цивільного захисту населення: монографія / О.В.Кузьменко, Л.В.Шевченко. – Х.: НікаНова, 2012. – С.204.

   Сутність адміністративної відповідальності у сфері цивільного захисту населення. Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання науки: Матеріали круглого столу / грудень 2012.– 208 с.

   Кузьменко О. В., Шевченко Л. В. Адміністартивно-правове регулювання цивільного захисту населення: монографія / О. В. Кузьменко, Л. В. Шевченко. – Харків, 2012. – С. 206.

   Юридичний склад проступків у сфері цивільного захисту населення. Л.В. Шевченко //Наука і правоохорона. Київ 2013 №1 С. 100-106.

   Контроль як засіб забезпечення цивільного захисту населення. Збірник матеріалів підсумкової науково-теоретичної конференції «Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні». 24 квітня 2013 року. С.114-116.

   Понятійне навантаження категорії «засоби адміністрування цивільного захисту населення. Матеріали УІІ науково-практичного семінару «Публічне адміністрування в сучасних умовах». 25 квітня 2013 року. С.46-50.

   Сутність стандартизації з питань безпеки в надзвичайних ситуаціях як засобу забезпечення цивільного захисту населення.

   Збірник матеріалі круглого столу, присвячений Дню Науки «Проблеми правового регулювання діяльності ОВС у сфері надання адміністративних послуг. Київ, 16 травня 2013 року. С.166-168.

    Шевченко Л.В. Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій (у співавторстві) // за редакцією О.В.Кузьменко - К.: Юрінком Інтер. 2014. –528 с.

   Шевченко Л.В. Фактори, що сприяють виникненню корупції // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 20 лютого 2014 року). – Харків : Золота миля, 2014. – С. 71 – 74.

   Шевченко Л.В. Принципи запобігання і протидії корупції // Адміністративно-правової засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – С. 48 – 51.

   Шевченко Л.В., Шияновська Т.П. Медичне страхування як засіб боротьби з корупцією в галузі охорони здоров’я // Адміністративно-правової засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – С. 144 – 147.

   Шевченко Л.В. Корупція серед державних службовців: реалії та шляхи подолання// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С. 50-52.

   Коломієць В., Шевченко Л.В. Способи запобігання корупційним правопорушенням // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С.120-122.

   Кудренко С.В., Шевченко Л.В. Корупція як соціальна проблема сучасності// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С.146-149.

   Якімова В.В., Шевченко Л.В. Корупція в органах державної влади// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С.259-261.

   Шевченко Л.В. Принципи запобігання і протидії корупції // Адміністративно-правової засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – С. 48 – 51.

   Шевченко Л.В., Шияновська Т.П. Медичне страхування як засіб боротьби з корупцією в галузі охорони здоров’я // Адміністративно-правової засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – С. 144 – 147.

   Шевченко Л.В. Корупція серед державних службовців: реалії та шляхи подолання// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2015. – С. 50-52.

   Коломієць В., Шевченко Л.В. Способи запобігання корупційним правопорушенням // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2015. – С.120-122.

   Кудренко С.В., Шевченко Л.В. Корупція як соціальна проблема сучасності// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2015. – С.146-149.

   Якімова В.В., Шевченко Л.В. Корупція в органах державної влади// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2015. – С.259-261.

   Адміністративна відповідальність: курс лекцій (у співавторстві)/ за ред. О.В.Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.

   Шевченко Л.В., Мирець Д.С. Реформування державної служби України // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-ПРАКТИЧНОГО семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Зарудня О., Шевченко Л.В. Особливості добору кадрів на службу до органів прокуратури України // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Ключник Т.П., Шевченко Л.В. Забезпечення державної кадрової політики в Україні // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Кучер Ю., Шевченко Л.В. Сучасні тенденції розвитку антикорупційного законодавства в Україні // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Перебейнос Я.В., Шевченко Л.В., Проблеми формування суддівського корпусу в Україні // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Селезень Д.А., Шевченко Л.В. Особливості адміністративно-процесуального статусу іноземців в Україні // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (Київ, 16 червня 2016 року) – Київ:Центр учбової літератури, 2016.

   Інститут приватних виконавців: питання теорії та практики./ Шевченко Л.В., Горбач О.В.//Держава та регіони. – З. 2017. – №1. (55) С. 51-55.

   До проблеми адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / Горбач О.В., Шевченко Л.В. //Науковий вісник Херсонського державного університету – 2017. – №2.

   Паламарчук І.І., Шевченко Л.В. Спеціальні обмеження державних службовців як засіб запобігання корупції// Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,19 січня 2017 року) – Київ:Видавничий центр «Кафедра», 2017. – С.121-124.

   Філатов Г.О., Шевченко Л.В. Особливості проходження дипломатичної служби України// Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,19 січня 2017 року) – Київ:Видавничий центр «Кафедра», 2017. – С.156-158.

   Якименко О.С., Шевченко Л.В. Особливості проходження патронатної служби в Україні // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,19 січня 2017 року) – Київ:Видавничий центр «Кафедра», 2017. – С.168-172.

   Шевченко Л.В., Клімова Л.С. Волонтерська діяльність як форма благодійної діяльності// Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє : зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» (Київ,21 квіт. 2017 р.). – «ФОП Кандиба Т. П.», 2017. – С.322-325.

   Шевченко Л.В. Зміст судово-правового захисту основних прав і свобод людини і громадянина //Забезпечення прав і свобод людини: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали підсумк. наук.- теорет. конф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С.32-35.

   Шевченко Л. В. , Стрельченко К. А., Телемедицина в Україні як один із видів надання адміністративних послуг у сфері охорони здоров’я// Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців (27 жовтня 2017 р.) / упор. Г. Я. Савчин. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С.361-365.

   Шевченко Л.В., Стрельченко К.А., Міжнародне нормативно-правове регулювання екстреної медичної допомоги// Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 216-219

   Шевченко Л.В., Хоменко А.Г. Боротьба з корупцією: досвід країн, які досягли успіху//Адміністративне судочинство в умовах судової реформи: матеріали круглого столу (24 листопада 2017 року) – К., 2017. – С. 47-50.

   Шевченко Л.В. Адміністративно-правовий статус Комісії з питань вищого корпусу державної служби// Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

   Шевченко Л.В., Стрельченко О.Г. Співвідношення поняття «Домашнє насильство» та «насильство в сім’ї»: порівняльно-правовий аспект/ «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - № 48. – 2018 р.

   Адміністративно-правова характеристика публічного адміністрування сфери охорони здоровя в США: зовнішньо-правовий аспект / О.Г.Стрельченко, Л.В.Шевченко // Vssegrad Journal on Human Rights Bratislava, - № 1. – 2018.

 • Горбач Оксана Володимирівна

   О.В.Горбач, І.Д.Пастух Заходи впливу та адміністративні стягнення, що застосовуються до неповнолітніх: їх співвідношення та ефективність застосування //Митна справа. - №3. - Ч.2. - 2010. - С.201-205

   І.Д.Пастух, О.В. Горбач Застосування заходів адміністративного примусу у сфері ліцензування (крім адміністративних стягнень) //Підприємництво, господарство і право - 2010. - №4. - С.3-6

   Суб'єктність в адміністративно-деліктних відносинах //Митна справа. - № 6. - Ч.2. - 2010. - С.280-285

   До проблеми відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів // Форум права. - №4. - 2010. - С.705-710 [Електронний ресурс]

   Проблеми подальшого розвитку адміністративного законодавства щодо відповідальності спеціальних суб'єктів //вісник Вищого адміністративного суду. - 2010. - №4. - С.60-66

   Административная ответственность несовершеннолетних: теория и практика реализации. - №8 (226). - Молдова, 2010. - С.26-29

   Адміністративна відповідальність неповнолітніх: навчальний посібник. - Львів, 2009. - 144с.

   Митне право України: навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 296 с. (розділ 8)

   І.Д.Пастух, О.В. Горбач. Митне право України: навчальний посібник. - К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. - 128 с.

   Курс адміністративного права України: підручник. - К.: Юрінком Інтер,2012. - 808 с. (тема 11)

    Горбач О.Ю., Горбач О.В. Деякі проблеми визначення суб’єкта відповідальності за корупційні правопорушення // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 20 лютого 2014 року). – Харків : Золота миля, 2014. – С. 71 – 74.

   Горбач О.В., Горбач Ю.В. Деякі проблеми протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість // Адміністративно-правової засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 19 лютого 2015 року). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – С. 48 – 51.

   Горбач О.В., Горбач О.Ю. Щодо запобігання корупції в діяльності центрів безоплатної вторинної правової допомоги// Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,15 жовтня 2015 року) – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С. 33 – 35.

   Деякі питання реалізації права на захист в адміністративно-деліктному процесі /Горбач О.В., Кучерчук Ю.С. // Право і суспільство. Дніпропетровськ. 2016 - №2 (ч.2). – С.104-109

   Інститут приватних виконавців: питання теорії та практики./ Шевченко Л.В., Горбач О.В.//Держава та регіони. – З. 2017. – №1. (55) С. 51-55.

   До проблеми адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / Горбач О.В., Шевченко Л.В. //Науковий вісник Херсонського державного університету – 2017. – №2.

   Щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією / Горбач О.В., Горбач А.Ю. // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : Матеріали науково-практичного семінару (Київ,19 січня 2017 року) – Київ:Видавничий центр «Кафедра», 2017. – С.67-70.

   Горбач О.В. Реалізація права на захист в адміністративно-деліктному провадженні: проблемні питання теорії та практики // Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

 • Стрельченко Оксана Григорівна

   Стрельченко О.Г., Островерхов Д.Ю. Адміністративно-правові методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ / О.Г. Стрельченко, Д.Ю. Островерхов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – В. 1. – Т. 3. – С. 107-112.

   Стрельченко О.Г., Рябчук А.В. Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ / О.Г. Стрельченко, А.В. Рябчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - № 31. – Т. 3. – 2015. – С. 29-32.

   Стрельченко О. Г. Природа Державної реєстраційної служби України як суб'єкта публічного адміністрування / О.Г. Стрельченко , О.Ю. Юр'єва // Митна справа, 2015. – № 1. – С.86-92.

   Стрельченко О.Г., Юсифли Б.Т. Административно-правовая характеристика публичной администрации Японии / О.Г. Стрельченко, Б.Т. Юсифли // Юридична наука : Науковий юридичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 43-51.

   Стрельченко О.Г., Юсифли Б.Т. Особенности этапов прохождения публичной службы Японии / О.Г. Стрельченко, Б.Т. Юсифли // Право и політика : Научно-методический журнал. 2015. - № 4. – С. 65-72.

   Стрельченко О.Г. Основні види корупції у сфері медцини / О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 39-42.

   Стрельченко О.Г., Семенюк О.П. Адміністративно-правова природа прав дитини / О.Г. Стрельченко, О.П. Семенюк // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах Євроінтеграції України : Матеріали всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2015 року). – Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 14-15.

   Стрельченко О.Г. Природа штрафних балів як одного з видів адміністративного стягнення / О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 41-45.

   Стрельченко О.Г. Сутність детермінанти «люстрація» / О.Г. Стрельченко // Актуальні проблеми держави і права України в умовах Євроінтеграції : Матеріали круглого столу (05 травня 2015 р., м. Київ). – Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 5-6. (305 с.)

   Стрельченко О.Г., Сморовоз І.О. // Природа правової та соціальної протидії насильству в сім’ї / О.Г. Стрельченко, І.О. Сморовоз // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах Євроінтеграції України : Матеріали всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2015 року). – Нац. акад. внутр. справ, 2015. НАВС С. 15-16.

   Іващенко Я.В., Стрельченко О.Г. Характеристика запобігання корупції в органах місцевого самоврядування / Я.В. Іващенко, О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 109-113.

   Козіревич А.В., Стрельченко О.Г. Адміністративно-правовий статус слідчого як суб`єкта публічного адміністрування в умовах реформування / А.В. Козіревич, О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 118-120.

   Конончук А.О., Стрельченко О.Г. Нормативне забезпечення антикорупційної реформи, А.О. Конончук, О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015 – С. 124-126.

   Крицький М.М., Стрельченко О.Г. Боротьба з корупцією в органах державної влади / М.М. Крицький, О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 41-45. С. 134-137.

   Смеречинська І.А., Стрельченко О.Г. Боротьба з корупцією — оздоровлення країни, умова встановлення міцного порядку / І.А. Смеречинська, О.Г. Стрельченко // Адміністративно-правова протидія корупції в Україні : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К. : ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 41-45. – С. 227-231.

   Стрельченко О.Г., Юсіфлі Б.Т.О. Особливості протидії корупції у сфері адміністративного судочинства в Україні / О.Г. Стрельченко, Б.Т.О. Юсіфлі // Фінансова безпека в Україні на сучасному етапі : Матеріали науково-практичної конференції (25 березня 2016 р.) / відп. за вип. Л.М. Касьяненко, А.В. Гарбінська-Руденко.– Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. – С. 300-304. - (366 с.).

   Стрельченко О.Г., Ковальчук В.І. Права дитини у сучасній Україні : Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки та 95-річчю Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, 22 квітня 2016 року). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 26-29. – (222 с.).

   Стрельченко О.Г., Стрельченко К.А. Особливості корупції у сфері охорони здоров’я Сполучених Штатів Америки: порівняльно-правовий аспект / О.Г. Стрельченко, К.А. Стрельченко // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали ІХ науково-практичного семінару (16 червня 2016 року) – С. 23-26.

   Стрельченко О.Г. Юсіфлі Б.Т.О., Національна поліція як суб’єкт публічного адміністрування в Україні / О.Г. Стрельченко, Б.Т.О. Юсіфлі // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці. 2016. – № 1 – 141-152.

   Стрельченко О.Г. Нормативно-правове регулювання екстреної медичної допомоги центральними, місцевими органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / О.Г. Стрельченко // Eurasian Academic Research Journal . – 2016. - № 4. – С. 123-136.

   Підручника Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.

   Стрельченко О.Г. Сутність та характеристика детермінанти "благодійність" / Стрельченко О.Г., Білан І.М. / Юридична наука і практика : пошук правової гармонії : Матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 жовтня 2017 р.) - c. 50-54.

   Стрельченко О.Г. Повноваження органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації / Стрельченко О.Г., Стеценко В.В. // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : матер. науково-практичного семінару (м. Київ, 19 січ. 2017 року). – 180 с. (С. 142-147).

   Стрельченко О.Г., Рознатовський А.О. Особливості адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України: проблеми діяльності та перспективи розвитку / Стрельченко О.Г., Рознатовський А.О. // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : матер. науково-практичного семінару (м. Київ, 19 січ. 2017 року). – 180 с. (С. 125-128.).

   Стрельченко О.Г. Адміністративно-правовий статус адвоката як суб’єкта адміністративного судочинства / Стрельченко О.Г. Загрива Х.О. // Судова реформа : реалії та перспективи К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 479 с. (С. 389-393).

   Стрельченко О.Г. Загальнообовязкове державне соціальне страхування як елемент адміністративного реформування системи охорони здоров’я / Стрельченко О.Г., Косяк Н.В. // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права : матер. науково-практичного семінару (м. Київ, 19 січ. 2017 року). – 180 с. (С. 93-98).

   Стрельченко О.Г. Співвідношення понять «домашнє насильство» та «насильство в сім’ї»: порівняльно-правовий аспект / О.Г. Стрельченко, Л.В. Шевченко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 48. 2018 р.

   Стрельченко О.Г. Адміністративно-правова характеристика реформування сфери охорони здоров’я в умовах децентралізації / О.Г. Стрельченко // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2017 р. — Одеса: ОДУВС, 2017. — 195 с. (С. 87-88).

   Стрельченко О.Г. Особливості реформування сфери охорони здоров’я в умовах децентралізації / О.Г. Стрельченко // Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє : зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» (Київ, 21 квіт. 2017 р.). – відп. ред. Л. А. Лазаренко. К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – 384 с. (С. 271-273).

   Стрельченко О.Г. Природа реформування сфери охорони здоров’я в умовах Євроінтеграції / О.Г. Стрельченко // Забезпечення прав і свобод людини: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 200 с. (С. 29-32).

   Стрельченко О.Г. Особливості впровадження фінансової реформи у сфері охорони здоров’я / О.Г. Стрельченко // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, В. І. Шакун та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 448 с. (С. 335-338).

   Стрельченко О.Г. Особливості адміністративно-правової характеристики поняття «охорона здоров`я» / О.Г. Стрельченко // Стратегічний потенціал: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 3-4 жовтня 2017 р.) - c. 167-169.

   Стрельченко О.Г. Нормативно-правове забезпечення екстреної медичної допомоги як різновиду медичної допомоги / О.Г. Стрельченко // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – 291 с. (219-221 с.)

   Стрельченко О.Г. Адміністративно-правова характеристика публічного адміністрування сфери охорони здоров’я США: порівняльно-правовий аспект / О.Г. Стрельченко, Л.В. Шевченко // Visegrad Journal on Human Rights. Bratislava, - № 1. – 2018.

   Стрельченко О.Г. Генеологічно-правовий аналіз детермінанти «фармацевтична діяльність» в Україні / О.Г. Стрельченко // Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

   Стрельченко О.Г. Імплементація категорії «фармацевтична послуга» у систему надання адміністративних послуг в Україні / О.Г. Стрельченко // International Academy Journal Web of Scholar. – № 3 (21). – March 2018. – С.15-20.

   Стрельченко О.Г. Гармонізація національних лікарських політик відповідно з Європейськими стандартами / О.Г. Стрельченко // International Academy Journal Web оf Scholar. 3(21), Vol.3, March 2018. – С. 21-24.

   Стрельченко О.Г. Співвідношення категорій «адміністративна послуга», «адміністративна послуга у сфері охорони здоров’я» та «фармакологічна послуга» / О.Г. Стрельченко // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком» (5 березня 2018 року).

   Стрельченко О.Г. Ліцензування у сфері обігу лікарських засобів / О.Г. Стрельченко // Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної і Західної традицій права» (м. Запорожжя, 28–29 березня 2018 р.).

   Стрельченко О.Г. Систематизації періодів історичного розвитку сфери обігу лікарських засобів та характеристика періоду первісних часів / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 49. 2018.

   Стрельченко О.Г. Феноменологія поняття «фармацевтична послуга» / О.Г. Стрельченко // Международная научно-практическая конференція «Особенности адаптации законодательства молдовы и Украины к законодательству Европейского союза» г. Кишинев, Республика Молдова март 2018 г.

 • Булик Ірина Леонтіївна

   Булик І. Л. Співвідношення понять «освіта» та «право на освіту» / І. Л. Булик // Митна справа. – 2010. – № 1 (67). – Ч. 2. – С. 129–135.

   Булик І. Л. Детермінація явища «професійна підготовка» / І. Л. Булик // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1 (181). – С. 33–37.

   Булик І. Л. Структурні формування як суб’єкти забезпечення права на освіту та фахову підготовку інвалідів / І. Л. Булик //Митна справа. – 2011. – № 5 (77). – Ч. 2. – С. 500–506

   Булик І. Л. Нормативно-правове регулювання права на освіту та фахову підготовку інвалідів / І. Л. Булик // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 3 (3). – Ч. 3. – С. 15–25.

   Булик І. Л. Природа спеціального суб’єкта / І. Л. Булик // Наука і правоохорона. – 2012. – № 2. – С. 152–156.

   Булык И. Л. Детерминация понятия «взаемодействия публичных органов управления» / И. Л. Булык // Legea si viata. – 2014. – Молдова. – № 2. – С. 26–29.

   Булик І. Л. Право громадян на освіту / І. Л. Булик // Права людини та механізм їх забезпечення в Україні : міжвуз. наук.-теорет. конф., грудень 2009 р. – К. : НАВС. – 2009. – С. 64–66.

   Булик І. Л. Забезпечення права інвалідів на освіту та фахову підготовку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / І. Л. Булик // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., листопад 2010 р. – К., 2010. – Ч. 1. – С. 185–187.

   Булик І. Л. Інвалід як спеціальний суб’єкт / І. Л. Булик // Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., листопад 2010 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2010. –.Т. 1. – С. 10–12.

   Булик І. Л. Стан освіти і фахової підготовки інвалідів в Україні / І. Л. Булик // Адміністративне право в сучасному вимірі : ІV наук.-практ. семінар. – К. ФОП Ліпкан О.С., 2010. – С. 17–19.

   Булик І. Л. Проблеми публічного адміністрування в сфері освіти та фахової підготовки інвалідів / І. Л. Булик // Правові реформи в Україні :ІІІ всеук. наук.-теорет. конф., жовтень 2011 р. – К. : НАВС. – 2011. – Ч. 1. – С. 112–114.

   Булик І. Л. Генезис адміністративно-правового акта / І. Л. Булик // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : VІ наук.-практ. семінар. – К. : ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С. 17–19.

   Булик І. Л. Роль сучасного фахівця у реалізації публічного адміністрування освітою інвалідів / І. Л. Булик // Державне управління : стратегія і тактика формування сучасного фахівця : програма круглого столу, січень 2012 р. – К. : НАВС, 2012. – С. 10.

   Булик І. Л. Актуальні питання міжнародного законодавства освіти інвалідів / І. Л. Булик // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., березень 2012 р. – Т. 1 – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів». – 2012. – С. 72–75.

   Булик І. Л. / Адміністративно-правове забезпечення права на освіту інвалідів / І. Л. Булик // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : ІІІ Всеукраїнська наук.-теорет. конф., листопад 2012 р. – К. : НАВС, 2012. – С. 83–85.

   Булик І. Л. / Актуальні питання адміністративної відповідальності юридичних осіб / І. Л. Булик // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання : круглий стіл, грудень 2012 р. – К. : НАВС, 2012. – С. 55–57.

   Булик І. Л. / Реформування освіти в Україні на різних рівнях / І. Л. Булик // Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи : V Всеукраїнська наук.-теорет. конф., жовтень 2013 р. – К. : НАВС, 2013. – С. 119–120.

   Булик І. Л. / Актуальні проблеми публічного адміністрування в сфері освіти / І. Л. Булик // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., жовтень 2015 р : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015.– С. 111–113.

   Булик І. Л. / Актуальні проблеми визначення дефініції «право на освіту» / І. Л. Булик // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. грудень 2016 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016.– С. 34–38.

   Булик І. Л. / Публічна адміністрація в сучасному суспільстві / І. Л. Булик // Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє : зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» квітень 2017 р. – К: «ФОП Кандиба Т. П.», 2017.– С. 322–325.

   Булик І. Л. / Особливості застосування спрощеної форми провадження в адміністративному судочинстві / І. Л. Булик // Адміністративне судочинство в Уумовах судової реформи : ел. зб. матеріалів круглого столу листопад 2017 р. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2017.– С. 13 - 16.

   Зубрицька А.І., Булик І. Л. / Судова медіація в адміністративному судочинстві /А.І. Зубрицька, І. Л. Булик // Адміністративне судочинство в умовах судової реформи : ел. зб. матеріалів круглого столу листопад 2017 р. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2017.– С. 20 - 22.

   Кириченко І.Р., Булик І. Л. / Європейські стандарти адміністративного права / І.Р. Кириченко, І. Л. Булик // Адміністративне судочинство в умовах судової реформи : ел. зб. матеріалів круглого столу листопад 2017 р. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2017.– С. 33 - 37.

   Жовнодій К.В., Булик І. Л. / Проблеми впровадження медіації в адміністративне судочинство / Жовнодій К.В., І. Л. Булик // Адміністративне судочинство в умовах судової реформи : ел. зб. матеріалів круглого столу листопад 2017 р. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2017.– С. 39 - 43.

   Булик І.Л. Теоретико-правові аспекти виконавчого провадження в Україні // Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

   Булик І.Л.. Жовнодій К.В. Електронне декларування як засіб запобігання корупції в органах Національної поліції України // Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конференції (10-11 квіт. 2018р.) / - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 69-72 с.

   Булик І.Л., Таряник Д.М. Проблеми реалізації адміністративно-правового механізму забезпечення виборчого права внутрішньо переміщених осіб // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб: матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції (20 квіт. 2018р.) / - Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2018. – 71-78 с.

   Булик І.Л., Жовнодій К.В. Адміністративно-правовий механізм отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб: матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції (20 квіт. 2018р.) / - Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2018. – 81-85 с.

   Булик І.Л., Лінік Є.П. Захист права власності внутрішньо переміщених осіб / І.Л. Булик. Є.П. Лінік // «Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. - № 2. – 2018 р.

   Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену [текст] навч.посіб./О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.М.Дорогих та ін.. – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 208 с.

 • Матчук Світлана Василівна

   Матчук С. В. Лісові ресурси в системі лісового природного комплексу / С. В. Матчук // Митна справа. – 2013. – № 3 (87). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 90–95.

   Матчук С. В. Природні ресурси як частина природно-ресурсного потенціалу / С. В. Матчук // Митна справа. – 2013. – № 5 (89). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 334–338.

   Матчук С. В. Поняття та сутність природних ресурсів / С. В. Матчук // Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні : матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції. (м. Київ, НАВС, 24 квітня 2013 р.)– Київ, 2013. – С. 124–126.

   Матчук С. В. Ліси як складова природних ресурсів / С. В. Матчук // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VIII науково-практичного семінару.(м. Київ, НАВС, 25 квітня 2013 р.) – Київ, 2013. – С. 141–143.

   Матчук С. В. Щодо питання адміністративної відповідальності за порушення законодавства яким регулюється сфера охорони лісових ресурсів / С. В. Матчук // Дотримання прав людини в пріоритетах держави і суспільства : матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару. .(м. Київ, НАУ 26 вересня 2013 року,) – Київ, 2013. – С. 4.

   Матчук С. В. Місце лісових ресурсів в системі природо-ресурсного комплексу України / С. В. Матчук // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 9. – С. 161–163.

   Матчук С. В. Класифікація лісових ресурсів / С. В. Матчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 2. – С. 140–143.

   Матчук С. В. Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері охорони лісових ресурсів України / С. В. Матчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – №2. – С. 163–165.

   Матчук С. В. Сутність державної політики по охороні лісових ресурсів та її елементи / С. В. Матчук // Митна справа. – 2014. – № 3. – Ч. 2. – С. 307–313.

   Матчук С. В. Понятие и элементы административно-правового механизма охраны лесных ресурсов / С. В. Матчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2014. – № 7. – С. 92–95.

   Матчук С. В. Державна політика з охорони лісових ресурсів / С. В. Матчук // Актуальні проблеми підготовки кадрів : матеріали науково-теоретичної конференції.( м. Київ, 11квітня 2014 р.) – Київ, 2014. – С. 78–80.

   Матчук С. В. Поняття «механізм адміністративно-правової охорони лісових ресурсів» / С. В. Матчук // Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності : матеріали науково-практичної інтернет-конференції – Луганськ, (м. Луганськ, Луганський ДУВС 25червня 2014 р.) 2014. – С. 50–52.

   Матчук С. В. Міністерство аграрної політики та продовольства України як суб’єкт адміністративно-правової охорони лісових ресурсів / С. В. Матчук // Публічна адміністрація та адміністративне право в сучасних умовах : матеріали круглого столу (м. Київ, ННППНАВС, 23квітня2014 р.) – Київ, 2014. – С. 133–135.

   Матчук С. В. Адміністративна відповідальність в сфері лісових ресурсів / С. В. Матчук // Громадське суспільство як важливий крок до Європейської інтеграції України: матеріали між кафедрального круглого столу. (м. Київ, НАУ, 31 березня 2014р.) – Київ, 2014. – С. 5.

   Адміністративно-правова охорона лісових ресурсів :монографія / О. В. Кузьменко, С. В. Матчук. – Харків :Диса плюс, 2015. – 248 с. ISBN 978-966-1685-57-3. (Рекомендовано Вченою радою НАВС, Міністерством внутрішніх справ України від 3 липня 2015 року, протокол №15).

   Матчук С.В. Особливості правового режиму земель лісового фонду// Юридична наука. Науковий юридичний журнал НАУ- 2015 - №1. – с.30-35.

   Матчук С.В., Кріпостна Т.В. Адміністративно-правова відповідальність за екологічні правопорушення// Юридична наука. Науковий юридичний журнал НАУ- 2015 - №7. – с.47-51.

   Матчук С.В., Банк О.В. Порядок визначення розміру матеріальної відповідальності працівників за трудовим законодавством України шкоди: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена Дню юриста України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення (29 жовтня 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – с. 129-132.

   Голубка В.І. Актуальні проблеми застосування строків апеляційного оскарження рішень в цивільному процесі (наук. кер.: Матчук С.В. ) VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена Дню юриста України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення (29 жовтня 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – с. 173-175.

   Гончар В.М. Актуальні проблеми охорони праці неповнолітніх (наук. кер.: Матчук С.В. ) VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена Дню юриста України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення (29 жовтня 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – с. 116-118.

   Матчук С.В. Профілактика корупційних проявів і сфері вищої освіти. Наук. практ. Семін. «Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні» (15 жовтня 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – с. 178-179.

   Матчук С.В. До питання щодо охорони лісових ресурсів в Україні: матеріали круглого столу «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (26 вересня 2016р.)-К.:КНУТД.-2016.-с.95-98.

   Матчук С.В., Банк О.В. Участь у цивільному процесі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: матеріали круглого столу «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (26 вересня 2016р.)-К.:КНУТД.-2016.-с.86-89.

   Матчук С.В. Способи захисту права на житло// Захист прав людини в парадигмі верховенства права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції- Київ, 17-18 травня 2017р. К.: ВЦ «Академія прокуратури України» «APRESS»;2017,-с.354-359.

   Матчук С.В. Розгляд земельних спорів у порядку адміністративного та господарського судочинства// адміністративне судочинство в умовах содової реформи: Матеріали круглого столу (24 листопада 2017 року)- К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – -с.53-57.

   Матчук С.В. Загальна характеристика предмету екологічного правопорушення // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8 грудня 2017 року)- К.: К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017.-с. 286-289.

   Матчук С.В. Москаленко Т.М. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні. Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 53-57.

   Матчук С.В., Москаленко Т.М. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні // Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 55с.

   Матчук С.В. Деякі питання розмежування підвідомчості при розгляді земельних спорів // Юридична наука. Науковий юридичний журнал НАУ- 2018 - №2. – с. 285-286.

   Матчук С.В. Адміністративний порядок розгляду земельних спорів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики" (юридичний факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 18.05.18) - с. 285-286

   Матчук С.В. Публічні службовці: Поняття та юридична відповідальність // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Публічна служба і адміністративне судочинство: добутки і виклики” (5-6 липня 2018 року). – К.: “Дакор”. 2018.- 247- с.

 • Бухтіярова Ірина Геннадіївна

   Бухтіярова І. Г. Нормиадміністративного правав системі правових засад захисту дитинства та материнства в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3. С. 183-187.

   Бухтіярова І. Г. Щодо оптимізації системи суб’єктів захисту дитинства та материнства в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Том 3. С. 83-89.

   Бухтиярова И. Г. Опыт стран ЕС по защите детства и материнства, а также возможности его использования в Украине. Право и Политика. 2016. № 4. С. 77-82.

   Бухтиярова И. Г. Цель и направления административно-правовой защиты детства и материнства в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 107-112.

   Бухтіярова І. Г. Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-правового захисту дитинства і материнства в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 4. С. 90-97.

   Бухтіярова І. Г. Сучасний стан захисту дитинства та материнства в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 112-117.

   Бухтіярова І. Г. Генезис правового механізму правового регулювання миротворчої діяльності України. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 4-5 груд. 2015 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. С. 76-78.

   Бухтіярова І. Г. Особливості захисту дитинства та материнства в країнах європейського союзу та можливості використання закордонного досвіду в Україні. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-12 берез. 2016 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 25-28.

   Бухтіярова І. Г. Особливості сучасного етапу захисту дитинства та материнства в Україні. Сучасне правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 3-4 черв. 2016 р.). Дніпро : ГО «Правовий світ», 2016. С. 23-24.

   Бухтіярова І. Г. Перспективні шляхи оптимізації системи суб’єктів захисту дитинства та материнства в Україні. Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: матеріали наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23-24 верес. 2016 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. С. 16-18.

   Бухтіярова І. Г. Правові засади захисту дитинства та материнства в україні та місце серед них норм адміністративного права. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20-21 січ. 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 41-45.

   Бухтіярова І. Г. Система суб’єктів адміністративно-правового захисту дитинства і материнства в Україні. Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28-29 лип. 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 71-74.

   Бухтіярова І. Г. Адміністративно-правовий генезис напрямів медичної реформи в Україні / «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 чер. 2018 р.). Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018 – 380 с. (С. 100-102).

   Бухтіярова І. Г. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення дорожнього руху /«Безпека на дорозі»: матеріали круглого столу (в авторській редакції) (м. Кривий Ріг, 24 травня 2018 р.) м. Кривий Ріг: 2018 - 188 с. (С 16-18).

   Бухтіярова І. Г. Зарубіжний досвід правового регулювання державної служби та імплентації його в українському законодавстві / «Публічна служба і адміністративне судочинство: виклики і здобутки»: матеріали наук.-практ. конф. (5-6 липня. 2018 року, м. Київ -ВСУ). К.: ВД «Дакор», 2018. – 494 с. (С. 68-73).

   Бухтіярова І. Г. Адміністративно – правові засади захисту дитинства та материнства в Україні: монографія / Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 212 с.

 • Лупало Олександр Анатолійович

   Лупало О. А. Досвід професійної підготовки канадських державних службовців: нові можливості вдосконалення адміністративно–правової реформи України /О. А. Лупало // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення. Матеріали ІV Всеукр. наук.–теорет. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. – Ч. 1. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 65–67.

   Лупало О. А. Методологічні проблеми вдосконалення державного управління в контексті предмета адміністративного права /О. А. Лупало // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. – Збірник матеріалів Міжнародної науково–теоретичної конференції (Київ, 17 листопада 2012 року). – С.139–141.

   Збірник задач з адміністративно–правовових дисциплін / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох / Лупало О. А. [та ін.]. – НАВС, НікаНова, 2012. – 178 с.

   Лупало О. А. Методологічні проблеми вдосконалення державного управління в контексті предмета адміністративного права // О. А. Лупало. – Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2. – С.126–130.

   Лупало О. А. Правові засади формування концепції адміністративно–деліктного права як галузі права // О. А. Лупало / Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 142–146.

   Лупало О. А. Врахування міжнародного досвіду при визначенні критеріїв ефективності державного управління в Україні / О. А. Лупало. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. – Випуск 19. – К.: Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С.152–160.

   Лупало О. А., Руденко О. С. Інформаційна сфера як об’єкт адміністративно–правового регулювання / О. А. Лупало, О. С. Руденко // Митна справа. –2013. – № 1(85). – С. 297–304.

   Лупало О. А. Деякі питання щодо конфлікту інтересів в органах внутрішніх справ та шляхи їх подолання / О. А. Лупало // Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIII науково–практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ, 2013. – С. 34–38

   Лупало О. А. Деякі результати протидії та запобігання корупції в країнах Західної Європи О. А. Лупало // Проблемні питання адміністративно–правової протидії корупції: Матеріали науково–практичного семінару /ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К.Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. – С. 33–36.

   Лупало О. А., Полєтаєв А. О. Деякі аспекти протидії корупції в судових органах та заходи протидії щодо її запобігання / О. А. Лупало, А. О. Полєтаєв, // Проблемні питання адміністративно–правової протидії корупції: Матеріали науково–практичного семінару /ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. – С. 192–195.

   Терешко А. С., Лупало О. А. Деякі актуальні проблеми щодо подолання корупції в Україні / А. С. Терешко, О. А. Лупало // Проблемні питання адміністративно–правової протидії корупції: Матеріали науково–практичного семінару /ред. Колегія : О.В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. – С. 230–234.

   Сизоненко В. П. Лупало О. А. Деякі підстави розвитку корупції в процесі українського державотворення / В. П. Сизоненко, О. А. Лупало // Проблемні питання адміністративно–правової протидії корупції: Матеріали науково–практичного семінару /ред. Колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. – С. 211–214.

   Сагач І. М., Лупало О. А. Щодо забезпечення прав громадян на звернення / І. М. Сагач, О. А. Лупало // Проблемні питання адміністративно–правової протидії корупції: Матеріали науково–практичного семінару /ред. Колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. Київ –Харків: Золота миля, 2014. – С. 202–207.

   Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій / О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О. Є. Користін Лупало О. А. [та ін.]; за ред. О. В. Кузьменко . – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.

   Лупало О. А. Удосконалення нормотворчого провадження в органах виконавчої влади України у контексті досвіду зарубіжних адміністративно–правових систем / О. А. Лупало // Адміністративно–правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : матеріали науково–практичного семінару / ред.. колегія : О. В. Кузьменко (голова) І. Д. Пастух, О. К. Волох. – 2014. – С. 21–25

   Лупало О. А., Школьніков В. І. Щодо питання нематеріального характеру неправомірної вигоди / О. А. Лупало, В. І. Школьніков // Адміністративно–правові засади корупції в Україні : Матеріали науково–практичного семінару / ред. кол. : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух , О. К. Волох. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 15–18.

   Замойська Н. А., Лупало О. А. Історико–правові засади формування міжнародно–правового механізму співробітництва з протидії корупції Н. А. Замойська, О. А. Лупало // Адміністративно–правові засади протидії корупції в Україні : Матеріали науково–практичного семінару / ред. кол. : О.В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух , О. К. Волох. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 76–80.

   Федючок О. М., Лупало О. А. Щодо питання вдосконалення механізму протидії корупції з урахуванням досвіду зарубіжних країн / О. М. Федючок, О. А. Лупало // адміністративно–правові засади корупції в Україні : Матеріали науково–практичного семінару / ред. кол. : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух , О. К. Волох. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 132–135.

   Лупало О. А. Актуальні проблеми розв’язання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та шляхи їх подолання / О. А. Лупало // Матеріали науково–практичного семінару / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. – С. 15–20.

   Основні напрямки реформування органів внутрішніх справ України в контексті досвіду зарубіжних країн та європейських стандартів діяльності поліції : аналітичний огляд/ [Гусарєв С. Д., Авакян Т. А., Чернявський С. С., Лупало О. А.]. – К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2015. – 168 с.

   Лупало О. А. Щодо питання «європеїзації» адміністративного права в сучасних умовах розвитку України / О. А. Лупало // Адміністративно–правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали науково–практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. — К. : Видавничий центр «Кафедра», 2016 – С. 18.–24.

   Аханова О. В., Лупало О. А. Щодо питання застосування міжнародного досвіду для ефективної боротьби з корупцією в Україні / О. В. Аханова, О. А. Лупало // Адміністративно–правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : Матеріали науково–практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. — К.: Центр учбової літератури, 2016. – С. 69–71.

   Адміністративна відповідальність: курс лекцій/ за ред. О.В. Кузьменко (Лупало О. А. [та ін.]). – К .: Юрінком Інтер., 2016. –568с.

   Лупало О. А., Рокотянська А. С. Деякі питання теоретико-правових засад визначення встановлених законом правопорушень щодо одержання подарунків / О. А. Лупало, А. С. Рокотянська // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково–практичного семінару / ред..колегія : О. В. Кузьменко (голова ), І. Д. Пастух, О. К. Волох . – К. : Видавничий центр «Кафедра», 2017 .– С. 15–21.

   Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. [О. В. Кузьменко, М. В. Плугатир, І. Д. Пастух, Лупало О. А. та ін.]; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016 – 388 с.

   Лупало О. А. Державне управління. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань «Право» за спеціальністю «Правознавство». – К.: НАВС, 2016. – 16 с.

   Лупало О. А., Пастух І. Д. Адміністративне право і процес. Робоча програма для здобувачів ступеня вищої освіти кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань «Право» за спеціальністю «Правознавство». – К.: НАВС, 2016. – 26 с.

   Лупало О. А., Пастух І. Д. Порівняльне адміністративне право. Робоча програма для здобувачів ступеня вищої освіти кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань «Право» за спеціальністю «Правознавство». – К.: НАВС, 2016. – 26 с.

   Лупало О. А., Косяк Н. В. Щодо питання про спеціального уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції / О. А. Лупало, Н. В. Косяк. – Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково–практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова ), І. Д. Пастух , О. К. Волох . – К. : Видавничий центр «Кафедра», 2017 .– С. 90–93.

   Лупало О.А. Деякі адміністративно-правові аспекти вдосконалення  державного управління  щодо запобігання та протидії корупції з урахуванням досвіду Сінгапуру. Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 18 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 26-32.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X