Національна академія внутрішніх справ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії внутрішніх справ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» у Національній академії внутрішніх справ оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, що заміщуються цивільними особами, а саме: директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директора бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів і викладачів.

 

 • Умови проведення конкурсу

   У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які установлено до науково-педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», кваліфікаційними характеристиками професій працівників (наказ Міністерства праці України від 29.12.2004 № 336), Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 05.10.2015 № 1005, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, зокрема:

   - постійно підвищують свій професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;

   - забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки та/або спеціальності;

   - є авторами (співавторами) підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);

   - успішно здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;

   - мають досвід практичної роботи за профілем кафедри, інституту, факультету;

   - вільно володіють державною мовою.

    При розгляді поданих претендентами документів також враховується:

   - наявність відповідного рівня вищої освіти та спеціалізації;

   - наявність наукового ступеня (доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) і вченого звання (професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника)) за профілем науково-педагогічної діяльності;

   - кількість наукових праць з відповідної галузі, зокрема, у зарубіжних періодичних виданнях, іноземною мовою, за останні п’ять років;

   - результати підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном, за останні п’ять років;

   - результати попередньої професійної діяльності;

   - дисциплінованість, комунікабельність, уміння будувати стосунки з колегами по роботі та здобувачами вищої освіти, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі;

   - володіння іноземними мовами та комп’ютерною технікою;

   - інші дані, які, на думку конкурсної комісії, заслуговують на увагу для більш повної характеристики претендента.

 • Професійно-кваліфікаційні вимоги до претендентів

   - Посади завідувача кафедри можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, а також стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше п’яти років.

   - Посади професора можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж наукової, науково- педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше п’яти років, наукові та навчально-методичні праці за фахом.

   - Посади доцента можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж наукової, науково- педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше трьох років, наукові та навчально-методичні праці за фахом.

   - Посади старшого викладача можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри, стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше двох років, наукові та навчально-методичні праці за фахом.

   - Посади викладача можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри, стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше одного року, наукові здобутки.

 • Строки подання заяв і документів, їх перелік

   Заяви із документами на участь у конкурсі прийматимуться до 31 жовтня 2017 року.

   Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі подають особисто (або надсилають поштою) такі документи:

   - заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора НАВС, написану претендентом власноруч (зразок заяви);

   -  список наукових та методичних праць, опублікованих за останні п’ять років або інший період, завірений в установленому порядку;

   -   медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою;

   - письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

   - документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності).

   Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та не є працівниками НАВС, додатково подають:

   - копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;

   - копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені та атестатів про вчені звання, посвідчені в установленому законодавством порядку;

   - дві фотокартки розміром 4 на 6 см;

   - особовий листок з обліку кадрів, завірений за останнім місцем роботи, та автобіографію;

   - характеристику з останнього місця роботи або навчання;

   - копію трудової книжки, посвідчену в установленому законодавством порядку;

   - копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);

   - довідку про відсутність судимості;

   - довідку про допуск до державної таємниці (для осіб, які претендують на заміщення посад де наявність допуску передбачається).

   Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника може подати за власною ініціативою й інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, наукових здобутків тощо.

   Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

 

ПЕРЕЛІК
вакантних посад науково-педагогічних працівників, які підлягають заміщенню цивільними особами
(з переліком навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрах можна ознайомитися на офіційному веб-порталі академії)

 

Контактні дані відповідального за приймання документів

Прийом документів здійснюється за адресою:
03035 м. Київ-ДСП,

площа Солом'янська, 1, Національна академія внутрішніх справ,
відділ кадрового забезпечення.

Контактні телефони: (044) 206 79 01, 206 79 10 (внутр. тел. 14-24).

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X