Про відділ організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

Поштова адреса:м. Київ–03035, пл. Солом’янська, 1, НАВС
Телефон: вн. 15-18
E-mail: vondr@naiau.kiev.ua

Керівники від часу створення і до сьогодні та попередні найменування підрозділу

У червні 1963 року в Київській вищій школі МОГП УРСР був створений науково-дослідний відділ, який очолив видатний український науковець доктор юридичних наук, професор Петро Петрович Михайленко. Під його керівництвом працювали Ю.В. Александров, Б.А. Воронін, Й.А. Гельфанд, В.О. Кузнєцов, М.Т. Куц, В.Ф. Трегубов, О.О. Шевченко. У 1967 році, до складу відділу увійшов редакційно-видавничий підрозділ, і це структурне утворення одержало назву «Науково-дослідний та редакційно-видавничий відділ». Його очолювали заступники начальника школи з наукової роботи професори: П.П. Михайленко (1963–1971 рр.), Є.О. Смирнов (1971–1977 рр.), Ю.І. Римаренко (1977–1992 рр.). У 1992 році науково-дослідний та редакційно-видавничий відділ реорганізовано у відділ організації наукової роботи (начальники: 1992–2003 рр. – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник О.І. Галаган, з 2003–2008 рік – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник С.С. Чернявський). З 2009 року відділ носить назву – відділ організації науково-дослідної роботи, керівництво його діяльністю з 2008 по 2016 рік здійснював кандидат юридичних наук, доцент Є.М. Бодюл, з 2016 здійснював кандидат юридичних наук, доцент Братель Сергій Григорович. З 2017 року відділ очолює кандидат юридичних наук Титко Анна Василівна.

Загальне керівництво відділом організації наукової роботи здійснювали проректори з наукової роботи А.П. Закалюк (1992–1995 рр.), М.В. Костицький (1996–1998 рр.), В.Д. Сущенко (1998–2003 рр.), О.М. Джужа (2003–2012 рр.), В.В. Чернєй (2012-2014 рр.). Нині загальне керівництво відділом організації науково-дослідної роботи, здійснює проректор академії, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чернявський Сергій Сергійович.

Основними завданнями та функції відділу:

− удосконалення перспективного і поточного планування фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до пріоритетної тематики МВС та Національної поліції України, організація їх проведення структурними підрозділами академії;

− загальна координація наукової, науково-технічної, науково-методичної та іншої творчої діяльності постійного та перемінного складу академії;

− забезпечення ефективного впровадження наукової продукції в правоохоронну практику та освітній процес;

− сприяння підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для системи МВС та Національної поліції України;

− вивчення та аналіз передового досвіду організації та проведення наукових досліджень з розробкою пропозицій нормативно-методичного та інформаційно-довідкового характеру щодо впровадження окремих інновацій в академії;

− вдосконалення обліку результатів науково-дослідної роботи в академії, підготовка звітності та аналітичних документів з питань науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності для подальшого інформування ректорату, Вченої ради та МВС України;

− підготовка та проведення в академії наукових конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад та інших заходів наукового характеру, в тому числі на міжвідомчому та міжнародному рівнях;

− організація взаємодії структурних підрозділів академії між собою, а також на засадах угод (контрактів) та в порядку робочих контактів з навчальними закладами і науковими установами МВС України, інших правоохоронних відомств, Міністерства освіти і науки України, профільними комітетами Верховної Ради України, Національною академією наук України та її інститутами, Національною академією правових наук України, Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, Спілкою юристів України, іншими державними та недержавними органами та установами, громадськими організаціями з питань наукового забезпечення правоохоронної діяльності;

− сприяння міжнародному науковому співробітництву, створення умов для міжвузівської співпраці та інших зв’язків у науковій сфері.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

− вивчає, аналізує та узагальнює практику науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності структурних підрозділів академії, готує пропозиції щодо її удосконалення, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід організації та проведення наукових досліджень, сприяє науковим установам та вищим навчальним закладам МВС України в удосконаленні форм і методів науково-дослідної роботи, надає роз’яснення щодо порядку застосування в академії відповідних нормативно-правових актів для правильного та чіткого їх застосування;

− розробляє та подає на затвердження в установленому порядку перспективні та поточні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт академії, забезпечує виконання наказів та доручень МВС України, Національної поліції України, Міністерства освіти і науки України з питань науково-дослідної діяльності та відповідних позапланових завдань;

− спільно з редакційно-видавничим центром академії забезпечує виконання тематичних планів підготовки до друку, а також випуску навчальної, наукової та навчально-методичної літератури;

− створює необхідні умови для роботи науково-методичної ради академії, складає проекти перспективних і поточних планів діяльності ради, формує програму її засідань, веде діловодство та приймає участь у підготовці проектів рішень науково-методичної ради;

− відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України сприяє організаційному забезпеченню діяльності спеціалізованих вчених рад академії із захисту дисертацій на здобуття наукового степеня доктора наук (доктора філософії);

− забезпечує попередній розгляд матеріалів наукових досліджень, дисертацій, їх впровадження у практичну діяльність та освітній процес, у тому числі з використанням можливостей науково-методичної ради, кафедральних і міжкафедральних семінарів, зовнішнього рецензування;

− спільно з іншими структурними підрозділами академії організовує виконання нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади, МВС України, Національної поліції України, Міністерства освіти та науки України щодо розробки проектів законів та інших нормативних актів, підготовки експертних висновків (пропозицій) до законопроектів, в тому числі за зверненнями профільних комітетів Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України з питань наукового забезпечення судової та правоохоронної діяльності;

− здійснює поточний контроль за діяльністю навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, наукових лабораторій, інших структурних підрозділів академії щодо планування та проведення науково-дослідних робіт, впровадження їх результатів у практику та освітній процес відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів МВС України;

− організаційно забезпечує виконання перспективних і поточних планів науково-дослідної роботи науковцями, науково-педагогічними працівниками, докторантами, ад’юнктами (аспірантами) відповідно до затверджених МВС України та академією основних напрямів такої роботи, авторськими колективами та окремими виконавцями;

− бере участь у розробці проектів наказів, доручень, методичних рекомендацій, аналітичних оглядів, інформаційних листів та інших документів з питань планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності, а також впровадження її результатів у практику та освітній процес;

− забезпечує постійне оновлення створених у відділі автоматизованих банків даних, в тому числі у загальноакадемічній електронній мережі, щодо обліку результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, діяльності науково-методичної ради, Вченої ради та спеціалізованих вчених рад, підготовки науково-педагогічних кадрів, проведення заходів наукового характеру, видання навчальних, навчально-методичних та наукових праць тощо;

− збирає, узагальнює та подає в установленому порядку до МВС України статистичну звітність академії з питань науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

− у взаємодії з іншими структурними підрозділами академії сприяє розвитку наукового потенціалу, в тому числі через наукові товариства слухачів, курсантів та студентів, планову службову та професійну підготовку, стажування та перепідготовку науковців у практичних органах, навчальних закладах та наукових установах;

− проводить організаційну роботу щодо висунення кандидатів до виборних наукових установ і громадських організацій (об’єднань);

− сприяє виконанню академією договірних зобов’язань (угод) щодо проведення наукових досліджень, а також надання платних послуг наукового характеру відповідно до чинного законодавства;

− у взаємодії з міжнародним відділом сприяє проведенню наукових досліджень і реалізації інших напрямів наукової співпраці у рамках міжнародних угод академії та відповідних державних програм;

− надає організаційну та методичну допомогу в проведенні загальноакадемічних науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, а в складі відповідних робочих груп – забезпечує участь представників академії в проведенні таких заходів на міжвідомчому та міжнародному рівні;

− попередньо опрацьовує та подає до відповідних інстанцій пропозиції щодо участі науковців та кращих науково-дослідних робіт у відомчих, міжвідомчих, загальнодержавних та міжнародних конкурсах.

Склад відділу організації науково-дослідної роботи

Відділ організації науково-дослідної роботи є самостійним структурним підрозділом Академії, який забезпечує реалізацію державної політики у науковій, науково-технічній та інноваційній галузях в інтересах поглиблення інтеграції науки, навчально-виховного процесу та правоохоронної практики МВС та Національної поліції України.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X