Спеціалізована вчена рада К 26.007.06

(12.00.03 - цивільне право та цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право)

 • Загальні відомості

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:

   12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Заіка Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри цивільного права і процесу.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Бичкова Світлана Сергіївна, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Пилипенко Світлана Анатоліївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права і процесу.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

 • Паспорт спеціальності

   I. Формула спеціальності:

   Спеціальність 12.00.03 охоплює юридичні науки, які досліджують цивільне, сімейне, міжнародне приватне право, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, процесуальні форми захисту цивільних прав.

   II. Напрями досліджень:

   - Цивільні правові відношення. Суб'єкти цивільного права. Фізичні особи. Поняття юридичних осіб, їх види. Строки в цивільному праві. Позовна давність. Поняття здійснення права на захист цивільних прав.

   - Особисті немайнові права. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

   - Право інтелектуальної власності. Творча діяльність як відносини, що регулюються цивільним правом. Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права. Система законодавства про інтелектуальну власність. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Реалізація суб'єктивних прав у сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. Авторське право. Суміжні права. Міжнародна охорона права інтелектуальної власності. Проблеми міжнародного співробітництва в правовому регулюванні, розвитку та захисту права інтелектуальної власності.

   - Речове право, види речових прав. Право власності. Право приватної власності фізичних та юридичних осіб. Поняття права спільної власності і його види. Захист права власності.

   - Зобов'язальне право, поняття та види зобов'язань у цивільному праві. Суб'єкти зобов'язань. Переміна осіб в зобов'язанні. Поняття та значення договору в цивільному праві, види договорів. Укладення, зміна та розірвання договору. Поняття та значення виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Підстави припинення зобов'язань, окремі види договорів.

   - Житлове законодавство. Загальні питання. Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Найом, оренда, обмін житла. Плата за користування житловими приміщеннями. Ринок житла, виселення із житлового приміщення. Готелі, гуртожитки. Право на житло у гуртожитку.

   - Недоговірні зобов'язання та їх види. Захист прав споживачів у сфері побутових послуг, роздрібної торгівлі. Зобов'язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди. Конкурс. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Iнші види не договірних зобов'язань.

   - Спадкове право. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Здійснення права на спадкування та оформлення спадкових прав.

   - Сімейне право. Поняття, види і зміст сімейних правовідносин. Правове регулювання шлюбу, недійсності та припинення шлюбу. Права і обов'язки подружжя. Шлюбний договір. Визначення походження дитини. Оспорювання батьківства і материнства. Права і обов'язки дітей. Позбавлення батьківських прав і поновлення в батьківських правах. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї. Усиновлення (удочеріння). Опіка і піклування. Охорона сім'ї, материнства і дитинства. Реєстрація актів громадянського стану. Зміна імені, по-батькові та прізвища. Питання дитячої безпритульності.

   - Цивільний процес. Цивільно-процесуальні відносини та їх особливості. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Iсторія, система і організація нотаріату. Цивільно-процесуальна правоздатність і дієздатність. Процесуальні права і обов'язки. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво. Треті особи, їх види. Прокурор у цивільному процесі. Підстави участі в цивільному процесі органів управління. Представництво і його види. Права і обов'язки громадянських організацій у цивільному процесі.

   - Підвідомчість цивільних справ і її види. Поняття підсудності цивільних справ і її види. Поняття позову і види договорів. Зміна позову, визнання позову. Відмова від позову. Судові витрати. Процесуальні строки. Докази і судове доказування. Позовне провадження. Непозовні провадження. Провадження в апеляційній і касаційній інстанціях. Виконавче провадження.

   - Міжнародне приватне право. Джерела міжнародного приватного права. Методи регулювання цивільно-правових відносин з іноземним елементом. Суб'єкти міжнародного приватного права. Колізійні норми. Питання власності в міжнародному приватному праві. Захист авторських прав і суміжних прав у міжнародному приватному праві. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві. Застосування законодавства України про шлюб і сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства.

   - Міжнародне спадкове право.

   - Деліктні зобов'язання в міжнародному приватному праві. Міждержавні договори, що регулюють деліктну відповідальність.

   - Міжнародні трудові відносини в міжнародному приватному праві.

   - Міжнародний цивільний процес.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X