Спеціалізована вчена рада Д 26.007.05

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)

 • Загальні відомості

    діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю:

   12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Орлов Юрій Юрійович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Удалова Лариса Давидівна, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри кримінального процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Савицький Дмитро Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри кримінального процесу.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

 • Паспорт спеціальності

    

   І. Формула спеціальності:

   Спеціальність 12.00.09 включає юридичні науки, які досліджують кримінально-процесуальні відносини і кримінально-процесуальну діяльність та їх зміст; кримінально-процесуальне право та законодавство; закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів; прийоми методи, та засоби розкриття, розслідування, судового розгляду та запобігання злочинів; використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та провадження експертних досліджень.

   ІІ. Напрями досліджень:

   2.1. В галузі кримінального процесу:

   суспільно-політичне призначення кримінально-процесуального права; основні форми діяльності у боротьбі зі злочинністю; кримінально-процесуальні функції, їх система та класифікація; моральні основи кримінально-процесуальної діяльності; джерела кримінально-процесуального права; кримінально-процесуальне право в системі галузей національного права; завдання кримінального процесу; зміст процесуальних гарантій; система засад кримінального провадження та їх нормативний зміст;

   поняття кримінально-процесуального права і законодавства; предмет і методи кримінально-процесуального права; норми кримінально-процесуального права та їх тлумачення; межі дії кримінально-процесуального закону;

   предмет та метод науки кримінального процесу; перспективи розвитку кримінально-процесуальної науки; кримінальний процес та правосуддя, їх співвідношення; співвідношення кримінального процесу з іншими юридичними науками;

   поняття суб’єктів кримінального провадження; суд, сторони та інші учасники кримінального провадження; докази і доказування у кримінальному провадженні; види доказів;

   стадії кримінального процесу; досудове розслідування; слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії; повідомлення про підозру; заходи забезпечення кримінального провадження; запобіжні заходи; зупинення і закінчення досудового розслідування; особливості розслідування кримінальних проступків; оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування;

   підготовче судове провадження; судовий розгляд; судові рішення у кримінальному процесі; особливі порядки провадження в суді першої інстанції;

   провадження щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду; провадження в апеляційній та касаційній інстанціях; провадження у Верховному Суді України; виконання судових рішень; провадження за нововиявленими обставинами;

   кримінальне провадження на підставі угод; кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення; кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб; особливості провадження щодо неповнолітніх; кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру; кримінальне провадження, яке містить державну таємницю; кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;

   міжнародні стандарти у кримінальному процесі; співвідношення національного кримінально-процесуального законодавства і зарубіжного; гармонізація кримінально-процесуального права з міжнародними договорами у сфері кримінального судочинства; проблеми імплементації міжнародних договорів до національного законодавства; міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; проблеми захисту прав людини в кримінальному судочинстві; альтернативні механізми вирішення кримінально-правових конфліктів.

   2.2. В галузі криміналістики:

   предмет, об’єкти та система криміналістики; закономірності, що вивчає наука; принципи і закони розвитку криміналістики; методологічні основи та система методів криміналістики, її природа та місце в системі наукового знання; тенденції розвитку криміналістичних знань, історія криміналістики;

   зміст і структура загальної теорії криміналістики: наукові основи криміналістичної ідентифікації, діагностики та прогнозування; поняття та зміст окремих криміналістичних теорій та вчень;

   наукові основи криміналістичної техніки; правові підстави застосування науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю: використання сучасних інформаційних технологій в слідчій та судовій діяльності; галузі криміналістичної техніки та їх зміст; науково-технічне оснащення органів досудового слідства та судів; форми, методи та засоби фіксації доказової інформації;

   криміналістична тактика і сфери застосування її положень; предмет і структура складових криміналістичної тактики; криміналістичні версії та планування розслідування; проблема прийняття тактичного рішення і тактичний ризик; тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики; ситуаційна обумовленість тактичних прийомів; тактика процесуальної дії; тактичні прийоми окремих слідчих дій; тактичні комбінації (системи прийомів) та тактичні операції, їх види і особливості застосування;

   поняття криміналістичної методики; структура і види окремих криміналістичних методик: принципи формування видових і міжвидових окремих криміналістичних методик; проблема створення методик (мікрометодик) розслідування нових видів злочинів у сфері економіки та тяжких насильницьких злочинів.

   2.3. В галузі судової експертизи:

   концептуальні основи судової експертизи: загальна теорія судової експертизи; експертна діяльність і сучасні можливості судових експертиз; система експертного забезпечення правосуддя; нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності; судово-експертні установи та відомчі служби; статус судового експерта; проблема нетрадиційних судових експертиз в Україні;

   види судових експертиз та проблема їх класифікації; система криміналістичних експертиз; провадження судової експертизи на досудовому слідстві та в суді; роль судових експертиз в розкритті та розслідуванні злочинів; висновок експерта та його оцінка; достовірність експертних досліджень;

   експертні методики та експертні технології в судово-експертній діяльності; проблема «стандартизації» та «сертифікації» експертних методик; методи судово-експертного дослідження; роль методики дослідження в судовій експертизі.

    

   2.4. В галузі оперативно-розшукової діяльності:

   наука оперативно-розшукової діяльності. її предмет та методи дослідження; стан та перспективи її розвитку; взаємозв'язок науки оперативно-розшукової діяльності з іншими юридичними та неюридичними науками;

   державна політика в галузі здійснення оперативно-розшукової діяльності; правові основи здійснення негласної діяльності (слідчих негласних (розшукових) дій) суб’єктами оперативно-розшукової діяльності; застосування ними оперативних та оперативно-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю; правові підстави обмеження  конституційних прав і основоположних свобод людини і громадянина при втручанні у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, фіксація та збереження інформації, отримання з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем, дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, підстави та порядок обстеження публічно недоступних та публічно доступних місць, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину: контрольоване постачання, контрольна та оперативна закупівля, спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину, правові та інші гарантії захисту прав і свобод особи, відносно якої здійснюється оперативно-розшукова діяльність; взаємозв'язок оперативно-розшукової діяльності з іншими формами державної правоохоронної діяльності; законодавство, що регламентує оперативно-розшукову діяльність: шляхи та напрями удосконалення чинного оперативно-розшукового законодавства;

   стратегія і тактика роботи з особами, залученими до конфіденційного співробітництва, дотримання конфіденційності та конспірації при отриманні негласної  інформації, залучення осіб, які працюють на конфіденційній основі до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проблеми реалізації негласної інформації в кримінальному судочинстві, легендування оперативних комбінацій із врахуванням оперативної обстановки і ситуації;

   конфіденційне співробітництво відповідно до завдань, функцій і компетенції оперативних підрозділів, напрямів правоохоронної діяльності; використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій; правовий порядок і тактика проникнення осіб, які конфіденційно співробітничають з оперативними підрозділами ОВС у злочинне середовище; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, застосування інститутів звільнення осіб, які конфіденційно співробітничають, від відповідальності за вчинення певних злочинів, а також виключення їх кримінальної відповідальності згідно з обставинами, що виключають злочинність діяння;

   правовий порядок провадження оперативних розробок осіб, підозрюваних у підготовці чи вчиненні злочину; пошук і документування діяльності осіб, які вчиняють злочини, розшук осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбуття кримінального покарання, розшук безвісти зниклих осіб, встановлення невпізнаних трупів, оперативна розробка осіб, відносно яких розслідується кримінальна справа;

   реалізація негласно отриманої інформації в кримінальному судочинстві; форми: принципи і підстави взаємодії слідчого, прокуратури і суду з оперативними підрозділами; інформаційне забезпечення оперативних розробок: використання спеціальних автоматизованих банків даних оперативно-розшукового призначення

   оперативно-розшукова діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю; тактика запобігання і розкриття бандитизму, терористичних актів, вбивств на замовлення, нелегальної торгівлі зброєю та інших тяжких злочинів; правові та організаційні основи залучення до конфіденційної співпраці учасників організованих злочинних угруповань; взаємодія оперативних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з державними органами, що мають контрольні повноваження;

   правові підстави, порядок обліку і використання негласної інформації про події, факти та осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності; проблеми використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю;

   наукове та практичне вирішення завдань взаємодії оперативних підрозділів з Інтерполом; взаємодія з міжнародними правоохоронними органами та організаціями при розшуку викраденого автотранспорту, боротьби з торгівлею людьми, нелегальній міграції, відмиванням «брудних» грошей, фальшуванням іноземної валюти; вдосконалення правових підстав і механізму виконання оперативно-розшукових завдань на міжнародному рівні діяльності спеціальних оперативних підрозділів;

   прокурорський нагляд за дотриманням законності заведення, провадження і закриття оперативно-розшукових справ; межі прокурорського нагляду за законністю роботи з особами конфіденційної співпраці, тактикою їх вводу в оперативну розробку і виводу з неї; форми участі прокурора при проведенні оперативних закупівель, контрольованих постачань, виняткових і тимчасових заходів, що можуть порушувати права і свободи

    

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені.

   Юридичні науки

    

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X