Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04

(12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право.
)

 • Загальні відомості

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24 жовтня 2017 р., затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради –  доктор юридичних наук, професор Бичкова Світлана Сергіївна, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради  – кандидат юридичних наук, доцент Пилипенко Світлана Анатоліївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права і процесу.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 31.12.2019.

 • Паспорт спеціальності

   I. Формула спеціальності:

   Група галузей юридичної науки, яка досліджує загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу.

   II. Напрями досліджень:

   II.I. У галузі теорії держави і права:

   • - Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв’язок теорії держави і права з іншими науками про людину та суспільство.
   • Поняття держави, її соціальне призначення та функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму.
   • Держава і громадянське суспільство, держава в політичній системі суспільства, національна держава, демократична держава, соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.
   • Сучасні концепції правопорозуміння, загальне розуміння права, об’єктивне та суб’єктивне в праві, принципи права, право і закон.
   • Соціальне призначення та функції права, цінність права, місце права в системі соціального регулювання, право і держава.
   • Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії, права людини та право, правова держава.
   • Правове регулювання, структура й основні складові механізму правового регулювання, типи та методи правового регулювання, дія права та його соціальна ефективність.
   • Джерела та форми права, класифікація джерел права в різних правових системах, нормативно-правовий акт як основне джерело в правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.
   • Поняття правової норми, галузі і інститути права та їх класифікація; законодавство та його структура, тлумачення законодавства.
   • Правосвідомість, її структура та види, право і мораль, правова культура суспільства та особи.
   • Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, правозастосовна діяльність, законність і правопорядок.
   • Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення, юридична відповідальність і її механізм.
   • Правова система суспільства та її структура, класифікація правових систем сучасності; сім’ї правових систем, національна правова система, міждержавні правові системи, формування нових правових систем, порівняльне правознавство.
   • Становлення та особливості розвитку державності, права та правової системи України.
   •  

   II.II. У галузі історії держави і права:

   • Предмет історико-правової науки, періодизація історії держави і права, методологія історико-правової науки, історико-правове джерелознавство.
   • Історичні закономірності та конкретні особливості розвитку права і держави, право та держава як явище культури та цивілізації, традиції та новації у розвитку держави і права, історичні типи держави, історичні типи права.
   • Історія становлення та функціонування окремих державних інститутів, галузей та інститутів права, історія правової культури.
   • Становлення та особливості розвитку держави і права України.

   II.III. У галузі історії політичних і правових вчень:

   • Предмет і методологія історії вчень про державу і право, політична та правова доктрина та думка.
   • Закономірності виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про державу та право, періодизація та класифікація вчень про державу і право.
   • Основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Найновіших часів.
   • Основні напрями сучасної політико-правової ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі, історія політико-правової думки України.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X