Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04

(12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.)

 • Загальні відомості

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

   12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, Колодій Анатолій Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри конституційного та міжнародного права.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Калиновський Богдан Валерійович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри конституційного та міжнародного права.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

 • Паспорт спеціальності

   I. Формула спеціальності:

   Спеціальність 12.00.01 - група галузей юридичної науки, яка досліджує загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу.

   II. Напрями досліджень:

   2.1. У галузі теорії держави і права:

   - Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв'язок теорії держави і права з іншими науками про людину та суспільство.

   - Поняття держави, її соціальне призначення та функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму.

   - Держава і громадянське суспільство, держава в політичній системі суспільства, національна держава, демократична держава, соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.

   - Сучасні концепції правопорозуміння, загальне розуміння права, об'єктивне та суб'єктивне в праві, принципи права, право і закон.

   - Соціальне призначення та функції права, цінність права, місце права в системі соціального регулювання, право і держава.

   - Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії, права людини та право, правова держава.

   - Правове регулювання, структура й основні складові механізму правового регулювання, типи та методи правового регулювання, дія права та його соціальна ефективність.

   - Джерела та форми права, класифікація джерел права в різних правових системах, нормативно-правовий акт як основне джерело в правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.

   - Поняття правової норми, галузі і інститути права та їх класифікація; законодавство та його структура, тлумачення законодавства.

   - Правосвідомість, її структура та види, право і мораль, правова культура суспільства та особи.

   - Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, правозастосовна діяльність, законність і правопорядок.

   - Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення, юридична відповідальність і її механізм.

   - Правова система суспільства та її структура, класифікація правових систем сучасності; сім'ї правових систем, національна правова система, міждержавні правові системи, формування нових правових систем, порівняльне правознавство.

   - Становлення та особливості розвитку державності, права та правової системи України.

   2.2. У галузі історії держави і права:

   - Предмет історико-правової науки, періодизація історії держави і права, методологія історико-правової науки, історико-правове джерелознавство.

   - Iсторичні закономірності та конкретні особливості розвитку права і держави, право та держава як явище культури та цивілізації, традиції та новації у розвитку держави і права, історичні типи держави, історичні типи права.

   - Iсторія становлення та функціонування окремих державних інститутів, галузей та інститутів права, історія правової культури.

   - Становлення та особливості розвитку держави і права України.

   2.3. У галузі історії політичних і правових вчень:

   - Предмет і методологія історії вчень про державу і право, політична та правова доктрина та думка.

   - Закономірності виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про державу та право, періодизація та класифікація вчень про державу і право.

   - Основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Найновіших часів.

   - Основні напрями сучасної політико-правової ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі, історія політико-правової думки України.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X