Спеціалізована вчена рада Д 26.007.01

(12.00.12 - філософія права
19.00.06 – юридична психологія)

 • Загальні відомості

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.01

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11 липня
   2017 р., затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями 12.00.12 – філософія права (юридичні науки); 19.00.06 – юридична психологія (юридичні та психологічні науки) строком до 31 грудня 2019 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Костицький Михайло Васильович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри філософії права та юридичної логіки.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, доцент Андреєв Дмитро Володимирович, Національна академія внутрішніх справ, директор навчально-наукового інституту № 3.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор психологічних наук, доцент Кудерміна Олена Іванівна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри юридичної психології.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 31.12.2019.

 • Паспорт спеціальності

    

   I. Формула спеціальності:

   Галузь юридичних наук, яка досліджує різноманіття філософських інтерпретацій смислу, призначення та логіки права, розкриває фундаментальні основи його обґрунтування, що знаходять вияв в онтологічній, епістемологічній, аксіологічній, антропологічній, праксеологічній проблематиці, розглядає світоглядні аспекти взаємозв’язку права та держави, виявляє філософські засади міжнародного права та галузевих юридичних дисциплін, визначає соціокультурні тенденції розвитку права.

   II. Напрями досліджень:

   - Предмет філософії права. Особливості філософського осмислення права. Місце філософії права в системі філософського та юридичного знання. Світоглядні імплікації юриспруденції. Структура та функції філософії права. Методологія філософії права. Типи праворозуміння та обґрунтування права.

   - Історія світової філософсько-правової думки. Філософія права в Україні. Місце української філософії права в структурі світових досліджень. Історичні парадигми філософії права як підґрунтя сучасних філософсько-правових концепцій. Філософія права в українській культурі. Філософсько-правова традиція та право. Специфіка сучасного філософсько-правового дискурсу.

   - Онтологічний вимір права. Право як особлива реальність. Розмаїття форм буття права. Статика та динаміка правової реальності. Правова ситуація. Справедливість як атрибут права. Співвідношення права та моралі в контексті справедливості. Мета і сеанс права. Функції права. Умови здійснення права.

   - Антропологічна парадигма права. Антропологія права як складова філософії права: предмет, методологія, статус, функції. Різновиди антропології права. Антропологічні властивості права. Образ людини в праві.

   - Філософія прав і свобод людини. Антропологічні аспекти пізнання права. Філософське обґрунтування правового статусу людини та громадянина. Інтерсуб’єктивність у праві.

   - Ціннісні основи права. Правова аксіологія як вчення про цінності права. Право як спосіб буття цінностей. Структура правових цінностей. Різновиди правових цінностей і їх соціокультурна інтерпретація. Способи обґрунтування правових цінностей. Співвідношення правових і моральних цінностей. Правосвідомість як ціннісний компонент свідогляду: витоки, форми, рівні.

   - Філософські проблеми пізнання в праві. Особливості історичних концепцій правового пізнання. Вплив соціокультурних чинників на парадигми пізнання права. Світоглядно-методологічні традиції й інновації у правовому пізнанні. Методологія права. Рівні, принципи та моделі правового пізнання. Гносеологічні принципи права. Герменевтика права. Істина в праві. Логіка права. Юридична логіка.

   - Співвідношення правової культури особи та суспільства. Національне й універсальне в праві. Право у структурах культури. Діалоговий характер правової культури. Право як комунікація. Світоглядні основи правової традиції й інновації. Правовий плюралізм як соціокультурний феномен. Правовий менталітет. Специфіка української правової ментальності.

   - Філософські аспекти взаємозв’язку права, держави та суспільства. Хенеза ідеї правової та соціальної держави. Філософсько-правовий вимір влади. Образ держави та суспільства у праві. Морально-правові основи взаємної відповідальності держави й особи. Соціокультурні чинники правової
   соціалізації.

   - Філософські проблеми галузевих юридичних наук. Філософія права власності та договірно-правових відносин. Філософські аспекти римського права. Філософія міжнародного права та міжнародно-правових відносин.
   Філософія правосуддя. Філософський вимір юридичної практики. Філософія реалізації та застосування права. Морально-правові колізії у професійній діяльності юриста. Філософія юридичної освіти та правового виховання.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X