Спеціалізовані вчені ради НАВС

 • Історія спеціалізованих вчених рад

   До 1982 року викладачі та ад’юнкти навчального закладу захищали дисертації у різних установах (в Академії МВС СРСР, Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Інституті держави та права Академії наук УРСР, Харківському юридичному інституті та ін.).

   У червні 1982 року керівництво КВШ звернулося з мотивованим клопотанням до Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР про створення спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій у Київській вищій школі МВС. Наказом ВАК СРСР від 8 грудня 1982 р. таку раду було створено строком на п’ять років. Раді було надано право здійснювати захист дисертацій за такими спеціальностями: 12.00.02 – державне право і управління, радянське будівництво, адміністративне право, фінансове право; 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія, виправно-трудове право; 12.00.09 – кримінальний процес, прокурорський нагляд, криміналістика.

   ВАК рекомендувала спеціалізованій вченій раді забезпечити прийняття та захист кандидатських дисертацій ад’юнктів і здобувачів КВШ, викладацького складу Мінської вищої школи МВС, спеціальних середніх шкіл, дислокованих на території Української, Молдавської, Литовської, Латвійської та Естонської республік, наукових співробітників філіалів і відділів відомчих науково-дослідних установ, практичних працівників органів внутрішніх справ зазначених країн колишнього СРСР.

   До складу ради увійшло 19 членів, у тому числі 12 докторів і 7 кандидатів наук. Професорсько-викладацький склад школи у раді представляли такі авторитетні вчені, як професори В. М. Васильченко, О. Ф. Гранін, Є. В. Додін, А. П. Клюшніченко, Ю. І. Римаренко, доценти В. М. Бризгалов, О. І. Ієрусалімов, І. П. Козаченко, С. Л. Лисенков, О. І. Петров, Г. Є. Фірсов. До складу ради увійшли також провідні учені з Інституту держави і права АН УРСР – доктори юридичних наук І. П. Лановенко, О. Я. Свєтлов та Ю. С. Шемшученко, з юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка – доктори юридичних наук В. Г. Гончаренко, В. К. Лисиченко, Д. С. Сусло.

   Першим головою спеціалізованої вченої ради при Київській вищій школі МВС СРСР було затверджено начальника школи кандидата юридичних наук, доцента В. Ф. Захарова, вченим секретарем ради – доктора юридичних наук, професора кафедри кримінології, профілактики та ВТП В. М. Васильченко. Із 1983 по 1994 рік спеціалізовану вчену раду очолював доктор філософських наук, професор Ю. І. Римаренко. Організаційну роботу забезпечував старший науковий співробітник О. Ю. Стародуб. Надалі, у зв’язку з частковими змінами у складі ради, а також її перереєстрацією у ВАК України, головами спеціалізованої вченої ради затверджувалися доктори юридичних наук, професори А. П. Закалюк і В. Г. Лихолоб.

   Переважна більшість авторів дисертацій, що були захищені у цій раді за час її існування, склали основу професорсько-викладацького корпусу академії на сучасному етапі.

   Перший захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді в КВШ відбувся 6 квітня 1983 р. Кандидатську дисертацію “Розслідування розкрадань у системі матеріально-технічного забезпечення” успішно захистив викладач Карагандинської вищої школи МВС, колишній слухач і ад’юнкт КВШ А. О. Єрохін. А всього у цій спеціалізованій вченій раді впродовж 1983–2000 рр. було захищено 228 дисертацій.

   У 1996 році ВАК України створила в Національній академії внутрішніх справ України спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право; 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза. Ця вчена рада розглядала і кандидатські дисертації.

   Її головою до квітня 1998 року був доктор юридичних наук, професор В. Г. Лихолоб, а в подальшому – доктор юридичних наук, професор В. І. Шакун; ученим секретарем з лютого 1991 року – кандидат юридичних наук, доцент В. І. Женунтій.

   Згодом, раду реорганізовано рядом наказів ВАК України. Так, наказом ВАК України від 19.09.2006 року №410 спеціалізованій вченій раді Д 26.007.03 надано право на період до 14 вересня 2009 року проводити захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Наказом ВАК України від 10.07.2009 року №518 спецраду реорганізовано з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 20.09.2012 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович. Заступники голови ради – доктор юридичних наук, професор Джужа Олександр Миколайович та доктор юридичних наук, доцент Користін Олександр Євгенович. Вчений секретар – доктор юридичних наук, професор Савченко Андрій Володимирович.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 15 осіб. Серед них провідні науковці академії та інших вищих навчальних закладів України, а саме: Богатирьов І.Г., Воробєй П.А., Колпаков В.К., Колб О.Г., Копан О.В., Кузьменко О.В., Лихова С.Я., Мельник М.І., Олефір В.І., Осадчий В.І., Шакун В.І., Швець М.Я.

   За період з 2006 по 2010 роки у спеціалізованій вченій раді Д 26.007.03 захищено 6 докторських та 99 кандидатських дисертацій.

   У 1995 році при академії було створено єдину в державі спеціалізовану раду для захисту таємних і цілком таємних дисертацій. Головою цієї ради було призначено доктора юридичних наук професора І. П. Козаченка; ученим секретарем – кандидата юридичних наук доцента І. В. Сервецького. У лютому 2000 року головою ради став професор А. В. Іщенко.

   Наказом ВАК України від 17.01.2008 року №1/08-т спеціалізованій вченій раді СРД 26.007.02 надано право на період до 17 січня 2011 року проводити захист дисертацій за спеціальністю: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Джужа Олександр Миколайович. Заступники голови – доктор юридичних наук, доцент Користін Олександр Євгенович та доктор юридичних наук, професор Кузьмічов Володимир Сергійович.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Козаченко Олександр Іванович.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 22 особи. Серед них провідні науковці академії та інших вищих навчальних закладів України, а саме: Галаган В.І., Іщенко А.В., Карпов Н.С., Копан О.В., Лігоцький А.О., Лук’янчиков Є.Д., Медведєв В.С., Орлов Ю.Ю., Погорецький М.А., Удалова Л.Д., Шумило М.Є.

   З 1995 році у спеціалізованій вченій раді СРД 26.007.02 захищено 14 докторських та 115 кандидатських дисертацій.

   У 1997 році в академії та вперше в Україні було створено ще одну спеціалізовану вчену раду (К 26.007.01) для захисту дисертацій із таких спеціальностей: 12.00.12 – філософія права (з філософських наук); 12.00.12 – філософія права (з юридичних наук); 19.00.06 – юридична психологія (з юридичних наук); 19.00.06 – юридична психологія (з психологічних наук). Головою цієї ради було призначено доктора юридичних наук професора О. Ф. Фрицького, а вченим секретарем – кандидата філософських наук доцента С.А. Бублика.

   Наказом ВАК України від 09.11.2006 року №527 спеціалізованій вченій раді Д 26.007.01 надано право на період до 09 листопада 2009 року захисту дисертацій за спеціальностями: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 12.00.12 – філософія права (юридичні, філософські науки); 19.00.06 – юридична психологія (юридичні, психологічні науки).

   Наказом ВАК України від 23.10.2009 року № 692 спецраду реорганізовано з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних, психологічних, філософських та юридичних наук за спеціальностями: 12.00.12 – філософія права (юридичні та філософські науки); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 19.00.06 – юридична психологія.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 23.10.2011 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Костицький Михайло Васильович. Заступники голови – доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Синьов Віктор Миколайович та доктор філософських наук, доцент Бандура Олег Олександрович. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, професор Братасюк Марія Григорівна.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 22 особи. На сьогоднішній день у спеціалізованій вченій раді працюють провідні науковці України, такі як: Гвоздік О.І., Казміренко В.П., Лаврик Г.П., Лігоцький А.О., Маноха О.Є., Медведєв В.С., Олефір В.І., Рибалка В.В., Супрун М.О., Тихомиров О.Д., Токарська А.С., Яковенко С.І.

   За період 2006-2010 років у спеціалізованій вченій раді захищено 6 докторських та 108 кандидатських дисертацій.

   У 2002 році в академії було створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій К 26.007.04 за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

   Голова ради – доктор юридичних наук, професор А.М. Колодій, вчений секретар – кандидат юридичних наук, доцент О.Б. Горова.

   До складу ради увійшли: доктори юридичних наук, професори В. Д. Бабкін, Є. В. Назаренко, Н. С. Прозорова, доктори історичних наук, професори О. В. Кузьминець, А. С. Чайковський, кандидати юридичних наук, доценти Ю. А. Вєдєрніков, М. М. Гуренко, С. Д. Гусарєв, С. Л. Лисенков, О. Г. Мурашин, А. Ю. Олійник, О. Д. Тихомиров, О. В. Шмоткін.

   Перше засідання із захисту дисертацій у цій спеціалізованій вченій раді відбулося 17 квітня 2003 р. На ньому успішно захистили дисертації В. А. Довбня (науковий керівник професор П. П. Михайленко) та О. І. Анатольєва (науковий керівник Т. А. Третьякова).

   Пізніше у 2005 Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 880 “Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ” Національна академія реорганізована у Київський національний університет внутрішніх справ. Вчена рада та ректорат Університету звернувся із клопотанням до ВАК України щодо створення на базі КНУВС спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право, на що отримав позитивну відповідь.

   Так наказом ВАК України від 14.09.2006 року №408у 2006 році створена спеціалізована вчена рада Д 26.009.01 на період до 14 вересня 2009 року із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право (що згодом доповнилося муніципальним правом).

   Головою новоствореної спеціалізованої вченої ради був призначений доктор юридич¬¬них наук, професор, заслужений юрист України Колодій Анатолій Миколайович; заступником голови – доктор юридичних наук, професор Мурашин Олександра Генна¬дійович; вченим секретарем – кандидат юридичних наук, доцент Горова Оксана Борисівна.

   Наказом ВАК України від 10.07.2009 року №519 спецраду реорганізовано у спецраду Д 26.007.04 з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 15.09.2012 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович. Заступник голови – доктор юридичних наук, доцент Гусарєв Станіслав Дмитрович. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Щербак Надія Олександрівна.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 12 осіб. На сьогоднішній день у спеціалізованій вченій раді працюють провідні науковці України, такі як: Козюбра М.І., Костицький М.В., Кузьминець О.В., Лаврик Г.П., Павленко М.І., Стеценко С.Г., Тихомиров О.Д., Шевченко А.Є.

   За період з 2006 по 2010 у спеціалізованій вченій раді захищено 4 докторські та 76 кандидатських дисертацій.

   Так у 2009 році на базі Київського національного університету внутрішніх справ було створено ще дві спеціалізовані вчені ради.

   У зв’язку із перевантаженням спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 із захисту дисертацій зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова медицина; оперативно-розшукова діяльність на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук наказом ВАК України від 10.07.2009 року №517 була створена рада Д 26.007.05, з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 01.09.2012 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Орлов Юрій Юрійович, вчений секретар – доктор юридичних наук, професор Удалова Лариса Давидівна.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 12 осіб.

   До її складу увійшли провідні науковці, серед яких: Бахін В.П., Галаган В.І., Іщенко А.В., Карпов Н.С., Користін О.Є., Погорецький М.А., Рибальський О.В.

   Того ж року наказом ВАК України від 10.07.2009 року №520 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук заспеціальністю: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право була створена спеціалізована вчена рада К 26.007.06, період повноважень якої – до 08.07.2011 року.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Заіка Юрій Олександрович. Заступник голови – доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович. Вчений секретар – кандидат юридичних наук, доцент Братель Олександр Григорович.

   Склад спеціалізованої вченої ради – 12 осіб. За період повноваження ради захищено три кандидати наук.

   Перший захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді відбувся 26 травня 2010 року. Кандидатська дисертація “Попередній договір в цивільних відносинах: теорія і практика” захищена здобувачем кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ Клименком Олексієм Миколайовичем.

   У різні роки членами рад, окрім названих вище, були представники професорсько-викладацького складу КВШ та академії доктори юридичних наук І. П. Голосніченко, М. М. Дорогих, А. Я. Дубинський, В. О. Глушков, Р. А. Калюжний, М. Й. Коржанський, В. В. Копєйчиков, В. Г. Лукашевич, П. П. Михайленко, М. П. Мелентьєв, М. В. Салтевський, В. М. Смітієнко, доктор економічних наук М. Я. Швець, кандидати юридичних наук П. Д. Біленчук, Б. І. Бараненко, В. М. Плішкін, Г. О. Радов, кандидат економічних наук Є. С. Шатський та інші.

   До складу рад входили визначні вчені із споріднених вищих навчальних закладів і державних установ – доктори юридичних наук В. П. Бахін, М. М. Михеєнко (Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка), М. Я. Сегай (Інститут судових експертиз, потім Академія правових наук України),В. Ф. Опришко (Інститут законодавства Верховної Ради України) та інші.

   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1709-р «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ», Указу Президента України від 31 серпня 2010 року № 887/2010 «Про Національну академію внутрішніх справ» Київський національний університет внутрішніх справ та Академії управління Міністерства внутрішніх справ реорганізовані, шляхом об’єднання, в Національну академію внутрішніх справ.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 594 від 17 травня 2012 р. продовжено дію спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 в Національній академії внутрішніх справ, якій було надано право приймати до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.12 – філософія права;

   19.00.06 – юридична психологія.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Костицький Михайло Васильович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри філософії права та юридичної логіки.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Бандура Олег Олександрович, Національна академія внутрішніх справ.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, доцент Вовк Вікторія Миколаївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри філософії права та юридичної логіки.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 17 травня 2012 р. по 17 травня 2015 р.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 26 вересня 2012 р. продовжено дію спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ, якій було надано право приймати до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Національна академія внутрішніх справ, директор навчально-наукового інституту права та психології.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Джужа Олександр Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Користін Олександр Євгенійовия, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри економічної безпеки.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Чубенко Антон Григорович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри економіко-правових дисциплін.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 26 вересня 2012 р. по 26 вересня 2015 р. За період повноваження ради захищено 6 докторів наук та 65 кандидатів наук.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 26 вересня 2012 р. продовжено дію спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04 в Національній академії внутрішніх справ, якій було надано право приймати до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

   12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, Колодій Анатолій Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри конституційного та міжнародного права.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри теорії держави та права.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат юридичних наук, доцент Калиновський Богдан Валерійович, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри конституційного та міжнародного права.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 26 вересня 2012 р. по 26 вересня 2015 р. За період повноваження ради захищено 7 докторів наук та 53 кандидатів наук.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 26 вересня 2012 р. продовжено дію спеціалізованої вченої ради Д 26.007.05 в Національній академії внутрішніх справ, якій було надано право приймати до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Орлов Юрій Юрійович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Удалова Лариса Давидівна, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри кримінального процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат юридичних наук, доцент Савицький Дмитро Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри кримінального процесу.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 26 вересня 2012 р. по 26 вересня 2015 р. За період повноваження ради захищено 3 доктори наук та 50 кандидатів наук.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 26 вересня 2012 р. продовжено дію спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 в Національній академії внутрішніх справ, якій було надано право приймати до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:

   12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Заіка Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри цивільного права і процесу.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук, професор Тімуш Ірина Сергіївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права і процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат юридичних наук, доцент Братель Олександр Григорович, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 26 вересня 2012 р. по 26 вересня 2015 р. За період повноваження ради захищено 26 кандидатів наук.

   Спеціалізована вчена рада К 26.007.07

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України

   № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю:

   21.04.01 – економічна безпека держави.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Користін Олександр Євгенійович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри економічної безпеки.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор економічних наук, професор Засанський Володимир В’ячеславович, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи .

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат економічних наук, доцент Куриліна Оксана Василівна, Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри цивільного права і процесу.

   Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 26 вересня 2012 р. по 26 вересня 2014 р. За період повноваження ради захищено 4 кандидатів наук.

   На сьогоднішній день, в Національній академії внутрішніх справ функціонують шість спеціалізованих вчених рад:

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.01

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 17 травня 2015 р., змінено профіль ради, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями:

   12.00.12 – філософія права (юридичні науки);

   19.00.06 – юридична психологія (психологічні, юридичні науки)

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Костицький Михайло Васильович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри філософії права та юридичної логіки.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Вовк Вікторія Миколаївна, Національна академія внутрішніх справ, директор факультету № 3 (м. Івано-Франківськ).

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор психологічних наук, доцент, Кудерміна Олена Іванівна, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри юридичної психології.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 17.05.2015.

   Спеціалізована вчена рада СРД 26.007.02

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 3/дск від 10 квітня 2014 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

   12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Чернєй Володимир Васильович, Національна академія внутрішніх справ, ректор.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Чернявський Сергій Сергійович, Національна академія внутрішніх справ, проректор.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Козаченко Олександр Іванович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 10.04.2017.

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.03

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Джужа Олександр Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Кузьменко Оксанана Володимирівна, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри адміністративного права і процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Братель Сергій Григорович, Національна академія внутрішніх справ, начальник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

   12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, Колодій Анатолій Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри конституційного та міжнародного права.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук Кривицький Юрій Віталійович, Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри теорії держави і права.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

   Спеціалізована вчена рада Д 26.007.05

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю:

   12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Орлов Юрій Юрійович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Удалова Лариса Давидівна, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри кримінального процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Савицький Дмитро Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри кримінального процесу.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

   Спеціалізована вчена рада К 26.007.06

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:

   12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Заіка Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри цивільного права і процесу.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Бичкова Світлана Сергіївна, Національна академія внутрішніх справ, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Пилипенко Світлана Анатоліївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права і процесу.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

   Як результат, на сьогодні академія є єдиним закладом в системі МВС, на базі якого діють шість спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Мова йде про спеціалізовані вчені ради: Д 26.007.01, СРД 26.007.02, Д 26.007.03, Д 26.007.04, Д 26.007.05., К 26.007.06, зі спеціальностей:

    

   12.00.01 –

   теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

   12.00.02 –

   конституційне право; муніципальне право

   12.00.03 –

   цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

   12.00.07 –

   адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   12.00.08 –

   кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

   12.00.09 –

   кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

   12.00.12 –

   філософія права

   19.00.06 –

   юридична психологія

    

 • Нормативно-правова база
 • Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права
 • Спеціалізовані ради НАВС
 • Паспорт спеціальності 081 "Право" та паспорти спеціальностей
 • Перелік спеціальностей та спеціалізацій за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії / доктора мистецтва) та доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань з юридичних наук
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X