Наукова діяльність лабораторії

Проведення науково-прикладних досліджень

1. Проведено анонімне анкетування:

- курсантів (слухачів) випускних курсів НАВС (494 особи) щодо їх мотивації на навчання та службу в Національній поліції України;

- поліцейських Національної поліції України (92 особи) щодо особливостей професійного спілкування.

2. Проведено емпіричні дослідження особливостей:

- мотиваційної сфери курсантів 1 курсу НАВС (657 осіб, обраховано 1971 протоколів);

- ціннісно-потребової та мотиваційної сфер поліцейських Національної поліції України (125 осіб, обраховано 1450 протоколів);

- особистісної сфери поліцейських Національної поліції України (184 особи, обраховано 920 протоколів).

Впровадження результатів НД і ДКР у практичну діяльність та освітній процес

Методичні рекомендації «Розвиток внутрішньої мотивації поліцейських до професійної діяльності»

в освітній процес:

• - Харківського національного університету внутрішніх справ;

• - Львівського державного університету внутрішніх справ;

• - Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

в практичну діяльність:

• - УКЗ ГУНП в Полтавській області;

• - УКЗ ГУНП в Луганській області.

Методичні рекомендації «Особливості професійного спілкування патрульних поліцейських з різними категоріями осіб»

в освітній процес:

• - Харківського національного університету внутрішніх справ;

• - Львівського державного університету внутрішніх справ;

• - Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

в практичну діяльність:

• - УКЗ ГУНП в Полтавській області;

• - УКЗ ГУНП в Луганській області.

Посібники та підручники

1. Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : монографія. Київ : Освіта України, 2012. 394 с.

2. Мотлях О. І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа (методичні та практичні рекомендації) : посібник / за ред. О. І. Мотлях, І. П. Усіков. Київ : Освіта України, 2015. 210 с.

3. Мотлях О. І., Корж С. М. Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України : метод. посіб. Київ : Освіта України, 2017. 104 с.

Методичні рекомендації

1. Мотлях, О. І., Костюк В. Л., Куценко Д. В. Психофізіологічні дослідження з використанням поліграфа в практиці розслідування злочинів : метод. рек. Київ : Освіта України, 2016. 73 с.

2. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості професійного спілкування патрульних поліцейських з різними категоріями осіб: методичні рекомендації. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 40 с.

3. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Казміренко Л. І., Юрченко-Шеховцова Т. І. Розвиток внутрішньої мотивації поліцейських до професійної діяльності: методичні рекомендації. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 90 с.

4. Куценко Д. В. Протидія об’єктивній перевірці на поліграфі з боку особи яка тестується та шляхи її подолання : методичні рекомендації. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 69 с.

5. Андросюк В. Г., Галустян О. А., Захаренко Л. М., Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І. Проведення професійно-психологічного відбору у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання: методичні рекомендації. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 23 с.

6. Андросюк В. Г., Волошина О. В., Галустян О. А., Малоголова О. О., Мотиль І. І. Зарубіжний досвід ефективної комунікації поліцейських: аналітичний огляд. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 38 с.

7. Андросюк В. Г., Кудерміна О. І., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості мотивації до навчання курсантів закладів вищої освіти МВС України: методичні рекомендації. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 62 с.

Наукові статті

1. Мотлях О. І. Правова регламентація діяльності, пов’язаної з використанням поліграфа в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (98). С. 110–119.

2. Мотлях О. І. Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україн. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (11). С. 96–110.

3. Мотлях О. І. Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (11). С. 96–110.

4. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації професійної діяльності поліцейських: результати пілотажного дослідження. Актуальні проблеми психології : Зб-к наук. праць Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С. Д. Максименка. 2017. Т. I. : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 46. C. 3–10.

5. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Значення саморегуляції в професійній мотивації поліцейських. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія. Хмельницький, 2017. № 2 (7). С. 30–43.

6. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості мотивації до професійної діяльності поліцейських з різними мотиваційними комплексами. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія. Хмельницький, 2017. Вип. 4.

7. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості формування індивідуального стилю професійної діяльності поліцейських патрульної поліції. Юридична психологія: журнал. Київ : НАВС, 2017. № 2 (2). С. 123–132.

8. Юрченко-Шеховцова Т. І. Психологічна характеристика основних компонентів правосвідомості. Актуальні проблеми психології : Зб-к наук. праць Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. Том. X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 30. С. 241–249.

9. Юрченко-Шеховцова Т. І. Правосвідомість особистості : теоретичний аналіз. Психологічний часопис : Зб-к наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. № 4 (8). Вип. 8. Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2017. С. 134–145.

10. Захаренко Л. М., Малоголова О. О., Юрченко-Шеховцова Т. І. Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу. Право і безпека. Харків. 2018. Т. 69. № 2 URL: http://pb.univd.edu.ua/index.php/.

11. Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Дослідження особливостей мотивації до навчання курсантів-першокурсників. Технології розвитку інтелекту. Відкритий наукометричний електронний журнал. 2018. Т. 2. № 10 (21). URL:http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current.

12. Мотлях А. И., Гончарова О. В. Научный процесс становлення полиграфа в Украине и его современное состояние развития. Применениее полиграфа в бывшем восточном блоке (Польша, г. Краков, Краковская Академия им. Андженя Фрыча Моджевского). 2018. С. 74-82.

13. Мотлях А. И., Шаповалов В. А. Вопросы нормативно-правового регулирования и практики применения полиграфа в Украине. Применение полиграфа в бывшем восточном блоке (Польша, г. Краков, Краковская Академия им. Андженя Фрыча Моджевского). 2018. С. 83-90.

14. Мотлях О. І. Поліграфологія як міждисциплінарна галузь знань та взаємозв’язок з наукою криміналістикою. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб., присвяч. 105-річчю заснування судової експертизи в Україні (Київський НДІ судових експертиз / редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін.). Київ : Видавництво Ліра, 2018. Вип. 63, ч. 2. С. 224-234.

15. Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості соціально-психологічних компонентів правосвідомості сучасних поліцейських із різною вислугою років у правоохоронних органів. Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб-к наук. праць. Серія «Психологічні науки». Випуск 4. Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2018. С. 270–276.

Тези наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів

1. Галустян О. А. Психологічна реабілітація осіб, які беруть участь в АТО. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016) : у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. Ч.2. С. 162–163.

2. Куценко Д. В. Застосування поліграфа при професійному відборі кандидатів на керівні посади до Національної поліції. Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 335–337.

3. Мотлях О. І. Нормативно-правове регулювання діяльності щодо використання поліграфа в Україні. Правова реформа в сучасних умовах : досягнення і перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20 лют. 2016 р.). Київ : НАУ, Том 1. Тернопіль : Вектор, 2016. С. 341–344.

4. Мотлях О. І. Щодо окремих питань психодіагностики особи в процесі її опитування (тестування) на поліграфі. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції : матеріали міжвідомчої. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 49–52.

5. Мотлях О. І. Передтестова бесіда експерта-поліграфолога з підекспертною особою як запорука якості виконаного експертного дослідження з використанням поліграфа. Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.). Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2016. С. 476-480. URL:http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Sektsiya-1-3.pdf.

6. Мотлях А. И. Правовое регулирование деятельности, связанной использованием полиграфа в Украине. Полиграф в Казахстане: актуальные вопросы и перспективы развития : ІІ Междунар. науч.-практ. конф. полиграфологов (Казахстан, г. Алматы, 1-2 апреля 2016 г.). Казахстан : Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева 2016. С. 200–205.

7. Мотлях О. І. Використання поліграфа в практиці розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Методологічні проблеми теорії і практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : постійно діючий семінар – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Миколаїв, 3–4 чер. 2016 року). URL:http://dli.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4960:2016-06-07-2&catid=4:novini&Itemid=9.

8. Мотлях О. І. Проблематика системного провадження результатів застосування поліграфа у вітчизняне кримінальне судочинство. Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 лист. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 208–211.

9. Мотлях О. І. Апробація діяльності з використання поліграфа у досудове розслідування вчинених злочинів. Реалії та перспективи реформування кримінальної процесуальної діяльності в Україні: матеріали заоч. Міжнар.наук.-практ. конф. (Ірпінь, 25 лист. 2016 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. С. 10–14.

10. Мотлях О. І. Поліграф як засіб запобігання корупції. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 297–299.

11. Андросюк В. Г. Забезпечення особистої безпеки правоохоронців в екстремальних умовах. Реформування національної безпеки : матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (Київ, 19 трав. 2017). Київ, ін-т управління держ. охорони України, 2017.

12. Андросюк В. Г. Компетентнісний підхід як підґрунтя реформування фахової поліцейської освіти. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2017.) Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. Т.І. С. 41–44.

13. Андросюк В. Г. Діяльнісно-рефлексивні аспекти інформаційної компетентності слідчого. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові : матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (м. Харків, 25 лист. 2017 р.). Харків, 2017. С. 48–50.

14. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Інтерактивні заняття як засіб формування адекватної професійної мотивації курсантів. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 10 лютого 2017). Кривий Ріг, Донецьк. юр. інст.-т МВС України. 2017. С. 44–49.

15. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості взаємозв’язку типів та параметрів професійної мотивації поліцейських. Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-теор. конференції, присвяч. пам’яті видатн. науковця О.Ф. Граніна (Київ, 23 березня 2017) / Редкол.: А.М. Завальний, Н.В. Лазнюк, М.М. Пендюра, Д.О. Тихомиров. Київ : НАВС, 2017. С. 33–34.

16. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Взаємозв’язок життєвих цінностей та професійної мотивації поліцейських. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 24-25 березня 2017). Одеса : ОДУВС, 2017. С. 77–79.

17. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості професійного спілкування інспекторів патрульної поліції під час охорони публічного порядку. Актуальні проблеми психології малих груп : зб-к тез IV Всеукр. наук. конференції (Київ, Інст-т соц. та політ. психології НАПН України 18–19.05.2017). URL: http://gorn.kiev.ua/group/tezy07.html

18. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості мотиваційно-ціннісної сфери поліцейських-здобувачів вищої освіти з різними рівнями особистісної регуляції. Актуальні проблеми психології навчання та розвитку : зб-к тез Міжнар. наук.-практ. конференції, з нагоди 70-річчя заснування лабораторії психології навчання ім. І.О.Синиці (Київ, 25 травня 2017) : Київ : Інст-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2017. С. 68–72.

19. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Проблемні ситуації професійного спілкування: погляд поліцейських. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи : зб-к тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (Київ, 24 травня 2017). Київ : Державний наук.-дослідн. інст-т МВС України, 2017. С. 229–223

20. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Фактори мотивації та задоволеність професійною діяльністю поліцейськими. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб-к наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 21 квітня 2017 року). Харків : ХНУВС, 2017. С. 260–263.

21. Галустян О. А., Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Стан алкогольного сп’яніння як чинник правопорушень. Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві : збірник тез IV Всеукр. Наук.-практ.конференції 4–5 листопада 2017 року. С. 60–63.

22. Галустян О. А., Захаренко Л. М. П`ятикрокова модель професійного переконання (поради поліцейським). Cучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 року). Харків, Національна академія НГУ, 2017. С. 16–19.

23. Галустян Е .А. Использование следователем неинструментальных методов диагностики психических состояний и намерений допрашиваемого в процессе коммуникативных следственных действий. Аубакировские чтения : Международн. научн.-практ. конференция (Алматы, Республика Казахстан, 19 февраля 2017). Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2017. С. 139–142.

24. Галустян О. А. Модель «Betari Box» як засіб ефективної ненасильницької комунікації поліцейських. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ,11 листоп. 2017 р), / редкол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, С.Д. Гусарєв. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 60–63.

25. Куценко Д. В. Діяльність юридичних клінік у сфері захисту інтересів дітей. Захист прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Україна, м. Київ, 1 червня 2017 року): Київ : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 45–47.

26. Куценко Д. В. “Поліграф у оперативно-розшуковій діяльності”. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 квітня 2017 року) / ред. кол.: О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. Кривий Ріг : Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. С. 263–267.

27. Малоголова О. О. Напрями національно-патріотичного виховання курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові : матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (м. Харків, 25 лист. 2017 р.). Харків, 2017. С. 197–198.

28. Малоголова О. О. Психологічна готовність в системі психологічної підготовки працівників поліції. Організація професійної підготовки в підрозділах Національної поліції України : матеріали круглого столу (м. Одеса, 31 жовт. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 111–114.

29. Малоголова О. О. Особливості організації діяльності підрозділів протидії наркозлочинності. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 15 груд. 2017 р.). Львів, 2017. С. 335–337.

30. Мотлях О. І., Іщенко А. В. Використання поліграфа у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами. Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет. конф. (м. Одеса, 31 бер. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 60–63.

31. Мотлях О. І. Використання поліграфа у досудовому розслідуванні вчинених кримінальних правопорушень. Використання сучасних досягнень криміналістики : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий ріг, 13 квіт. 2017 р.). Кривий ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. С.226–229.

32. Мотлях А. И. Процес научного становления полиграфа в Украине. Исследование полиграфологии в Центальной и Восточной Европе : материалы международ. Конф. (Польша, Краковская Академия им. Андженя Фрыча Моджевского, 12-13 июня 2017 г.). URL:https://www.ka.edu.pl/ru.

33. Юрченко-Шеховцова Т. І. Розвинута правосвідомість – запорука становлення особистості поліцейського-професіонала. Становлення особистості професіонала : перспективи й розвиток : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 24-25 березня 2017). Одеса : ОДУВС, 2017. С. 23–25.

34. Юрченко-Шеховцова Т. І. Професійна правосвідомість працівників правоохоронних органів. Особистість, суспільство, закон. Психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (Харків, 30 березня 2017). Харків : ХНУВС, 2017. С. 235–237.

35. Юрченко-Шеховцова Т. І. Соціальна адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ із специфічними умовами навчання як стадія соціалізації особистості. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 10 лютого 2017). Кривий Ріг : Донецьк. юр. інст-т МВС України, 2017. С. 249–254.

36. Волошина О. В. Психологія селфі. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції (м. Львів, 19 жов. 2018 р.). Львів, 2018. С. 87–90.

37. Галустян О. А. Особливості професійного спілкування з жертвами насильства: поради патрульним поліцейським. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали I Всеукр. наук.-теорет. практ конф. (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 лют. 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. С. 26–28.

38. Куценко Д. В. Періодичні дослідження із застосуванням поліграфа, як елемент профілактики корупційних ризиків в органах Національної поліції України. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / за ред..: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 155–159.

39. Куценко Д. В. Застосування поліграфа при професійному відборі кандидатів до Національної поліції. Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23 березня 2018 року). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 84–86.

40. Малоголова О. О. Теоретичні аспекти підвищення якості навчання у ВНЗ України. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції у державному вищому навчальному закладі "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" (м. Переяслав-Хмельницький, 31 січ. 2018 р. ). Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32. С. 335–336.

41. Малоголова О. О. Деякі аспекти запобігання та подолання стресів у поліцейських. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 15лют. 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. С. 91.

42. Малоголова О. О. Теоретичні аспекти підвищення якості навчання у ВНЗ України. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції у державному вищому навчальному закладі "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" (м. Переяслав–Хмельницький, 31 січ. 2018 р.). Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32 С. 335–336.

43. Малоголова О. О. Психолого-педагогічні аспекти удосконалення освітнього процесу у вищій школі України. Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти: правові та методичні аспекти: заочна науково-методична інтернет-конференція, присвячена 70-річчю утворення Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь, Могильов, 2018. С. 191–195.

44. Малоголова О. О. Проблеми збереження особистої психологічної безпеки в екстремальних умовах. Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріали науково-практ. конфер. у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 травня – 1 червня 2018 року. С. 65–66.

45. Малоголова О. О. Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів-першокурсників. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції (м. Львів, 19 жов. 2018 р.). Львів, 2018. С. 260–264.

46. Мотлях О. І. Поліграфологія та її зв'язок з наукою криміналістикою. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики (з нагоди 85 – річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко) : збір. матеріал. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 лют. 2018 р.). Київ : ПВНЗ «Європейський університет», 2018. С. 219–221.

47. Мотлях О. І. Місце поліграфа у досудовому розслідуванні вчинених кримінальних правопорушень. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, наукці, економіці та праві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 квіт. 2018 р.). Київ : КНУКІМ, 2018. С. 378–380.

48. Мотлях О. І. Поліграф у питанні запобігання корупції в системі МВС України. Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч.1. С. 102–106.

49. Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості розвитку когнітивного компоненту правосвідомості сучасного працівника поліції. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали I Всеукр. наук.-теорет. практ конф. (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 лют. 2018 р.) – Кривий Ріг, 2018. – С. 268–271.

50. Юрченко-Шеховцова Т. І. Загальні рекомендації близьким людини, яка перебувала в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із службовою діяльністю. Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріали науково-практ. конфер. у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 травня – 1 червня 2018 року. С 116–117.

Підготовка науково-методичних матеріалів

1. Підготовлено та надано до відділу організації науково-дослідної роботи Академії пропозиції до:

– проекту методичних рекомендацій з проведення професійно-психологічного відбору у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку.

– проекту наказу МВС «Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських».

2. Підготовлено психологічний інструментарій діагностики рівня інтелектуального розвитку та оцінки здатності до логічного мислення; апробовано комп’ютерну версію та уточнено критерії оцінки.

3. Взято участь у роботі робочої групи з розробки професіограм за основними видами поліцейської діяльності

4. Підготовлено та надано до ДДНДІ МВС:

– матеріали щодо компонент професіограми дільничних інспекторів поліції;

– здійснено підрахунок 780 бланків тестів поліцейських (на виконання наказу МВС від 05.02.2018 № 84 «Про затвердження Плану заходів із розроблення професіограм за основними видами поліцейської діяльності»).

5. Проводиться робота у складі робочих груп МВС України:

– по визначенню рівня довіри населення до Національної поліції України (спільно з Департаментом комунікації МВС України);

– по виконанню державної програми «Жінки. Мир. Безпека».

Проведення семінарів, конференцій, круглих столів:

Круглий стіл «Актуальні питання впровадження міжнародних стандартів використання поліграфа в Україні. Стандарти ASTM: міжнародна термінологія та її адаптація в Україні»;

Міжнародний науково-практичний семінар «Основи професійного профайлінгу». Лектор – Дар Пелег, кандидат наук у галузі психології при Тель-Авівському університеті, експерт із профайлінгу і поведінкового аналізу;

Круглий стіл «Психологічні чинники забезпечення ефективності діяльності Національної поліції України»;

Науково-практичний форум «Актуальні питання використання поліграфа в діяльності силових відомств України»;

Міжнародний науково-практичний семінар «Іноваційні методи інструментальної детекції брехні». Головний спікер семінару – Марк Хендлер (Marc Handler) – всесвітньо відомий експерт-поліграфолог, консультант з питань оцінки достовірності інформації, головний редактор престижного журналу «Поліграф і судова оцінка достовіріності: журнал науки і польової практики», член ради директорів Американської асоціації полі графологів.

Проведення інтерактивних занять

Систематично проводяться інтерактивні заняття з ліцеїстами юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва та курсантами НАВС за такими темами: «Толерантність у міжособистісному спілкуванні»; «Стоп булінг! Правила міжособистісного ненасильницького спілкування»; «Труднощі взаємодії у підлітковому та юнацькому віці, шляхи їх подолання»; «Безпечне спілкування учнівської молоді в Інтернет просторі»; «Розвиток внутрішньої мотивації до навчання»; «Формування ефективної міжособистісної комунікації» тощо.

На виконання Плану заходів у межах співпраці ювенальної поліції із ЗВО МВС наукова лабораторія підготовила та провела спільно з курсантами та студентами НАВС інтерактивне заняття на тему «Булінг у школі» у ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов".

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X