Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення ННІ №4

 • Інформація про підрозділ

   Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення (далі – наукова лабораторія) є науково-дослідним підрозділом навчально-наукового інституту № 4.

   Наукова лабораторія створена наказом НАВС від 31.08.2015 №1217.

   Загальною метою діяльності наукової лабораторії є науково-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводження освітнього процесу Академії та психологічного супроводження оперативно-службової діяльності Національної поліції України (відповідно до договірних тематик).

    

   Основними завданнями наукової лабораторії є:

   1. Проведення прикладних наукових досліджень відповідно до тематик, затверджених Планом проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на календарний рік.

   2. Виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення освітнього процесу в Академії.

   3. Підготовка навчально-методичних та навчальних видань за результатами проведених прикладних наукових досліджень.

   4. Впровадження результатів прикладних наукових досліджень в освітній процес Академії та оперативно-службову діяльність Національної поліції України.

   5. Оприлюднення результатів досліджень на конференціях, семінарах, у вітчизняних та іноземних наукових фахових виданнях, у тому числі проіндексованих у міжнародних наукометричних базах, електронному репозитарії Академії та Національному репозитарії академічних текстів.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   1. Збір, узагальнення та аналіз результатів сучасних фундаментальних та прикладних наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії.

   2. Проведення прикладних наукових досліджень з актуальних питань психолого-педагогічного супроводження освітнього процесу в Академії та психологічного супроводження оперативно-службової діяльності Національної поліції України (відповідно до договірних тематик).

   3. Розробка програм інтерактивних тренінгових занять, їх апробація на базі психотренінгового комплексу Академії та впровадження в освітній процес.

   4. Підготовка науково-методичних матеріалів щодо вдосконалення психолого-педагогічного супроводження освітнього процесу в Академії, їх поширення у відомчих навчальних закладах та наукових установах.

   5. Участь у розробці освітніх програм, створенні електронних освітніх ресурсів, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Академії.

   6. Підготовка науково-методичних матеріалів відповідно до договірних тематик, їх впровадження у оперативно-службову діяльність Національної поліції України.

   7. Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам Академії, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Національної поліції України.

   8. Організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій за результатами проведених досліджень.

   9. Формування, накопичення та постійне оновлення електронної бази облікових матеріалів щодо впровадження результатів наукових досліджень у законотворчу діяльність, правоохоронну практику та освітній процес Академії.

   10. Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти, які беруть участь у наукових заходах, безпосереднім організатором яких є наукова лабораторія, забезпечення їх рецензування та проведення обговорень на засіданнях.

   11. Надання консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам Академії у проведенні науково-дослідних робіт.

   12. Створення умов та сприяння проведенню наукових досліджень за проблематикою наукової лабораторії здобувачами вищої освіти, які проходять  навчальні практики на базі лабораторії.

   13. Участь в організації та проведенні наукових заходів на базі інституту, Академії.

   14.   Опублікування результатів діяльності наукової лабораторії у друкованих та електронних наукових фахових виданнях, в електронному репозитарії Академії відповідно до затвердженого порядку.

   15. Створення об’єктів інтелектуальної власності.

 • Особовий склад лабораторії

   Галустян Олена Аркадіївна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Захаренко Людмила Миколаївна– старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук.

   Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна – науковий співробітник.

 • Наукова діяльність лабораторії

   Проведення науково-прикладних досліджень

   1. Проведено анонімне анкетування курсантів (слухачів) випускних курсів НАВС (494 особи) щодо їх мотивації на навчання та службу в Національній поліції України.

   2. Проведено емпіричне дослідження:

   −         пілотажне дослідження (25 осіб – поліцейські Національної поліції України – здобувачі вищої освіти заочної форми навчання за напрямом підготовки «Право» ступеня вищої освіти «бакалавр»; обраховано 250 протоколів);

   −         основне дослідження (100 осіб – поліцейські Національної поліції України; обраховано 1200 протоколів);

   3. Проведено анонімне анкетування поліцейських Національної поліції України (92 особи – інспектори патрульної поліції; слідчі; оперуповноважені).

    

   Наукові публікації за результатами проведених досліджень

   Наукові статті:

   Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації професійної діяльності поліцейських: результати пілотажного дослідження / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психології : Зб-к наук. праць Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С.Д. Максименка. – 2017. – Т. I. : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 46. – C. 3-10.

   Галустян О.А. Професійно важливі якості слідчого як чинник нейтралізації негативного психологічного впливу з боку допитуваних / О.А. Галустян // Наука і правоохорона. – К., 2015. – № 3 (29). – С. 174-181.

   Захаренко Л.М. Взаємозв’язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин / Л.М. Захаренко // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал Інст-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. –  2016. – № 2 (5). – С. 20-24.

   Захаренко Л.М. Життєва перспектива засуджених до позбавлення волі жінок: теоретичний аналіз / Л.М. Захаренко // Технології розвитку інтелекту : ел. наукометр. наук. фах. журнал Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – 2016. – Вип.14.– Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Проблема формування правосвідомості особистості в сучасних умовах / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб-к наук. праць. Серія «Психологічні науки. – 2015. – Випуск 6. – С. 174-178.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Психологічна характеристика основних компонентів правосвідомості / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психології : Зб-к наук. праць Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С.Д. Максименка. – 2017. –  (подано до друку).

   Тези наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів:

   Дослідження мотивації на навчання і службу в Національній поліції курсантів (слухачів) Національної академії внутрішніх справ / Є.О. Варлакова, О.В. Волошина, О.А. Галустян, Л.М. Захаренко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : матеріали I міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 20 трав. 2016). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 107–111.

   Інтерактивні заняття як засіб формування адекватної професійної мотивації курсантів / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова //  Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 10 лютого 2017). – Кривий Ріг, Донецьк. юр. інст.-т МВС України, 2017. – С. 44-49.

   Особливості взаємозв’язку типів та параметрів професійної мотивації поліцейських / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова // Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-теор. конференції, присвяч. пам’яті видатн. науковця О.Ф. Граніна (Київ, 23 березня 2017) / Редкол.: А.М. Завальний, Н.В. Лазнюк, М.М. Пендюра, Д.О. Тихомиров. – К. : НАВС, 2017. – С. 33-34.

   Взаємозв’язок життєвих цінностей та професійної мотивації поліцейських / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 24-25 березня  2017). – Одеса : ОДУВС, 2017. –  С. 77-79.

   Особливості професійного спілкування інспекторів патрульної поліції під час охорони публічного порядку / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова //  Актуальні проблеми психології малих груп : зб-к тез IV Всеукр. наук. конференції  (Київ, Інст-т соц. та політ. психології НАПН України 18-19.05.2017): – Режим доступу: http://gorn.kiev.ua/group/tezy07.html

   Особливості мотиваційно-ціннісної сфери поліцейських-здобувачів вищої освіти з різними рівнями особистісної регуляції / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психології навчання та розвитку : зб-к тез Міжнар. наук.-практ. конференції, з нагоди 70-річчя заснування лабораторії психології навчання ім. І.О.Синиці (Київ, 25 травня 2017) : К. : Інст-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2017. – С. 68-72.

   Галустян О.А. Використання профайлінгу працівниками правоохоронних органів під час охорони громадського порядку / О. А. Галустян // Використання поліграфу в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 07–08 лист. 2015). – К. – 2015. – С. 129-132.

   Галустян О.А. Аутогенне тренування як засіб подолання стресу / О.А. Галустян // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичний та практичний аспекти : матеріали VI Всеукр. наук.–практ. інтернет–конф. (Київ, 24 груд. 2015). – К, 2015. – С. 224-227.

   Галустян О.А. Психологічна реабілітація осіб, які беруть участь в АТО / О.А. Галустян // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – Ч.2. – С. 162-163.

   Галустян О.А. Проблеми нормативно-правового регулювання обігу лікарських засобів, які містять кодеїн / О.А. Галустян // Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти : програма постійно діючого наук.-практ. семінару ЛДУВС (Львів,19 вересн. 2016). – Л.: ЛДУВС, 2016. – С. 6.

   Галустян Е.А. Использование следователем неинструментальных методов диагностики психических состояний и намерений допрашиваемого в процессе коммуникативных следственных действий / Е.А. Галустян // Аубакировские чтения :  Международн. научн.-практ. конференция (Алматы, Республика Казахстан, 19 февраля 2017) .– Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2017. – С. 139-142.

   Захаренко Л.М. Особливості проявів агресивності у міжособистісному спілкуванні курсантів // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи [Текст] : тези наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015) / [ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Т. 2. – С. 28-31.

   Захаренко Л.М. Професійне спілкування у діяльності працівників правоохоронних органів: результати емпіричного дослідження // Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної влади в Україні : зб-к матер. круглого столу (Київ, 24 груд. 2015). – К. : НАВС, 2015. – С. 63-65.

   Захаренко Л.М. Формування життєвих перспектив неповнолітніх-засуджених як передумова успішної ресоціалізації / Л.М. Захаренко // Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх : наук. семінар кафедри кримінально-виконавчого права Інс-ту кримінально-виконавчої служби (Київ, 17 берез. 2016). – К. : Держ. пенітенціарна служба України, Інс-т крим.-викон. служби, 2016. – С. 20-22.

   Захаренко Л.М. Взаємозв’язок агресивності та соціометричного статусу курсантів / Л.М. Захаренко // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : Зб. матер. Міжвузівського наук.-практ. круглого столу (Ірпінь, 24 берез. 2016). – Ірпінь : Ун-т держ. фіскал. служби України, 2016. – С. 22-24.

   Захаренко Л.М. Використання методів арт-терапії у психокорекційній роботі з учасниками АТО / Л.М. Захаренко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – Ч.2. – С. 54-56.

   Захаренко Л.М. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери самореалізованої особистості (на прикладі курсантів) / Л.М. Захаренко // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : матеріали ІV міжвуз. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю Нац. акад. внутр. справ (Київ, 14 квіт. 2016). – К.: НАВС. – 2016. – С. 135-138.

   Захаренко Л.М. Інтерактивні заняття як метод профілактики поширення наркоманії серед перемінного особового складу / Л.М. Захаренко // Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти : програма постійно діючого наук.-практ. семінару ЛДУВС (Львів,19 вересн. 2016). – Л.: ЛДУВС, 2016. – С. 9.

   Захаренко Л.М. Особливості формування довіри у професійному спілкуванні правоохоронця / Л.М. Захаренко // Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конференції курсантів, студентів, ад’юнктів та здобувачів (Черкаси, 17 березн. 2017). – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – С. 169-170.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Актуальні проблеми психологічної допомоги учасникам АТО / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. – С.393-395.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Розвинута правосвідомість – запорука становлення особистості поліцейського-професіонала / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 24-25 березня  2017). – Одеса : ОДУВС, 2017. –  С. 23-25.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Рівень розвитку правосвідомості працівників Національної поліції як умова професійної компетентності / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (Харків, 18 березня 2016) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 241-243.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Професійна правосвідомість працівників правоохоронних органів  / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Особистість, суспільство, закон: Психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (Харків, 30 березня 2017) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2017. – С. 235-237.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Соціальна адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ із специфічними умовами навчання як стадія соціалізації особистості / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 10 лютого 2017). – Кривий Ріг, Донецьк. юр. інст-т МВС України, 2017. – С. 249-254.

   Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

   Галустян О.А., Кузнецова О.С. Профайлінг у діяльності поліцейських як засіб встановлення протиправних намірів / О.А. Галустян, О.С. Кузнецова // Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 21 берез. 2017) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 235-238.

   Захаренко Л.М., Калашник Р.А. Дослідження властивостей нервової системи курсантів / Л.М. Захаренко, Р.А. Калашник // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : зб-к тез III Всеукр. наук.-практ. конференції (Одеса, 22-23 вересня 2016). – Одеса : Військова академія, 2016. – С. 257-258.

   Захаренко Л.М., Старіков Є.Д. Формування мотивації досягнення у курсантів-майбутніх психологів Національної гвардії України / Л.М. Захаренко, Є.Д. Старіков // Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (заочна) (Харків, 25 листоп. 2016). – Харків : Нац. академія Національної гвардії України, 2016. – С. 8-9.

   Захаренко Л.М., Кукалов М.С. Врахування особливостей вербального і невербального інтелекту курсантів при вивченні іноземної мови / Л.М. Захаренко, М.С. Кукалов // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : зб-к тез VII Міжвузівськ. наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 25 травня 2017). – Київ : НАВС, 2017. – С. 43-46.

   Захаренко Л.М., Попутняк А.Е. Особливості міжособистісних відносин у навчальній групі курсантів-першокурсників / Л.М. Захаренко, А.Е. Попутняк // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : зб-к тез VII Міжвузівськ. наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 25 травня 2017). – Київ : НАВС, 2017. – С. 65-68.

   Наукова робота «Психологічні особливості уяви курсантів-майбутніх психологів Національної гвардії України» (наук. керівник – к. пс. н. Захаренко Л.М.) курсанта 1 курсу факультету №2 – підготовки фахівців для Національної гвардії України навчально-наукового інституту №3 академії Мудрака В. здобула Диплом II ступеня у Конкурсі наукових робіт НАВС у 2016 році.

    

   Підготовка науково-методичних матеріалів

   1. Підготовлено для відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення академії пропозиції до:

   - проекту Плану додаткових психопрофілактичних заходів НАВС (із врахуванням Концепції реформування освіти в МВС України);

   - проекту Положення про психологічне забезпечення освітнього процесу та службової діяльності НАВС;

   2. Підготовлено та надано до відділу організації науково-дослідної роботи академії пропозиції до:

   - розділу методичних рекомендацій щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю «груп смерті» в соціальних інтернет-мережах та мобільних додатках IP-телефонії  «Особливості психологічного профілю потенційної жертви «груп смерті»: теоретичний аналіз»;

   - проекту Положення про організацію психологічного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України;

   - проекту Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Державній прикордонній службі України;

   - проекту Положення про організацію системи психологічного забезпечення Національної поліції України;

   - проекту Положення про психологічну службу системи освіти України щодо напрямів та шляхів удосконалення психологічної підготовки та психологічної роботи в Національній поліції;

   - щодо напрямів та шляхів удосконалення психологічної підготовки та психологічної роботи в Національній поліції України;

   - щодо деескалації конфліктів на ґрунті міжнаціональної, расової та релігійної нетерпимості.

   Підготовка навчально-методичних матеріалів

   1. Підготовлено для кафедри військової підготовки академії методичні розробки для проведення лекційних, семінарських, практичних та групових занять з навчальних курсів:

   – «Основи військової психології та педагогіки» (22 год. навчального часу програми підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Соціальна психологія»);

   – «Основи військової психології та педагогіки» (46 год. навчального часу програми підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Психологія»);

   – «Соціальна психологія» (32 год. навчального часу програми підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Соціальна психологія»).

   Проведення інтерактивних тренінгових занять

   1. Проведено інтерактивні заняття з курсантами на базі  психотренінгового комплексу ННІ №1 академії за такими темами:

   - «Розвиток професійної мотивації у курсантів»;

   - «Формування ефективної міжособистісної комунікації курсантів».

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1
   Телефон внутрішнього користування: 14-31
   E-mail: nnipp_nlppznp@naiau.kiev.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X