Наукова лабораторія з проблем досудового розслідування ННІ №1

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Наукову лабораторію з проблем досудового розслідування створено в січні 2003 р. Попередня назва підрозділу – наукова лабораторія проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів. З листопада 2015 р. у результаті реорганізації наукова лабораторія перебуває у складі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ.

   Фахівці лабораторії проводять фундаментальні і прикладні наукові дослідження, забезпечують підготовку проектів законів і підзаконних нормативно-правових актів, навчальної та методичної літератури, розробляють методичні рекомендації та методики правоохоронної діяльності, рецензують наукові статті, навчальні посібники, підручники, монографії, дисертаційні дослідження, організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, у тому числі міжнародних.

   Наукова лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема: «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції» та ін., указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, рішеннями Вченої ради, ректорату та наказами Академії, Положеннями про навчально-наукові інститути Академії, а також Положенням про наукову лабораторію з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 НАВС.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   – надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам Академії, іншим органам та підрозділам МВС України;
   – залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт, насамперед – з проблематики практичної діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ;
   – збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності наукової лабораторії;
   – підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;
   – оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними дослідженнями.

   Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:

   – здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок проблем досудового розслідування, спрямованих на забезпечення потреб органів внутрішніх справ;
   – опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;
   – виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в Академії;
   – оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
   – пошук, вивчення та апробація передового досвіду досудового розслідування, інновацій в організації та проведенні навчально-виховного процесу інших вищих навчальних закладів.

   Лабораторія плідно співпрацює з підрозділами МВС України, насамперед з Головним слідчим управлінням Національної поліції України).

   За час існування лабораторією підготовлено понад 300 наукових праць з актуальних проблем досудового розслідування, зокрема, навчальні посібники, методичні рекомендації, методики правоохоронної діяльності, проекти законів, підзаконних нормативно-правових актів, організаційних рішень і програм, наукові статті.

 • Особовий склад лабораторії

   Вознюк Андрій Андрійович – начальник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

   Таран Олена Вікторівна – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

   Мотлях Олександр Іванович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

   Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

   Брисковська Оксана Миколаївна – провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

   Патик Андрій Андрійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Гуцуляк Микола Ярославович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

   Кузьмічова-Кисленко Єлизавета Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Сьоміна Наталія Анатоліївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Максимів Людмила Василівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Пукач Ірина Богданівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Кучменко Святослав Володимирович – науковий співробітник.

 • Наукова діяльність лабораторії

   Монографії

   1. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство : методологічні засади розслідування : [моногр.] / С. С. Чернявський. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 624 с.

   2. Алексєєва-Процюк Д. О. Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953) : нормативно-правові та організаційні засади : [моногр.] / Д. О. Алєксєєва-Процюк. – К., 2011. – 240 с.

   3. Таран О. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці : [моногр.] / О. В. Таран. – К. : “ДІА”, 2012. – 352 с.

   4. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : [моногр.] / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 192 с.

   5. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань : [моногр.] / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 236 с.

   6. Удалова Л. Д Лікарська таємниця в кримінальному процесі України : [моногр.] / Л. Д. Удалова, Є. В. Кузьмічова-Кисленко. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 134 с.

   Підручники, навчальні посібники, допущені (рекомендовані) для використання МОН та МВС України

   1. Чернявський С. С. Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [наук.-практ. посіб.] / С. С. Чернявський, А. В. Микитчик. – К., 2009. – 255 с.

   2. Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності : [навч. посіб.] / О. Є. Користін, С. С. Чернявський. – К., 2009. – 612 с.

   3. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб.] / В. П. Бахін, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін.; за ред.. О. М. Джужі. – К., 2010. – С. (розділи 15, 23–25, 27).

   4. Міжнародне співробітництво МВС України щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масових заходів: [наук-практ. посіб.] / А. А. Вознюк, Є. В. Зозуля, А. Ю. Мартишко, Є. С. Назимко, В. О. Скорик, Р. С. Алімов. – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. – 134 с.

   5. Настільна книга ад’юнкта та здобувача наукового ступеня: [навч. посіб.] / А. А. Вознюк, Ю. С. Коллер, Є. С. Назимко, Р. А. Сербин; під заг. ред. Г. В. Гребенькова; Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: «Цифрова типографія», 2011. – 307 с.

   6. Організація розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб.] / А. Ф. Волобуєв, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. справ. – Х., ХНУВС, 2010. – 568 с. (підрозділи 10.1, 10.8).

   7. Протидія кіберзлочинності в Україні : правові та організаційні засади : [навч. посіб.] / О. Є. Користін, В. М. Бутузов, В. В. Василевич та ін. – К. “Видавничий дім “Скіф”, 2012. – 736 с.

   8. Протидія шахрайству у сфері страхування автотранспорту [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук. – К., 2010. – 189 с.

   9. Профілактика злочинів : [підруч.] / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 720 с. (розділ 14).

   10. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди : [навч. посіб] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. В. Чернєй та ін.; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К., 2013. – 180 с.

   11. Чернявський С. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, О. Є. Користін. – К., 2010. – 272 с.

   12. Мотлях О. І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз та експертних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа (методичні та практичні рекомендації) : [посіб.] / О. І. Мотлях, І. П. Усіков. – К. : Освіта України, 2015. – 210 с.

   Збірники наукових праць, довідники, енциклопедії, коментарі

   1. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів : [зб. наук. праць за матеріалами наук.-прак. конф.] (Київ, 29 берез.2012 р.). – К. : Нац.акад.внут.справ, 2012. – 216 с.

   2. Вознюк А. А. Довідник здобувача наукового ступеня / А. А. Вознюк, Р. А. Сербин, В. В. Юсупов; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : ХмЦНТЕІ, 2010. – 206 с.

   3. Науковий коментар Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції / В. В. Василевич, О. М. Джужа, С. С. Чернявський та ін.; за заг ред. О. М. Джужі та В. Д. Сущенка. – К., 2010. – 156 с.

   4. Розкриття та розслідування кіберзлочинів : зб. метод. рек. (Частина 1) / Ю. Ю. Орлов, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін. / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010.– 260 с.

   5. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – 2010. – Т. VІ. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 61–62 (та ще 25 статей загальним обсягом 4 авт. арк.).

   6. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” : науково-практичний коментар / за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : “Видавничий дім “Скіф”, 2012. – С. 177–185 (стаття 16).

   Методичні рекомендації

   1. Взаємодія підрозділів карного розшуку з іншими службами ОВС щодо розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами : [мет. реком.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. В.Канашук та ін.; за заг. ред. О.М.Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 49 с.

   2. Розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Є. Користін, О. Ю. Татаров та ін. – К., 2010. – 140 с.

   3. Розкриття та розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. В. Топчій, В. В. Сокуренко та ін. – К., 2010. – 84 с.

   4. Розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами, що вчиняються з метою їх подальшого оплатного повернення власникам : [метод. рек.] / С. С.Чернявський, І. М. Копотун, А. С. Канашук та ін. – К., 2010. – 36 с.

   5. Взаємодія підрозділів карного розшуку та інших служб ОВС у розкритті незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. В. Канашук та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад.. внутр.. справ, 2011. – 80 с.

   6. Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масових заходів : [метод. рек.] / А. А. Вознюк, А. Ю. Мартишко, М. В. Мартишко, М. В. Лошицький та ін. – К., ХмЦНП, 2011. – 64 с.

   7. Запобігання незаконному заволодінню автотранспортом, що вчиняється за участю неповнолітніх : [метод. реком.] / С .С. Чернявський, О. М. Брисковська, О. А. Просолов та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі. – К., 2011. – 60 с.

   8. Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів : [метод. рек.] / Н. А. Запорощенко, А. А. Вознюк. – К., ХмДЦНІІ, 2011. – 58 с.

   9. Огляд місця події у справах про грабежі та розбійні напади : [метод. реком.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. В. Бурлака та ін. – К., Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 52 с.

   10. Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним одержанням банківського кредиту : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, М. О. Заремба та ін. – К., 2012. – 64 с.

   11. Протидія злочинам у бюджетній сфері : [метод. рек.] / О. Є. Користін, С. С. Чернявський, В. І. Василинчук та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 92 с.

   12. Розкриття та розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, А. А. Вознюк та ін. – 2011. – 72 с.

   13.Ро зкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва : [метод. реком.] / А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, В. В. Топчій та ін. – К., 2011. – 48 с.

   14. Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням у мережі Інтернет порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію : [метод. рек.] / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, В. Б. Школьний та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – 38 с.

   15. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : [метод. рек.] / В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко, С. С. Чернявський та ін. – К., 2012. – 184 с.

   16. Розслідування злочинів, пов’язаних з умисним знищенням або пошкодженням об’єктів житлово-комунального господарства : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, О. В. Таран та ін. – К. : Нац. акад. внутр. cправ, 2012. – 60 с.

   17. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, С. М. Князєв та ін.; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 120 с.

   18. Організація діяльності керівників органів внутрішніх справ та органів досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України : [метод. рек.] / В. І. Фаринник, С. С. Чернявський, І. М. Калантай та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 184 с.

   19. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : [метод. рек.] / Вознюк А. А., Чернявський С. С., Татаров О. Ю. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 56 с.

   20. Розслідування порушень вимог законодавства про охорону праці : [метод. рек.] / О. В. Таран. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 49 с.

   21. Розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.

   22. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу : [метод. рек.] / О. Ф. Вакуленко, А. А. Вознюк, О. О. Волков та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 72 с.

   23. Виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних з організацією та проведенням державних лотерей : [метод. рек.] / Ю. А. Федько, О. А. Сидоров, О. Ф. Вакуленко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 50 с.

   24. Взаємодія органів внутрішніх справ із закладами охорони здоров’я та прокуратурою при встановленні факту смерті людини : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк, В. В. Стеблюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 64 с.

   25. Організація розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Василинчук та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.

   26. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків : [метод. рек.] / В. О. Фінагеєв, С. C. Чернявський, О. Ю. Татаров та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 79 с.

   27. Використання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, їх транспортних телекомунікаційних мережах, під час розслідування злочинів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 69 с.

   28. Початковий етап розслідування незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Фаринник, О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 84 с.

   29. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Василинчук, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 88 с.

   30. Розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, І. М. Максимчук та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 52 с.

   31. Протидія правопорушенням у сфері обігу засобів захисту рослин : [метод. рек.] / В. І. Василинчук , А. А. Вознюк , В. В. Арешонков та ін.; за заг. ред. В. М. Пісного. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд)

   32. Особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ф. Вакуленко, О. М. Толочко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 92 с.

   33. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 36 с.

   34. Процесуальна діяльність слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова , С. С. Чернявський , Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 92 с

   35. Початковий етап розслідування незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Фаринник, О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 84 с.

   36. Розслідування порушень вимог безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : [метод. рек.] / О. В. Таран, М. Я. Панчишин – К., 2015. – 78 с.

   37. Процесуальний порядок укладення угод про примирення та визнання винуватості : [метод. реком.] / С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 52 с.

   38. Особливості тимчасового вилучення майна в ході огляду місця події : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова, О. А. Колесников, В. В. Рожнова, О. С. Степанов, О. Ю. Хабло , О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с.

   39. Протидія правопорушенням у сфері обігу засобів захисту рослин : [метод. рек.] / В. І. Василинчук, А. А. Вознюк, В. В. Арешонков та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с.

   40. Особливості розслідування катастроф і аварій на залізничному транспорті : [метод. рек.] / І. В. Басиста, Р. І. Благута, М. Я. Гуцуляк, В. І. Оперук, О. В. Сав’юк, С. І. Ковальов, Л. В. Максимів, О. Д. Максимів. – Івано-Франківськ – Львів, 2014. – 104 с.

   41. Особливості провадження негласних слідчих (розшуковик) дій : [метод. рек.] / Д. Й. Никифорчук, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Василинчук, О. В. Александренко, А. А. Вознюк, О. В. Калиновський, О. О. Косиця, Д. М. Мірковець, І. В. Чурікова, О. С. Тарасенко, Р. Д. Дарага, А. М. Копилов. – К. : НАВС, 2014. – 112 с.

   42. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва–Процюк, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 44 с.

   43. Виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин : [метод. рек.] / А. А. Вознюк, О. М. Стрільців, Є. В. Кузьмічова-Кисленко, В. В. Василевич та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 42 с.

   44. Розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1 КК України) : [метод. рек.] / О. Ф. Вакуленко, С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 92 с.

   45. Особливості досудового розслідування за фактами незаконного видобування бурштину-сирцю : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк, В. І. Василинчук, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 64 с.

   46. Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 104 с.

   47. Особливості призначення та проведення експертиз звуко- та відеозапису, молекулярно-генетичних експертиз зі встановлення особи, яка передала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, І. В. Цюприк, В. В. Юсупов та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 36 с.

   48. Особливості фіксації ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій : [метод. реком.] / О. А.Осауленко , О. В. Александренко, Н. С. Моргун, М. Й. Кулик, М. М. Садченко та ін.]. – К. : НАВС, 2015. – 135 с.

   Авторські свідоцтва на методики правоохоронної діяльності

   1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34257. Науковий твір “Методика протидії протиправному заволодінню суб’єктами господарювання як вияву рейдерства” / Джужа О. М., Чернявський С. С., Василевич В. В. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 34458; заявл. 27.05.10; зареєстр. 27.07.10.

   2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35163. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування незаконних дій з банківськими платіжними картками” / Джужа О. М., Лебідь С. А., Чернявський С. С., Василинчук В. І., Користін О. Є., Орлов Ю. Ю., Сливенко В. Р.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 35277; заявл. 21.07.10; зареєстр. 28.09.10.

   3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33800. Науковий твір “Методика викриття схем мінімізації та незаконного відшкодування податку на додану вартість, пов’язаних з утворенням “податкових ям” / Чернявський С. С., Довбаш Р. С., Василевич В. В. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 33980; заявл. 21.04.10; зареєстр. 21.06.10.

   4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33801. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла” / Чернявський С. С., Топчій В. В., Татаров О. Ю. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 33981; заявл. 21.04.10; зареєстр. 21.06.10.

   5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37869. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва” / Чернявський С. С., Вознюк А. А., Удалова Л. Д., Алексійчук М. М., Татаров О. Ю., Керевич О. В.; Національна акад. внутр. справ. – № 37935; заявл. 11.02.2011; зареєстр. 11.04.2011.

   6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Вознюк А. А., Алексійчук М. М., Весельський В. К., Копотун І. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 40193; заявл. 04.07.11; зареєстр. 02.09.11.

   7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика огляду місця події у справах про грабежі та розбійні напади” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Удалова Л. Д., Сизоненко А. С., Ієрусалімов І. О., Бурлака В. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 40252; заявл. 07.10.11; зареєстр. 07.12.11.

   8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним одержанням банківського кредиту” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Заремба М. О. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 42531; заявл. 29.12.11; зареєстр. 29.02.12.

   9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44073 Науковий твір “Методика розкриття та розслідування злочинів у бюджетній сфері” / Користін О. Є., Чернявський С. С., Василинчук В. І., Коряк В. В., Сливенко В. Р., Вознюк А. А., Герасименко Л. В., Тихонова О. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 44292; заявл. 30.03.12 ; зареєстр. 30.05.12.

   10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44073. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу та пов’язаних з порушенням вимог пожежної безпеки” / Удалова Л. Д., Юсупов В. В., Чернявський С. С. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 45081; заявл. 08.05.12; зареєстр. 08.08.12.

   11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47515. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Князєв С. М., Юсупов В. В., Вознюк А. А., Мірковець Д. М., Цюприк І. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 47779; заявл. 29.11.12; зареєстр. 29.01.13.

   12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47516. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з розповсюдженням у мережі Інтернет порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію” / Стрільців О. М., Чернявський С. С., Школьний В. Б., Савченко А. В., Вознюк А. А., Кухаренко С. В., Демчіхіна Є. С., Джужа А. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 47800; заявл. 29.11.12; зареєстр. 29.01.13.

   13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49413. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних з умисним знищенням або пошкодженням об'єктів житлово-комунального господарства” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Таран О. В., Вознюк А.А. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 49724; заявл. 29.03.13; зареєстр. 31.05.13.

   14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51174. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною вузлів та агрегатів транспортного засобу” / Чернявський С. С., Брисковська О. М., Татаров О. Ю., Весельський В. К., Вознюк А. А., Осауленко О. А., Алєксєєва-Процюк Д. О., Атаманчук В. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 51404; заявл. 09.07.13; зареєстр. 09.09.13.

   15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51173. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Василинчук В. І., Вознюк А. А., Керевич О. В., Фінагеєв В. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 51402; заявл. 09.07.13; зареєстр. 09.09.13.

   16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53373. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданнях послуг у сфері грального бізнесу” / Чернєй В. В., Василинчук В. І., Чернявський С. С. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53655; заявл. 27.11.13 ; зареєстр. 29.01.2014.

   17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52082. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу” / Чернєй В. В., Василинчук В. І., Погорецький М. А., Татаров О. Ю., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Пиняга Р. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53373; заявл. 27.11.13; зареєстр. 29.01.14.

   18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52082. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Фінагеєв В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О., Бондар С. В., Вознюк А. А., Шевчишен А. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53376; заявл. 27.11.13; зареєстр. 29.01.14.

   19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54744. Науковий твір “Методика отримання та використання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, їх транспортних телекомунікаційних мереж, під час розслідування злочинів” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Никифорчук Д. Й., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Брисковська О. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 55074; заявл. 05.03.14; зареєстр. 14.05.14.

   20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57153. Науковий твір “Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Тихонова О. В., Герасименко Л. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 57501; заявл. 11.09.14; зареєстр. 17.11.14.

   21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58639. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Брисковська О. М., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Харечко Н. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 59019; заявл. 17.12.14; зареєстр. 16.02.15.

   22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58640. Науковий твір “Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Савченко А. В., Никифорчук Д. Й., Арешонков В. В., Тарасенко О. С.; Нац. акад. внутр. справ. – № 59020; заявл. 17.12.14; зареєстр. 16.02.15.

   23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59992. Науковий твір “Методика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб” / Чернявський С. С., Алєксєєв О. О., Жалдак І. А., Вознюк А. А., Алєксєєва-Процюк Д. О, Цуцкірідзе М. С. Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 07.04.15 № 60366; зареєстр. 04.06.2015 № 59992.

   24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59991. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин” / Чернєй В. В., Вознюк А. А., Стрільців О. М, Кузьмічова-Кисленко Є. В., Василевич В. В., Пясковський В. В., Щирська В. С., Нєбитов А. А. Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 07.04.15 № 60365; зареєстр. 04.06.15 № 59991.

   25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60476. Науковий твір “Методика процесуальної діяльності слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Удалова Л. Д., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Алексійчук М.М., Ніколаюк С. І., Щадило А. А., Шумейко Д. О.; Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 06.05.15 № 60821; зареєстр. 06.07.2015 № 60476.

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9
   Телефон внутрішнього користування: 71-36; 71-78
   Е-mail: aav_100@ukr.net

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X