Про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти НАВС

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів і студентів НАВС здійснюється відповідно до: законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”; указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 04.07.2005 №1013, “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 15.09.2005 №1278; Положення про організацію проведення НД і ДКР у системі МВС України (наказ МВС України від 15.05.2007 №154); Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і студентів у вищих навчальних закладах МВС (наказ МВС України від 12.03.2009 №109); Положення при вищі навчальні заклади МВС (наказ МВС від 14.02.2008 № 62); Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років та Планів НД і ДКР НАВС інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, наказів ректора, рішень ректорату та Вченої ради.

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить відділення з організації науково-дослідної роботи перемінного складу. Щорічно, у січні здійснюється закріплення кураторів за структурними підрозділами з питань організації наукової роботи перемінного складу.

Планування наукової роботи перемінного складу здійснюється відповідно до річних планів НД та ДКР НАВС, річних планів наукової роботи навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр (лабораторій). Визначальним показником наукової роботи з перемінним складом є її планування на загальноакадемічному рівні (Розділ 4 Плану НД та ДКР НАВС).

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному навчально-науковому інституті (факультеті) працюють наукові товариства (всього – 6). Іншою організаційною формою участі перемінного складу в науковій роботі є наукові гуртки. Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального року. Окрім того, в юридичному ліцеї працює наукове товариство “Евріка”, що включає 3 секції: основ правознавства, природно-математична, суспільно-гуманітарна.

Науковий потенціал перемінного складу використовується при проведенні планових досліджень академії, що передбачено окремим положенням.

Здобувачі вищої освіти академії є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів та круглих столів, конкурсів, що проводяться в НАВС та за її межами.

Курсанти й студенти академії публікують результати власних наукових досліджень не лише як тези або матеріали виступів на різнопланових тематичних конференціях, круглих столах, а й у наукових журналах, таких як “Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ”, “Вісник Академії адвокатури України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Митна справа”, збірниках наукових праць “Держава і право”, “Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ”, “Нотаріат України” тощо.

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та іншими відомствами.

Академія традиційно підтримує зв’язки з комітетами Верховною Радою України.

Національна академія внутрішніх справ здійснює значну за обсягом наукову роботу, що сприяє насамперед підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, фахівців-правознавців і зростанню ефективності практичної діяльності Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ України.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X