Чернявський Сергій Сергійович

Чернявський Сергій Сергійович
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Освіта:

1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юрист;

2002 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування»;

2010 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства»;

2014 році отримав вчене звання професора кафедри криміналістики та судової медицини.

Основні етапи трудової діяльності (установи, посади):

01.10.1999–16.08.2002 – ад’юнкт ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ України;

16.08.2002–15.01.2003 – викладач кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ України;

15.01.2003–01.10.2009 – начальник відділу організації наукової роботи Київського національного університету внутрішніх справ;

01.10.2009–20.10.2010 – докторант докторантури та ад’юнктури Київського національного університету внутрішніх справ;

20.10.2010–21.07.2014 – начальник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

21.07.2014 по теперішній час – проректор Національної академії внутрішніх справ.

Основними напрями наукових досліджень є: криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень (зокрема в умовах воєнного стану); проблеми кримінального процесуального доказування; протидія економічній та фінансовій злочинності; кримінологічний аналіз злочинності; правове забезпечення національної безпеки та антикорупційної діяльності.

Наукові праці:

Особисто та у складі авторських груп ним підготовлено понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 14 підручників і навчальних посібників (з грифом МОН України), чотири монографії, сім науково-практичних коментарів, 78 науково-практичних видань, збірників рекомендацій і практикумів, понад 20 публікацій у виданнях іноземних держав, у тому числі які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

За його особистою участю завершено розробку і впроваджено комплекс науково-практичних матеріалів з питань протидії економічним кримінальним правопорушенням, злочинам проти національної безпеки, попередження тероризму, фінансового шахрайства, створено сучасні зразки експертно-криміналістичної та спеціальної техніки та озброєння, що відмічено отриманням ряду патентів та свідоцтв на корисні моделі, винаходи, автоматизовані робочі місця, цільові методики тощо. Чернявський С.С. – один з організаторів і співавторів видання першого в Європі восьмитомника «Міжнародна поліцейська енциклопедія» (відзначене Премією імені Ярослава Мудрого (2015) у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»).

Участь в проведенні експертиз законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів:

за останні п’ять років особисто та в складі робочих груп брав участь у підготовці науково-правових висновків щодо понад 150 проєктів законодавчих та відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня.

Зосереджує зусилля на підготовці проєктів законодавчих, урядових і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю і забезпечення національної безпеки, публічного порядку (зокрема щодо специфіки реалізації правоохоронних функцій в умовах АТО/ООС, воєнного стану тощо), захисту критичної інфраструктури, розвитку системи державного управління, вищої юридичної освіти та науки.

Серед основних – проєкти законів (змін і доповнень) «Про Національну поліцію», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про судову експертизу», «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про Національне бюро фінансової безпеки України», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», «Про критичну інфраструктуру», «Про національну безпеку України», «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за колабораційну діяльність» тощо.

Безпосередньо впроваджує результати досліджень у законопроєктну роботу, правозастосовну практику та освітній процес.

Участь в робочих групах з питань законотворчої та іншої нормотворчої діяльності:

позаштатний експерт Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;

член науково-консультативної ради Конституційного Суду України;

член наукової ради МВС України;

член науково-консультативної ради Головного слідчого управління Національної поліції України;

член науково-консультативної ради Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук НАПрН України;

член науково-консультативної ради Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики Київського регіонального центру НАПрН України.

Участь в роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах та відомствах:

науково-консультативна рада Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;

науково-консультативна рада Конституційного Суду України

наукова рада МВС України;

науково-консультативна рада Головного слідчого управління Національної поліції України;

експертна рада МОН України з питань проведення експертизи дисертацій з юридичних наук.

Підготовка наукових кадрів (участь в роботі спеціалізованих вчених рад, керівництво кандидатськими та докторськими дисертаціями):

Заступник голови спеціалізованої вченої ради СРД 26.007.02 в Національній академії внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій (з грифом «таємно», «цілком таємно») на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей 12.00.07, 12.00.08, 12.00.09;

Підготував 6 докторів юридичних наук і понад 30 кандидатів юридичних наук (докторів філософії).

Науково-організаційна діяльність (найбільш представницькі конференції, семінари, «круглі столи» та ін.):

Проведені під егідою Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики КРЦ НАПрН України:

науково-методологічний семінар «Сучасні концепції доказування і доказів у юридичному процесі країн ближнього зарубіжжя та їх вплив на формування єдиної судової практики» (16.11.2018);

круглий стіл «Підсумки застосування нового арбітражного законодавства: досягнення та виклики» (01.03.2018);

науково-практичний семінар «Зловживання правом у юридичному процесі» (22.04.2019);

Проведені під егідою КРЦ НАПрН України:

круглий стіл «Полілог про місце та роль юридичної літератури у сфері правової освіти» (18.12.2019);

науково-практична конференція «Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених» (10.11.2022).

Участь в редколегіях наукових видань, часописів та ін.:

«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (голова редакційної колегії; журнал включений до переліку фахових видань України за категорією «Б»);

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» (голова редакційної колегії; журнал включений до переліку фахових видань України за категорією «Б»).

Додаткова інформація:

На реалізацію наукових завдань кримінально-правової проблематики Чернявський С.С. вдало взаємодіє з провідними науковими школами в галузях права, управління, психології, педагогіки, військової справи, координує роботу п’яти спеціалізованих учених рад НАВС, редакційних колегій ряду наукових фахових видань (у тому числі міжвідомчих), є безпосереднім організатором міжнародних конференцій, семінарів і круглих столів, що в цілому сприяє зміцненню іміджу МВС і Національної поліції в інституціях Євросоюзу. Завдячуючи налагодженим робочим зв’язкам з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн, авторитетно представляє юридичну освіту і науку, правоохоронну практику в Асоціації Європейських поліцейських коледжів, постійно діючій Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи.

За багаторічну сумлінну службу, вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, національної безпеки, організацію науки і освіти відзначений державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, неурядових та міжнародних організацій.

https://scholar.google.ru/citations?user=8YNQT9kAAAAJ&hl=ua

https://orcid.org/0000-0002-2711-3828

https://www.webofscience.com/wos/author/record/6291389

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210587287

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X