Національна академія внутрішніх справ
На головну сторінку сайту Гостьова Книга Доступ до публічної інформації   Центр зв′язків з громадськістю
Сьогодні неділя 20 квітня 2014   
Пошук на сайті НАВС

Кафедра криміналістики та судової медицини

Видання кафедри

Співробітникамим кафедри криміналістики та судової медицини підготовлено понад 1000 різноманітних наукових та навчальних видань. Нижче наводяться деякі найбільш значимі роботи.

 1. Алексєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів. (текст): навч.посіб./ О.О. Алексєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 278 с.(Рекомендовано МОН України)
 2. Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие. – К.: НИиРИ КВШ МВД ССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1990. – 56с.
 3. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту: Навч. посібник. – К.: НВТ “Правник”, 1997. – 64 с.
 4. Бахін В.П., Весельський В.К., Маліков Т.С. Поліцейський допит у США (поради допитуючому): навч. посібник. – К.: НВТ “Правник”, 1997. – 32 с.
 5. Бахін В.П., Садченко О.О., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики: Навчальний посібник. – К.:НАВСУ, 1993. – 56с.
 6. Весельский В.К. и др. Штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы, пистолеты. Методическое пособие. К., 2000.
 7. Весельський В.К Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування). Навчальний посібник. – К., -- КНТ -- 2007 – 264 с. (Рекомендований МОН України) .
 8. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти): Монографія. – К.: НВТ “Правник” – НАВСУ, 1999. – 126 с.
 9. Весельський В.К. та інш. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів. Науково-практичний посібник. – К., -- 2005 – 215 с. (Рекомендований МОН України) .
 10. Весельський В.К. та інш. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений. Учебное издание. – К., -- 2001. – 171 с.
 11. Весельський В.К. та інш. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини. Посібник. – К., -- 2004 . – 147 с.
 12. Весельський В.К. та інш. Розслідування злочинів, вчинених засудженими в місцях позбавлення волі: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 196 с. (Рекомендований МОН України) .
 13. Весельський В.К., Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів [Текст] - : навч. посіб./ [авт. кол.: В.П.Бахін, В.К. Весельський, В.С. Кузьмічов та ін.]: за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Джужа. – К.: НАВС, 2010.-560 с.
 14. Весельський В.К., Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. / [О.Є. Користін, В.М. Бутузов, В.В. Василевич та ін.]. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 729 с. (Рекомендовано МОН України).
 15. Весельський та інш. Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 160 с. (Рекомендований МОН України).
 16. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. Навчальний посібник. – К., 1994. – 60 с.
 17. Ищенко А.В. Библиографический указатель диссертаций по криминалистике (1936-1986 г.г.).- М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка,1989.- 156 с. (У співавторстві з Бахіним В.П. та Вікторовою О.М.).
 18. Ищенко А.В. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы в диссертационных исследованиях: Навчально-методичний посібник.- К.: Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1988. – 112 с. (У співавторстві з Бахіним В.П.).
 19. Ищенко А.В. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью: Справочник.- К.: НТВ “Правник” – НАВСУ.- 1997. – 60 с. (У співавторстві з Іщенко Н.Д. та Ієрусалімовим І.О.).
 20. Ищенко А.В. Криминалистическое обеспечение методики расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие.- Одесса: Одесский институт внутренних дел Украины. – 1999. – 112 с. (У співавторстві з Матвієнком В.В.).
 21. Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью: Учебное пособие.- К.:НАВСУ, 1997. – 134 с. (У співавторстві з Карповим Н.С..).
 22. Ищенко А.В. Расследования изнасилований. //Методика расследования отдельних видов преступлений: Программированные задания: Учебное пособие. - Киев :КВШ МВД СССР, 1985.- С.16-21.
 23. Ищенко А.В. Тактика обыска и выемки // Следственная тактика: Программированные задания: Учебное пособие - К.: КВШ МВД СССР, 1985.- С. 23-30.
 24. Іщенко А.В. Засоби та способи протидії терористичним актам, учиненим із застосуванням вибухових пристроїв К:КНУВС,2010.-112 с. (У співавторстві з Пащенко В.І., Кобець М.В.).
 25. Іщенко А.В. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів: Курс лекцій. К.:ХмЦНП,2011.-178 с. (У співавторстві з Весельський В.К., Кузьмічов В.С.,Сергєєва Д.Б., Чорноус Ю.М.).
 26. Іщенко А.В. Слідчі помилки: сутність, методи дослідження та шляхи запобігання: Монографія. - Луганськ:РВВ ЛДУВС ім.. Е.О. Дідоренка, 2010.- 216 с. (У співавторстві з Марченко А.Б.).
 27. Іщенко А.В. Довідник працівника Державної автомобільної інспекції.-:Аванпост-прім, 2004.-336 с. (У співавторстві з Столбовим В.П., Кобою І.В. та Зайченком В.М. ).
 28. Іщенко А.В. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину: навчально-практичний посібник.К.: “Три К”, 2011.- 144 с. (У співавторстві з Кобець М.В. Кофанов А.В.).
 29. Іщенко А.В. Засоби і методи виявлення вибухових речовин та пристроїв у боротьбі з тероризмом: Навчально-практичний посібник. - К.: НАВСУ, 2005.-144 с. (У співавторстві з Кобцем М.В.).
 30. Іщенко А.В. Календарь криминалиста Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2010. – 216 с. (У співавторстві з Ищенко Д.А)
 31. Іщенко А.В. Криміналістика:Посібник.- К.:Вид.ПАЛИВОДА А.В.-2004 – 233 с. (У співавторстві з Горою І.В. та Колесніком В.А.).
 32. Іщенко А.В. Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб: Посібник. - К.: РВВ МВС України, 2005.-146 с. (У співавторстві з Шевченком А.С.).
 33. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики: Монографія.- К.: НТВ “Правник-НАВСУ”, 1997. – 100 с.
 34. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія.-К.: НАВСУ, 2003. – 359 с.
 35. Іщенко А.В. Наукове забезпечення протидії злочинності: Посібник.- НАВСУ. – 2002.- 224 с. (У співавторстві з Карповим Н.С. та Кондратьєвим Я.Ю.).
 36. Іщенко А.В. Організаційно-правові засади державного регулювання банківської діяльності (Збірник нормативних актів з питань державного регулювання діяльності банків).- К.: Видавництво ПриватБанку, 2005.- 150 с. (У співавторстві з Столбовим В.П., Кравченко Н.Г. ).
 37. Іщенко А.В. Підвищення рівня підготовки кадрів для експертної служби МВС у сучасних умовах: Посібник.- К.:НАВСУ,2005.- 12 с. (У співавторстві з Марчуком Р.П.).
 38. Іщенко А.В. Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами “несмертельної дії”, та набої до них: Судово-балістичний довідник. - К.:”ВАРТА”, 2005.-208 с. (У співавторстві з Грищенком О.В., Ігнатьєвим І.В., Назаровим В.В.).
 39. Іщенко А.В. Поняття й система методів техніко-криміналістичного дослідження документів К.: ТОВ «Еліт Принт», 2011. – 97 с. (У співавторстві з Будзієвський М.Ю., Красюк І.П).
 40. Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів: Монографія.-К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2002. – 212 с.(У співавторстві з Красюком І.П. та Матвієнко В.В.)
 41. Іщенко А.В. Проблеми призначення криміналістики в сучасних умовах (теоретико-прикладний аспект): Монографія.-Запоріжжя: КП "Видавничо-поліграфічний комплекс "Запоріжжя"", 2004.- 191 с. (У співавторстві з Павловим С.В.).
 42. Іщенко А.В. Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи: Монографія.-К.: УАВС, 1995.-150 с.
 43. Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Центр учбової літератури, 2007. –160 с. (У співавторстві з Ієрусалимовим І.О., Удовенко Ж.В.).
 44. Іщенко А.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів водія К.: ТОВ «Еліт Принт», 2011. – 56 с. (У співавторстві з Будзієвський М.Ю., Красюк І.П.).
 45. Комаринська Ю.Б. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті [текст] : навчальний посібник / Ю.Б. Комаринська, О.І. Галаган – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 124 с.
 46. Криміналістика/ (Перкін В.І., Біленчук П.Д., Весельський В.К., Школьний В.Б., Комаринська Ю.Б.); под. ред. П.Д. Біленчука. (Мультимедійний підручник ). – Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM);12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з титул. Екрану
 47. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / [В. П. Бахін, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін.] ; за ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 524
 48. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів : курс лекцій / [В. К. Весельський, А. В. Іщенко, В. С. Кузьмічов, Д. Б. Сергєєва, Ю. М. Чорноус]. – К. : ХмЦНП, 2011. – 178 с.
 49. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів : курс лекцій / [В. К. Весельський, А. В. Іщенко, Ю. М. Чорноус та ін.]. – К. : ХмНЦП, 2011. – 178 с.
 50. Кузьмічов В. С. Криміналістика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко ; за заг. ред. В. Г. Гончаренка, Є. М. Моісеєва. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
 51. . Кузьмічов В. С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів : [монографія] / Кузьмічов В. С. – К. : НАВСУ – Правник, 2000. – 450 с.
 52. Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус; реком. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : КНТ, 2008. – 448 с.
 53. Кузьмічов В. С. Слідча діяльність : характеристика та напрями удосконалення : [монографія] / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – К. : Нічлава, 2005. – 446 с.
 54. Кузьмічов В.С, Чорноус Ю. М. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус; реком. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : КНТ, 2008. – 448 с.
 55. Кузьмічов В.С., Моісеєв Є.М., Мацишин В.С. та ін. Катастрофи в авіації: криміналістичний аналіз: Науково-практичне видання. – К.: „КВІЦ”, 2005 – 500с.
 56. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення : [моногр.] / Ю.М. Чорноус. – К.: ЗАТ „Нічлава”, - К., 2005 – 446с.
 57. Лукьянчиков Е. Д. Тактические основы расследования преступлений : [учеб. пособие] / Е. Д. Лукьянчиков, В. С. Кузьмичев. – К. : КВШ МВД СССР, 1989. – 48 с.
 58. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини : [посіб.] / В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов, В. С. Мацишин, А. В. Старушкевич. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 148 с.
 59. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [текст] / Я.О. Васильчук, Л.А Грабовський, А.В. Григоренко [та ін.. (Комаринська Ю.Б.)] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 720 с.
 60. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції застосування тактики психологічного впливу на досудовому слідстві. Монографія. „НТВ Правник”,. – К., 2002. – 195 с.
 61. Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Шляхи вдосконалення тактики психологічного впливу при проведенні окремих слідчих дій. Навчальний посібник. – К., 2005. – 160 с.
 62. Сокиран Ф. М. Психологічний вплив під час провадження досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Ф. М. Сокиран / Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (6). – С. 132-137.
 63. Чорноус Ю. М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру : [моногр.] / Ю. М. Чорноус. – К. : Скіф, 2012. – 448 с.
 64. Пясковський В.В. Обставини, що підлягають встановленню у справах про торгівлю людьми / В.В. Пясковський // Право України. – 2004. – №6. – С. 66-69.
 65. Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми / В.В. Пясковський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – №5. – С. 187-192.
 66. Пясковський В.В. Типові версії у справах про торгівлю людьми / В.В. Пясковський // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – №1. – С. 97-100.
 67. Пясковський В.В. Особливості забезпечення безпеки потерпілих від торгівлі людьми в сучасних умовах / В.В. Пясковський // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – №3. – С. 127-129.
 68. Пясковский В.В. Особенности допроса потерпевших по делам о торговле людьми / В.В. Пясковский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 2008. – Выпуск 54. – С. 35-41.
 69. Пясковський В.В. Тактичні особливості затримання підозрюваних при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / В.В. Пясковський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спеціальний випуск №5. – Частина 3. – С. 50-54.
 70. Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування) : Навчальний посібник / Весельський В.К., Пясковський В.В. – К.: КНТ, 2007. – 268 с.
 71. 12. Весельський В.К. Розслідування злочинів, вчинених засудженими в місцях позбавлення волі : Навчальний посібник / Весельський В.К., Пясковський В.В., Сербін М.М. – К. : КНТ, 2008. – 196 с.
 72. 13. Весельський В.К. Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.К. Весельський, С.М. Зав’ялов, В.В. Пясковський. – К.:КНТ, 2009. – 160 с.
 73. 14. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський. – К. : „Центр учбової літератури”, 2013. – 278 с.
 74. Лоза Ю. М. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види / Ю. М. Лоза // Право України. – 2003. – №9. – С. 85–89.
 75. Лоза Ю.М. Система дій слідчого у процесі розслідування злочину / Ю. М. Лоза // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – №2. – С. 340– 347.
 76. Чорноус Ю.М. Організаційно-тактична характеристика слідчих дій / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – №5. – С. 210– 219.
 77. Чорноус Ю. М. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування у кримінальній справі / Ю. М. Чорноус // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – №4. – С. 117– 122.
 78. Чорноус Ю.М. Морально-етична характеристика слідчих дій / Ю. М. Чорноус // Право України. – 2005. – №2. – С.55–59.
 79. Чорноус Ю.М. Пояснення громадян та протокол допиту: проблеми співвідношення / Ю. М. Чорноус // Право України. – 2005. – №12 – С.57-62.
 80. Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ – 2006 – №1 – С.219– 226.
 81. Чорноус Ю.М. Деякі проблемні питання повторного пред’явлення для впізнання / Ю. М. Чорноус // Криміналістичний вісник – № 1(5) – 2006. – С.35–41.
 82. Чорноус Ю.М. Проведення допиту за участю захисника / Ю. М. Чорноус // Право України. – №9 – 2006 – С.81– 86.
 83. Чорноус Ю.М. Шляхи удосконалення одержання зразків для експертного дослідження / Ю. М. Чорноус // Вісник прокуратури. – №7 – 2006 – С.74–82.
 84. Чорноус Ю.М. Проблемні питання класифікації слідчих дій // Криміналістичний вісник – №2(6) – 2006. – С.45–50.
 85. Чорноус Ю.М. Тактико-криміналістичні засоби розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – №3(29) – 2006. – С. 299–306.
 86. Чорноус Ю. М. Міжнародні стандарти провадження досудового слідства / Ю. М. Чорноус // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. – Одеса, 2006. – № 3. – С. 143–147.
 87. Чорноус Ю. М. Міжнародна правова допомога у формі проведення слідчих дій / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К. : КНУВС, 2007. – № 5. – С. 46–52.
 88. Чорноус Ю. М. Міжнародна правова допомога у розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. М. Чорноус // Право України. – 2007. – № 6. – С. 56–60.
 89. Алексєєв О.О., Чорноус Ю.М. Застосування науково-технічних засобів у контексті міжнародних стандартів розслідування злочинів \\ Наше право – 2008 - №2.ч.2 – с. 86-91.
 90. Алексєєв О.О., Процюк О.В., Чорноус Ю.М. Актуальні проблеми стандартизації засобів криміналістичної техніки \\ Наше право – 2008 – №3. – С.105-110.
 91. Алексєєв О.О., Чорноус Ю.М. Застосування науково-технічних засобів з метою подолання протидії розслідуванню злочинів \\ Наше право – 2009 – №1.ч.2 – с.13-17.
 92. Чорноус Ю. М. Забезпечення європейських стандартів прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К. : КНУВС, 2008. – № 5. – С. 72–79. 9
 93. Чорноус Ю. М. Реалізація принципу змагальності на досудовому слідстві / Ю. М. Чорноус // Право України. – 2008. – № 6. – С. 129–134.
 94. Чорноус Ю. М. Реалізація принципу змагальності на досудовому слідстві: кримінально-процесуальний та криміналістичний аспект / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2009. – № 2 (43). – С. 228–234.
 95. Чорноус Ю. М. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. – Одеса, 2009. – № 4. – С. 72–75.
 96. Чорноус Ю. М. Правова основа міжнародного співробітництва у діяльності з розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2010. – № 1. – С. 217–226.
 97. Чорноус Ю. М. Відомче регулювання міжнародного співробітництва у розслідуванні злочинів / Ю. М. Чорноус // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Х. : НУВС, 2010. – № 2 (49). – С. 82–91.
 98. Чорноус Ю. М. Напрями міжнародно-правового регулювання співробітництва у розслідуванні злочинів / Ю. М. Чорноус // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 224–232.
 99. Чорноус Ю. М. Правові основи забезпечення прав і свобод людини у сфері міжнародного співробітництва з розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – № 2. – С. 212–219.
 100. Чорноус Ю. М. Поняття міжнародного співробітництва у діяльності з розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Київського національного університету. – К. : КНУВС, 2010. – № 3 (70). – С. 271–278.
 101. Чорноус Ю. М. Інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва у протидії злочинності / Ю. М. Чорноус // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України ; МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2010. – № 23. – С. 94–101.
 102. Чорноус Ю. М. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Чорноус // Вісник Луганського державного
 103. університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. – № 1. – С. 240–249.
 104. Чорноус Ю. М. Передача предметів у порядку надання правової допомоги у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. – Одеса, 2011. – № 1. – С. 171–174.
 105. Чорноус Ю. М. Надання правової допомоги у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2011. – № 2 (54). – С. 329–337.
 106. Чорноус Ю. М. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру / Ю. М. Чорноус // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. – Одеса, 2011. – № 4. – С. 27–30.
 107. Чорноус Ю. М. Тактико-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Митна справа. – 2011. – № 6 (78), ч. 2., кн. 2. – С. 388–393.
 108. Чорноус Ю. М. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 213–217.
 109. Чорноус Ю. М. Вручення документів у порядку надання правової допомоги у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 96–100.
 110. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення міжнародної правової допомоги у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Криміналістика і судова експертиза : зб. наук. праць. – Х., 2011. – Вип. 11. – С. 74–82.
 111. Чорноус Ю. М. Міжнародна організована злочинність: криміналістично значущі ознаки / Ю. М. Чорноус // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України ; МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2011. – № 24. – С. 77–84.
 112. Чорноус Ю. М. Завдання міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю / Ю. М. Чорноус // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України ; МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2011. – № 24. – С. 144–153.
 113. Чорноус Ю. М. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру / Ю. М. Чорноус // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2012. – № 1 (17). – С. 34–41.
 114. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення як наукова категорія та практичне завдання криміналістики / Ю. М. Чорноус // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т МВС України, 2012. – № 1 (48). – С. 149–155.
 115. 48.Чорноус Ю. М. Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах / Ю. М. Чорноус // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Х. : НУВС, 2012. – № 1 (56). – С. 160–168.
 116. Чорноус Ю. М. Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів міжнародного характеру / Ю. М. Чорноус // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. О. Е. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – № 1 (58). – С. 231–239.
 117. Чорноус Ю.М. Суб’єкти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / Ю. М. Чорноус // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. – Одеса, 2013. – № 1. – С. 193-197.
 118. Чорноус Ю.М. Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги / Ю. М. Чорноус // Право і безпека. – Харків, 2013. – № 2 (49) – С.151–156.
 119. Чорноус Ю. Н. Информационное обеспечение международного сотрудничества в расследовании преступлений / Ю. Н. Чорноус // Европейский журнал социальных наук / Европейское научное общество «Mazleksens». Международный исследовательский институт. – Рига – М., 2010. – № 3. – С. 171–179.
 120. Чорноус Ю. Н. Преступления международного характера как объект исследования криминалистики / Ю. Н. Чорноус // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2011. – № 2 (45). – С. 7–9.
 121. Чорноус Ю. М. Завдання криміналістики у боротьбі з міжнародною злочинністю / Ю. М. Чорноус // Криминалист первопечатный : междунар. науч.-практ. юрид. журн. – 2011. – № 3. – С. 37–44.
 122. Чорноус Ю. Н. Международное сотрудничество при расследовании преступлений международного характера / Ю. М. Чорноус // Проблемы правоохранительной деятельности : междунар. науч.-теорет. журн. – 2012. – № 2. – С. 67–71.
 123. Чорноус Ю. Н. Способ совершения преступлений международного характера / Ю. Н. Чорноус // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 4 (51). – С. 77–80.
 124. Чорноус Ю. Н. Тактика проведения процессуальных действий на основании запроса об оказании международной правовой помощи / Ю.Н. Чорноус // Библиотека криминалиста : научный журнал. – Москва, 2013. – № 2 – С. 349-355.
 125. Чорноус Ю. Н. Тактика проведения процессуальных действий на основании запроса об оказании международной правовой помощи по уголовым делам (по законодательству Украины) / Ю.Н. Чорноус // Международное уголовное право и международная юстиция : научный журнал. – Москва, 2013. – № 2 – 2013. – С. 25-29.
 126. Чорноус Ю.М. Особливості використання допомоги міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру / Ю.М. Чорноус // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинев, 2013. – № 5 (257). – С. 27–31.
 127. Чорноус Ю. М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги (частина перша) / Ю. М. Чорноус // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 1. – С. 38–39; Чорноус Ю. М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги (частина друга) / Ю. М. Чорноус // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 2. – С. 38–39.
 128. Чорноус Ю. М. Криміналістичне дослідження міжнародної злочинності / Ю. М. Чорноус // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 10. – С. 44–48.
 129. Алєксєєв О.О. Ділова гра як активний метод навчання криміналістиці // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Науково-практичний збірник № 12 / Міліція України. - 2002. – № 4. - С.1-4
 130. Алєксєєв О.О., Берназ В.Д., Садченко О.А. Сучасні проблеми криміналістичної підготовки слідчих (за матеріалами анкетування) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - № 4. – С.134-143.
 131. Алексеев А.А., Машошин Ю.П.Самостоятельная работа слушателей в системе активизирующих методов обучения // Наше право. Науково-практичний журнал. – 2003. - № 2. – С. 97-101.
 132. Алєксєєв О.О., Бахін В.П., Карпов Н.С. Співвідношення педагогіки та криміналістики в оптимізації підготовки юридичних кадрів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. - № 1. – С.234-240.
 133. Алєксєєв О.О. Актуальні проблеми створення спеціального Державного стандарту підготовки слідчих // Наше право. Науково-практичний журнал. – 2003. - № 4. – С. 45-49.
 134. Алєксєєв О.О. Роль професійних задач для вивчення криміналістики як основа методики її викладання. // Гуманітарна освіта на межі століть. Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. Збірник наукових праць. Вип.4. - Дрогобич, Вид. “Відродження”, 2001. – с.186-190
 135. Алєксєєв О.О. Вопросы совершенствования криминалистической подготовки (по материалам анкетирования). // Актуальні проблеми сучасної криміналістики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У двох част. Ч 2. Сімферополь-Алушта, 19-21 вересня 2002 р. – Сіферополь, Доля, 2002. – с.240-244.
 136. Алєксєєв О.О. Співвідношення слідчої практики та змісту криміналістичної підготовки // Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Київ, 27-28 березня 2003 року). У двох частинах (ІІ частина). – К., НАВСУ, 2003. – С. 67-71.
 137. Алєксєєв О.О. Проблеми викладання спецкурсу “Організація розслідування злочинів у кредитно-банківській системі” в рамках курсу криміналістики для магістрів Національної академії внутрішніх справ України. // Проблеми вищої юридичної освіти. Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції (м. Харків, 18-19 грудня 2001 р.). – Х., Національна юридична академія України, 2001. – С. 166-168.
 138. Алєксєєв О.О. Використання даних судової ентомології в практиці розслідування злочинів // Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2002. - №2. – С. 12-15
 139. Алєксєєв О.О. Актуальні проблеми обміну досвідом у викладанні криміналістики // Наше право. Науково-практичний журнал. – 2004. - № 3. – С. 61-70.
 140. Алєксєєв О.О. Обмін досвідом у викладанні криміналістики: форми, можливості, шляхи удосконалення// Право і суспільство. Науково-практичний журнал. – 2006. - № 1. – С. 159-166.
 141. Алєксєєв О.О., Чорноус Ю.М. Застосування науково-технічних засобів у контексті міжнародних стандартів розслідування злочинів // Наше право. Науково-практичний журнал. – 2008. - № 2 ч.2. – С. 86-90.
 142. Алєксєєв О.О., Процюк О.В., Чорноус Ю.М. Актуальні проблеми стандартизації засобів криміналістичної техніки // Наше право. Науково-практичний журнал. – 2008. - № 3. – С. 105-108.
 143. Алєксєєв О.О., Чорноус Ю.М. Застосування науково-технічних засобів з метою подолання протидії розслідуванню злочинів \\ Наше право – 2009. - №2. ч.2 – с. 14-18.
 144. Алєксєєв О.О. Актуальні питання вдосконалення тактико-криміналістичної підготовки слідчих до проведення допиту в ВНЗ МВС України\\ Наше право – 2010. - №4. ч.2 – с. 101-106.
 145. Курилін І.Р. Основи використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері інтелектуальної власності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених №33. Міліція України – Київ, 2004.
 146. Курилін І.Р. Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів у сфері інтелектуальної власнсоті // Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів: Мат. міжвузовської науково-теоретичної конференції (м. Київ 17-18 травня 2005 року) – К., 2005 .
 147. Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності// Право і суспільство.- 2006. – Вип. 2.
 148. Курилін І.Р. Особливості призначення судових експертиз для визначення контрафактності продукції // Науковий вісник КНУВС. Вип. 4, 2006.
 149. Таран О.В., Курилін І.Р. Особливості проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинної діяльності в сфері порушення авторського права і суміжних прав // Ученые записки Таврического национального унивеситета им. В.И. Вернадского. – Том. 20 (59). - №2 Юридические науки. – Симферополь, 2006.
 150. Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів // Науковий вісник КНУВС. Вип. 1, 2007.
 151. Заросило В.О., Басс В.О., Курилін І.Р., Братков С.І., Організація діяльності поліції зарубіжних країн. /Під загальною редакцією ректора Академії управління МВС Гвоздецького В.Д./ Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник - ХмЦНТЕІ, 2008.
 152. Курилін І.Р., Томма Р.П., Способи скоєння злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та особливості їх документування підрозділами ДСБЕЗ МВС України/ Курилін І.Р., Томма Р.П., // Право і суспільство (науковий журнал) – 2'2011 – С. 54 – 58.
 153. Томма Р.П., Курилін І.Р. Державно-правовий аспект захисту авторських прав на сучасному етапі розвитку інтелектуальної власності / Томма Р.П., Курилін І.Р.// Право і суспільство (науковий журнал) – 3'2011 .
 154. Томма Р.П., Курилін І.Р. Види відповідальності за порушення права інтелектуальної власності/ Томма Р.П., Курилін І.Р.// Право і суспільство (науковий журнал) – 5'2011 – С. 54 – 58.
 155. Курилін І.Р. Корупція та наслідки її впливу на економіку держави / Курилін І.Р. // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції НАВС, 29 березня 2012 року.
 156. Курилін І.Р., Томма Р.П. Правова відповідальность за порушення авторських та суміжних прав //«Право» науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск № 20-2013.
 157. Курилін І.Р. Злочинність у сфері авторських та суміжних прав та заходи щодо її подолання// «Митна справа» - науково-аналітичний журнал заснований Національним університетом «Одеська юридична академія» ч.3 2013 рік.
 158. Лук’янчиков Б.Є. Лук’янчиков Є.Д. Використання спеціальних знань у дослідчому провадженні //Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: тези доповідей круглого столу (Київ, 3 березня 2010 року) – Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 172с. – С. 77-80.
 159. Лук’янчиков Б.Є. Лук’янчиков Є.Д. Особливості огляду і обшуку у боротьбі з наркозлочинами //Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доповідей Міжнар. наук.- теорет. конф., (Київ, 24 березня 2010 року) – Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 272с. – С.128-130.
 160. Лукьянчиков Є.Д. Лук’янчиков Б.Є. Пізнавальна діяльність в розслідуванні злочинів / Є.Д. Лукьянчиков // Вісник Національного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Прапво : Зб.наук.праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2009. - № 4. – С. 147 – 151.
 161. Лук’янчиков Б.Є., Лук‘янчикова В. Є. Напрями використання спеціальних знань при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень //Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 квітня 2010 року, Запоріжжя: матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС, 2010. – ч. ІІ. – 242с. – С.80-82.
 162. Лукьянчиков Є.Д. Лук’янчиков Б.Є. Використання спеціальних знань у дослідчому провадженні: [електронний ресурс] //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. - № 1. – Режим доступу: http://vak.in/ua/archives/16
 163. Лукьянчиков Є.Д. Лук’янчиков Б.Є. Використання спеціальних знань у дослідчому провадженні //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. - № 1. – C, 28-30.
 164. Лукьянчиков Б.Є., Ковальова О.В. Співвідношення слідчих і процесуальних дій //вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.. Е.О. Дідоренка Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, спеціальний випуск № 6, утрьох частинах частина 3. – Луганськ 2010. –С. 97-97. – 278с.
 165. Лукьянчиков Є.Д., Лукьянчиков Б.Є. Засоби документування процесуальних дій та доказове значення результатів їх застосування // Вісник Національного університету України <<КПІ>>. Політологія. Соціологія. Право : Зб.наук.праць. - Київ : ІВЦ <<Політехніка>>, 2010. - No. 3 (7). - С. 158 - 163.
 166. Лукьянчиков Є.Д. Поняття та характеристика невідкладних слідчих дій /Лукьянчиков Є.Д., Лукьянчиков Б.Є. //Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. Пам»яті видатних вчених-процесуалістів Київської школи присвячується. – К., 2010. – С.304-307.
 167. Лукьянчиков Є. Д. Преступление и его характеристики / Лукьянчиков Б. Е. Лукьянчиков Е.Д. // Актуальные проблемы права и государства в ХХ1 веке [Текст] : материалы II Международной научно-практической конференции, Уфа, 28-29 апреля 2010 года: в 7ч. Ч.5 / Под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2010. – 252 с. С.3-9.
 168. Лукьянчиков Є.Д. Характеристика невідкладних слідчих дій /Лукьянчиков Є.Д., Лукьянчиков Б.Є. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011р. м. Київ) – ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 19-22
 169. Лук‘янчиков Є.Д., Лук‘янчиков Б.Є. Процесуальні засоби інформаційного забезпечення розслідування // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі : Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С.33-35.
 170. Лук‘янчиков Є.Д., Лук‘янчиков Б.Є. Класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : Зб.наук.праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2011. - № 1 (9). – С. 221 – 226.
 171. Лук‘янчиков Є.Д. Освідування і право особи на недоторканність / Є. Д. Лук'янчиков, Б. Є. Лук'янчиков // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - № 1(3) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11lydonn.pdf
 172. Лук‘янчиков Є.Д., Лук‘янчиков Б.Є. Визначення та характеристика невідкладних слідчих дій //Актуальні проблеми кримінального права, та кримінології, кримінально-виконавчого права: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року) – Одеса: Фенікс 2011. – 424с. – С. 241-245.
 173. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Негласні слідчі дії як засоби інформаційного забезпечення розслідування // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 30-33.
 174. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Підстави для зняття інформації з каналів зв‘язку потребують удосконалення // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : Матеріали 4-ї Між нар.наук.-теор.конф. (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 816 с. – С. 556-572.
 175. Лукьянчиков Е.Д., Лукьянчиков Б.Е. Криминалистическая и иные характеристики преступления // Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск, 3 июня 2011 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: Н.И. Порубов [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2011. – 267 с. (С.21-24).
 176. Лукьянчиков Б.Е. Взаємодія слідчого в СОГ в процесі розслідування //Взаємодія слідчого зі спеціалістом експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки: проблемні питання: збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2012 -220с. С.97-100.
 177. Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчиков Є.Д. Співвідношення криміналістичної та оперативно-тактичної характеристики злочину // Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 грудня 2011 року) – Ірпінь 2011. – (С.186-189.)
 178. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Реформування інституту слідчих дій на сучасному етапі //Актуальні проблеми реформування Кримінально-процесуального закону: збірник наукових тез за матеріалами круглого столу, м.Луцьк, 13 грудня 2011 року / уклад. О.В. Батюк; відповід. За вип. О.В. Крикунов. – Луцьк, 2011. – 192с. –С.13-20.
 179. Лук‘янчиков Б.Е. Поняття розшукової діяльності в криміналістиці //Збірник наукових тез за матеріалами міжвузівського круглого столу «До дня юриста»,/уклад. О.Л. Стасюк; гол.ред. Р.П. Карпюк, - Луцьк, 2011. 226с. – С.98-102.
 180. Лукьянчиков Є.Д. Використання спеціальних знань у досудовому провадженні / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчя І.Я. Фрідмана, Ірпінь, 23 грудня 2011. – Ірпінь, 2011. – С. 148-151. 1
 181. Лук‘янчиков Б.Е, Лук‘янчиков Є.Д. Про побудову оперативно-тактичної характеристики злочинів //Збірник наукових тез за матеріалами міжвузівського круглого столу «До дня юриста»,/уклад. О.Л. Стасюк; гол.ред. Р.П. Карпюк, - Луцьк, 2011. 226с. – С.102-107.
 182. Лукьянчиков Є.Д. О построении характеристик преступления / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Закон и жизнь. – 2012. - №4. – С. 31-35.
 183. Лукьянчиков Б.Е. Поняття та класифікація криміналістичних методик розслідування злочинів //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новиков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ - К.:НТУУ «ПКІ», 2012. – 320с. – С. 176-178.
 184. Лук‘янчиков Є.Д. Лук’янчиков Б.Є.Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів //Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали I-го міжнародного науково-практичного семінару; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог; Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 224с. –С.196-203.
 185. Лук‘янчиков Б.Е. Участь експерта-криміналіста у слідчих діях /Б.Є. Лук‘янчиков //Актуальні проблеми експертології: збірник матеріалів круглого столу. – Київ: ННІПСІК НАВС, 2012. – С.116-120.
 186. Лук‘янчиков Є.Д. Освідування особи - засіб інформаційного забезпечення розслідування / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. Праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. - № 1(13). – С. 150-154.
 187. Лук‘янчиков Є.Д. Взаємодія слідчого та спеціаліста (принцип організації розслідування) / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 61-63.
 188. Лук‘янчиков Є.Д. Криміналістична та суміжні характеристики злочину / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 270-272.
 189. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Засоби документування в процесі розслідування // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – №2 (14). – С.
 190. Є.Д. Лук’янчиков, Лук’янчиков Б.Є. Освидетельствование: задачи и виды //Современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: теоретические и практические аспекты: сборник материалов Международной научно-практической конференции в форме «круглого стола» / ФГБОУВПО «РАП», Центральный филиал; отв, за вып. В.И. Филатов, - Воронеж: ООО Воронеж-Формат, 2012,- 394с. –С. 156-163.
 191. Лук’янчиков Б.Є. Класифікація процесуальної інформації //Кримінальній кодекс очима молодих науковців та практиків: збірник наукових тез за матеріалами міжвузівського круглого столу присвячений 11-ти річчю прийняття Кримінального кодексу України, м. Луцьк, 16 травня 2012 року /уклад. О.В. Батюк //- Луцьк: П.П. Іванюк В.П., - 2012. – 220с. – С. 98-102.
 192. Лук’янчиков Б.Є. Принцип планування в методиці розслідування злочинів про незаконний обіг наркотичних речовин //Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2013р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новиков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Прямі цин. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 260с. –С.195-196.
 193. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Пізнавальна діяльність в розслідуванні кримінальніх правопорушень // техніко-криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів: Збірник матеріалів круглого столу (17 травня 2013р). – К.: Нац. акад.. внутр. справ, 2013. – 72 с. – С. 10-14.
 194. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Слідчий огляд: поняття і види //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, № 1 (5), 2013. – 320с. - С.264-270.
 195. Лук’янчиков.Б.Є., Лук’янчиков Є.Д. Побудова характеристик злочину // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», М. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 366 с. –С. 262-267.
 196. Лук’янчиков.Б.Є., Дейнега Л.Х. Тактика огляду місця події при розслідуванні квартирних крадіжок // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства: матеріали круглого столу (Київ, 28 листоп. 2013р.) / від. ред. М.С. Пузирьов, О.С. Стеблинська. – К.; Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – С. 85-89. - 208с.
 197. Лук’янчиков.Б.Є. Відеозапис як метод криміналістичного документування у кримінальному провадженні // Теоретичні та практичні проблеми кримінального права процесу: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2013 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013, - 184с. –С. 89-92.
 198. Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Підстави застосування запобіжних заходів // Кримінально процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 20 листопада 2013р. / за ред.. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – 120с. – С. 72-75.
 199. Вакулик О. О. Суб’єкт злочину, передбачений ст. 373 КК України “Примушування давати показання” / О. О. Вакулик // Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9 квітня 2010 року). Частина ІІ. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2010. – С. 5–7.
 200. Вакулик О. О. Насильство як кваліфікуюча ознака примушування давати показання (ст. 373 КК України) / О. О. Вакулик // Верховенство права та права людини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11–12 серпня 2010 року). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2010. – С. 87–88.
 201. Вакулик О.О. Характеристика способів перевищення влади або службових повноважень серед працівників ОВС / О.О. Вакулик // Наука і правоохорона. – Київ, 2012. – № 4 (18). – С. 136–140.
 202. Вакулик О.О. Окремі питання предмету доказування у кримінальному провадженні за новим КПК України / О. О. Вакулик // Докази
 203. і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-4 грудня 2012 року). – Київ, 2012 – С. 100–103.
 204. Вакулик О.О. Обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні / О. О. Вакулик // Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблем теорії та практики : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 312 с. С. 37-41.
 205. Вакулик О.О. Спеціалізація слідчих органів внутрішніх справ за новим Кримінальним процесуальним законодавством України / О. О. Вакулик // Актуальні проблеми досудового розслідування в умовах реалізації нового Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : зб. наук. праць за матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 липня 2013 року). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 300 с. С. 114-117.