Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04

(12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.)

 • Загальні відомості

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

   12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, Колодій Анатолій Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри конституційного та міжнародного права.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Калиновський Богдан Валерійович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри конституційного та міжнародного права.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

 • Паспорт спеціальності

   I. Формула спеціальності:

   Спеціальність 12.00.01 - група галузей юридичної науки, яка досліджує загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу.

   II. Напрями досліджень:

   2.1. У галузі теорії держави і права:

   - Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв'язок теорії держави і права з іншими науками про людину та суспільство.

   - Поняття держави, її соціальне призначення та функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму.

   - Держава і громадянське суспільство, держава в політичній системі суспільства, національна держава, демократична держава, соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.

   - Сучасні концепції правопорозуміння, загальне розуміння права, об'єктивне та суб'єктивне в праві, принципи права, право і закон.

   - Соціальне призначення та функції права, цінність права, місце права в системі соціального регулювання, право і держава.

   - Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії, права людини та право, правова держава.

   - Правове регулювання, структура й основні складові механізму правового регулювання, типи та методи правового регулювання, дія права та його соціальна ефективність.

   - Джерела та форми права, класифікація джерел права в різних правових системах, нормативно-правовий акт як основне джерело в правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.

   - Поняття правової норми, галузі і інститути права та їх класифікація; законодавство та його структура, тлумачення законодавства.

   - Правосвідомість, її структура та види, право і мораль, правова культура суспільства та особи.

   - Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, правозастосовна діяльність, законність і правопорядок.

   - Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення, юридична відповідальність і її механізм.

   - Правова система суспільства та її структура, класифікація правових систем сучасності; сім'ї правових систем, національна правова система, міждержавні правові системи, формування нових правових систем, порівняльне правознавство.

   - Становлення та особливості розвитку державності, права та правової системи України.

   2.2. У галузі історії держави і права:

   - Предмет історико-правової науки, періодизація історії держави і права, методологія історико-правової науки, історико-правове джерелознавство.

   - Iсторичні закономірності та конкретні особливості розвитку права і держави, право та держава як явище культури та цивілізації, традиції та новації у розвитку держави і права, історичні типи держави, історичні типи права.

   - Iсторія становлення та функціонування окремих державних інститутів, галузей та інститутів права, історія правової культури.

   - Становлення та особливості розвитку держави і права України.

   2.3. У галузі історії політичних і правових вчень:

   - Предмет і методологія історії вчень про державу і право, політична та правова доктрина та думка.

   - Закономірності виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про державу та право, періодизація та класифікація вчень про державу і право.

   - Основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Найновіших часів.

   - Основні напрями сучасної політико-правової ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі, історія політико-правової думки України.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Дні відкритих дверей у навчальних підрозділах НАВС

Презентаційні фільми про Національну академію внутрішніх справ

Як не стати жертвою «карткових» шахраїв

Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України

Вашій увазі пропонуються навчальні відеофільми з теми "Особиста безпека працівників поліції"

Запобігання корупції

Включення Костюшко О.П., депутата Київської міської ради до складу кадрової комісії НАВС

НАВС оголошує набір на курси водіїв

Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради та здійснюється підготовка наукових кадрів

21-03-2017
09:00 Початок семінару на тему: «Боротьба з економічною/фінансовою злочинністю» за участю представників академії (вул. Ак. Богомольця, 10, зала прес-конференцій МВС України, адміністративна будівля № 5, поверх 3)

23-03-2017
14:00 День відкритих дверей (ННІ № 2)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X