Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

   Метою діяльності лабораторії є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем експертно-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ, наукове та науково-методичне забезпечення навчального процесу в Академії.

   Науково-дослідна лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, у тому числі Законами України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, рішеннями вченої ради, ректорату та наказами Академії, Положеннями про навчально-наукові інститути Академії, а також Положенням про Науково-дослідну лабораторію з проблем експертно-криміналістичного забезпечення навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

   Основними завданнями діяльності лабораторії є:
   - розробка, апробація методик експертних досліджень, супроводження їх впровадження у практичну діяльність підрозділів Експертної служби МВС України;
   - підготовка методичного забезпечення з питань техніко-криміналістичної діяльності поліції.
   - участь у розробці засобів криміналістичної техніки та супроводження процесу їх використання у практичній діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ;
   - удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення досудового провадження.
   - підготовка рекомендацій із впровадження та використання нових технічних засобів і криміналістичних методів при проведенні оглядів та інших процесуальних дій органів внутрішніх справ.
   - розробка пропозицій щодо удосконалення ведення криміналістичних обліків, створення інтегрованих банків даних криміналістично значимої інформації;
   - вивчення позитивного досвіду діяльності експертно-криміналістичних підрозділів, його узагальнення та підготовка відповідних методичних рекомендацій, аналітичних оглядів, пропозицій до нормативно-правових документів, науково-практичних і навчально-методичних посібників та інших видів видань.
   - сприяння розвитку науково-дослідницької роботи у сфері експертно-криміналістичної діяльності.
   - використання результатів діяльності лабораторії у навчальному процесі Академії, їх поширення в інших відомчих навчальних закладах і наукових установах.
   - оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов'язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
   - забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та наукового процесу.

   Основними функціями лабораторії є:
   - Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам поліції України.
   - Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт з проблематики експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності.
   - Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком експертно-криміналістичної спеціалізації.
   - Підготування наукових та науково-педагогічних кадрів.
   - Оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними експертними дослідженнями.

   Діяльність наукової лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами Академії, галузевими службами та підрозділами МВС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС України, інших міністерств і відомств, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об'єднаннями, діяльність яких стосується проблематики лабораторії.

 • Особовий склад лабораторії

   Юсупов Володимир Васильович — завідувач лабораторії, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

   Тимошенко Петро Юрійович - провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України.

   Фурман Ярослав Володимирович — старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Бобрик Костянтин Юрійович - науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Панасюк Григорій Олександрович - старший науковий співробітник.

   Охріменко Світлана Станіславівна — старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Білоус Ірина Володимирівна — науковий співробітник.

 • Наукова діяльність лабораторії

   Методичні рекомендації:

   1. Техніко-криміналістичне дослідження документів України, що посвідчують особу

   2. Огляд місця події за фактами вбивств на об’єктах залізничного транспорту

   3. Участь спеціаліста при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

   4. Пошук, виявлення, фіксація та вилучення об’єктів у кримінальних провадженнях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

   5. Особливості кримінального провадження відносно юридичної особи

   6. Особливості закриття кримінальних проваджень слідчим та забезпечення контролю керівником органу досудового розслідування за закриттям кримінального провадження

   7. Організація розкриття та розслідування слідчими ОВС кримінальних правопорушень, учинених за допомогою шкідливих програмних засобів

   8. Особливості призначення та проведення експертиз звуко-, відеозапису та молекулярно-генетичних експертиз зі встановлення особи, яка передала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

   9. Алгоритми дій працівників патрульної служби в типових ситуаціях, пов’язаних з виявленням ознак кримінальних правопорушень

   10. Методика проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб

   11. Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо застосування примусових заходів медичного характеру

   12. Особливості фотофіксації місця події при пожежі

   13. Участь спеціаліста в одержанні зразків біологічного походження

   14. Дії працівників органів внутрішніх справ при загрозі або вчиненні терористичного акту

   Патент:

   15. Авторське свідоцтво на науковий твір «Попередження зараження соціально-небезпечними хворобами працівників органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків».

   16. Авторське свідоцтво на науковий твір «Методика розслідування незаконного заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»

   Підручник:

   17. Криміналістика [текст] : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. (В. В. Юсупов – глава 2. Історія криміналістики)

   Посібник

   18. Свобода Є. Ю. Судове почеркознавство: запитання та відповіді : навчальний посібник / Є. Ю. Свобода. – К. : КП «ДГРІ», 2015. – 190 с.

   Наукові статті:

   19. Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих / М.В. Калатур // Юридична наука. – К., 2014. – № 6. – С. 141-149.

   20. Калатур М. В. Адмінстративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю слідчих підрозділів ОВС/ М.В.Калатур // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – Випуск №1(97) : частина 2, книга 2 – 2015. – С. 153–157.

   21. Юсупов В. В. Полицейское право и криминалистика: вопросы соотношения / В. В. Юсупов // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 203–210.

   22. Юсупов В. В. Криміналістичні періодичні видання на початку ХХ століття в Україні / В. В. Юсупов // Криміналістичний вісник. – К. – Вип. 1, 2015. – С. 124-134.

   23. Свобода Є.Ю. Узагальнення сучасних можливостей та визначення напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи / Свобода Є.Ю. , Абрамова В.М. , Зарубей В.В.// KELM: NAUKA. EDUCATION. LAW. MANAGEMENT. – Lodz : Fundacija «Oswiata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO», 2015. – с. 374-383.

   24. Охріменко І. М. Протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу: теоретико-правова характеристика / І. М. Охріменко, С. С. Охріменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 3, Т. 3. – С. 177–182.

   Тези наукових конференцій:

   25. Юсупов В. В. Наукова школа кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ / В. В. Юсупов // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Націонал. акад. внутр. справ (м. Київ, 23 січня 2015 р.). – К. : Вид. дім «Гельветика», 2015. – 368 с. – С. 216–220.

   26. Тютюнник Р.С. Окремі аспекти проведення судово- медичної експертизи при самокаліченні / Р.С. Тютюнник, М.Ф. Сокиран // Актуальні проблеми протидії злочинам проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи: Збірник наукових матеріалів круглого столу (15 січня 2015 року) / За заг. ред. к.ю.н., доцента І.І. Приполова, к.ю.н., доцента В.О. Іващенко, к.педаг.н., доцента С.І. Жеваги, к.ю.н., доцента М.М. Пендюри, к.ю.н. О.В. Злагоди. - К„ ФПФСП НАВС, 2015. - С. 99-101.

   27. Фурман Я.В. Критерії оцінювання творів мистецтва при проведенні мистецтвознавчої експертизи // Я.В. Фурман / Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 380 – 383.

   28. Білоус І.В. Особливості ідентифікації особи за відображеннями при проведенні судової портретної експертизи // І.В. Білоус / Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 53 – 55.

   29. Юсупов В. В. Значение полицейского права в становлении криминалистики / В. В. Юсупов // VІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова : матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 18 квітня 2015 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.В. Тіщенка ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2015. – 656 с. – С. 637–639.

   30. Юсупов В. В. Реєстраційна діяльність поліцейських установ як основа утворення експертних закладів та здійснення судово-експертної діяльності / В. В. Юсупов // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник мат. круглого столу / ред. кол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю. (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). – К. : Навч.-наук. ін.-т підготовки фахівців для експертно-кримінал. підрозділів Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 444 с. – С. 410–413.

   31. Юсупов В. В. Експертна практика як основа наукового розвитку судових експертиз у 1920-1930 рр. / В. В. Юсупов // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України [Текст]: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. Частина 2. (Київ, 12 берез. 2015 р.). – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – 368 с. – С. 246–248.

   32. Калатур М. В. Щодо взаємодії слідчих з іншими підрозділами ОВС під час досудового розслідування // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Націонал. акад. внутр. справ (м. Київ, 23 січня 2015 р.). – К. : Вид. дім «Гельветика», 2015.– С. 88–91.

   33. Свобода Є.Ю. Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди: організацій но-правові питання / Є.Ю. Свобода, Д.С. Гоменюк // Криміналістичне забезпечення розслідування дорожньо-транспортних злочинів: збірник матеріалів круглого столу. – К.: НАВС, 2015. – С. 98–101.

   34. Свобода Є.Ю. Причини експертних помилок при вирішенні ідентифікаційних судово-почеркознавчих завдань / З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ: ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 240–244.

   35. Свобода Є.Ю. Поняття діагностичних досліджень та їх місце в судово-почеркознавчій експертизі / Є.Ю. Свобода, Д.С. Гоменюк // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ: ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 316–320.

   36. Юсупов В. В. Про поняття «дорожньо-транспортні злочини» / В. В. Юсупов // Криміналістичне забезпечення розслідування дорожньо-транспортних злочинів [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 лют. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 140 с. – С.132–135.

   37. Білоус І. В. Можливості використання поліграфа під час розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи// Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Нац. акад. внутр.справ, 2015. – С.102-105.

   38. Юсупов В. В. Нормативна складова техніко-криміналістичного забезпечення виявлення слідів пальців рук: нові сторінки історії / В. В. Юсупов // Теоретичні та практичні засади протидії злочинності в сучасних умовах : тези доп. та повідом. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 жовт. 2015 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 260 с. – С. 250–252.

   39. Юсупов В. В. Окремі питання нормативного регулювання участі поліграфологів у кримінальних провадженнях / В. В. Юсупов // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 26 лист. 2015 р.). – Одеса : ОДУВС, 2015. – 220 с. – С. 148–150.

   40. Фурман Я.В. Використання поліграфа під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 244 с. – С. 160 – 162.

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Карбишева, 3
   Тел.: 512-64-86
   Е-mail: yusupov1@yandex.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X