Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення ННІ №4

 • Інформація про підрозділ

   Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення (далі – наукова лабораторія) є науково-дослідним підрозділом навчально-наукового інституту № 4.

   Наукова лабораторія створена наказом НАВС від 31.08.2015 №1217.

   Загальною метою діяльності наукової лабораторії є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем психологічного забезпечення службової діяльності Національної поліції, наукове та науково-методичне забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в академії.

   Основними завданнями наукової лабораторії є:

   – здійснення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, спрямованих на якісне психологічне забезпечення діяльності Національної поліції, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;

   – проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик;

   – виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на удосконалення психологічного супроводження освітнього процесу в академії;

   – оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях, у тому числі іноземних та на офіційних сайтах;

   – пошук, вивчення та організація апробації передового досвіду психологічного забезпечення діяльності Національної поліції, інновацій в психологічному супроводі освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   – надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг в межах своєї компетентності структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам внутрішніх справ України;

   – залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів (аспірантів), слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт;

   – збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії;

   – участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

 • Особовий склад лабораторії

   Галустян Олена Аркадіївна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

   Захаренко Людмила Миколаївна– старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, майор поліції.

   Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна – науковий співробітник, майор поліції.

 • Наукова діяльність лабораторії

   Наукові статті:

   Галустян О.А. Професійно важливі якості слідчого як чинник нейтралізації негативного психологічного впливу з боку допитуваних /                   О.А. Галустян // Наука і правоохорона. – К., 2015. – № 3 (29). – С. 174-181.

   Захаренко Л.М. Взаємозв’язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин / Л.М. Захаренко // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал Інст-ту психології ім Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. –  2016. - № 2 (5). – С. 20-24.

   Захаренко Л.М. Життєва перспектива засуджених до позбавлення волі жінок: теоретичний аналіз / Л.М. Захаренко // Технології розвитку інтелекту : ел. наукометр. наук. фах. журнал Інс-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Вип.14. – 2016. – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Проблема формування правосвідомості особистості в сучасних умовах //  Вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». –          № 6. – 2015. – С. 177-181.

   Тези наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів:

   Дослідження мотивації на навчання і службу в Національній поліції курсантів (слухачів) Національної академії внутрішніх справ / Є.О. Варлакова О.В. Волошина, О.А. Галустян, Л.М. Захаренко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : матеріали I міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 20 трав. 2016). – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 107–111.

   Галустян О.А. Використання профайлінгу працівниками правоохоронних органів під час охорони громадського порядку / О. А. Галустян // Використання поліграфу в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 07–08 лист. 2015). – К. – 2015. – С. 129-132.

   Галустян О. А. Аутогенне тренування як засіб подолання стресу /               О.А. Галустян // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичний та практичний аспекти : матеріали VI Всеукр. наук.–практ. інтернет–конф., (Київ, 24 груд. 2015). – К, 2015. – С. 224-227.

   Галустян О.А. Психологічна реабілітація осіб, які беруть участь в АТО / О.А. Галустян // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – Ч.2. – С. 162-163.

   Галустян О.А. Проблеми нормативно-правового регулювання обігу лікарських засобів, які містять кодеїн / О.А. Галустян // Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти : програма постійно діючого наук.-практ. семінару ЛДУВС (Львів,19 вересн. 2016). – Л.: ЛДУВС, 2016.

   Галустян О.А. Особливості професійного спілкування слідчого з допитуваними в умовах здійснення ними негативного психологічного впливу / О.А. Галустян // Проблеми професійно-психологічної підготовки працівників поліції : програма засідання круглого столу (Львів, 17 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016. 

   Галустян О.А. Особливості підготовки фахівців для поліції Грузії / О.А. Галустян // Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих навчальних закладів : програма засідання постійно діючого наук.-практ.семінару (Львів, 25 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016. 

   Захаренко Л.М. Особливості проявів агресивності у міжособистісному спілкуванні курсантів // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи [Текст] : тези наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015) / [ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Т. 2. – С. 28-31.

   Захаренко Л.М. Професійне спілкування у діяльності працівників правоохоронних органів: результати емпіричного дослідження // Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної влади в Україні : Зб. матер. круглого столу (Київ, 24 груд. 2015) – К. : НАВС, 2015. – С. 63-65.

   Захаренко Л.М. Формування життєвих перспектив неповнолітніх-засуджених як передумова успішної ресоціалізації / Л.М. Захаренко // Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх : наук. семінар кафедри кримінально-виконавчого права Інс-ту кримінально-виконавчої служби (Київ, 17 берез. 2016). – К. : Держ. пенітенціарна служба України, Інс-т крим.-викон. служби, 2016. – С. 20-22.

   Захаренко Л.М. Взаємозв’язок агресивності та соціометричного статусу курсантів / Л.М. Захаренко // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : Зб. матер. Міжвузівського наук.-практ. круглого столу (Ірпінь, 24 берез. 2016). – Ірпінь : Ун-т держ. фіскал. служби України, 2016. – С. 22-24.

   Захаренко Л.М. Використання методів арт-терапії у психокорекційній роботі з учасниками АТО / Л.М. Захаренко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – Ч.2. – С. 54-56.

   Захаренко Л.М. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери самореалізованої особистості (на прикладі курсантів) / Л.М. Захаренко // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : матеріали ІV міжвуз. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю Нац. акад. внутр. справ (Київ, 14 квіт. 2016). – К.: НАВС. – 2016. – С. 135-138.

   Захаренко Л.М., Калашник Р.А. Дослідження властивостей нервової системи курсантів / Л.М. Захаренко, Р.А. Калашник  // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : програма III Всеукр. наук.-практ. конференції (Одеса, 22-23 вересня 2016). – Одеса : Військова академія, 2016. – С. 22.

   Захаренко Л.М. Інтерактивні заняття як метод профілактики поширення наркоманії серед перемінного особового складу / Л.М. Захаренко // Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти : програма постійно діючого наук.-практ. семінару ЛДУВС (Львів,19 вересн. 2016). – Л.: ЛДУВС, 2016.

   Захаренко Л.М. Формування позитивного іміджу поліції: погляд курсантів / Л.М. Захаренко // Проблеми професійно-психологічної підготовки працівників поліції : програма засідання круглого столу (Львів, 17 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016.

   Захаренко Л.М., Старіков Є.Д. Формування мотивації досягнення у курсантів-майбутніх психологів Національної гвардії України / Л.М. Захаренко, Є.Д. Старіков // Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку : тези наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (заочна) (Харків, 25 листоп. 2016). – Харків : Нац. академія Національної гвардії Україн, 2016.

   Захаренко Л.М. Розвиток уяви курсантів як основи моделювання поведінки в нестандартних ситуаціях професійної діяльності / Л.М. Захаренко // Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих навчальних закладів : програма засідання постійно діючого наук.-практ.семінару (Львів, 25 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016. 

   Захаренко Л.М. Правова культура професійної діяльності психолога / Л.М. Захаренко // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : тези регіональної наук.-практ. конференції (Львів, ЛДУВС, 16 грудн. 2016 року).

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Рівень розвитку правосвідомості працівників Національної поліції як умова професійної компетентності / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2016. – С. 241-243.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Актуальні проблеми психологічної допомоги учасникам АТО / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали міжвідомчої наук.-практ.конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. – С.393-395.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Формування правосвідомості курсантів протягом навчання у ВНЗ із специфічними умовами навчання / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Проблеми професійно-психологічної підготовки працівників поліції : програма засідання круглого столу (Львів, 17 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016.

   Юрченко-Шеховцова Т.І. Використанням можливостей психотренінгового комплексу у формуванні вмінь та навичок саморегуляції власного психоемоційного стану курсантами / Т.І. Юрченко-Шеховцова // Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих навчальних закладів : програма засідання постійно діючого наук.-практ.семінару (Львів, 25 листопада 2016 р.) – Л.: ЛДУВС, 2016. 

   З 2015 року працівниками лабораторії підготовлено серію наукових статей з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, психологічної  адаптації та реабілітації учасників АТО.

   Відповідно до реформи підрозділів ДАІ та патрульно-постової служби ГУ МВС України в м. Києві працівники лабораторії були активно задіяні у процесі відбору кандидатів на службу до лав патрульної поліції.

   Працівники наукової лабораторії спільно з психологами відділенням психологічного забезпечення академії провели соціологічне опитування курсантів НАВС щодо оцінки стану діяльності системи ОВС, перспектив її реформування та вдосконалення (на виконання доручення МВС України від 03.06.2015 № 23312/Ав та відповідно до листа начальника Головного штабу МВС України             Вербенського М.І. від 05.10.2015 № 1/4-2751).

   Співробітниками наукової лабораторії були опрацьовані автоматизовані психодіагностичні комплекси «Профвідбір», «Безпека», «Психологічна готовність» та надані пропозиції щодо їх впровадження у Національній академії внутрішніх справ (відповідно до листа заступника командувача Національної гвардії України Я.Б. Сподара від 06.11.2015 № 3/19/1-7709).

   Працівниками лабораторії проаналізовані напрацювання Державного науково-дослідного інституту МВС: монографія «Психологічне забезпечення працівників ОВС та військовослужбовців Національної гвардії – учасників антитерористичної операції» та посібник «Міжнародний досвід застосування поліграфних технологій та перспективи їх використання в системі МВС України» (відповідно до листів першого заступника директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України М.І. Громико від 11.01.2016 № 6/3-48, № 6/3-49).

   Співробітниками наукової лабораторії були опрацьовані проекти: Інструкції з організації психологічного забезпечення діяльності та Положення про організацію психологічного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України (відповідно до листа першого заступника директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України М.І. Громико від 16.03.2016 № 22/2-662); наказу «Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України»  (відповідно до листа заступника директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України О.Є. Користіна від 10.08.2016        № 22/2-2245).

   Підвищення кваліфікації:

   Працівники наукової лабораторії взяли участь у:

   майстер-класі «Психологічна підготовка військовослужбовців до участі в подіях, що призводять до перенесення ними глибокого стресу, запобігання отримання психологічних травм», який провів президент громадської організації «Smile for Ukraine» Ніколя Такуссель (жовтень 2015 року);

   семінарі-тренінгу «Робота з посттравматичним стресовим розладом у учасників АТО» (грудень 2015 року);

   5-денному тренінгу по запобіганню посттравматичного стресового розладу, який проводився  під керівництвом Френка Пьюселіка, на отримання сертифіката практика із запобігання та лікування ПТСР (20-25 квітня 2016 року);

   майстер-класах «Від травми до ресурсу: шляхи профілактики ПТСР», «Технологія попередження та подолання професійного стресу», «Техніка роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми: асоціативний підхід», які відбулися в рамках «Тижня психології» з нагоди 70-річчя створення Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (квітень 2016 року);

   мастер-класі  Авторської школи з глибинної психокорекції, який проводила академік НАПН України, професор, доктор психологічних наук Тамара Яценко в Національному університеті оборони України ім. І. Черняховського (26 травня 2016 року);

   3-денному тренінгу «Підвищення ефективності навчання правоохоронців щодо питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та дотримання прав людини під час взаємодії з групами ризику», організованому офісом Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗООН) в Україні (15-17 вересня 2016 року);

   2-денному семінарі на тему: «Роль психологічного оцінювання у запобіганні вчиненню злочинів», який проводився в м. Тбілісі за ініціативи Європейської Комісії в рамках TAIEX у співпраці з Академією Міністерства внутрішніх справ Грузії (20-21 жовтня 2016 року).

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1
   Телефон внутрішнього користування: 14-31
   E-mail: nnipp_nlppznp@naiau.kiev.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X