Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, загальною метою якої є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем правоохоронної діяльності, наукове та науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу, наукових досліджень, в Академії.

   Наукова лабораторія забезпечує проведення наукових розробок з таких напрямів:

   1) наукового обґрунтування концепції Національної поліції України;
   2) наукового та науково-методичного забезпечення діяльності окремих підрозділів Національної поліції України;
   3) забезпечення дотримання прав людини в діяльності Національної поліції України;
   4) забезпечення діяльності навчально-тренінгового центру юридичної клінічної освіти (юридичної клініки) інституту.

   Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку налагодила співпрацю з такими організаціями:

   - постійно взаємодіє з практичними підрозділами за напрямом діяльності Національної поліції України, організації охорони публічної безпеки і порядку.
   - Міністерством юстиції України (Координаційним центром з надання правової допомоги, Управлінням координації правової роботи та правової освіти, Головним управлінням юстиції у м. Києві);
   - Асоціацією юридичних клінік України;
   - Громадською організацією «Київський правозахисний альянс»;
   - ОБСЄ;
   - Міжнародним благодійним фондом «Відродження»;
   - Благодійним фондом «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів»;
   - Всеукраїнською правозахисною коаліцією «Правова країна» проект USAID;
   - Та ін.

   Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:

   - Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб правоохоронної діяльності, зокрема, Національної поліції України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
   - Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
   - Виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення освітнього процесу в Академії.
   - Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
   - Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи органів та підрозділів внутрішніх справ, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.
   - Забезпечення органічного поєднання освітнього, методичного та наукового процесу.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   - Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам внутрішніх справ України.
   - Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт, насамперед з проблематики практичної діяльності підрозділів Національної поліції України.
   - Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності підрозділів Національної поліції України.
   - Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів.
   - Оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними дослідженнями.

   Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота (НД і ДКР) в науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (НАВС) здійснюється відповідно до законів України "Про науково-технічну інформацію","Про наукову і науково-технічну діяльність","Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", Указу Президента "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених", Постанов кабінету міністрів "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів", "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Наказів МВС від 21.06.2008 №33 "Про організацію та порядок проведення конкурсів", від 16.03.2015 №275 "Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років", Положень "Про спеціалізовану вчену раду", "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, рішень Наукової ради МВС, ректорату та Вченої ради академії, річних планів НД і ДКР МВС та НАВС.

   На базі лабораторії діє юридична клініка навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ була створена в 1999 році як підрозділ Київського юридичного інституту МВС України, на громадських засадах. Організація виникла за ініціативи прогресивних курсантів, студентів і молодих викладачів інституту.

   До складу юридичної клініки входять переважно курсанти старших курсів факультетів інституту. Для якісної організації та координації діяльності юридичної клініки, починаючи з моменту її створення, залучаються штатні працівники інституту. Ректоратом, для надання допомоги при вирішенні конкретних юридичних справ, було закріплено за юридичною клінікою досвідчених викладачів провідних кафедр навчального закладу які забезпечують належне консультування та якісний контроль за роботою курсантів.

   Окрім цього, діяльність нашого підрозділу безпосередньо пов’язана із співробітництвом з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними органами та іншими установами і організаціями.

   Юридична клініка є ефективною формою практичного навчання і діє поєднуючи навчальні (працюючи у юридичній клініці курсант має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від освітнього процесу) та соціальні цілі (надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення). Наша юридична клініка вирішує також і додаткові завдання – налагодження взаємоповаги та партнерських відносин міліції з населенням та інститутами громадянського суспільства, посилює практичну підготовку майбутніх правоохоронців на благо суспільства.

   ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

   - юридичний захист прав громадян (понад 150 справ щорічно);
   - правопросвітні заняття за інтерактивними технологіями з учнівською молоддю (понад 100 щорічно);
   - наукова аналітика і розробка пропозицій до вдосконалення законодавства і юридичної практики (є можливості і досягнення);
   - навчально-тренінгова робота (за останні 5 років було проведено більше 50 міжвузівських конференцій, тренінгів і семінарів для представників громадського сектору та системи ОВС з різної правничої тематики);
   - підготовка до друку правничих видань (понад 15 підручників і навчальних посібників загальним тиражем понад 8 тисяч примірників).

   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З КОНСУЛЬТУВАННЯ

   - юридичне консультування усім верствам населення (надання юридичних консультацій, складання процесуальних та інших документів);
   - надання правової допомоги у сфері медичного права;
   - надання правової допомоги засудженим;
   - надання правової допомоги у кримінально-правовому і кримінально-виконавчому напрямах;
   - юридична допомога жертвам сімейного насильства;
   - консультування у справах проти ксенофобії.

   Представництво інтересів громадян у судах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.

   Адреси для листування: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4

   Електронна адреса: nnigb_uk@naiau.kiev.ua

   Наша веб-сторінка: http://vk.com/street_law_clinic_navs

   Прийом клієнтів проводиться щовівторка та щочетверга з 15:00 до 16:30 (попередній запис за телефоном (044) 561-18-71)

 • Особовий склад лабораторії

   Костюк Володимир Леонідович, начальник, кандидат юридичних наук;

   Жук Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Корж Євген Михайлович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Куценко Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Литвин Вікторія Василівна, науковий співробітник;

   Мозоль Вікторія Василівна, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Пашковська Марина Віталіївна, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

   Федоровська Наталія Володимирівна, старший науковий співробітник.

   Дацюк Андрій Васильович,провідний науковий співробітник,

   Полтораков Олексій Юрійович, провідний науковий співробітник,

 • Наукова діяльність лабораторії

   Навчальні посібники:

   1. Роль керівника ОВС у комплексному використанні сил та засобів під час охорони громадського порядку : Навч.-метод. посібник / [Авт. кол. : В. В. Сокуренко, І.М. Охріменко, Д.О. Александров, В.Л. Костюк та ін.]. – К.: ТОВ «МП Леся», 2015. – 104 c.

   2. Практичне право: на попередження насильства в сім’ї : Інтерактивний навч. посіб. / [А. О. Галай, В. В. Галай, В. В. Муранова, Н. В. Федоровська]. – К., 2015. – 98 с.

   3.Протидія сепаратизму в Україні [Текст] : практ. посіб. / [В.І. Василинчук, С.С. Чернявський, О.М. Стрільців, В.Л. Костюк та ін.]. – К. : ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 156 с.

   4.Заходи забезпечення кримінального провадження: наук.-практ. посіб. / [О.В. Амелін, Д.В. Куценко, В.В. Муранова та ін.]; за заг. ред. доктора юридичних наук, проф. В.Т. Маляренка. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 327 с.

   5.Кримінальний процес України: загальна частина: підручник / О.О. Волобуєва, Л.М. Лобойко, Д.В. Куценко та ін. – К: ВД «Дакор», 2015. – 172 с.

   Монографії:

   Філософсько-правові засади протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми у громадянському суспільстві. – К.: Біла Церква, 2014. – 300 с. (Муранова В.В.)

   Аналітичні огляди:

   Зроблено аналіз окремих положень про організацію та порядок проведення конкурсів (на виконання п. 13 Плану НАВС з підготовки проектів нормативно-правових актів МВС України, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

   Методичні рекомендації:

   1. Протидія злочинам, пов’язаних із сепаратистськими діями [Текст] : метод. рек. / [О.М. Стрільців, В.І. Василинчук, В.Л. Костюк та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 70 с.

   2. Організація контролю та нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, службою дільничних інспекторів міліції [Текст]: метод. рек. /Костюк В.Л., Куліков В.А., Жук О.М.,– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 29 с.

   3. Презентаційні пакети «Безпека дітей як учасників дорожнього руху» [Текст] : метод. рек. / В. Л. Костюк, Н. В. Федоровська, М. В. Пашковська. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 40 с.

   4. Дії працівників органів внутрішніх справ при загрозі або вчиненні терористичного акту [Текст] : метод. рек. / [О. М. Стрільців, В. В. Арешонков, Є. М. Бодюл, В. Л. Костюк та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 44 с.

   5. Взаємодія працівників органів внутрішніх справ з громадськістю та ЗМІ під час забезпечення охорони громадського порядку [Текст] : метод. рек. / [В. Л. Костюк, В. В. Мозоль, Н. В. Федоровська]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 48 с.

   6. Діяльність міліції громадської безпеки щодо вилучення, приймання, обліку і зберігання вилученої та добровільно зданої зброї [Текст] : метод. рек. / [В.В. Сокуренко, В.М. Клачко, В.Л. Костюк, Є.М. Корж, Н. В. Федоровська, С.М. Радзівон]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 40 с.

   7. Взаємодія служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням щодо профілактики правопорушень[Текст]: метод. рек. /Костюк В.Л., Куліков В.А., Жук О.М.,– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 28 с.

   8. Організація та порядок здійснення супроводження військових та інших транспортних колон працівниками органів внутрішніх справ [Текст] метод.рек./ В.Л. Костюк, В.А. Куліков, О.В.Каверин. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 46 с.

   9. Охорона громадського порядку під час виборчого процесу в умовах ускладнення оперативної обстановки [Текст] : метод. рек. / С. Ф. Константінов, О. М. Стрільців, Н. І. Золотарьова, В.Л. Костюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 100 с.

   10. Дії працівників міліції під час несення служби на блокпостах, в умовах наступу і оборони, затримання озброєних злочинців, в тому числі в містах, будівлях [Текст] : метод. рек. / В.В. Сокуренко, В.А. Куліков, О.В. Каверин, В.Л. Костюк. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. — 111 с.

   11. Протидія міліцією громадської безпеки та органами юстиції України правопорушенням у сфері сімейних відносин [Текст] : метод. рек. / В.В. Муранова, В.Л. Костюк, О.В. Шумейко – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 71 с.

   Методика правоохоронної діяльності:

   1. Протидія злочинам, пов’язаних із сепаративними діями [Текст] : методика / [О. М. Стрільців, В.Л. Костюк, В.В. Бабаніна та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 65 с.

   2. Організація контролю та нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, службою дільничних інспекторів міліції [Текст]: Методика /Костюк В.Л., Жук О.М. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 38 с.

   Пам’ятки:

   1. Пам’ятка працівника патрульної служби [Пам’ятка.] / В.Л. Костюк, О.М. Ботнаренко, О.Ф. Дуванський, А.В. Лось — К.: Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 104 с.

   2. Пам’ятки щодо охорони громадського порядку під час виборчого процесу [Пам’ятка] / В.Л. Костюк. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 10 с.

   3. Дії батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» в особливих умовах [Пам’ятка] / В.Л. Костюк, В.А. Куліков, О.В. Ткаченко / у заг. ред. В.В. Чернєя. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 104 с.

   4. Пам’ятка щодо охорони громадського порядку під час позачергових виборів народних депутатів [Пам’ятка] / В.Л. Костюк, Є.М. Корж. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 14 с.

   Наукові статті

   1. Костюк В. Л., Корж Є. М. До питання порядку організації і проведення мирних заходів в Україні /В.Л. Костюк, .Є.М. Корж // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – №29, Ч.2. – С. 113-116.

   2. Костюк В. Л., Корж Є. М. Сутність нагляду та контролю за діяльністю науково-дослідних установ в Україні / В.Л. Костюк, .Є.М. Корж // Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2015. − Вип. 3-2 − С. 68−73.

   3. Костюк В.Л. Зниження кількості правопорушень – досвід Нью-Йоркської поліції // Митна справа. − 2015. − №5. − С. 69-74.

   4. Костюк В.Л., Литвин В.В. Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції // Криміналістичний вісник. - К., 2015. – № 2.

   5. Корж Є. М. Контроль як основна функція державної інспекції навчальних закладів України / Є.М. Корж // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – С. 178-186.

   6. Корж Є. М. Відповідальності науково-дослідних установ: проблеми вдосконалення / Є.М. Корж // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 2. – С. 136-144.

   7. Корж Є. М. Деякі аспекти реалізації антикорупційного законодавства в судовій гілці влади / Є.М. Корж // Митна справа. − 2015. − №5. Ч.2. − С. 263-268.

   8. Корж Є. М. Роль міліції в реалізації заходів загальносоціальної профілактики правопорушень / Є.М. Корж // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» - 2015. - №16. – С. 65-71.

   9. Куценко Д.В. Задоєнко О.В. Співвідношення засади гласності і таємниці у кримінальному процесі України / Д.В. Куценко, О.В. Задоєнко // Науковий вісник Херсонського держаного університету. – 2014. – Вип. 5. – 2 Т. 3. – С. 137-141;

   10. Куценко Д.В. Кримінальні процесуальні гарантії державної таємниці під час доказування / Д.В. Куценко // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - 2014, - №29. – Ч. 2. – Т.3 – С. 34-38.

   11. Задоєнко О.В., Куценко Д.В., Проблемні питання здійснення кримінального провадження у разі смерті особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів причетності до вчинення злочину після її смерті / О.В. Задоєнко, Д.В. Куценко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: - 2015. – № 4. – С. 46-54.

   12. Куценко Д.В. «Поліграфологічна таємниця» та її гарантії у кримінальному процесі України / Д.В. Куценко // Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2015. − Вип. 3-2. – Т.2. − С. 142−146.

   13. Куценко Д.В. Щодо участі суддів у розгляді кримінальних проваджень, які містять відомості, що становлять державну таємницю / Д.В. Куценко // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 2. – С. 408-414.

   14. Жук О.М. «Підготовка та порядок звільнення жінок з установ виконання покарань».

   15. Жук О.М. «Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції».

   16. Куценко Д.В. «Проблеми розгляду судом кримінальних проваджень, які містять відомості, що становлять державну таємницю».

   17. Муранова В.В. «Міграційні конфлікти як об’єкт філософсько-правового аналізу».

   18. Литвин В.В. «Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції».

   19. Литвин В.В. «Культура спілкування патрульного поліцейського під час виконання службових обов’язків».

   Тези наукових конференцій:

   1. Стаднік П.С., Пашковська М.В. Налагодження партнерських відносин між працівниками ОВС і населенням: пріоритетний напрям роботи // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 77–79.

   2. Пашковська М.В. Особливості підвищення авторитету міліції серед населення // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 51–53.

   3. Муранова В.В. Формування позитивного іміджу співробітників органів внутрішніх справ як необхідна складова реформування Міністерства внутрішніх справ України // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 48-49.

   4. Федоровська Н.В. Формування позитивного іміджу міліції // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 53–54.

   5. Осипенко К.А., Федоровська Н.В. Принципи формування позитивного іміджу працівників органів внутрішніх справ // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 72–74.

   6. Федоров А.М., Федоровська Н.В. Особливості підвищення авторитету міліції серед населення // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 80–82.

   7. Костюк В.Л. Архітектурно-просторове проектування та планування, як елемент попередження правопорушень // Боротьба зі злочинністю: теорія та практика: Збірник наукових матеріалів круглого столу (19 лютого 2015 року) / за заг. ред. к.ю.н., доцента В.О. Іващенко, д.ю.н., с.н.д. М.Л. Грібова, к.ю.н., доцента М.М. Пендюри. – К., ФПФСП НАВС, 2015. – 110 с. – С. 25–27.

   8. Костюк В.Л. Основоположні принципи діяльності майбутнього працівника патрульної поліції МВС України // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 203–205.

   9. Жук О.М. Правовий розвиток держави: проблеми та перспективи // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 198–200.

   10. Пашковська М.В. Щодо соціальних детермінант злочинності // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : тези доп. наук.-практ.конф. (Київ, 26 берез. 2015 року) / [ред. кол. В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 256 с. – С. 197–202.

   11. Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Надання безоплатної правової допомоги населенню в період проведення антитерористичної операції // Права людини і громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених, курсантів і студентів (Київ, 21 лист. 2014 р.) : у 2 ч. Ч.2. – К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. – 183 с. – С. 58–61.

   12. Федоровська Н.В. Національне антикорупційне бюро України – державний орган, який забезпечує безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Боротьба зі злочинністю: теорія та практика: Збірник наукових матеріалів круглого столу (19 лютого 2015 року) / за заг. ред. к.ю.н., доцента В.О. Іващенко, д.ю.н., с.н.д. М.Л. Грібова, к.ю.н., доцента М.М. Пендюри. – К., ФПФСП НАВС, 2015. – 110 с. – С. 55–58.

   13. Федоровська Н.В. Удосконалення законодавства Республіки Білорусь щодо захисту жертв від домашнього агресора // Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії [Текст] : електронн. зб. матеріалів міжнар. Інтернет-конф. (Ів.-Франків., 27-28 травня 2015 р.) - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 292 с. – С. 194–197.

   14. Галай А.О., Муранова В.В. «Street law», як необхідний напрям для попередження насильства в сім’ї // Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії [Текст] : електронн. зб. матеріалів міжнар. Інтернет-конф. (Ів.-Франків., 27-28 травня 2015 р.) - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 292 с. – С. 140–143.

   15. Корж Є.М. Упровадження поліграфів при проведенні професійно-психологічного відбору / Є.М. Корж // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. полі графологів (Київ, 7-8 листопада 2015 р.). ¬– К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 244 с. – С. 108-110.

   16. Куценко Д.В. «Поліграфологічна таємниця» – невід’ємна складова діяльності полі графолога / Д.В.Куценко // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. полі графологів (Київ, 7-8 листопада 2015 р.). ¬– К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 244 с. – С. 178-181.

   17. Куценко Д.В., Муранова В.В. Юридична клініка «De Jure» продовжує активну діяльність (03.11.2015) // http://www.naiau.kiev.ua/nnigb/news/yuridichna-klinika-%C2%ABde-jure%C2%BB-prodovzhuye-aktivnu-diyalnist.html.

   18. Федоровська Н.В. Реформування спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» / Н.В. Федоровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с. – С. 88-90.

   19. Федоровська Н.В. Кримінальна відповідальність за невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під державний захист, та розголошення відомостей щодо заходів безпеки / Н.В. Федоровська // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст] : матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 листоп. 2015 р.) / ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 252 с. – С.137–139.

   20. Мозоль В.В. Зброя та безпека – 2015 / В. Мозоль // http://naiau.kiev.ua/nnigb/news/zbroya-ta-bezpeka-%E2%80%93-2015.html

   21. Мозоль В.В. Напрямки вдосконалення взаємодії правоохоронних органів з громадськістю / В.В. Мозоль // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с. – С. 31–33.

   22. Мозоль В.В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованоюз лочинністю / В.В. Мозоль, М.В. Просолупова // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с. – С. 17–19.

   23. Муранова В.В. Формування позитивного іміджу співробітників органів внутрішніх справ як необхідна складова реформування Міністерства внутрішніх справ України // Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ [Текст] : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 24 лист. 2014 р.) / [ред. кол.: Чернявський С.С., Охріменко І.М. та ін.] – К. : МП «Леся», 2014. – 76 с. – С. 48-49.

   24. Литвин В.В. Забезпечення поліцейського контролю на дорогах / В. Литвин // http://www.naiau.kiev.ua/nnigb/news/zabezpechennya-policejskogo-kontrolyu-na-dorogah.html.

   25. Литвин В.В. Предмет злочинного посягання при розслідуванні незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами // Cучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі [Текст]: збірник матеріалів конференції (м. Житомир, 2015 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України; Жит. нац. Агроекологічний ун-т. - Ж. : ЖНАЕУ, 2015. - С. 270-272.

   26. Литвин В.В. Використання зарубіжного досвіду при підготовці поліцейських в Україні / В.В. Литвин // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с. – С. 28-30.

   27. Литвин В.В. Помилка в об’єкті: її вплив на кримінальну відповідальність / В.В. Литвин // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст] : матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 листоп. 2015 р.) / ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 252 с. – С. 50–52.

   Наукове керівництво

   28. Школьніков В.І., наук. кер. Костюк В.Л. Актуальні проблеми функціональної організації системи правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 200–203.

   29. Будаква О.Є., наук. кер. Пашковська М.В. Особливості глобалізації та її наслідки щодо процесів управління загальносвітовим правопорядком // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 196–198.

   30. Федоровська Н.В., Островка Є.І. Етапи формування нової патрульної служби в Україні // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 205–210.

   31. Липко І.В., наук. кер. Муранова В.В. Реформування правоохоронних органів України // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст] : тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – 260 с. – С. 194–196.

   32. Мозоль В.В., Просолупова М.В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю / В.В. Мозоль, М.В. Просолупова // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с. – С. 17–19.

   33. Костюк В.Л. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Діяльність працівників патрульної служби по виявленню місць та осіб, які вживають наркотичні засоби» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   34. Костюк В.Л. для участия в Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (организатор – Академия МВД Республики Беларусь, 2 апреля 2015 года) підготовлено тези доповіді «Объективные признаки состава преступлений, связанных со злоупотреблением властью или служебным положением».

   35. Костюк В.Л. для участі в круглому столі «Боротьба зі злочинністю: теорія та практика» (організатор – факультет підготовки фахівців для спеціальних підрозділів, 19 лютого 2015 року) підготовлено тези доповіді «Архітектурно-просторове проектування та планування, як елемент попередження правопорушень».

   36. Костюк В.Л. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Дії майбутнього поліцейського патрульної служби поліції при отриманні інформації щодо вчинення насильства в сім’ї» .

   37. Жук О.М. підготовлено матеріали на тему "Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України" для участі у засіданні круглого столу "Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства" (інститут кримінально-виконавчої служби НАВС, 18 березня 2015 року).

   38. Пашковська М.В. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Особливості профілактики наркоманії серед дітей» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   39. Пашковская М.В. для участия в Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (организатор – Академия МВД Республики Беларусь, 2 апреля 2015 года) підготовлено тези доповіді «Актуальные вопросы реформирования системы МВД Украины».

   40. Пашковська М.В. для участі в круглому столі «Боротьба зі злочинністю: теорія та практика» (організатор – факультет підготовки фахівців для спеціальних підрозділів, 19 лютого 2015 року) підготовлено тези доповіді «Деякі аспекти боротьби зі злочинністю в Україні у сучасних умовах».

   41. Пашковська М.В., Будаква О.Є. для участі в Міжнародній науково-практичній конференції "VIII Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького" (організатор – Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 26 лютого 2015 року) підготовлено наукову статтю «Сучасний стан розвитку глобалізації та її наслідки щодо процесів управління загальносвітовим правопорядком».

   42. Пашковська М.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Правові аспекти запобігання та протидії насильству в сім’ї».

   43. Будаква О.Є., Пашковська М.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) здійснено керівництво по підготовці тез «Насильство в сім’ї як порушення прав людини».

   44. Осипенко К.А., Пашковська М.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) здійснено керівництво по підготовці тез ««Насильство у сім’ї, як соціальна проблема в Україні» курсанта 32 навчальної групи ГБ ННІПФПМГБПСНГУ НАВС.

   45. Пашковська М.В. підготовлено тези «Особливості правового виховання сучасної молоді» для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства» (організатор – Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ, 15-16 квітня 2015 року).

   46. Корж Є.М. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Участь фахівців міліції громадської безпеки у профілактиці наркоманії» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   47. Корж Є.М. для участия в Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (организатор – Академия МВД Республики Беларусь, 2 апреля 2015 года) підготовлено тези доповіді «Принципы деятельности подразделений милиции общественной безопасности».

   48. Корж Є.М. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Особливості діяльності дільничного інспектора міліції щодо профілактики домашнього насильства».

   49. Корж Є.М. підготовлено тези доповіді «Залучення громадськості до охорони громадського порядку» для участі у підсумковій науково-теоретичній конференції наукового товариства курсантів інституту «Правовий розвиток держави: проблеми та перспективи» (організатор – Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України, 23.04.2015 року).

   50. Куценко Д.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Роль та місце потерпілого у попередженні подальших випадків насильства в сім’ї».

   51. Куценко Д.В. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Профілактика розповсюдження наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів у діяльності підрозділів міліції громадської безпеки» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   52. Куценко Д.В. для участия в Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (организатор – Академия МВД Республики Беларусь, 2 апреля 2015 года) підготовлено тези доповіді «Использование результатов полиграфных исследований при расследовании преступлений в Украине».

   53. Федоровська Н.В. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Особливості виявлення підпільних нарколабораторій дільничними інспекторами міліції» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   54. Федоровська Н.В. для участия в Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (организатор – Академия МВД Республики Беларусь, 2 апреля 2015 года) підготовлено тези доповіді «Перспективы развития патрульной службы в Украине».

   55. Федоровська Н.В. для участі в круглому столі «Боротьба зі злочинністю: теорія та практика» (організатор – факультет підготовки фахівців для спеціальних підрозділів, 19 лютого 2015 року) підготовлено тези доповіді «Національне антикорупційне бюро України – державний орган, який забезпечує безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

   56. Федоровська Н.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «ОВС як суб’єкт вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків жорстокого поводження з дитиною».

   57. Федоров А.М., Федоровська Н.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Запобігання насильства в сім’ї підрозділами ОВС: досвід країн СНД».

   58. Джафаров Д.М., Федоровська Н.В. для участі в засіданні круглого столу «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ), 5 березня 2015 року) підготовлено тези «Особливості взаємодії підрозділів кримінальної міліції у справах дітей із громадськими організаціями щодо попередження насильства в сім’ї».

   59. Федоровська Н.В. підготовлено тези «Нестандартні підходи в навчанні працівників патрульної служби», для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства» (організатор – Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ, 15-16 квітня 2015 року).

   60. Федоровська Н.В. підготовлено тези «Взаємодія столичної міліції з Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку» для участі у засіданні круглого столу за темою «Організація охорони громадського порядку в сучасних умовах» (організатор – кафедра організації охорони громадського порядку ННІПФПМГБПСНГУ НАВС, 29 травня 2015 року).

   61. Муранова В.В. підготовлено тези доповіді «Протидія торгівля людьми та нелегальній міграції» для участі у засіданні круглого столу «Протидія злочинам проти особи» (ННІПФПМГБНГУ НАВС).

   62. Муранова В.В. для участі у постійно діючому семінарі «Основні напрямки та проблеми протидії наркоманії» підготовлено тези доповіді «Проблеми протидії наркоманії в Україні» (Прикарпатський факультет НАВС, м. Івано-Франківськ, 28 січня 2015 року).

   63. Муранова В.В. для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки» (НАВС, м. Київ, 23.01.2015 року).

   64. Муранова В.В. для участі у круглому столі «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (організатор – Прикарпатський факультет НАВС, 5 березня 2015 року).

   65. Муранова В.В. для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції», 12 березня 2015 року на базі НАВС.

   66. Мозоль В.В. для участі в конференції «Боротьба поліції зі злочинністю: міжнародний досвід» (24 листопада 2015 року) підготовлено тези доповіді «Міжнародне співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю».

   67. Мозоль В.В. для участі в Х Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього руху: правові реформи та організаційні аспекти» (29 жовтня 2015 року) «Політика ЄС у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

   68. Литвин В.В. для участі у Міжнародній-практичній конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» «Мотивація професійного самовизначення поліцейського» 03.10.2015 р.

   69. Литвин В.В. для участі у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього руху: правові реформи та організаційні аспекти» (29 жовтня 2015 року) «Експлуатація ременів безпеки».

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Колекторна, 4
   тел. 561-18-61, 561-18-71, 561-18-57
   E-mail: nnigb_lphb@naiau.kiev.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X