Наукова лабораторія з проблем досудового розслідування ННІ №1

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Наукову лабораторію з проблем досудового розслідування створено в січні 2003 р. Попередня назва підрозділу – наукова лабораторія проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів. З листопада 2015 р. у результаті реорганізації наукова лабораторія перебуває у складі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ.

   Фахівці лабораторії проводять фундаментальні і прикладні наукові дослідження, забезпечують підготовку проектів законів і підзаконних нормативно-правових актів, навчальної та методичної літератури, розробляють методичні рекомендації та методики правоохоронної діяльності, рецензують наукові статті, навчальні посібники, підручники, монографії, дисертаційні дослідження, організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, у тому числі міжнародних.

   Наукова лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема: «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції» та ін., указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, рішеннями Вченої ради, ректорату та наказами Академії, Положеннями про навчально-наукові інститути Академії, а також Положенням про наукову лабораторію з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 НАВС.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   – надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам Академії, іншим органам та підрозділам МВС України;
   – залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт, насамперед – з проблематики практичної діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ;
   – збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності наукової лабораторії;
   – підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;
   – оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними дослідженнями.

   Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:

   – здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок проблем досудового розслідування, спрямованих на забезпечення потреб органів внутрішніх справ;
   – опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;
   – виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в Академії;
   – оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
   – пошук, вивчення та апробація передового досвіду досудового розслідування, інновацій в організації та проведенні навчально-виховного процесу інших вищих навчальних закладів.

   Лабораторія плідно співпрацює з підрозділами МВС України, насамперед з Головним слідчим управлінням Національної поліції України).

   За час існування лабораторією підготовлено понад 300 наукових праць з актуальних проблем досудового розслідування, зокрема, навчальні посібники, методичні рекомендації, методики правоохоронної діяльності, проекти законів, підзаконних нормативно-правових актів, організаційних рішень і програм, наукові статті.

 • Особовий склад лабораторії

   Вознюк Андрій Андрійович – начальник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

   Таран Олена Вікторівна – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

   Мотлях Олександр Іванович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

   Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

   Брисковська Оксана Миколаївна – провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

   Патик Андрій Андрійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Гуцуляк Микола Ярославович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

   Кузьмічова-Кисленко Єлизавета Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Сьоміна Наталія Анатоліївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Максимів Людмила Василівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Пукач Ірина Богданівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

   Кучменко Святослав Володимирович – науковий співробітник.

 • Наукова діяльність лабораторії

   Монографії

   1. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство : методологічні засади розслідування : [моногр.] / С. С. Чернявський. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 624 с.

   2. Алексєєва-Процюк Д. О. Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953) : нормативно-правові та організаційні засади : [моногр.] / Д. О. Алєксєєва-Процюк. – К., 2011. – 240 с.

   3. Таран О. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці : [моногр.] / О. В. Таран. – К. : “ДІА”, 2012. – 352 с.

   4. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : [моногр.] / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 192 с.

   5. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань : [моногр.] / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 236 с.

   6. Удалова Л. Д Лікарська таємниця в кримінальному процесі України : [моногр.] / Л. Д. Удалова, Є. В. Кузьмічова-Кисленко. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 134 с.

   Підручники, навчальні посібники, допущені (рекомендовані) для використання МОН та МВС України

   1. Чернявський С. С. Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [наук.-практ. посіб.] / С. С. Чернявський, А. В. Микитчик. – К., 2009. – 255 с.

   2. Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності : [навч. посіб.] / О. Є. Користін, С. С. Чернявський. – К., 2009. – 612 с.

   3. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб.] / В. П. Бахін, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін.; за ред.. О. М. Джужі. – К., 2010. – С. (розділи 15, 23–25, 27).

   4. Міжнародне співробітництво МВС України щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масових заходів: [наук-практ. посіб.] / А. А. Вознюк, Є. В. Зозуля, А. Ю. Мартишко, Є. С. Назимко, В. О. Скорик, Р. С. Алімов. – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. – 134 с.

   5. Настільна книга ад’юнкта та здобувача наукового ступеня: [навч. посіб.] / А. А. Вознюк, Ю. С. Коллер, Є. С. Назимко, Р. А. Сербин; під заг. ред. Г. В. Гребенькова; Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: «Цифрова типографія», 2011. – 307 с.

   6. Організація розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб.] / А. Ф. Волобуєв, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. справ. – Х., ХНУВС, 2010. – 568 с. (підрозділи 10.1, 10.8).

   7. Протидія кіберзлочинності в Україні : правові та організаційні засади : [навч. посіб.] / О. Є. Користін, В. М. Бутузов, В. В. Василевич та ін. – К. “Видавничий дім “Скіф”, 2012. – 736 с.

   8. Протидія шахрайству у сфері страхування автотранспорту [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук. – К., 2010. – 189 с.

   9. Профілактика злочинів : [підруч.] / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 720 с. (розділ 14).

   10. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди : [навч. посіб] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. В. Чернєй та ін.; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К., 2013. – 180 с.

   11. Чернявський С. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, О. Є. Користін. – К., 2010. – 272 с.

   12. Мотлях О. І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз та експертних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа (методичні та практичні рекомендації) : [посіб.] / О. І. Мотлях, І. П. Усіков. – К. : Освіта України, 2015. – 210 с.

   Збірники наукових праць, довідники, енциклопедії, коментарі

   1. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів : [зб. наук. праць за матеріалами наук.-прак. конф.] (Київ, 29 берез.2012 р.). – К. : Нац.акад.внут.справ, 2012. – 216 с.

   2. Вознюк А. А. Довідник здобувача наукового ступеня / А. А. Вознюк, Р. А. Сербин, В. В. Юсупов; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : ХмЦНТЕІ, 2010. – 206 с.

   3. Науковий коментар Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції / В. В. Василевич, О. М. Джужа, С. С. Чернявський та ін.; за заг ред. О. М. Джужі та В. Д. Сущенка. – К., 2010. – 156 с.

   4. Розкриття та розслідування кіберзлочинів : зб. метод. рек. (Частина 1) / Ю. Ю. Орлов, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін. / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010.– 260 с.

   5. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – 2010. – Т. VІ. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 61–62 (та ще 25 статей загальним обсягом 4 авт. арк.).

   6. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” : науково-практичний коментар / за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : “Видавничий дім “Скіф”, 2012. – С. 177–185 (стаття 16).

   Методичні рекомендації

   1. Взаємодія підрозділів карного розшуку з іншими службами ОВС щодо розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами : [мет. реком.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. В.Канашук та ін.; за заг. ред. О.М.Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 49 с.

   2. Розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Є. Користін, О. Ю. Татаров та ін. – К., 2010. – 140 с.

   3. Розкриття та розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. В. Топчій, В. В. Сокуренко та ін. – К., 2010. – 84 с.

   4. Розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами, що вчиняються з метою їх подальшого оплатного повернення власникам : [метод. рек.] / С. С.Чернявський, І. М. Копотун, А. С. Канашук та ін. – К., 2010. – 36 с.

   5. Взаємодія підрозділів карного розшуку та інших служб ОВС у розкритті незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. В. Канашук та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад.. внутр.. справ, 2011. – 80 с.

   6. Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масових заходів : [метод. рек.] / А. А. Вознюк, А. Ю. Мартишко, М. В. Мартишко, М. В. Лошицький та ін. – К., ХмЦНП, 2011. – 64 с.

   7. Запобігання незаконному заволодінню автотранспортом, що вчиняється за участю неповнолітніх : [метод. реком.] / С .С. Чернявський, О. М. Брисковська, О. А. Просолов та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі. – К., 2011. – 60 с.

   8. Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів : [метод. рек.] / Н. А. Запорощенко, А. А. Вознюк. – К., ХмДЦНІІ, 2011. – 58 с.

   9. Огляд місця події у справах про грабежі та розбійні напади : [метод. реком.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. В. Бурлака та ін. – К., Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 52 с.

   10. Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним одержанням банківського кредиту : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, М. О. Заремба та ін. – К., 2012. – 64 с.

   11. Протидія злочинам у бюджетній сфері : [метод. рек.] / О. Є. Користін, С. С. Чернявський, В. І. Василинчук та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 92 с.

   12. Розкриття та розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, А. А. Вознюк та ін. – 2011. – 72 с.

   13.Ро зкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва : [метод. реком.] / А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, В. В. Топчій та ін. – К., 2011. – 48 с.

   14. Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням у мережі Інтернет порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію : [метод. рек.] / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, В. Б. Школьний та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – 38 с.

   15. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : [метод. рек.] / В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко, С. С. Чернявський та ін. – К., 2012. – 184 с.

   16. Розслідування злочинів, пов’язаних з умисним знищенням або пошкодженням об’єктів житлово-комунального господарства : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, О. В. Таран та ін. – К. : Нац. акад. внутр. cправ, 2012. – 60 с.

   17. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, С. М. Князєв та ін.; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 120 с.

   18. Організація діяльності керівників органів внутрішніх справ та органів досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України : [метод. рек.] / В. І. Фаринник, С. С. Чернявський, І. М. Калантай та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 184 с.

   19. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : [метод. рек.] / Вознюк А. А., Чернявський С. С., Татаров О. Ю. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 56 с.

   20. Розслідування порушень вимог законодавства про охорону праці : [метод. рек.] / О. В. Таран. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 49 с.

   21. Розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.

   22. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу : [метод. рек.] / О. Ф. Вакуленко, А. А. Вознюк, О. О. Волков та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 72 с.

   23. Виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних з організацією та проведенням державних лотерей : [метод. рек.] / Ю. А. Федько, О. А. Сидоров, О. Ф. Вакуленко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 50 с.

   24. Взаємодія органів внутрішніх справ із закладами охорони здоров’я та прокуратурою при встановленні факту смерті людини : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк, В. В. Стеблюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 64 с.

   25. Організація розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Василинчук та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.

   26. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків : [метод. рек.] / В. О. Фінагеєв, С. C. Чернявський, О. Ю. Татаров та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 79 с.

   27. Використання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, їх транспортних телекомунікаційних мережах, під час розслідування злочинів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 69 с.

   28. Початковий етап розслідування незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Фаринник, О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 84 с.

   29. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Василинчук, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 88 с.

   30. Розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, І. М. Максимчук та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 52 с.

   31. Протидія правопорушенням у сфері обігу засобів захисту рослин : [метод. рек.] / В. І. Василинчук , А. А. Вознюк , В. В. Арешонков та ін.; за заг. ред. В. М. Пісного. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд)

   32. Особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. Ф. Вакуленко, О. М. Толочко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 92 с.

   33. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 36 с.

   34. Процесуальна діяльність слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова , С. С. Чернявський , Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 92 с

   35. Початковий етап розслідування незаконного заволодіння автотранспортом : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, В. І. Фаринник, О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 84 с.

   36. Розслідування порушень вимог безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : [метод. рек.] / О. В. Таран, М. Я. Панчишин – К., 2015. – 78 с.

   37. Процесуальний порядок укладення угод про примирення та визнання винуватості : [метод. реком.] / С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. – К. : НАВС, 2014. – 52 с.

   38. Особливості тимчасового вилучення майна в ході огляду місця події : [метод. реком.] / Л. Д. Удалова, О. А. Колесников, В. В. Рожнова, О. С. Степанов, О. Ю. Хабло , О. М. Брисковська та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с.

   39. Протидія правопорушенням у сфері обігу засобів захисту рослин : [метод. рек.] / В. І. Василинчук, А. А. Вознюк, В. В. Арешонков та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 63 с.

   40. Особливості розслідування катастроф і аварій на залізничному транспорті : [метод. рек.] / І. В. Басиста, Р. І. Благута, М. Я. Гуцуляк, В. І. Оперук, О. В. Сав’юк, С. І. Ковальов, Л. В. Максимів, О. Д. Максимів. – Івано-Франківськ – Львів, 2014. – 104 с.

   41. Особливості провадження негласних слідчих (розшуковик) дій : [метод. рек.] / Д. Й. Никифорчук, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Василинчук, О. В. Александренко, А. А. Вознюк, О. В. Калиновський, О. О. Косиця, Д. М. Мірковець, І. В. Чурікова, О. С. Тарасенко, Р. Д. Дарага, А. М. Копилов. – К. : НАВС, 2014. – 112 с.

   42. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва–Процюк, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 44 с.

   43. Виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин : [метод. рек.] / А. А. Вознюк, О. М. Стрільців, Є. В. Кузьмічова-Кисленко, В. В. Василевич та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 42 с.

   44. Розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1 КК України) : [метод. рек.] / О. Ф. Вакуленко, С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 92 с.

   45. Особливості досудового розслідування за фактами незаконного видобування бурштину-сирцю : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, Д. О. Алєксєєва-Процюк, В. І. Василинчук, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 64 с.

   46. Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, О. М. Брисковська, А. А. Вознюк та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 104 с.

   47. Особливості призначення та проведення експертиз звуко- та відеозапису, молекулярно-генетичних експертиз зі встановлення особи, яка передала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності : [метод. рек.] / С. С. Чернявський, І. В. Цюприк, В. В. Юсупов та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 36 с.

   48. Особливості фіксації ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій : [метод. реком.] / О. А.Осауленко , О. В. Александренко, Н. С. Моргун, М. Й. Кулик, М. М. Садченко та ін.]. – К. : НАВС, 2015. – 135 с.

   Авторські свідоцтва на методики правоохоронної діяльності

   1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34257. Науковий твір “Методика протидії протиправному заволодінню суб’єктами господарювання як вияву рейдерства” / Джужа О. М., Чернявський С. С., Василевич В. В. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 34458; заявл. 27.05.10; зареєстр. 27.07.10.

   2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35163. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування незаконних дій з банківськими платіжними картками” / Джужа О. М., Лебідь С. А., Чернявський С. С., Василинчук В. І., Користін О. Є., Орлов Ю. Ю., Сливенко В. Р.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 35277; заявл. 21.07.10; зареєстр. 28.09.10.

   3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33800. Науковий твір “Методика викриття схем мінімізації та незаконного відшкодування податку на додану вартість, пов’язаних з утворенням “податкових ям” / Чернявський С. С., Довбаш Р. С., Василевич В. В. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 33980; заявл. 21.04.10; зареєстр. 21.06.10.

   4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33801. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла” / Чернявський С. С., Топчій В. В., Татаров О. Ю. та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № 33981; заявл. 21.04.10; зареєстр. 21.06.10.

   5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37869. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва” / Чернявський С. С., Вознюк А. А., Удалова Л. Д., Алексійчук М. М., Татаров О. Ю., Керевич О. В.; Національна акад. внутр. справ. – № 37935; заявл. 11.02.2011; зареєстр. 11.04.2011.

   6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Вознюк А. А., Алексійчук М. М., Весельський В. К., Копотун І. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 40193; заявл. 04.07.11; зареєстр. 02.09.11.

   7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика огляду місця події у справах про грабежі та розбійні напади” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Удалова Л. Д., Сизоненко А. С., Ієрусалімов І. О., Бурлака В. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 40252; заявл. 07.10.11; зареєстр. 07.12.11.

   8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39924. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним одержанням банківського кредиту” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Заремба М. О. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 42531; заявл. 29.12.11; зареєстр. 29.02.12.

   9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44073 Науковий твір “Методика розкриття та розслідування злочинів у бюджетній сфері” / Користін О. Є., Чернявський С. С., Василинчук В. І., Коряк В. В., Сливенко В. Р., Вознюк А. А., Герасименко Л. В., Тихонова О. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 44292; заявл. 30.03.12 ; зареєстр. 30.05.12.

   10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44073. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу та пов’язаних з порушенням вимог пожежної безпеки” / Удалова Л. Д., Юсупов В. В., Чернявський С. С. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 45081; заявл. 08.05.12; зареєстр. 08.08.12.

   11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47515. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Князєв С. М., Юсупов В. В., Вознюк А. А., Мірковець Д. М., Цюприк І. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 47779; заявл. 29.11.12; зареєстр. 29.01.13.

   12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47516. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з розповсюдженням у мережі Інтернет порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію” / Стрільців О. М., Чернявський С. С., Школьний В. Б., Савченко А. В., Вознюк А. А., Кухаренко С. В., Демчіхіна Є. С., Джужа А. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 47800; заявл. 29.11.12; зареєстр. 29.01.13.

   13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49413. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних з умисним знищенням або пошкодженням об'єктів житлово-комунального господарства” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Таран О. В., Вознюк А.А. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 49724; заявл. 29.03.13; зареєстр. 31.05.13.

   14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51174. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною вузлів та агрегатів транспортного засобу” / Чернявський С. С., Брисковська О. М., Татаров О. Ю., Весельський В. К., Вознюк А. А., Осауленко О. А., Алєксєєва-Процюк Д. О., Атаманчук В. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 51404; заявл. 09.07.13; зареєстр. 09.09.13.

   15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51173. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Василинчук В. І., Вознюк А. А., Керевич О. В., Фінагеєв В. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 51402; заявл. 09.07.13; зареєстр. 09.09.13.

   16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53373. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданнях послуг у сфері грального бізнесу” / Чернєй В. В., Василинчук В. І., Чернявський С. С. та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53655; заявл. 27.11.13 ; зареєстр. 29.01.2014.

   17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52082. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу” / Чернєй В. В., Василинчук В. І., Погорецький М. А., Татаров О. Ю., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Пиняга Р. О.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53373; заявл. 27.11.13; зареєстр. 29.01.14.

   18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52082. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Фінагеєв В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О., Бондар С. В., Вознюк А. А., Шевчишен А. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 53376; заявл. 27.11.13; зареєстр. 29.01.14.

   19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54744. Науковий твір “Методика отримання та використання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, їх транспортних телекомунікаційних мереж, під час розслідування злочинів” / Чернявський С. С., Татаров О. Ю., Никифорчук Д. Й., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Брисковська О. М.; Нац. акад. внутр. справ. – № 55074; заявл. 05.03.14; зареєстр. 14.05.14.

   20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57153. Науковий твір “Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Тихонова О. В., Герасименко Л. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 57501; заявл. 11.09.14; зареєстр. 17.11.14.

   21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58639. Науковий твір “Методика розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Брисковська О. М., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Харечко Н. В.; Нац. акад. внутр. справ. – № 59019; заявл. 17.12.14; зареєстр. 16.02.15.

   22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58640. Науковий твір “Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Вознюк А. А., Савченко А. В., Никифорчук Д. Й., Арешонков В. В., Тарасенко О. С.; Нац. акад. внутр. справ. – № 59020; заявл. 17.12.14; зареєстр. 16.02.15.

   23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59992. Науковий твір “Методика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб” / Чернявський С. С., Алєксєєв О. О., Жалдак І. А., Вознюк А. А., Алєксєєва-Процюк Д. О, Цуцкірідзе М. С. Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 07.04.15 № 60366; зареєстр. 04.06.2015 № 59992.

   24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59991. Науковий твір “Методика виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин” / Чернєй В. В., Вознюк А. А., Стрільців О. М, Кузьмічова-Кисленко Є. В., Василевич В. В., Пясковський В. В., Щирська В. С., Нєбитов А. А. Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 07.04.15 № 60365; зареєстр. 04.06.15 № 59991.

   25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60476. Науковий твір “Методика процесуальної діяльності слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням” / Чернєй В. В., Чернявський С. С., Удалова Л. Д., Алєксєєва-Процюк Д. О., Вознюк А. А., Алексійчук М.М., Ніколаюк С. І., Щадило А. А., Шумейко Д. О.; Нац. акад. внутр. справ. – заявл. 06.05.15 № 60821; зареєстр. 06.07.2015 № 60476.

 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9
   Телефон внутрішнього користування: 71-36; 71-78
   Е-mail: aav_100@ukr.net

Дні відкритих дверей у навчальних підрозділах НАВС

Презентаційні фільми про Національну академію внутрішніх справ

Як не стати жертвою «карткових» шахраїв

Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України

Вашій увазі пропонуються навчальні відеофільми з теми "Особиста безпека працівників поліції"

Запобігання корупції

Включення Костюшко О.П., депутата Київської міської ради до складу кадрової комісії НАВС

НАВС оголошує набір на курси водіїв

Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради та здійснюється підготовка наукових кадрів

21-03-2017
09:00 Початок семінару на тему: «Боротьба з економічною/фінансовою злочинністю» за участю представників академії (вул. Ак. Богомольця, 10, зала прес-конференцій МВС України, адміністративна будівля № 5, поверх 3)

23-03-2017
14:00 День відкритих дверей (ННІ № 2)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X