Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник з навчальної дисципліни “Прокурорський нагляд”, який розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», напряму «Право» за спеціальністю «Правознавство». Навчальний посібник може використовуватися при проведенні семінарських та практичних занять, а також під час самостійної підготовки студентів, слухачів.

Вступ

Навчальна дисципліна «Прокурорський нагляд» розроблена з урахуванням того, що студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» засвоїли основні положення юридичних дисциплін: «Конституційне право», «Теорія держави і права», «Судові та правоохоронні органи України», «Історія держави і права», а також окремі питання дисциплін професійного спрямування («Адвокатура України», «Судова влада»). Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Прокурорський нагляд» у навчальних планах підготовки магістрів становить 72 години.

Зважаючи на багатоманітність видів прокурорської діяльності та специфічність завдань їх здійснення у навчальній програмі дисципліни «Прокурорський нагляд» подані загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені джерела загального та спеціального характеру, вимоги яких є актуальними для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму «Право» за спеціальністю «Правознавство».

Мета викладання дисципліни «Прокурорський нагляд» полягає у закріпленні, розширенні та поглибленні знань студентів щодо норм чинного законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури зі здійснення прокурорського нагляду за додержанням та однаковим застосуванням законів; набуття практичних навичок самостійно аналізувати стан дотримання законодавства та реагувати на порушення законів.

Завданнями навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд» є:


© НАВС, 2013