Національна академія внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ

+ все  Інформаційні блоки - все

Наша адреса :
 1. Конституція України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до конституції: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Кримінальний кодекс України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до кодексу: http://zakon1.rada.gov.ua
 3. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2010). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua
 4. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С В. Логін - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.
 5. Благов Е. В. Квалификация преступлений (теория и практика) / Благов Е. В. - Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2003. - 212 с.
 6. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений / Бурчак Ф. Г. - [2-е изд., доп.]. - К.: Политиздат Украины, 1985. - 120 с.
 7. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Под общей ред. А. И. Лукашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. - 512 с.
 8. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Гаухман Л. Д. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Центр ЮрИн-фоР, 2003. - 448 с.
 9. Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К. - Львів: Львів. державний ун-т внутр. справ, 2010. - 824 с.
 10. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудо-ров О. О.; [Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцько-го] / МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідорен-ка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. - 952 с.
 11. Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: учебное пособие / Кадников Н. Г. - М.: Норма, 2003. - 144 с.
 12. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. - К. : Атіка, 2011. - 648 с.
 13. Колосовский В. В. Квалификационные   ошибки   /   Колосовский B. В. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 157 с.
 14. Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / А. В. Корнеева; под ред. А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 15. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Коржанський М. Й. – [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 16. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Ро-зовського]. – К.: Істина, 2011. – 1121 с.
 17. Кримінальне право України. Загальна частина : Навчальний по-сібник / За ред. О. М. Омельчука. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 208 с.
 18. Кримінальне право. (Загальна частина) : підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378 с.
 19. Кримінальне право України : Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред.
 20. C. С. Яценка. – [3-тє вид., перероб. і доповн.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010. – 640 с.
 21. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. по-сібник / П. П. Михайленко, В. В. Кузнецов, В. П. Михайленко, Ю. В. Опа-линський; [За ред. П. П. Михайленко] – К.: СПД Карпук С. В., 2006. – 440 с.
 22. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Колос М. І. – К.: Атіка, 2007. – 608 с.
 23. Кримінальне право України : Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Та-ція; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 454 с.
 24. Кримінальне право України : Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Та-ція; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 605 с.
 25. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч-ник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [Вид. 5–те, переробл. та доповн.]. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.
 26. Кримінальне право України. Особлива частина : під-ручник / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [Вид. 3–тє, переробл. та до-повн.]. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.
 27. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864–2007 рр.) / За ред. В. Т. Маляренка – К.: Освіта України, 2008. – 1104 с.
 28. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / О. М. Алі-єва, Л. К. Гаврильченко, Т. О. Гончар та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. – [4-е вид., перероб. і доповн.]. – Х.: Одіссей, 2009. – 328 с.
 29. Кримінальне право України : Особлива частина : підруч-ник / А. П. Бабій, І. С. Доброход, Ю. А. Кармазин, В. О. Корнієнко та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. – [4-е вид.] – Х.: Одиссей, 2009. – 496 с.
 30. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар – [4-те вид., перероб. та доповн.] / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гав-риш, С. В. Гізімчук та ін. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. – Х.: Одиссей, 2008. – 1208 с.
 31. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудряцев. – [2–е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юрист, 1999. – 304 с.
 32. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова / Науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. – М.: Городец, 2007. – 334 с.
 33. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джу-жи; наук. ред. к. ю. н., доц. І. А. Вартилецька. – [2-е вид. перероб.]. – К.: КНТ, 2007. – 300 с.
 34. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : навч. посіб. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / За заг. ред. О. М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та перроб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 35. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
 36. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О. Навроцький – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
 37. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації : монографія / В. О. Навроцький – К.: Атіка, 1999. – 464 с.
 38. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Укра-їни / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7-е вид., переробл. та до-пов.] – К.: Юридична думка, 2010. – 1288 с.
 39. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Украї-ни : У 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фе-сенка. – [3-те вид., перероб. та доп.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.
 40. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Укра-їни : У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-те вид., перероб. та доповн.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.
 41. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К.: Паливода А. В., 2007. – 220 с.
 42. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознав-ства / М. І. Панов; передм. В. П. Тихого. – К.: Ін Юре, 2010. – 812 с.
 43. Пиленко Г. К. Теоретичні основи кваліфікації злочинів / Г. К. Пи-ленко – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 262 с.
 44. Проблеми юридичної кваліфікації : Teopiя i практика // Тези між-народної наукової конференції Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – число 1 (17). – С. 176–178.
 45. Практика судів України з кримінальних справ: 2006–2007 рр. / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. І. Тютюгіна – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.
 46. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А. И. Рарог. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 304 с.
 47. Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое пособие / А. И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 224 с.
 48. Сабитов Р. А. Теория и практика квалификации уголовноправовых деяний / Р. А. Сабитов. – М.: Бек, 2003. – 389 с.
 49. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : Курс лек-цій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – [2-ге вид., ви-правн. та доповн.]. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 636 с.
 50. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові доку-менти та судово-слідча практика : Хрестоматія / Упоряд. П. П. Ан-друшко, В. В. Кузнецов, А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 496 с.
 51. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике / С. А. Тарарухин. – К.: Юринком, 1995. – 208 с.
 52. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко, Т. А. Гончар и др.; Отв. ред. Стрельцов Е. Л. – [6-е изд.]. – Х.: Одиссей, 2009. – 888 c.
 53. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч-ник / П. Л. Фріс. – [2–ге вид., доп. і перероб.]. – К.: Атіка, 2009. – 512 с.
 54. Хряпінський П. В. Кримінальне право України: Загальна части-на: Навч. посіб. / П. В. Хряпінський. – Суми: Университетская книга, 2009. – 687 с.
 55. Шумихин В. Г. Правила квалификации преступлений: учебное пособие / В. Г. Шумихин. – М.: Московский психосоциальный институт, 2003. – 80 с.