ПОЛОЖЕННЯ про загальну бібліотеку Національної академії внутрішніх справ

Дане Положення про загальну бібліотеку Національної академії внутрішніх справ розроблене у відповідності до Закону “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 № 33/95-ВР, Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002, Закону України від 14.12.2010 “Про культуру”, наказу МОН України від 06.08.2004 № 641 “Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1579-р “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека - XXI”, Статуту НАВС, Концепції розвитку загальної бібліотеки та перспективного плану її реалізації на 2011-2015р.р. Це Положення визначає рівень базових вимог до загальної бібліотеки – структурного підрозділу Національної академії внутрішніх справ (надалі – бібліотека), яка належить до типу спеціальних наукових і виду навчальних бібліотек.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом академії, який забезпечує літературою та інформаційними матеріалами навчальний процес, науково-дослідницьку, науково-педагогічну діяльність та виховну роботу академії і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується наказом ректора академії.

1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується відповідними нормативними актами: Конституцією України, законами України: “Про мови в Українській РСР”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про міліцію”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про культуру”, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, державними, галузевими та загальноєвропейськими стандартами, Статутом та іншими організаційно-управлінськими документами академії, рішеннями та рекомендаціями Наглядової ради, рішеннями Вченої ради і Ректорату академії, планами роботи академії і бібліотеки, Концепцією розвитку загальної бібліотеки та перспективним планом її реалізації на 2011-2015р.р., даним Положенням.

1.3. Бібліотека забезпечує акумуляцію документально-інформаційних ресурсів (літератури, документів та інших носіїв інформації), які містять правову інформацію (сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, їх профілактику і боротьбу з ними тощо) та літературу з інших галузей знань.

1.4. Національна академія внутрішніх справ (надалі – академія), забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема: належне зберігання, використання і поповнення її фондів відповідно до чинних стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів; комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ - наукова бібліотека, що співпрацює з підрозділами академії, є координаційним центром з наукової та методичної роботи для підпорядкованих їй бібліотек, та бібліотек відокремлених підрозділів. Працівники загальної бібліотеки виконують методичну і наукову роботу, приймають участь у наукових конференціях, семінарах, тощо.

1.6. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ складається з головної бібліотеки та підпорядкованих їй бібліотек: навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції, навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів, навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії, навчально-наукового інституту заочного навчання, навчально-наукового інституту права та психології, Центру спеціальної та фізичної підготовки.

1.7. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ є методичним центром для бібліотеки факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів, бібліотеки юридичного ліцею ім. Я. Кондратьєва, бібліотек 12 регіональних відділень навчально-наукового інституту заочного навчання.

1.8. Бібліотека обслуговує курсантів, студентів, магістрів, ад’юнктів, професорсько-викладацький склад, працівників структурних підрозділів академії. Слухачі інституту післядипломної освіти, працівники ОВС, учні ліцею ім. Я.Кондратьєва, здобувачі, науково-педагогічні кадри системи МВС України, командно-викладацький склад училищ та навчальних центрів підготовки працівників міліції, закріплених за Національною академією внутрішніх справ мають право на обслуговування документними фондами загальної бібліотеки. Користувачі інших установ мають право на обслуговування документними фондами тільки в читальних залах загальної бібліотеки – на підставі листа-відношення на ім’я Ректора НАВС, в якому зазначено відомості про місце роботи, навчання, посаду, мету та тему наукового дослідження.

1.9. Порядок доступу користувачів до фондів загальної бібліотеки, організація обслуговування, перелік послуг визначаються „Правилами користування загальною бібліотекою Національної академії внутрішніх справ”, розробленими згідно з Наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України» від 31.08.1998 № 321, "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні" затвердженими Міністерством культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275.

1.10. Бібліотека має свої штампи, на яких позначено її назву.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування науково-педагогічного складу, слухачів, студентів, курсантів, магістрів, ад’юнктів, докторантів та співробітників академії, загальної доступності до інформації та книжкових фондів, що зберігаються та надаються читачам згідно з правилами користування бібліотекою.

2.2. Оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Національної академії внутрішніх справ та інформаційних потреб користувачів, збереження інформаційних ресурсів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Популярізація та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. Аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає профілю академії.

2.7. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості, комп’ютеризація інформаційно-бібліотечних процесів (електронний пошук видань та електронне замовлення літератури).

2.8. Науково-методичне забезпечення підпорядкованих бібліотек та бібліотек відокремлених підрозділів.

2.9. Ведення самостійної та спільної з бібліотеками інших закладів освіти системи МВС України науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, інформатики.

2.10. Координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами академії, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Формує та зберігає бібліотечні фонди шляхом придбання різних видів інформаційних ресурсів, наукової, навчальної, художньої літератури, періодичних видань згідно з навчальними планами і програмами та тематикою наукових досліджень.

3.2. Вивчає повноту комплектування фонду на основі вітчизняних і зарубіжних бібліографічних та інформаційних джерел.

3.3. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання.

3.4. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.5. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.6. Розподіляє навчально-методичну літературу між бібліотеками інститутів, факультетів та юридичного ліцею академії.

3.7. Спільно з кафедрами і навчально-методичним центром аналізує стан забезпеченості та використання фонду наукової та навчальної літератури з метою оптимізації його формування.

3.8. Здійснює перерозподіл непрофільної, дублетної літератури, передачу видань до депозитаріїв, організовує книгообмін між бібліотеками академії, обслуговування по внутрішньо-бібліотечному абонементу та МБА.

3.9. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.10. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і картотек, традиційних та електронних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.11. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій через бібліографічні довідки, організовує виставки нових надходжень і тематичні виставки літератури до заходів, які проводить академія.

3.12. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та слухачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.13. Згідно з навчальним розкладом проводить заняття з основ бібліотекознавства та бібліографії. Популяризує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок, екскурсій по бібліотеці, тощо.

3.14. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури та бюлетені нових надходжень, виконує всі види бібліотечних довідок.

3.15. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.16. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.

3.17. Надає методичну допомогу і комплектує фонди бібліотеки факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів, бібліотеки юридичного ліцею ім. Я. Кондратьєва, бібліотек 12 регіональних відділень навчально-наукового інституту заочного навчання.

3.18. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги.

3.19. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

4. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується Першому проректору з навчально-методичної та наукової роботи і є членом Вченої ради академії.

4.2. Функціональні права і обов’язки директора бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються Першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи і мають забезпечувати повноцінне функціонування загальної бібліотеки.

4.3. Директор повністю відповідає за роботу бібліотеки, видає розпорядження та накази, обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.

4.4. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальним кошторисом академії.

4.5. Штат бібліотеки і посадові оклади встановлюються згідно з чинними нормативно-правовими актами, Наказом МОН МС України від 27.09.2012 № 1058 « Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( II група за оплатою праці), наказів МВС України від 08.04.2013 № 349 “Про затвердження штатів вищих навчальних закладів” та Національної академії внутрішніх справ від 23.05.2013 № 530 “Про оголошення штату Національної академії внутрішніх справ”, з урахуванням обсягів роботи.

4.6. Бібліотечні працівники мають відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик.

4.7. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.

4.8. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються Першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи.

4.9. Бібліотека залучає читачів до оцінки її діяльності.

4.10. Керівництво академії забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.

4.11. Забороняється використовувати приміщення загальної бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.12. Режим роботи загальної бібліотеки встановлений відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Національної академії внутрішніх справ згідно наказу НАВС від 10.11.2010 № 888 «Про затвердження правил внутрішнього розпорядку НАВС» Р.1 п.1.1.5. Щоденно одна година робочого часу має бути відведена на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць у бібліотеці проводиться санітарний день (у цей день бібліотека користувачів не обслуговує).

4.13. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

4.14. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного положення і затверджуються наказом ректора.

4.15. Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою академії та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники навчально-наукових інститутів і факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується Першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи за поданням директора бібліотеки.

4.16. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і Правилами користування бібліотекою.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст і форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти документацію, що регламентує діяльність бібліотеки.

5.1.3. Ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів академії матеріали й відомості, які потрібні для виконання завдань, що стоять перед бібліотекою.

5.1.4. Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

5.1.5. Визначати джерела комплектування своїх фондів.

5.1.6. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.1.7. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями, може бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації відомчих програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.8. На підтримку з боку керівництва академії в організації підвищення кваліфікації працівників загальної бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.1.9. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань даного Положення, яке не суперечить чинному законодавству та Статуту Національної академії внутрішніх справ.

5.2. Бібліотека зовов’язана:

5.2.1. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

5.2.2. Складати річні плани та звіти про роботу бібліотеки, що затверджуються Першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи.

5.2.3. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.2.4. Впроваджувати і удосконалювати нові форми і методи роботи з користувачами.

5.2.5. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.3. Бібліотечні працівники відповідають:

5.3.1. За додержання трудової й виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та з урахуванням відомчої підпорядкованості академії.

5.3.2. За дотримання відповідних норм і правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

5.3.3. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

5.3.4. За виконання функцій, передбачених даним Положенням.

6. РОЗПОРЯДОК РОБОТИ

Згідно наказу НАВС від 10.11.2010 № 888 «Про затвердження правил внутрішнього розпорядку НАВС» Р.1 п.1.1.5., Додаток 1-5, співробітники обслуговуючих підрозділів загальної бібліотеки працюють за окремим графіком для максимального задоволення потреб усіх категорій перемінного складу та науково-педагогічного персоналу.

Абонементи навчальної та наукової літератури
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-19.00
Абонемент обслуговування літературою ННІЗН
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-19.00
Читальні зали
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-19.00
Абонементи художньої літератури 9.00-17.30
Відділ довідково-бібліографічної роботи
та організації каталогів
9.00-18.30
У суботу бібліотека працює
9.00-15.00

* Загальна бібліотека працює щоденно без перерви.

* Останній день місяця – санітарний (бібліотека не обслуговує користувачів).

* Вихідний день – неділя.

Розпорядок роботи бібліотеки може змінюватися відповідно до розкладу занять, екзаменаційних сесій та державних іспитів, у вихідні та святкові дні, під час канікул. Літній режим обслуговування користувачів встановлюється відповідним графіком роботи загальної бібліотеки в літній період, затверджується Першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи, і діє з 15 липня по 31 серпня кожного року.