ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Загальна бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом академії, який забезпечує літературою та інформаційними матеріалами навчальний процес, науково-дослідницьку, науково-педагогічну діяльність та виховну роботу академії і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується наказом ректора академії.

Історія загальної бібліотеки неодмінно пов'язана з історією Національної академії внутрішніх справ. Днем народження НАВС прийнято вважати 11 червня 1921 року, тобто дату, з якої почали функціонувати Курси Червоних міліціонерів Харківської Губернської міліції. Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 року за № 09282 була організована Київська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР. Відразу після створення школи міліції почали функціонувати загальна і спеціальна бібліотеки. Вони стали базою для формування бібліотечних фондів Вищої школи МВС України, а в подальшому - Національної академії внутрішніх справ. В січні 2012 року бібліотеці виповнилось 55, що підтверджується записами в книгах сумарного та інвентарного обліку літератури, які датуються 15 січня 1957 року.

Для формування фондів загальної бібліотеки та вдосконалення її діяльності чимало зробили майстри бібліотечної справи, особливо Віра Михайлівна Кисельова, яка ще в далекому 1957 році очолила загальну бібліотеку Київської спеціальної середньої школи міліції і працювала в ній впродовж трьох десятиліть. Хоча насправді бібліотеки як такої не існувало, тому довелося створювати її з нуля. У фондах бібліотеки й досі зберігаються книги, які поклали початок майбутньої книгозбірні. Невеличкому штату з трьох працівників доводилося займатися всім - від комплектування літератури до організаційно-масової діяльності.

1986 році естафету прийняла Л.М. Торшина, яка завідувала загальною бібліотекою до 1998 року. З 1998 року по 2010 рік завідувала бібліотекою Радько Валентина Ромуальдівна, в 2011 році директором бібліотеки був призначений І.М. Кондратьєв. Нині її очолює Н.А. Косенкова.

Багато зусиль до розвитку бібліотечної справи доклали Р.В. Желтоногова, яка працює в бібліотеці 40 років. Понад 30 літ сумлінно виконують тут свої обовязки Т.О. Сіродан, Н.Г. Задорожна, О.В. Савченко, О.Б. Машевська, О.О. Шевчук. Висококваліфіковані працівники І.В. Волошина, Н.М. Лис, О.В. Чехленко, Т.І. Коваленко, Т.В. Тихонова, О.А. Батрак, В.А. Возна, Ю.І. Оверченко та багато інших, використовуючи різноманітні форми та методи роботи, повсякчасно сприяють виконанню завдань, що стоять перед навчальним закладом.

На сьогодні загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ складається з головної бібліотеки та підпорядкованих їй бібліотек: навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції, навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів, навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії, навчально-наукового інституту заочного навчання, навчально-наукового інституту права та психології, Центру спеціальної та фізичної підготовки та є методичним центром для бібліотеки факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів, бібліотеки юридичного ліцею ім. Я. Кондратьєва, бібліотек 12 регіональних відділень навчально-наукового інституту заочного навчання.

Робота загальної бібліотеки забезпечується 62 фахівцями, які мають певний стаж та досвід.

Бібліотека є інформаційним ядром Академії, протягом багатьох років вона акумулює та зберігає результати науково-дослідної і науково-методичної діяльності, надає всім категоріям користувачів бібліотечно-інформаційні послуги. Створені в попередні роки ресурси Бібліотеки (фонд, технології, кадровий потенціал), є основою для реалізації основних напрямів подальшого розвитку бібліотечного обслуговування.

Загальна бібліотека здійснює інформаційне забезпечення навчального процесу, навчально-методичної та науково-дослідної та виховної роботи. Із запровадженням в академії кредитно-модульної системи у навчальних планах 50 % навчального часу відводиться студентам на самостійну роботу, яка передбачає роботу з підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями, електронними базами даних, мережею Інтернет. Це об’єктивно підвищує роль бібліотеки у навчальному процесі й потребує від неї вжиття інноваційних заходів щодо підвищення рівня бібліотечного обслуговування читачів, запровадження нових видів послуг.

Діяльність загальної бібліотеки спрямована на забезпечення навчальною та науковою літературою навчального процесу, науково-дослідницької, науково-педагогічної та виховної роботи академії. Поповнення книжкового фонду бібліотеки здійснюється відповідно до норм, передбачених наказом МОН України від 24.12.2003 № 847 - Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (у редакції наказу МОНмолодьспорт України від 29.11.2011 №1377).

Так, відповідно до наданих документів книжкові фонди бібліотек регіональних відділень ННІЗН на 01.01.2014 р. складають 113053 примірники книг.

Книжкові фонди відділів загальної бібліотеки НАВС налічують 946273 примірники.

Фонд бібліотеки юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва на 01.01.2014 року складає 8182 примірники, фонд бібліотеки Факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів – 3595 примірників.

Таким чином, сукупний книжковий фонд загальної бібліотеки станом на 01.01.2014 року становить 1071103 примірники.

У сучасних умовах переходу до інформаційного суспільства перед бібліотекою постає завдання трансформації зі «сховища книг» у книгозбірню, що забезпечує кумуляцію, збереження і загальну доступність документів, інформації, знань, досвіду. Провідний напрям розв’язання цього завдання – розробка та впровадження інновацій у діяльність бібліотеки.

Моделювання фондів бібліотеки на сучасному етапі набуває нових вимог і напрямів. Фонди мають бути мобільнішими з розгорнутою мережею пошуку, здатними зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній та науковій діяльності. Зараз змінено підхід до комплектування фонду шляхом формування тематико-типологічного плану комплектування бібліотеки. З цією метою розроблено «Порядок складання тематико-типологічного плану комплектування бібліотеки», затверджений Першим проректором НАВС з навчально-методичної та наукової роботи.

Загальною бібліотекою спільно з навчально-методичним центром, кафедрами, відділом комп’ютерного та програмного забезпечення, комплексом ресурсного забезпечення, відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку запроваджено планове комплектування фонду навчальної літератури відповідно до нормативів книгозабезпеченості й реальних потреб навчального процесу.

Сформовано плани комплектування загальної бібліотеки на перше та друге півріччя 2013 року. З початку 2013 року закуплено підручників та навчальних посібників згідно замовлень навчально-наукових інститутів і факультетів 31 назву, 8798 примірників на загальну суму 592065 грн., з яких за 2013-2014 навчальний рік – 18 назв, 4020 примірників на суму 278460 грн.

Бібліотечними фондами загальної бібліотеки скористались 22589 читачів, з них 16702 читачі за єдиною реєстрацією, в тому числі 3245 курсантів, 3632 слухачів, 6037 студентів, 960 особи професорсько-викладацького складу, 1900 ад'юнктів та магістрів, 924 співробітників, які відвідали бібліотеку 326172 разів. Їм видано 562741 примірник наукової, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури.

Фонди загальної бібліотеки НАВС систематично поповнюється періодичними виданнями, які є оперативним, а в деяких випадках чи не єдиним джерелом отримання інформації з окремих питань. Про важливість цього джерела свідчить постійний інтерес усіх категорій користувачів. У бібліотеці сформовано оптимальне ядро періодичних видань, яке забезпечує основний читацький попит. Абсолютна більшість передплачених періодичних видань прямо чи опосередковано пов’язано із задоволенням освітніх запитів користувачів.

Проведено передплату періодичних видань на 2014 рік в межах фінансування на суму 12800 грн. Додатково передплачено періодичних видань на 2014 рік на суму більше ніж 83500 грн. В 2013 році передплачено 168 періодичних видань на загальну суму 75000 грн. Підготовлені електронні посилання на періодичні видання, WEB - адреси яких розміщенні на сайті академії в підрозділі Бібліотека.

В усіх підрозділах загальної бібліотеки є комп'ютерна техніка, але насиченість технікою не скрізь однакова. Парк комп'ютерів по всіх відділах бібліотеки складає 66. В академії функціонують 11 читальних залів на 332 робочих місця, в яких читачами використовується 47 комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет. Всі читальні зали обладнані Wi-Fi (Wireless Fidelity) - це сучасна технологія бездротового доступу в Інтернет, що найбільше динамічно розвивається. Підключитися до мережі Wi-Fi можна за допомогою ноутбуків і кишенькових комп'ютерів, оснащених спеціальним устаткуванням. В зоні дії бездротової мережі нашої бібліотеки можна, просто відкривши ноутбук або кишеньковий комп'ютер, вийти в Інтернет.

Користувачі бібліотеки обслуговуються на 14 абонементах усіх структурних підрозділів. Загальна площа зони обслуговування – 3015,6м^2.

До інформаційних ресурсів загальної бібліотеки належать електронні бази даних на сервері академії, зокрема:

Електронний Каталог бібліотеки, який містить бібліографічний опис книг та статей з періодичних видань і налічує 227429 записів, дозволяє здійснювати пошук за назвою, прізвищами авторів, роком видання, темами ББК та ключовими словами. Серед електронних ресурсів загальної бібліотеки він є найбільш затребуваним.

База даних «Видання НАВС. Праці викладачів»

Академія має в своїй історії багато імен відомих учених. Бібліотека прагне виділяти фонди видань своїх викладачів, складати картотеки і каталоги їх праць і публікацій. Саме це виділяє наш вуз з середовища інших і робить унікальними фонди його бібліотеки.

Пріоритетним бібліотека вважає формування електронних ресурсів навчальної літератури і літератури, рекомендованої для самостійного вивчення, а також створення масиву повнотекстових вітчизняних та зарубіжних періодичних та інформаційно-бібліографічних видань. Загальна кількість видань на електронних носіях на даний час становить 2640 одиниць.

Шомісячний електронний бюлетень «Нові надходження», розробка та відображення на сайті бібліотеки на сторінці Бібліографічних покажчиків: з актуальних питань удосконалення кримінально-процесуального законодавства у світлі нового КПК України; реформування ОВС; втілення закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», рекомендованих списків літератури згідно замовлень кафедр та наукових лабораторій.

Повнотекстовий електронний варіант всіх випусків «Наукового вісника НАВС» за період з 1999 року, електронні варіанти інших періодичних видань академії: «Юридичний часопис НАВС», «Криміналістичний вісник», «Кадровий вісник», «Право і суспільство», «Юридична психологія та педагогіка», «Філософські та методологічні проблеми права».

Тобто сформовано комплекс власних електронних наукових ресурсів у вигляді: енциклопедії пошукових систем в кількості 65 Інтернет-посилань; енциклопедії науково-освітніх сайтів, електронних бібліотек з права та юридичних наук – 20 Інтернет-посилань; баз даних (бібліографічних, аналітичних, фактографічних) – Електронний Каталог бібліотеки, який містить бібліографічний опис книг та статей з періодичних видань і налічує 227429 записів, дозволяє здійснювати пошук за назвою, прізвищами авторів, роком видання, темами ББК та ключовими словами; Закордонні національні бібліотеки; Законодавча нормативно-правова інформація; Законодавство та право України; фонд компакт-дисків – 2640 носіїв; повнотекстовий електронний варіант всіх випусків «Наукового вісника НАВС» за період з 1999 року.

З метою розширення інформаційних ресурсів загальна бібліотека використовує електронні бази даних інших власників шляхом укладання договорів на обслуговування (надання ексклюзивної інформації) або ж надання Інтернет-посилань на сайті академії, зокрема:

  • Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua), база даних якої містить, зокрема повнотекстовий електронний варіант всіх періодичних видань академії за останні роки;
  • ЗАТ «Інформтехнологія» (www.nau.ua), яке надає електронні бази нормативних актів;
  • ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Ліга» (www.ligazakon.ua), база даних якої містить нормативні акти України та інших держав;
  • Тестовий доступ до електронної бібліотеки ЦУЛ на період до 01.07.2014 року.

Загальна бібліотека прагне до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є книжкова виставка. Пошук нових підходів до організації виставки документів - найбільш поширена сучасна тенденція в бібліотечній діяльності, пов’язана із моделюванням бібліотечного простору, формуванням позитивного іміджу бібліотеки.

Треба зазначити, що книжкові виставки, особливо нестаціонарні, виїзні, є потужним каналом поширення інформації про діяльність бібліотеки. Саме книжкова виставка є засобом розкриття інформаційних ресурсів книгозбірні, її візитною карткою, відображаючи стиль бібліотеки і творчі можливості персоналу.

За даний період було організовано 306 книжкових виставок. Так, з початку 2013-2014 навчального року загальною бібліотекою спільно з навчально-методичним центром, Інститутом післядипломної освіти та відділом організації науково-дослідної роботи було підготовлено постійно діючу виставку - презентацію наукової та навчально-методичної літератури «Актуальні питання забезпечення діяльності органів внутрішніх справ» в кількості 350 назв. Виставка організована з метою ознайомлення осіб, які проходять підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, з літературою, наявною в загальній бібліотеці НАВС. Також був підготовлений «Інформаційний бюлетень нової літератури на допомогу вивченню нового Кримінального процесуального кодексу України». Нові праці викладачів та науковців академії були представлені книжковою виставкою-презентацією на стенді академії в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра», що проходила 10 - 12 квітня 2014 року у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва.